Poland-Warsaw: Media storage and reader devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003519149433481
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393242-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Media storage and reader devices

2017/S 192-393242

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowy Bank Polski
ul. ?wietokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Poland
Contact person: El?bieta Chroboci?ska
Telephone: +48 221851077
E-mail: dkrzprzetargi@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.zamowienia.nbp.pl

Address of the buyer profile: www.zamowienia.nbp.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: polityka pieni??na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa systemu pami?ci masowych klasy midrange.

Reference number: SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0053/DIT/17
II.1.2) Main CPV code
30233000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Dostawa (sprzeda?) Produktow, ich instalacja i uruchomienie w O?rodkach Komputerowych Zamawiaj?cego oraz sporz?dzenie dokumentacji powykonawczej;

2. Wykonanie uslug implementacyjnych;

3. Przeprowadzenie dla pracownikow Zamawiaj?cego szkolenia i warsztatow szkoleniowych;

4. ?wiadczenie uslug serwisowych.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz szczegolowe warunki i zasady realizacji zamowienia (Metoda podstawow? i Metod? rownowa?n?) okre?lone s? we Wzorze Umowy stanowi?cym Zal?cznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 947 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30233000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

NBP ? Departament Informatyki i Telekomunikacji, ul. ?wi?tokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa oraz Centrum Przetwarzania Danych, 26-601 Radom, ul. Samorz?dowa 1.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Dostawa (sprzeda?) Produktow, ich instalacja i uruchomienie w O?rodkach Komputerowych Zamawiaj?cego oraz sporz?dzenie dokumentacji powykonawczej.

2. Wykonanie uslug implementacyjnych.

3. Przeprowadzenie dla pracownikow Zamawiaj?cego szkolenia i warsztatow szkoleniowych.

4. ?wiadczenie uslug serwisowych.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz szczegolowe warunki i zasady realizacji zamowienia (Metoda podstawow? i Metod? rownowa?n?) okre?lone s? we Wzorze Umowy stanowi?cym Zal?cznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Cena brutto oferty / Weighting: 75
Quality criterion - Name: Parametry Techniczne / Weighting: 25
Price - Weighting: 75
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamowienie zostalo opublikowane we Wst?pnym ogloszeniu informacyjnym i zostalo zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni? 12 miesi?cy przed dniem przekazania ogloszenia o zamowieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2b ustawy umo?liwia skrocenie terminu skladania ofert.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 005-006347
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0090-2017
Title:

Rozbudowa systemu pami?ci masowych klasy midrange

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Comtegra S.A.
Pulawska 474
Warszawa
02-884
Poland
Telephone: +48 223111800
E-mail: info@comtegra.pl
Fax: +48 223111801
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 950 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 164 810.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-679
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj?ce Wykonawcy w toku post?powania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysluguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec Ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Media storage and reader devices

2017/S 192-393242

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowy Bank Polski
ul. ?wietokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Poland
Contact person: El?bieta Chroboci?ska
Telephone: +48 221851077
E-mail: dkrzprzetargi@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.zamowienia.nbp.pl

Address of the buyer profile: www.zamowienia.nbp.pl

I.5) Main activity
Other activity: polityka pieni??na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa systemu pami?ci masowych klasy midrange.

Reference number: SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0053/DIT/17
II.1.2) Main CPV code
30233000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 947 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30233000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 005-006347

Section V: Award of contract

Contract No: SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0090-2017
Title:

Rozbudowa systemu pami?ci masowych klasy midrange

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Comtegra S.A.
Pulawska 474
Warszawa
02-884
Poland
Telephone: +48 223111800
E-mail: info@comtegra.pl
Fax: +48 223111801
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 950 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 164 810.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Media storage and reader devices
ND Document number 393242-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Narodowy Bank Polski
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30233000 - Media storage and reader devices
OC Original CPV code 30233000 - Media storage and reader devices
RC NUTS code PL
PL911
IA Internet address (URL) www.zamowienia.nbp.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >