Poland-Pozna?: Blood plasma filters

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003519244626054
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 397044-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Blood plasma filters

2017/S 193-397044

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Marceli?ska 44
Contact point(s): Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
For the attention of: Lukasz Kromski
60-354 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618863332
E-mail: lukasz.kromski@rckik.poznan.pl
Fax: +48 618672521

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rckik.poznan.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33141630 , 33141620

Description
Blood plasma filters.
Medical kits.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 10:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Blood plasma filters

2017/S 193-397044

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Marceli?ska 44
Contact point(s): Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
For the attention of: Lukasz Kromski
60-354 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618863332
E-mail: lukasz.kromski@rckik.poznan.pl
Fax: +48 618672521

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rckik.poznan.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych oraz dostawa zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Marceli?ska 44
60-354 Pozna?.

NUTS code PL415

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych oraz dostawa zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych.
Pakiet Nr 1 Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych AF lub 1-8 zlewanych jednostek Koncentratu Krwinek Plytkowych zawieszonych w plynie do przechowywania Koncentratu Krwinek Plytkowych (PAS) lub w osoczu.
Pakiet Nr 2 Dostawa zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych zawieszonych w roztworze PAS-E.
W ramach niniejszego post?powania Zamawiaj?cy przewidzial zamowienie podstawowe oraz zamowienie z tytulu prawa opcji.
Szczegolowe okre?lenie przedmiotu zamowienia zawiera Formularz Nr 1 i Zal?cznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowi?ce integraln? cz??? niniejszej SIWZ.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33141630 , 33141620

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych oraz dostawa zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych.
Pakiet Nr 1 Dostawa 6.000 laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych AF lub 1-8 zlewanych jednostek Koncentratu Krwinek Plytkowych zawieszonych w plynie do przechowywania Koncentratu Krwinek Plytkowych (PAS) lub w osoczu.
Pakiet Nr 2 Dostawa 6.000 zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych zawieszonych w roztworze PAS-E.
W ramach niniejszego post?powania Zamawiaj?cy przewidzial zamowienie podstawowe oraz zamowienie z tytulu prawa opcji.
Szczegolowe okre?lenie przedmiotu zamowienia zawiera Formularz Nr 1 i Zal?cznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowi?ce integraln? cz??? niniejszej SIWZ.
II.2.2) Information about options
Options: yes
Description of these options: W ramach Pakietu Nr 1 i Nr 2 Zamawiaj?cy przewidzial zamowienie podstawowe oraz zamowienie z tytulu prawa opcji.
Provisional timetable for recourse to these options:
in months: 12 (from the award of the contract)
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych oraz dostawa zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych.
1) Short description
Pakiet Nr 1 Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych AF lub 1-8 zlewanych jednostek Koncentratu Krwinek Plytkowych zawieszonych w plynie do przechowywania Koncentratu Krwinek Plytkowych (PAS) lub w osoczu.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33141630 , 33141620

3) Quantity or scope
Zamowienie podstawowe
Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych AF lub 1-8 zlewanych jednostek Koncentratu Krwinek Plytkowych zawieszonych w plynie do przechowywania Koncentratu Krwinek Plytkowych (PAS) lub w osoczu 6.000
Zamowienie z tytulu prawa opcji
Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych AF lub 1-8 zlewanych jednostek Koncentratu Krwinek Plytkowych zawieszonych w plynie do przechowywania Koncentratu Krwinek Plytkowych (PAS) lub w osoczu 6.000.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Zamowienie w zakresie prawa opcji obejmuje okres 12 miesi?cy.
Lot No: 2 Lot title: Dostawa laboratoryjnych filtrow antyleukocytarnych do filtrowania jednostki Koncentratu Krwinek Plytkowych oraz dostawa zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych.
1) Short description
Pakiet Nr 2 Dostawa zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych zawieszonych w roztworze PAS-E.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33141630 , 33141620

3) Quantity or scope
Zamowienie podstawowe
Zestawy do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych zawieszonych w roztworzez PAS-E 6.000
Zamowienie z tytulu prawa opcji
Zestawy do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych zawieszonych w roztworzez PAS-E 6.000.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Zamowienie w zakresie prawa opcji obejmuje okres 12 miesi?cy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci:
Dla Pakietu Nr 1? 10.000,00 pln brutto,
Dla Pakietu Nr 2 ? 10.000,00 pln brutto
Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
a) pieni?dzu,
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
Wadium w formie pieni??nej nale?y wnie?? na rachunek bankowy Zamawiaj?cego Bank Gospodarstwa Krajowego 16 1130 1088 0001 3007 8120 0002 z opisem przelewu zawieraj?cym dane post?powania i nr jego cz??ci je?eli w post?powaniu je wyszczegolniono.
Wadium wnoszone w formie: por?czenia bankowego lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielanych przez Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, nale?y zlo?y? w formie oryginalu w sekretariacie Zamawiaj?cego
(w przypadku osobnej koperty jej zawarto?? winna by? stosownie opatrzona).
W powy?szym przypadku do oferty nale?y zal?czy? oryginal dokumentu i jego kopi? potwierdzon? za zgodno?? z oryginalem z zastrze?eniem, ?e oryginal dokumentu nale?y dol?czy? do oferty w sposob umo?liwiaj?cy jego zwrot bez uszkodzenia.
Wszystkie dokumenty potwierdzaj?ce wniesienie wadium musz? zawiera? znak i/lub nazw? post?powania, ktorego dotycz? oraz prawidlow? nazw? Zamawiaj?cego.
Z tre?ci gwarancji (por?czenia) musi jednoznacznie wynika?, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by? podpisana przez upowa?nionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by? sporz?dzony w sposob umo?liwiaj?cy jego identyfikacj? np. zlo?ony wraz z imienn? piecz?tk? lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tre?ci gwarancji winno wynika? bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych.
2. Wadium musi by? wniesione najpo?niej do wyznaczonego terminu skladania ofert, tj. do dnia
i godziny skladania ofert.
3. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie znajdzie si? na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.
4. W zakresie wadium obowi?zuj? uregulowania Prawa zamowie? publicznych zawarte w art. 45 i 46.
5. Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w sposob okre?lony w SIWZ zostanie wykluczony z post?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon?.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Podstaw? rozlicze? mi?dzy stronami b?d? faktury wystawiane w j?zyku polskim przy ka?dorazowej dostawie towaru.

2. Zamawiaj?cy zaplaci w zlotych polskich za prawidlow? faktur?, zlo?on? w sekretariacie siedziby Zamawiaj?cego lub przekazan? drog? elektroniczn? na adres: faktury@rckik.poznan.pl , przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na konto wskazane przez Wykonawc? w fakturze.

3. Faktura Wykonawcy musi zawiera? m.in. nast?puj?ce informacje: w opisie faktury sygnatur? umowy, ktorej dotyczy, nazw? towaru zgodnie z formularzem ofertowym, ilo??, jednostk? miary, warto?? brutto oraz wielko?? opakowa?. Faktura mo?e zawiera? rownie? numer katalogowy asortymentu.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiaj?cego nie mo?e dokona? cesji wierzytelno?ci, wynikaj?cych z realizacji niniejszej umowy, na rzecz osob trzecich.
5. Za dat? dokonania platno?ci strony przyjmuj? dat? obci??enia rachunku Zamawiaj?cego.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Zgodnie z Rozdzialem VI SIWZ
7. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, jednolity dokument JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Postanowienia dotycz?ce skladanych dokumentow
9.1. Dokumenty w niniejszym post?powaniu mog? by? skladane w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? lub osob? / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ?za zgodno?? z oryginalem.
9.2. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.
9.3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia kopie dokumentow dotycz?cych ka?dego z tych podmiotow winny by? po?wiadczane za zgodno?? z oryginalem przez te podmioty
9.4. Oferta, skladane dokumenty oraz o?wiadczenia podpisane przez upowa?nionego przedstawiciela Wykonawcy wymagaj? zal?czenia wla?ciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9.5. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski, po?wiadczonym przez Wykonawc?.
9.6. Zamawiaj?cy mo?e ??da? przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentu wyl?cznie wtedy, gdy zlo?ona przez Wykonawc? kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci, co do jej prawdziwo?ci.
Zgodnie z Rozdzialem X SIWZ
2. Postanowienia dotycz?ce wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wi?cej podmioty gospodarcze (konsorcja/spolki cywilne):
2.1. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.
2.2. Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia, albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy, a pelnomocnictwo / upowa?nienie do pelnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowa?nionych przedstawicieli ka?dego z Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie nale?y zal?czy? do oferty.
2.3. Oferta winna by? podpisana przez ka?dego z Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie lub przez upowa?nionego przedstawiciela.
2.4. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy.
2.5. Je?eli oferta wspolna zlo?ona przez dwoch lub wi?cej Wykonawcow zostanie wyloniona w prowadzonym post?powaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiaj?cy za??da w wyznaczonym terminie zlo?enia umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow, podpisanej przez wszystkich Wykonawcow, przy czym termin, na jaki zostala zawarta nie mo?e by? krotszy ni? termin realizacji zamowienia.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: 4. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia do oferty nale?y dol?czy?:
4.1. dla Pakietu Nr 1 Wykonawca zobowi?zany jest na wlasny koszt i ryzyko dostarczy? do oferty w opakowaniu zbiorczym 20 sztuk filtrow KKP wraz z instrukcj?.
4.2. dla Pakietu Nr 2 Wykonawca zobowi?zany jest na wlasny koszt i ryzyko dostarczy? do oferty w opakowaniu zbiorczym 20 sztuk zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP zlewanych z ko?uszkow leukocytarno-plytkowych wraz z instrukcj?.
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 2. Dokumenty potwierdzaj?ce brak podstawy do wykluczenia Wykonawcy:
2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2.3. Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
2.4. Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
2.5. Odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
2.6. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
2.7. O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
2.8.O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
2.9.Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu lub kryteria selekcji, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow
2.10.Dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie uprawnie?-pelnomocnictw osob skladaj?cych ofert?, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentow rejestrowych.
2.11.W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pelnomocnika zal?czone do oferty pelnomocnictwo musi by? w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie, okre?laj?ce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ow.
2.12.Je?eli Wykonawca nie zlo?yl o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyja?nie? w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
2.13.Je?eli Wykonawca nie zlo?yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo?yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
6. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.1. Sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
6.2. Sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
6.3. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 6.1. i pkt 6.2 lit. b, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
Dokument, o ktorym mowa w pkt. 6.2. lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
6.4. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6.1., zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.3. stosuje si?.
6.5. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. 2.1. i 2.2., sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. 6.1., w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.6.2. zdanie pierwsze stosuje si?.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
3. W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy wymaga:
3.1. Wykonawca winien przedstawi? Zamawiaj?cemu w JEDZ dostawy lub uslugi wykonane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
Minimum level(s) of standards possibly required:
Wykonawca spelni warunek posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal, co najmniej dwie dostawy:
Dla Pakietu Nr 1 pojemnikow do pobierania skladnikow krwi / filtrow do filtrowania KKCz lub KKP
o l?cznej warto?ci 400.000,00 zl brutto
Dla Pakietu Nr 2 pojemnikow do pobierania skladnikow krwi / filtrow do filtrowania KKCz lub KK / zestawow do polautomatycznej produkcji UKKP o l?cznej warto?ci 400.000,00 zl brutto.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Jako??. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
34/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 10:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 11:00

Place:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul.Marceli?ska 44 Pozna?

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: 12/24.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. Zamawiaj?cy informuje, i? nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
2. Zal?czniki wraz z ich ewentualnymi modyfikacjami skladaj?ce si? na integraln? cze?? specyfikacji:
Formularz Nr 1 ? Formularz ofertowy,
Formularz Nr 2 ? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ),
Zal?cznik Nr 1 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia,
Zal?cznik Nr 2 ? Wzor umowy,
Zal?cznik Nr 3 ? O?wiadczenie dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej,
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. ?rodki ochrony prawnej (Odwolanie) w niniejszym post?powaniu przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych.
2. Pozostale informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej znajduj? si? w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych ??rodki ochrony prawnej, rozpoczynaj?cym si? art. 179.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Poland-Pozna?: Blood plasma filters
ND Document number 397044-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 33141620 - Medical kits
33141630 - Blood plasma filters
OC Original CPV code 33141620 - Medical kits
33141630 - Blood plasma filters
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) www.rckik.poznan.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >