Poland-Mielec: Public-service buses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003519213352047
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393236-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Mielec: Public-service buses

2017/S 192-393236

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Mielec
ul. ?eromskiego 26
Mielec
39-300
Poland
Contact person: Malgorzata Krempa
Telephone: +48 177888545
E-mail: mkrempa@um.mielec.pl
Fax: +48 177888505
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://mielec.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 14 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusow miejskich, niskopodlogowych, jednej marki dla potrzeb transportu publicznego w Mielcu.

Reference number: ZP.271.28.2017
II.1.2) Main CPV code
34121100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 14 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusow

miejskich, niskopodlogowych, jednej marki dla potrzeb transportu publicznego w Mielcu, w tym:

? 10 sztuk autobusow klasy midi (10 m) ? ON,

? 4 sztuki autobusow klasy maxi (12 m) ? CNG.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 650 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 14 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusow

miejskich, niskopodlogowych, jednej marki dla potrzeb transportu publicznego w Mielcu, w tym:

? 10 sztuk autobusow klasy midi (10 m) ? ON,

? 4 sztuki autobusow klasy maxi (12 m) ? CNG.

U?ytkownikiem pojazdow b?d?cych przedmiotem dostawy b?dzie Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu z siedzib? 39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12.

Oferowane autobusy musz? by? fabrycznie nowe, nieeksploatowane i nieu?ywane do bada?, testow, prezentacji lub celow o podobnym charakterze.

Autobusy musz? by? jednej marki i w danym typie identyczne pod wzgl?dem konstrukcyjnym, parametrow technicznych, kompletacji i wyposa?enia, w szczegolno?ci wykonania wszelkich instalacji oraz zagospodarowania i wyposa?enia przestrzeni pasa?erskiej.

Konstrukcja autobusu i zastosowane rozwi?zania powinny gwarantowa?, co najmniej 15 letni? eksploatacj? autobusu bez konieczno?ci wykonania zasadniczych (glownych) napraw pojazdu.

Nie dopuszcza si? dostawy pojazdow prototypowych i przedseryjnych. Oferowane autobusy musz? by? pojazdami znajduj?cymi si? aktualnie w ci?glej produkcji.

W celu pelnej realizacji zamowienia Wykonawca zobowi?zany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i konfiguracji niezb?dnych urz?dze? i oprogramowania w celu realizacji zapisanej w opisie przedmiotu zamowienia funkcjonalno?ci pojazdow. Jest to infrastruktura umo?liwiaj?ca mi?dzy innymi pol?czenia logiczne i komunikacj? glosow? oraz dwustronny przeplyw informacji mi?dzy autobusami a ?Centrum w zakresie programowania urz?dze?, wymiany danych oraz podgl?du monitoringu i zrzutu tych nagra? do systemu stacjonarnego.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Ekologia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.05.04.00-18-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie jest finansowane ze ?rodkow wlasnych zamawiaj?cego oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa: V infrastruktura komunikacyjna, Dzialanie: 5.4 niskoemisyjny transport miejski, tytul projektu: Poprawa jako?ci funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) Mielec;

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 091-180818
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.271.28.2017
Title:

Dostawa 14 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusow miejskich niskopodlogowych, jednej marki dla potrzeb transportu publicznego w Mielcu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Solaris Bus & Coach Spolka Akcyjna
ul. Obornicka 46
Owi?ska
62-005
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 650 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 13 430 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesylaj?c kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

4.Terminy wniesienia odwolania:

4.1.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4.2.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

4.3.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4.4.Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1)30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?cil w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

5.Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

6.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawcze, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

7.Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Mielec: Public-service buses

2017/S 192-393236

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Mielec
ul. ?eromskiego 26
Mielec
39-300
Poland
Contact person: Malgorzata Krempa
Telephone: +48 177888545
E-mail: mkrempa@um.mielec.pl
Fax: +48 177888505
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://mielec.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 14 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusow miejskich, niskopodlogowych, jednej marki dla potrzeb transportu publicznego w Mielcu.

Reference number: ZP.271.28.2017
II.1.2) Main CPV code
34121100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 650 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 091-180818

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.271.28.2017
Title:

Dostawa 14 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusow miejskich niskopodlogowych, jednej marki dla potrzeb transportu publicznego w Mielcu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Solaris Bus & Coach Spolka Akcyjna
ul. Obornicka 46
Owi?ska
62-005
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 650 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 13 430 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Mielec: Public-service buses
ND Document number 393236-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place MIELEC
AU Authority name Gmina Miejska Mielec
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34121100 - Public-service buses
34121400 - Low-floor buses
OC Original CPV code 34121100 - Public-service buses
34121400 - Low-floor buses
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) http://mielec.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >