Poland-Warsaw: Network equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003519172403960
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395877-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Network equipment

2017/S 193-395877

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chru?ciela 103
Warszawa
00-910
Poland
Contact person: Damian Magdziarz
Telephone: +48 261813217
E-mail: d.magdziarz@akademia.mil.pl
Fax: +48 261814085
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.akademia.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przetarg nieograniczony na rozbudow? infrastruktury sieciowej wraz z wdro?eniem oraz szkoleniem obslugi na potrzeby Akademii Sztuki Wojennej.

Reference number: 41/2017
II.1.2) Main CPV code
32420000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw?, wdro?enie sprz?tu informatycznego i oprogramowania w celu rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej Zamawiaj?cego oraz przeszkolenie obslugi.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32422000
32421000
48822000
31213300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamowienia: teren Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa obejmuje:

Zestaw sieciowy przel?cznik rdzeniowy kpl 2, Zestaw modernizacyjny sieciowych przel?cznikow rdzeniowych kpl 1, Zestaw optyczny przel?cznik sieciowy kpl 6, Zestaw modernizacyjny optycznych przel?cznikow sieciowych kpl 1, Zestaw przel?cznik sieciowy typ 1 kpl 14, Zestaw przel?cznik sieciowy typ 2 kpl 17, Zestaw przel?cznik sieciowy PoE typ 1 kpl 17, Zestaw przel?cznik sieciowy typ 3 kpl 11, Zestaw przel?cznik sieciowy typ 4 kpl 6, Zestaw przel?cznik sieciowy PoE typ 2 kpl 9, System monitorowania, zarz?dzania i logowania ? oprogramowanie kpl 1, System monitorowania, zarz?dzania i logowania ? serwer obliczeniowy kpl 2, System monitorowania, zarz?dzania i logowania ? serwer dyskowy kpl 1, System monitorowania, zarz?dzania i logowania ? rozbudowa -serwer obliczeniowy kpl 2, System monitorowania, zarz?dzania i logowania ? rozbudowa serwera dyskowego kpl 1, Zestaw zarz?dzalny zasilania awaryjnego typ 1 kpl 1, Zestaw zarz?dzalny zasilania awaryjnego typ 2 kpl 1, Zestaw wyposa?enia serwerowni typ 1 kpl 1, Zestaw wyposa?enia serwerowni typ 2 kpl 1, Zestaw wyposa?enia punktu dystrybucyjnego kpl 4, Okablowanie optycznych przel?cznikow sieciowych typ 1 ? dlugo?? od 1,4m do 1,6m, kolor szary i turkusowy szt. 100, Okablowanie optycznych przel?cznikow sieciowych typ 1 ? dlugo?? od 2,8m do 3,2m, kolor pomara?czowy, szary, turkusowy i fioletowy szt. 380, Okablowanie optycznych przel?cznikow sieciowych typ 1 ? dlugo?? od 9,5m do 10,5m, kolor pomara?czowy i turkusowy szt. 20, Okablowanie optycznych przel?cznikow sieciowych typ 2 ? dlugo?? od 1,4m do 1,6m, kolor szary i turkusowy szt. 100, Okablowanie optycznych przel?cznikow sieciowych typ 2 ? dlugo?? od 2,8m do 3,2m, kolor szary, turkusowy i fioletowy szt. 240, Okablowanie optycznych przel?cznikow sieciowych typ 2 ? dlugo?? od 9,5m do 10,5m, kolor turkusowy szt. 10, Okablowanie przel?cznikow sieciowych typ 3 ? dlugo?? od 1,4m do 1,6m, kolor ?olty, szary i czarny szt. 950, Okablowanie przel?cznikow sieciowych typ 3 ? dlugo?? od 2,8m do 3,2m, kolor ?olty, szary, czarny, zielony i niebieski szt. 1310, Okablowanie przel?cznikow sieciowych typ 3 ? dlugo?? od 9,5m do 10,5m, kolor ?olty i czarny szt. 80, Okablowanie przel?cznikow sieciowych typ 4 ? dlugo?? od 1,4m do 1,6m, kolor bialy szt. 30, Okablowanie przel?cznikow sieciowych typ 4 ? dlugo?? od 2,8m do 3,2m, kolor ?olty, czerwony i bialy szt. 150

Konfiguracja i wdro?enie kpl 1

Szkolenie kpl 1.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia (siwz).

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287186
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przetarg nieograniczony na rozbudow? infrastruktury sieciowej wraz z wdro?eniem oraz szkoleniem obslugi na potrzeby Akademii Sztuki Wojennej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Stosownie do przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? te kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy na sfinansowanie przedmiotu zamowienia przeznaczyl kwot? 1.186.149,10 zlotych, cena oferty z najni?sz? cen? wynosi 1.391.325,95 zlotych (po poprawieniu omylek), Zamawiaj?cy nie mo?e zwi?kszy? kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, w zwi?zku z powy?szym post?powanie zostalo uniewa?nione.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-767
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

4. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

6. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

8. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

9. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

10. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

11. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

12. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-767
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Network equipment

2017/S 193-395877

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chru?ciela 103
Warszawa
00-910
Poland
Contact person: Damian Magdziarz
Telephone: +48 261813217
E-mail: d.magdziarz@akademia.mil.pl
Fax: +48 261814085
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.akademia.mil.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przetarg nieograniczony na rozbudow? infrastruktury sieciowej wraz z wdro?eniem oraz szkoleniem obslugi na potrzeby Akademii Sztuki Wojennej.

Reference number: 41/2017
II.1.2) Main CPV code
32420000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32422000
32421000
48822000
31213300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287186

Section V: Award of contract

Title:

Przetarg nieograniczony na rozbudow? infrastruktury sieciowej wraz z wdro?eniem oraz szkoleniem obslugi na potrzeby Akademii Sztuki Wojennej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Network equipment
ND Document number 395877-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Akademia Sztuki Wojennej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 31213300 - Cable distribution cabinet
32420000 - Network equipment
32421000 - Network cabling
32422000 - Network components
48822000 - Computer servers
OC Original CPV code 31213300 - Cable distribution cabinet
32420000 - Network equipment
32421000 - Network cabling
32422000 - Network components
48822000 - Computer servers
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.akademia.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >