Poland-Radom: Diesel oil

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003519165724335
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393240-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Radom: Diesel oil

2017/S 192-393240

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
PPUH ?Radkom Sp. z o.o.
0000158960
ul. Witosa 76
Radom
26-600
Poland
Contact person: Milena Faryna
Telephone: +48 483802000
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl
Fax: +48 483802033
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.radkom.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy oleju nap?dowego oraz etyliny bezolowiowej.

Reference number: 18/2017
II.1.2) Main CPV code
09134100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? dostawy oleju nap?dowego w ilo?ci 1 200 000 litrow i etyliny bezolowiowej 95 w ilo?ci 2 000 litrow.

Szczegoly zostaly zawarte w zal?czniku nr 1a do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 3 899 691.06 PLN / Highest offer: 3 919 154.47 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09132100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Ul. Witosa 94 i 98, 26-600 Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

Oleju nap?dowy:

? Olej nap?dowy musi spelnia? norm? PN-EN 590:2013-12, zgodnie z warunkami klimatycznymi dla klimatu umiarkowanego wg tablicy 2a ww. normy

? w okresie od pa?dziernika do marca Wykonawca zapewni dostawy oleju nap?dowego I? 40 o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) do ? 34 o C (dokladny termin rozpocz?cia i zako?czenia dostaw oleju nap?dowego ?zimowego b?dzie ustalany w trakcie trwania umowy).

Etylina:

? etylina bezolowiowa 95 musi spelnia? norm? PN-EN 228:2013-04, zgodnie z warunkami klimatycznymi dla klimatu umiarkowanego

? w okresie od pa?dziernika do marca Wykonawca zapewni dostawy etyliny bezolowiowej

o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) do ? 30 o C. (dokladny termin rozpocz?cia i zako?czenia dostaw etyliny bezolowiowej ?zimowej b?dzie ustalany w trakcie trwania umowy podane terminy s? terminami planowanymi).

Wykonawca gwarantuje, ?e sprzedawane paliwa b?d? spelnialy wymogi jako?ciowe okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw cieklych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi okre?lone w normach PN-EN 590:2013-12, PN-EN 228:2013-04.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy b?dzie stosowal procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 149-308269
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawy oleju nap?dowego oraz etyliny bezolowiowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konkret Sp. z o.o.
0000160767
ul. Maria?skiego 36
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 3604424
E-mail: konkret@konkret.radom.pl
Fax: +48 3603321
NUTS code: PL921
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 899 969.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp:

1) o?wiadczenie wst?pne dotycz?ce braku podstaw do wykluczenia (zal?cznik nr 2 do Siwz ? formularz JEDZ),

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

3) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

5) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

Wykonawca wraz z ofert? sklada o?wiadczenie wst?pne o braku podstaw do wykluczenia i spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu (wg wzoru na zal?czniku nr 2 ? formularz JEDZ), pozostale dokumenty wymagane w pkt 6.3 i 6.4 mo?e zlo?y? wraz z ofert? lub zlo?y na wezwanie zamawiaj?cego na zasadach uj?tych w art. 26 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

10. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

11. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

12. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwolania i skargi maj? zastosowanie przepisy art. 179 ? 198g Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Radom: Diesel oil

2017/S 192-393240

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
PPUH ?Radkom Sp. z o.o.
0000158960
ul. Witosa 76
Radom
26-600
Poland
Contact person: Milena Faryna
Telephone: +48 483802000
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl
Fax: +48 483802033
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.radkom.com.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy oleju nap?dowego oraz etyliny bezolowiowej.

Reference number: 18/2017
II.1.2) Main CPV code
09134100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 3 899 691.06 PLN / Highest offer: 3 919 154.47 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09132100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 149-308269

Section V: Award of contract

Title:

Dostawy oleju nap?dowego oraz etyliny bezolowiowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konkret Sp. z o.o.
0000160767
ul. Maria?skiego 36
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 3604424
E-mail: konkret@konkret.radom.pl
Fax: +48 3603321
NUTS code: PL921
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 899 969.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Radom: Diesel oil
ND Document number 393240-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place RADOM
AU Authority name PPUH ?Radkom Sp. z o.o. (0000158960)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09132100 - Unleaded petrol
09134100 - Diesel oil
OC Original CPV code 09132100 - Unleaded petrol
09134100 - Diesel oil
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) www.radkom.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >