Poland-K?dzierzyn-Ko?le: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003519114374144
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394897-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-K?dzierzyn-Ko?le: Cleaning services

2017/S 192-394897

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej K?dzierzyn-Ko?le
ul. 24 Kwietnia 5
For the attention of: El?bieta Koziol
47-200 K?dzierzyn-Ko?le
Poland
Telephone: +77 40-62-566
E-mail: EKoziol@e-szpital.eu
Fax: +77 40-62-567

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.e-szpital.eu

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000 , 55320000 , 77211500 , 77300000 , 90620000 , 90630000 , 90900000 , 90911200 , 90911300 , 90914000 , 90919200

Description
Cleaning services.
Meal-serving services.
Tree-maintenance services.
Horticultural services.
Snow-clearing services.
Ice-clearing services.
Cleaning and sanitation services.
Building-cleaning services.
Window-cleaning services.
Car park cleaning services.
Office cleaning services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 9 738 000 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

DGP Clean Partner sp. z o.o.
ul. Naj?wi?tszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 6 992 640 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 9 738 000 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 3
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-K?dzierzyn-Ko?le: Cleaning services

2017/S 192-394897

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej K?dzierzyn-Ko?le
ul. 24 Kwietnia 5
For the attention of: El?bieta Koziol
47-200 K?dzierzyn-Ko?le
Poland
Telephone: +77 40-62-566
E-mail: EKoziol@e-szpital.eu
Fax: +77 40-62-567

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.e-szpital.eu

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
?wiadczenie uslugi sprz?tania, dezynfekcji oraz transportu wewn?trznego dla potrzeb SP ZOZ w K?dzierzynie-Ko?lu.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 14: Building-cleaning services and property management services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Miejsce realizacji przedmiotu umowy obejmuje:

a) Obszar wokol Szpitala nr 1 Ko?le ul Roosevelta, budynku Dyrekcji, budynku Przychodni ul 24 Kwietnia plus dzialki towarzysz?ce: tereny zielone 11 363 m 2 , tereny utwardzone 2 800 m 2 , b) L?dowisko: tereny zielone 2 240 m 2 , tereny utwardzone 900 m 2 , c) Obszar wokol szpitala nr 2 K?dzierzyn ul Judyma: tereny zielone 6 300 m 2 , tereny utwardzone 4 650 m 2 , d) Obszar wokol przychodni K?dzierzyn ul Harcerska: tereny zielone 1 575 m 2 , tereny utwardzone 1 150 m 2 , Ogolem: tereny zielone 21 478 m 2 , tereny utwardzone 9 500 m 2 . e) Wykaz powierzchni obiektow Zamawiaj?cego oraz rodzaje powierzchni obj?tych zamowieniem wskazano w zal?czniku nr 3.7 do SIWZ.

NUTS code
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia jest usluga w zakresie kompleksowego utrzymania czysto?ci w tym: a) ?wiadczenie uslug w zakresie kompleksowego specjalistycznego utrzymania czysto?ci, dekontaminacji pomieszcze? i sprz?tu w szpitalach, przychodniach, poradniach zgodnie z Planem Higieny, b) utrzymanie porz?dku i czysto?ci terenow zewn?trznych, c) transportu wewn?trznego, d) czynno?ci pomocowych polegaj?cych na czynnym udziale personelu sprz?taj?cego w opiece nad pacjentem (stanowi? ok. 20 % uslugi). Wszystkie wykonywane czynno?ci musz? by? zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN 9001:2009) oraz wymaganiami systemu HACCP. 2. W celu prawidlowego wykonywania przedmiotu zamowienia wymagane jest zatrudnienie przez wylonionego Wykonawc? maksymalnie 72 (siedemdziesi?ciu dwoch) osob. Wykonawca zobowi?zany jest uwzgl?dni? w tej liczbie 54 osoby, ktore zobowi?zany jest przej?? od dotychczasowego Wykonawcy w trybie art. 231 Kodeksu Pracy (jak w pkt 4). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi? zal?czniki nr 3 (w tym 3.1 do 3.7), 4 do 6 oraz nr 4 do zal?cznika nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowi?zany jest do przej?cia od dotychczasowego Wykonawcy uslug: konsorcjum Impel Cleaning sp. z o.o. ul. ?l??na 118, 53-111 Wroclaw i Hospital Service Company sp. z o.o. s.k. ul. ?l??na 118, 53-111 Wroclaw, w zakresie wymienionym w pkt 2 niniejszego rozdzialu, z mocy prawa, na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy, 54 bylych pracownikow Zamawiaj?cego, zatrudnionych przez dotychczasowego Wykonawc? uslug w okresie obowi?zywania umowy nr 99 /VIII/NLP/2015/08 z 11.08.2015r., zgodnie z wykazem stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ. Wszelkie formalno?ci w tym zakresie winny zosta? dokonane pomi?dzy dotychczasowym Wykonawc?, a Wykonawc? wylonionym w wyniku zako?czonego post?powania, pod nadzorem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy nie b?dzie odpowiedzialny za ?adne roszczenia Wykonawcow, ani pracownikow zwi?zanych z przej?ciem pracownikow w w/w trybie. Wszelkie kwestie zwi?zane z przej?ciem pracownikow oraz obowi?zki stron okre?la zal?cznik nr 5 do SIWZ. 4. Dotychczasowy Wykonawca przeniesie na Zamawiaj?cego, z chwil? zako?czenia aktualnej umowy, wlasno?? sprz?tu wykazanego w Zal?czniku nr 3.6 poz. 4, 6, 9-11, 14, 17 (Lozamet) ? zmywarko-wypa?arki, oraz poz. 1, 6, 10, 13, 17 ? myjko-dezynfektory, ktory to sprz?t b?dzie oddany w dzier?aw? nowemu Wykonawcy. U?yczenie sprz?tu w celu realizacji umowy ?wiadczenia uslugi sprz?tania, dezynfekcji oraz transportu wewn?trznego dla SP ZOZ w K?dzierzynie-Ko?lu (wg zal?cznika nr 11 do SIWZ) dotyczy pozycji wskazanych w zal?czniku nr 3.6 poz. 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17 (Stalgast) ? zmywarko-wypa?arki oraz 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14-16 ? myjkodezynfektor.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000 , 55320000 , 77211500 , 77300000 , 90620000 , 90630000 , 90900000 , 90911200 , 90911300 , 90914000 , 90919200

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 9 738 000 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 80
2. Uzupelnienie stanowisk pracy. Weighting 10
3. Termin usuni?cia wady lub nieprawidlowo?ci. Weighting 5
4. Kara umowna. Weighting 5
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
NLP.2017.13
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 130-266867 of 11.7.2017

Section V: Award of contract

V.1) Date of contract award decision:
29.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

DGP Clean Partner sp. z o.o.
ul. Naj?wi?tszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 6 992 640 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 9 738 000 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 3
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. ?rodki ochrony prawnej w niniejszym post?powaniu przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow Pzp. 2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy byl zobowi?zany na podstawie Pzp. 3. Odwolanie wnosi si? w terminach: 1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, 2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec tre?ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacjiistotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej, 3) Odwolanie wobec innych czynno?ci ni? w/w wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, 4) Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej ? odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia. 5) Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. 4. Wniesienie odwolania: Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Wykonawca mo?e przekaza? zamawiaj?cemu kopi? odwolania za pomoc? faksu. Odwolanie powinno zawiera? nast?puj?ce elementy: 1. Wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy; 2. Zwi?zle przedstawienie zarzutow; 3. Okre?lenie ??dania; 4. Wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwolania. Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli nie zawiera brakow formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza si? najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dowod jego uiszczenia dol?cza si? do odwolania. 5. Skarga do s?du Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego.
Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego s?dowi wla?ciwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Sad rozpoznaje spraw? niezwlocznie, nie po?niej jednak ni? w terminie 1 miesi?ca od dnia wplyni?cia skargi do s?du. 6. Szczegolowe informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej znajduj? si? w Dziale VI Pzp ??rodki ochrony prawnej.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-K?dzierzyn-Ko?le: Cleaning services
ND Document number 394897-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place K?DZIERZYN-KO?LE
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej K?dzierzyn-Ko?le
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 55320000 - Meal-serving services
77211500 - Tree-maintenance services
77300000 - Horticultural services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
90900000 - Cleaning and sanitation services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90919200 - Office cleaning services
OC Original CPV code 55320000 - Meal-serving services
77211500 - Tree-maintenance services
77300000 - Horticultural services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
90900000 - Cleaning and sanitation services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90919200 - Office cleaning services
IA Internet address (URL) www.e-szpital.eu
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >