Poland-Pozna?: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003519255315963
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 397043-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 193-397043

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
For the attention of: 1) mgr in?. Janusz Kulka, tel. 004861 848 70 43
60-637 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618487043
E-mail: zampub@up.poznan.pl
Fax: +48 618487043

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.up.poznan.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

38000000 , 38300000 , 38341000 , 38510000

Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Measuring instruments.
Apparatus for measuring radiation.
Microscopes.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 193-397043

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
For the attention of: 1) mgr in?. Janusz Kulka, tel. 004861 848 70 43
60-637 Pozna?
Poland
Telephone: +48 618487043
E-mail: zampub@up.poznan.pl
Fax: +48 618487043

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.up.poznan.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: pa?stwowa uczelnia wy?sza
I.3) Main activity
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa ?Zautomatyzowanego, kompleksowego stanowiska do analizy, archiwizacji i rekonstrukcji przestrzennej obiektow trojwymiarowych z mo?liwo?ci? pomiaru luminescencji oraz promieniowania gamma i beta.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies

NUTS code PL415

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa:
?Zintegrowanego, kompleksowego stanowiska do analizy, archiwizacji i rekonstrukcji przestrzennej obiektow trojwymiarowych z mo?liwo?ci? pomiaru luminescencji oraz promieniowania gamma i beta skladaj?cy si? z nast?puj?cych modulow:
1) Modul do wizualizacji i pomiaru luminescencji z wyposa?eniem
2) Modul scyntylacyjny i ciekloscyntylacyjny do pomiaru promieniowania gamma i beta z wyposa?eniem
3) Modul konfokalny z detekcj? spektraln? i dodatkowym detektorem wysokorozdzielczym oraz ukladem do szybkich rejestracji konfokalnych
Szczegolowe parametry techniczne zostaly okre?lone w Zal?czniku nr 3 ? Opis parametrow technicznych oraz w Zal?czniku nr 4 ? Punktowane parametry techniczne.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

38000000 , 38300000 , 38341000 , 38510000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Warunkiem udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 90 000,00 PLN (slownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy zlotych ) w terminie do dnia 14 listopada 2017r. do godz. 10:00
9.2 Wadium mo?e by? wnoszone w pieni?dzu, por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. poz. 359 z po?n. zm).
9.3 Wadium wniesione w pieni?dzu musi znale?? si? na koncie Zamawiaj?cego w terminie okre?lonym w pkt. 9.1.
9.4 Wadium wniesione w innej formie nale?y sklada? w Dziale Finansowym Uniwersytetu Przyrodniczego ? pokoj 6 w terminie okre?lonym w pkt. 9.1.
9.5 Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?.
9.6 Wadium w formie pieni??nej nale?y wnosi? przelewem na nast?puj?cy rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S.A. VI/O Pozna? nr 39 1090 1362 0000 0001 3521 5346
9.7 Oprocentowanie rachunku wadialnego wynosi 0 % p.a.; oplata za rozliczenie przetargu: 30 zl pobierana przez bank od ka?dego oferenta; oplata za wycofanie wadium przez oferenta: bez oplat za przelew na rachunek bankowy zlo?ony w Oddziale Banku, odpowiednio ? za przelew prowadzony przez BZ WBK b?d? za przelew na rachunek prowadzony przez inny bank.
9.8 Wykonawca, ktory nie wniesie wadium zostanie wykluczony z post?powania o udzielenie zamowienia.
9.9 Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium na zasadach opisanych w art. 46 ustawy Prawo zamowie? publicznych.
9.10 Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli:
1) Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:
odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,
zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy,
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zlo?yl dokumentow lub o?wiadcze?, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ?e udowodni, ?e wynika to z przyczyn niele??cych po jego stronie.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Warunki uczestnictwa w post?powaniu okre?lone s? w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) i aktach wykonawczych do ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Zlo?enie oferty jest jednoznaczne z akceptacj? bez zastrze?e? w calo?ci warunkow okre?lonych w SIWZ, jako wyl?cznej podstawy post?powania. Wykonawca zobowi?zany jest do przestrzegania wszystkich postanowie? SIWZ.
6.1 W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotycz?ce:
1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow
Zamawiaj?cy nie stawia dodatkowych wymaga? w zakresie opisu spelnienia tego warunku udzialu w post?powaniu
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj?cy nie stawia dodatkowych wymaga? w zakresie opisu spelnienia tego warunku udzialu w post?powaniu
3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej
Warunek w zakresie do?wiadczenia zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) wykonal nale?ycie co najmniej jedn? dostaw? mikroskopu konfokalnego samodzielnego lub z wyposa?eniem dodatkowym o warto?ci min. 2 000 000,00 zl brutto oraz poda warto??, przedmiot, dat? wykonania i podmioty, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane nale?ycie: Dowodami, o ktorych mowa powy?ej s?: a) referencje, b) inne dokumenty wystawione przed podmiot na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane. Je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej ? o?wiadczenie Wykonawcy.
Dostawy nale?y wykaza? w JEDZ w Cz??ci IV Kryteria kwalifikacji sekcja C, a dowody, o ktorych mowa powy?ej nale?y zal?czy? na wezwanie Zamawiaj?cego zgodnie z pkt 7.5
Do przeliczenia warto?ci zrealizowanych dostaw wyra?onych w walutach innych ni? zloty polski na zloty polski, Zamawiaj?cy przyjmuje ?redni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu w BIP.
6.2 Ocena spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/ ?nie spelnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow wymienionych w pkt 7 SIWZ.
6.3 W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia oraz poleganiu na zasobach podmiotow trzecich warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej okre?lony w pkt. 6.1 ppkt. 3 okre?lona liczba dostaw wykonana przez ro?ne podmioty nie podlega sumowaniu. Warunek ten musi spelni? w calo?ci co najmniej jeden podmiot.
6.4 Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Wykonawca musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zobowi?zanie takie nale?y dol?czy? do oferty w oryginale.
6.5 W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.
6.6 Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci wykluczenia Wykonawcy na podstawie:
1) przeslanki wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp ? w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?li uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2) przeslanki wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp ? je?eli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: zamawiaj?cym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego, czlonkami komisji przetargowej, osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp- chyba, ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu,
3) przeslanki wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 5 ? b?d?cego osobom fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3000 zlotych,
4) przeslanki wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp ? je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp.
5) przeslanki wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 7ustawy Pzp ? wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3000 zlotych
6) przeslanki wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp ? Wykonawca, ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.
6.7 Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.8 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawione szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepis zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
6.9 Wykonawca, o ktorym mowa w pkt 6.8 nie podlega wykluczeniu, je?eli zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolne okoliczno?ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione na podst. pkt 6.8
6.10 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, spelnienie wymogu dotycz?cego braku podstaw do wykluczenia, powinno zosta? wykazane przez ka?dego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.
6.11 Wykonawca mo?e wykluczy? Wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.
7. WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST?POWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU
7.1 Wykaz dokumentow skladanych wraz z ofert?:
Lp. Rodzaj dokumentu Forma dokumentu
1. Formularz oferty Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 1 do SIWZ
2. Aktualne na dzie? skladania ofert O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu skladane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ)
Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Wykonawca sklada o?wiadczenie zgodnie z instrukcj? wypelniania JEDZ (Zal?cznik nr 2a) pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ
3. Opis minimalnych parametrow wymaganych przez Zamawiaj?cego i oferowanych przez Wykonawc? Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ
4. Punktowane parametry techniczne Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ
5. Pelnomocnictwo dla osoby/osob podpisuj?cej/cych ofert? do podejmowania zobowi?za? w imieniu Wykonawcy skladaj?cego ofert?, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentow do niej zal?czonych. Oryginal lub kopia notarialnie potwierdzona
6. Istotne postanowienia umowy Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ
7. Wzor protokolu odbioru Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 7 do SIWZ
7.2 Je?eli Wykonawca, wykazuj?c spelnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22 a ust 1 Pzp, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do:
1) zlo?enia o?wiadczenia podmiotu trzeciego o spelnieniu warunkow udzialu w post?powaniu (w zakresie warunku, w stosunku do ktorego udost?pnia swoj potencjal) i braku podstaw do wykluczenia zlo?onego na formularzu JEDZ ? zlo?onego wraz z ofert?
2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 7.4 SIWZ Tabela ppkt 1-7 ? w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krotszym ni? 10 dni, okre?lony w wezwaniu do Wykonawcy po otwarciu ofert
7.3 W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, ?jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Jednolite dokumenty powinny potwierdza? spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.
7.4 Wykaz dokumentow skladanych na wezwanie Zamawiaj?cego
Zamawiaj?cy skorzysta z procedury okre?lonej w art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
Zamawiaj?cy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:
Lp. Dokumenty, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia udzialu w post?powaniu Forma dokumentu
1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem
2. Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem
3. Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem
4. Odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem
5. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci; Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ
6. O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne; Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ
7. O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716). Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ
7.5 Pozostale dokumenty wymagane przez Zamawiaj?cego na jego wezwanie, ktore maj? zosta? dostarczone przez Wykonawc?.
Lp. Rodzaj dokumentu Forma dokumentu
1. Referencje, b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego byly wykonywane dostawy, o ktorych mowa w pkt. 6.1 ppkt 3 SIWZ Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem
2. W celu potwierdzenia parametrow technicznych nale?y dol?czy? dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginaln? kart? produktu producenta w odniesieniu do:
a) Mikroskopu konfokalnego
b) Licznika promieniowania gamma i beta
c) Czytnika luminescencji Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem
7.6 UWAGA!
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowi?zany przekaza? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.( zgodnie z zal?cznikiem nr 8). Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
7.7 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizowa? przedmiot zamowienia z udzialem podwykonawcow, Zamawiaj?cy ??da wskazania: wykazu proponowanych podwykonawcow ? w dokumencie JEDZ Cz??? II lit. D oraz wskazania cz??ci zamowienia, ktor? powierza podwykonawcom ? JEDZ Cz??? IV lit. C.
7.8 Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.4 Tabela:
1) ppkt 1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminy skladania ofert
2) ppkt 2-4 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? ? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?cy przed uplywem terminy skladania ofert
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminy skladania ofert
7.9 Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy nie wydaje dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 7.8 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentow, o ktorych mowa powy?ej.
7.10 Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 7.4 Tabela ppkt 1, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 7.8 ppkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby ? wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentu, o ktorym mowa powy?ej.
7.11 Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, je?eli Zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego Wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7.12 W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno?ci (Zal?cznik nr 1 pkt 14), o ktorych mowa w pkt 7.11, w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj?cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty.
7.13 Je?eli wykonawca nie zlo?y wymaganych o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w niniejszej SIWZ, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, zamawiaj?cy wezwie do ich zlo?enia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow w pkt. 7 ppkt. 7.4:
Warunek w zakresie do?wiadczenia zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) wykonal nale?ycie co najmniej jedn? dostaw? mikroskopu konfokalnego samodzielnego lub z wyposa?eniem dodatkowym o warto?ci min. 2 000 000,00 zl brutto oraz poda warto??, przedmiot, dat? wykonania i podmioty, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane nale?ycie: Dowodami, o ktorych mowa powy?ej s?: a) referencje, b) inne dokumenty wystawione przed podmiot na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane. Je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej ? o?wiadczenie Wykonawcy.
Dostawy nale?y wykaza? w JEDZ w Cz??ci IV Kryteria kwalifikacji sekcja C, a dowody, o ktorych mowa powy?ej nale?y zal?czy? na wezwanie Zamawiaj?cego zgodnie z pkt 7.5
Do przeliczenia warto?ci zrealizowanych dostaw wyra?onych w walutach innych ni? zloty polski na zloty polski, Zamawiaj?cy przyjmuje ?redni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu w BIP.
6.2 Ocena spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/ ?nie spelnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow wymienionych w pkt 7 SIWZ.
6.3 W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia oraz poleganiu na zasobach podmiotow trzecich warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej okre?lony w pkt. 6.1 ppkt. 3 okre?lona liczba dostaw wykonana przez ro?ne podmioty nie podlega sumowaniu. Warunek ten musi spelni? w calo?ci co najmniej jeden podmiot.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 55

2. Punktowane parametry techniczne. Weighting 35

3. Dlugo?? okresu gwarancji. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
5/DAND/PN/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 11:00

Place:

Pozna? ul. Wojska Polskiego 28 w Sala Senatu, III pi?tro, budynek Collegium Maximum pokoj 320

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
VI.3) Additional information
Dostawa jest realizowana ze ?rodkow Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego w ramach decyzji Nr 6727/IA/SP/2017
Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki slu??ce sfinansowaniu zamowie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane, a mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na tej podstawie zostala przewidziana w ogloszeniu o zamowieniu.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania zamowienia zostal podzielony na etapy:
I etap ? dostawa modulu do wizualizacji i pomiaru luminescencji z wyposa?eniem wraz z modulem scyntylacyjnym i cieklokrystalicznym do pomiaru promieniowania gamma i beta z wyposa?eniem ? w terminie nie po?niej ni? do 21 grudnia 2017.
II etap ? dostawa modulu konfokalnego z detekcj? spektraln? i dodatkowym detektorem wysokorozdzielczym oraz ukladem do szybkich rejestracji konfokalnych ? w terminie nie po?niej ni? do 31 marca 2018 roku.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia zgodnie z zaproponowanym przez siebie w Formularzu Oferty (Zal?cznik nr 1) terminem od daty zawarcia umowy. Je?eli Wykonawca zaproponuje termin wykonania wykraczaj?cy poza graniczne daty wskazane przez Zamawiaj?cego, jego oferta zostanie odrzucona.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia- je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.
3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone wy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
4. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Poland-Pozna?: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
ND Document number 397043-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38300000 - Measuring instruments
38341000 - Apparatus for measuring radiation
38510000 - Microscopes
OC Original CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38300000 - Measuring instruments
38341000 - Apparatus for measuring radiation
38510000 - Microscopes
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) www.up.poznan.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >