Poland-Gdansk: Transformers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003519132580609
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 394430-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Transformers

2017/S 192-394430

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Energa-Operator SA, 80-557 Gda?sk, ul. Marynarki Polskiej 130
PL
ul. Reja 29
Gda?sk
80-870
Poland
Contact person: Stanislaw Hejna
Telephone: +48 587788029
E-mail: stanslaw.hejna@energa.pl
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: https://zakupy.energa-operator.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zakupy.energa-operator.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? 6 transformatorow 110/15 kV o mocach 40 MVA.

II.1.2) Main CPV code
31170000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa i monta? 6 transformatorow 110/15 kV o mocach 40 MVA na terenie oddzialu Kalisz.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i monta? 6 transformatorow 110/15 kV o mocach 40 MVA na terenie oddzialu Kalisz.

Zamawiaj?cy wymaga ? pod rygorem odrzucenia oferty ? by w dostawach udzial towarow pochodz?cych z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, pa?stw, z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o rownym traktowaniu przedsi?biorcow, lub pa?stw wobec ktorych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczal 50 %.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga ? pod rygorem odrzucenia oferty ? by w dostawach udzial towarow pochodz?cych z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, pa?stw, z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o rownym traktowaniu przedsi?biorcow, lub pa?stw wobec ktorych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczal 50 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, ?e osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), pkt 15?23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ?ustaw?.

2. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wymog, o ktorym mowa w pkt 1, musi spelnia? ka?dy z wykonawcow.

3. Wraz z ofert? wykonawca powinien zlo?y?:

3.1. aktualne na dzie? skladania wniosku o?wiadczenie, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwane dalej ?JEDZ,

3.2. je?eli wykonawca wykazuj?c spelnianie warunku, o ktorym mowa w III.1.3, b?dzie polegal na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 ustawy ? JEDZ dotycz?ce tychpodmiotow.

4. W przypadku wspolnego ubiegania si? przez wykonawcow o zamowienie JEDZ powinien zlo?y? ka?dy z tych wykonawcow.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, b?dzie zobowi?zany przekaza? zamawiaj?cemu o?wiadczenie dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

6. Przed udzieleniem zamowienia zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentowpotwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia z post?powania:

6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, ?e osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

6.2. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

6.3. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

7. Je?li wykonawca, w celu potwierdzenia spelnienia warunku, o ktorym mowa w III.1.3, b?dzie polegal na zdolno?ciach innych podmiotow, b?dzie zobowi?zany do zlo?enia, w odniesieniu do tych podmiotow,dokumentow wymienionych w pkt 6.

8. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa:

8.1. w pkt 6.1 ? b?dzie zobowi?zany zlo?y? informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, wktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 i pkt 21 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

8.2. w pkt 6.2 ? b?dzie zobowi?zany zlo?y? dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawcama siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

9. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib?

Ci?g dalszy w VI.3.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonali nale?ycie dostaw? lub dostawy fabrycznie nowych transformatorow o napi?ciu GN z zakresu 100 ? 150 kV i napi?ciu DN z zakresu 15-36 kV o mocach z zakresu 10 ? 40 MVA, o l?cznej warto?ci, co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto.

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1, polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

3. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunek, o ktorym mowa w pkt 1, wykonawcy musz? spelnia? l?cznie.

4. Przed udzieleniem zamowienia zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie? zlo?enia:

4.1. wykazu dostaw, o ktorych mowa w pkt 1, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz dowodow okre?laj?cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

4.2. je?eli wykonawca wykazuj?c spelnianie warunku, o ktorym mowa w pkt 1, b?dzie polegal na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 ustawy ? dokumentow dowodz?cych, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci zobowi?za? tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawca skladaj?cy ofert? zobowi?zany jest do wniesienia przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci 300 000,00 PLN.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

1. Ci?g dalszy z III.1.1:

9. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi odpowiednio nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy lub 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

10. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 8.1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takichdokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia zobowi?zani s? do ustanowienia pelnomocnikado reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawiezamowienia oraz do zlo?enia dokumentu potwierdzaj?cego ustanowienie pelnomocnika.

3. W celu potwierdzenia, ?e oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego wykonawca powinien zlo?y? wraz z ofert?:

3.1. karty katalogowe oferowanych transformatorow zawieraj?ce podstawowe dane techniczne, wyposa?enie oraz rysunki gabarytowe,

3.2. Dokumentacj? Techniczno-Ruchow? dla ka?dego typu transformatora, zawieraj?c? szczegolowy opis u?ytkowania i eksploatacji wszystkich dostarczonych urz?dze? wraz z opisem konstrukcji ka?dego elementu oraz zalecan? metodyk? obslugi, prob i czynno?ci eksploatacyjnych.

W DTR nale?y uwzgl?dni? m.in.:

3.2.1. podstawowe dane techniczne,

3.2.2. rysunki i opisy monta?u, demonta?u transformatora oraz jego elementow,

3.2.3. parametry techniczne transformatora, sugerowane nastawy parametrow,

3.2.4. ogolny opis podstawowych podzespolow,

3.2.5. instrukcj? u?ytkowania zawieraj?c? dane ogolne, w tym opis funkcjonalny urz?dzenia,

3.2.6. instrukcj? eksploatacji zawieraj?c? wykaz czynno?ci eksploatacyjnych, procedury zalecane przy naprawach,

3.2.7. schematy elektryczne pol?cze? i przyl?cze? elektrycznych: automatycznego sterowania ukladem chlodzenia, zabezpiecze? fabrycznych, sygnalow pomiarow, sterowania i sygnalizacji, zasilania napi?ciem pomocniczym AC i DC,

3.2.8. smarowanie: zalecane smary oraz cz?sto?? smarowania;

3.3. certyfikat zgodno?ci z norm? PN-EN 60076-1:2011E;

3.4. certyfikaty zgodno?ci lub protokoly z bada? typu (wykonanych) z ni?ej wymienionymi normami:

3.4.1. podobci??eniowego przel?cznika zaczepow ? PN-EN 60214-1:2014-12E,

3.4.2. izolatorow przepustowych GN i DN ? PN-EN 60137:2010P,

3.5. protokoly badania mineralnego oleju elektroizolacyjnego zgodnie z norm? PN-EN 60296:2012E;

3.6. deklaracje zgodno?ci z ni?ej wymienionymi normami:

3.6.1. przeka?nikow gazowo-przeplywowych ? PN-EN 50216-2:2004P,

3.6.2. czujnikow temperatury ? PN-EN 50216-11:2009E,

3.6.3. wentylatorow ? PN-EN 50216-12:2011E,

3.6.4. radiatory ? PN-EN 50216-6:2004P;

3.7. rysunek pogl?dowy, przedstawiaj?cy miejsce zamontowania oraz tre?? wszelkich opisow i oznakowania, zamontowanych na zewn?trz transformatora, wraz z opisem sposobu ich mocowania lub technologii wykonania.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Transformers

2017/S 192-394430

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Energa-Operator SA, 80-557 Gda?sk, ul. Marynarki Polskiej 130
PL
ul. Reja 29
Gda?sk
80-870
Poland
Contact person: Stanislaw Hejna
Telephone: +48 587788029
E-mail: stanslaw.hejna@energa.pl
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: https://zakupy.energa-operator.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? 6 transformatorow 110/15 kV o mocach 40 MVA.

II.1.2) Main CPV code
31170000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Gdansk: Transformers
ND Document number 394430-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place GDANSK
AU Authority name Energa-Operator SA, 80-557 Gda?sk, ul. Marynarki Polskiej 130 (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 31170000 - Transformers
OC Original CPV code 31170000 - Transformers
RC NUTS code PL416
IA Internet address (URL) https://zakupy.energa-operator.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >