Poland-Stare Babice: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003519342812986
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395253-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Stare Babice: Construction work

2017/S 193-395253

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne ?EKO-Babice Sp. z o.o.
118-14-62-152
ul. Gen. Kutrzeby 36
Stare Babice
05-082
Poland
Telephone: +48 227229008
E-mail: biuro@eko-babice.pl
Fax: +48 227229289
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.eko-babice.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.eko-babice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych ? zlewnia pompowni Sasanki.

Reference number: JRP / PR / 6 / 10 / 2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni? ?ciekow w miejscowo?ci Koczargach Starych w gminie Stare Babice ? Zlewnia pompowni Sasanki. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ cz??? IIII ? opis przedmiotu zamowienia) oraz dokumentacja projektowa stanowi?ca zal?cznik do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111200
45232440
45232400
44130000
45233223
45111240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni? ?ciekow w miejscowo?ci Koczargach Starych w gminie Stare Babice ? Zlewnia pompowni Sasanki.

1) System kanalizacyjny sklada si? z:

a) Ruroci?gow kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z lit? ?ciank? ?rednicy 200 z wydlu?onym kielichem o dlugo?ci ok. 901,5 m

b) Ruroci?gow kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z lit? ?ciank? ?rednicy 160 z wydlu?onym kielichem o dlugo?ci ok. 32,5 m

c) Ruroci?gow kanalizacji tlocznej z rur PE100 (SDR17) ?rednicy 110x6,6 o dlugo?ci ok. 230,0 m

d) Ruroci?gow kanalizacji ci?nieniowej z rur PE100 (SDR17) ?rednicy 90x5,8 o dlugo?ci ok. 71,0 m

e) Ruroci?gow kanalizacji ci?nieniowej z rur PE100 (SDR17) ?rednicy 50x3,0 o dlugo?ci ok. 7,0 m

f) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA lub rownowa?ne 425 z kinet? krzy?ow? ? 18 szt.

g) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA 600 lub rownowa?ne z kinet? krzy?ow? ? 13 szt.

h) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA 1000 lub rownowa?ne z kinet? krzy?ow? ? 1 szt.

i) Studni kanalizacyjnych betonowych 1200 z monolitycznym dnem firmy Brejnak, Budokrusz lub rownowa?ne oraz kinet? firmy Predl lub rownowa?ne ? 2 kpl

j) Studni rozpr??nej SR betonowej 1200 firmy Brejnak, Budokrusz lub rownowa?ne oraz kinet? firmy Predl lub rownowa?ne ? 2 szt.

k) Pompowni ?ciekow o ?rednicy 1500 mm wraz z przyl?czem elektroenergetycznym oraz utwardzeniem terenu wokol pompowni. ?ciany wewn?trzne zbiornika pompowni ?ciekow nale?y zabezpieczy? wykladzin? typu Predl-Corprotect lub rownowa?ne, wykonan? jako monolit z kr?gami betonowymi.

2) Studnie betonowe nale?y zabezpieczy? ?ywic? epoksydow? Recli BT lub rownowa?n?.

3) Plyty pokrywowe w studniach betonowych od wewn?trz zabezpieczy? wykladzin? typu Predl-Corprotect lub rownowa?ne. Wykladzina wykonana jako monolit z pokryw?.

4) Rury PVC l?czy? za pomoc? uszczelek typu Forsheda lub rownowa?nych.

5) W rurach ochronnych stalowych bezszwowych nale?y zastosowa? plozy dystansowe INTEGRA Gliwice lub rownowa?ne. Zako?czenie rur ochronnych nale?y zabezpieczy? manszetami typu ?N INTEGRA Gliwice lub rownowa?nymi.

6) Je?eli zachodzi konieczno?? przed rozpocz?ciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowi?zany jest zglosi? zamiar rozpocz?cia robot do Wojewodzkiego Urz?du Ochrony Zabytkow.

7) Przepady w studniach betonowych 1200 wykona? jako kaskady wewn?trzne z zastosowaniem wkladki typu Inside Drop lub rownowa?nej.

8) Zamawiaj?cy informuje, ?e wlazy do studni o ?rednicy 600 mm, 1000 mm oraz studni betonowych nale?y zamowi? zgodnie ze wzorem przedstawionym w zal?czniku graficznym nr 1. Wlazy na zewn?trz nale?y zabezpieczy? powlok? antykorozyjn?.

2. Uwagi do opisu przedmiotu zamowienia:

1) Przedmiotu zamowienia szczegolowo opisuje:

a) Projekt budowlany z 29.12.2016 r.

b) Projekt budowlany przyl?cza energetycznego kablowego opracowane przez Uslugi Projektowe Hanna Szustecka

c) Projekt wykonawczy zasilenia elektrycznego i PiA przepompowni z 11.2016 r.

d) Dokumentacja geotechniczna z 10.2016 r.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

f) Instrukcja Wojta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obr?bie pasa drogowego.

g) Uchwala Zarz?du Nr 3/2013 Gminnego Przedsi?biorstwa Komunalnego ?EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodoci?gowej na terenie gminy Stare Babice.

3. Ponadto Wykonawca jest zobowi?zany do:

1) Utworzenia zaplecza budowy w pobli?u terenu budowy, na ktorym zlokalizowane b?dzie biuro budowy ? czynne w godzinach trwania prac budowlanych.

2) Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ?ciekow.

3) Uzyskania wszelkich niezb?dnych zgod, zezwole?, uzgodnie?, opinii i innych czynno?ci zwi?zanych z pracami archeologicznymi i wykopaliskowymi, w przypadku wyst?pienia takiej konieczno?ci.

4) Odtworzenia nawierzchni drog

5) Kompleksowej obslugi geodezyjnej przedmiotu zamowienia.

6) Uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 171
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POiI?.2.3/3/2016.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1)Do oferty (Formularz stanowi?cy Zal?cznik nr 1 do SIWZ) ka?dy Wykonawca dol?cza aktualne nadzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (dalej:?JEDZlub?Jednolity Dokument) w zakresie wskazanym w Zal?czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2)Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie JEDZ dotycz?ce tych podmiotow

3)W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazu jest pelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. O?wiadczenia lub dokumenty skladane przez Wykonawc? na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu, na podstawie art.24 ust.1 pkt 13-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp:

a)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

b)Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

c)Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalegaz oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

d)Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej,je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp

e)O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 5 do SIWZ)

f)O?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) ? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 6 do SIWZ

g)O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne ? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 7 do SIWZ). Uwaga: Obowi?zek zlo?enia niniejszego o?wiadczenia powstaje w przypadku, gdy z tre?ci za?wiadcze? z US/ZUS b?dzie wynika? istnienie zaleglo?ci.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O?wiadczenia lub dokumenty skladane przez Wykonawc? wraz z ofert?:

1) Do oferty ka?dy Wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (dalej: JEDZ lub Jednolity Dokument) w zakresie wskazanym w Zal?czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu

2) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie JEDZ dotycz?ce tych podmiotow

3) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazu jest pelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

4) Zobowi?zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, je?eli Wykonawca korzysta ze zdolno?ci innych podmiotow na zasadach okre?lonych wart. 22a ustawy.

2. O?wiadczenia lub dokumenty skladane przez Wykonawc? na wezwanie Zamawiaj?cego:

1) Cz??? sprawozdania finansowego w postaci rachunku zyskow i strat, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci,rownie? odpowiednio z opini? o badanym sprawozdaniu albo jego cz??ci,a w przypadku Wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentow okre?laj?cych obroty ? za okres nie dlu?szy ni? ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres ? co najmniej w wymaganej wysoko?ci.

2) Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko??posiadanych?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1miesi?c przeduplywem terminu skladania ofert ? co najmniej w wymaganej wysoko?ci.

3) Oplacona polisa lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego ? wraz z dowodem oplacenia.

3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e:

1) posiada minimalny roczny obrot za ostatnie 3 lata obrotowe w wysoko?ci nie mniejszej ni? 2 500 000 PLN za ka?dy rok obrotowy, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, za ten okres.

2) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? do wykonania zamowienia w wysoko?ci nie mniejszej ni? 600 000 PLN;

3) posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci w wysoko?ci nie mniejszej ni? 600 000 PLN.

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

3. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? ?stosowna sytuacja, o ktorej mowa w pkt 10.5. SIWZ wyst?pi wyl?cznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu,?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2) Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o ktorych mowa w pkt 11.1. SIWZ.

3) W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia,Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

5. Zamawiaj?cy informuje, i? szczegolowe wymagania odno?nie niniejszych warunkow zawarte s? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O?wiadczenia lub dokumenty skladane przez Wykonawc? wraz z ofert?:

1) Do oferty ka?dy Wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (dalej: JEDZ lub Jednolity Dokument) w zakresie wskazanym w Zal?czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu

2) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie JEDZ dotycz?ce tych podmiotow

3) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

4) Zobowi?zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, je?eli Wykonawca korzysta ze zdolno?ci innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy.

2. O?wiadczenia lub dokumenty skladane przez Wykonawc? na wezwanie Zamawiaj?cego:

a) Wykaz robot budowlanych (wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane,a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ?inne dokumenty. Je?eli wykaz lub inne zlo?one przez Wykonawc? dokumenty budz? w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego,mo?e on zwroci? si? bezpo?rednio do wla?ciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonane,a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane,o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

b) Wykaz osob (wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 9 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za?wiadczenie uslug,kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,uprawnie?,do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca spelni warunki je?eli wyka?e, ?e:

a. wykonal zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czyl, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, roboty budowlane (wykonane w ramach jednego lub kilku zamowie?), ktorych przedmiotem bylo wykonanie kanalu sanitarnego grawitacyjnego lub kanalu deszczowego grawitacyjnego o dlugo?ci co najmniej 2 km i ?rednicy co najmniej Dn 200 mm;

b. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia ? wska?e do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamowienia nast?puj?ce osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia, niezb?dnych do wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno??, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. kierownik budowy ? niniejsza osoba ma posiada? uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych,wentylacyjnych,gazowych,wodoci?gowych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj?ce im uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, a ktore upowa?niaj? do pelnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodoci?gowych i kanalizacyjnych.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy dokonuj?c oceny spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej(o ktorym mowa w pkt 10.1. 2) b) lit. a. SIWZ), uzna warunek za spelniony, je?eli co najmniej jeden z Wykonawcow samodzielnie wyka?e spelnienie w calo?ci tego warunku. Zamawiaj?cy tym samym nie dopuszcza sumowania(l?czenia) zasobow dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktorych mowa w pkt 10. 1.2) b) lit. a. SIWZ przez 2 lub wi?cej podmiotow (Wykonawcow).

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spelnienia warunku udzialu w post?powaniu, dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej (o ktorym mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ) polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach okre?lonych w ustawie, Zamawiaj?cy dokonuj?c oceny spelnienia tego warunku, uzna warunek za spelniony, je?eli co najmniej jeden z tych podmiotow samodzielnie wyka?e spelnienie w calo?ci tego warunku. Zamawiaj?cy tym samym nie dopuszcza sumowania (l?czenia) zasobow dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej (o ktorych mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) przez 2 lub wi?cej podmiotow.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuj?c spelnienie warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej (o ktorym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ), polegal b?dzie na do?wiadczeniu innych podmiotow, jedynym sposobem wykorzystania zasobow tych podmiotow (tj. zdolno?? techniczna lub zawodowa o ktorej mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) jest rzeczywisty udzial tych podmiotow w realizacji zamowienia np. zatrudnienie tych podmiotow do realizacji zamowienia jako podwykonawcow lub udzial w konsorcjum.

4. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? stosowna sytuacja, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim wyst?pi wyl?cznie w przypadkach wskazanych w pkt 10.6 SIWZ.

5. Zamawiaj?cy informuje, i? szczegolowe wymagania odno?nie niniejszych warunkow zawarte s? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z postanowieniami umowy stanowi?cej cz??? II SIWZ ? wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:05
Place:

Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne ?Eko-Babice Sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice,pokoj nr 21 (sala konferencyjna).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci 25000 PLN. Szczegolowe informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2. Zamawiaj?cy w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysoko?ci nie wi?kszej ni? 50 % warto?ci zamowienia podstawowego i polegaj?cych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia. Na okoliczno?? wyst?pienia przedmiotowych zamowie? zostanie zawarta umowa w trybie zamowienia z wolnej r?ki poprzedzona stosownymi negocjacjami z Wykonawc?.

3. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

b) zdolno?ci technicznej lub zawodowej

4. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow i o?wiadcze? wskazanych w pkt 12.2.2) SIWZ potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokumentow wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzaj?cych spelnianie, w zakresie, w jakim powoluje si? Wykonawca na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu.

5. Wykonawcy maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skladaj? dokumenty zgodnie z przepisami rozporz?dzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamowie? publicznych w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Rozporz?dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku Dz.U. z 2016 r., poz.1126).

6. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia mog? l?cznie spelnia? warunki udzialu w post?powaniu oraz zlo?y? dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie tych warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrze?eniem pkt 10.2. SIWZ (dotyczy warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktorym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.2) SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj? Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca si? aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wyl?cznie z Pelnomocnikiem.

7. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca,ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli Wykonawca, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu Wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

8. Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku post?powania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie,zgodnie z warunkami okre?lonymi w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? wniesienia odwolania je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy ? w przypadku przeslania w inny sposob termin ten wynosi 15 dni.

2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

3) 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? do wniesienia odwolania ? wobec innych czynno?ci, ni? okre?lone w punktach powy?ej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Stare Babice: Construction work

2017/S 193-395253

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne ?EKO-Babice Sp. z o.o.
118-14-62-152
ul. Gen. Kutrzeby 36
Stare Babice
05-082
Poland
Telephone: +48 227229008
E-mail: biuro@eko-babice.pl
Fax: +48 227229289
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.eko-babice.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych ? zlewnia pompowni Sasanki.

Reference number: JRP / PR / 6 / 10 / 2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111200
45232440
45232400
44130000
45233223
45111240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 171
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Stare Babice: Construction work
ND Document number 395253-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place STARE BABICE
AU Authority name Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne ?EKO-Babice Sp. z o.o. (118-14-62-152)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 44130000 - Sewer mains
45000000 - Construction work
45111200 - Site preparation and clearance work
45111240 - Ground-drainage work
45232400 - Sewer construction work
45232440 - Construction work for sewage pipes
45233223 - Carriageway resurfacing works
OC Original CPV code 44130000 - Sewer mains
45000000 - Construction work
45111200 - Site preparation and clearance work
45111240 - Ground-drainage work
45232400 - Sewer construction work
45232440 - Construction work for sewage pipes
45233223 - Carriageway resurfacing works
RC NUTS code PL913
IA Internet address (URL) www.eko-babice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >