Poland-Lod?: Building installation work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003519416512475
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395256-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Building installation work

2017/S 193-395256

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
ul. ?eromskiego 113
Lod?
90-549
Poland
Contact person: Marzena Serwach
Telephone: +48 426393621
E-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393458
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=2363
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont magazynu odpadow medycznych.

Reference number: 171/PN/ZP/RB/2017
II.1.2) Main CPV code
45300000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Remont magazynu odpadow medycznych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Kompleks szpitalny Zamawiaj?cego znajduj?cy si? w Lodzi przy ul. ?eromskiego 113, budynek nr 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Remont magazynu odpadow medycznych, zgodnie z dokumentacj? projektow? oraz specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowi?cych zal?czniki do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7) ? Zamowienie b?dzie realizowane w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A. 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1. nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

1.2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.2.1 zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

B. Zamawiaj?cy dzialaj?c na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z post?powania Wykonawc?:

1. W stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z po?n zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art.366ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z po?n zm.).

C. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w Post?powaniu okre?lonych w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ,ka?dy z Wykonawcow powinien do oferty zal?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku do SIWZ stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie to Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia poni?szych dokumentow:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w rozdziale IVpkt. 1.2. SIWZ:

2.1.1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane(zgodnie z zal?cznikiem nr 3 do SIWZ), z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ?inne dokumenty. Podane w wykazie roboty budowlane winny spelnia? szczegolowe warunki udzialu w Post?powaniu okre?lone w rozdz. IV pkt 1 a) SIWZ.

2.1.2. wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, o ktorych mowa w rozdziale IV pkt. 1 d) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich uprawnie? niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia:

2.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Wszystkie niezb?dne informacje w sprawie post?powania znajduj? si? w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

By warunki okre?lone w cz. A pkt. 1.2.1 zostaly spelnione wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?:

a) w ramach warunku okre?lonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i? nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie, w szczegolno?ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czyl, co najmniej jedn? robot? budowlan?, polegaj?c? na wykonaniu prac remontowych budowlano instalacyjnych o l?cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 24 000 PLN.

b) w ramach warunku okre?lonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, ?e dysponuje przynajmniej jedn? osob?, ktora b?dzie kierowa? robotami budowlanymi, posiadaj?c? wymagane uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.

C.D. cz??ci C

2.2.2 o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

2.2.3 o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

2.2.4 odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, jest zobowi?zany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w punkcie 2.2.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wszystkie niezb?dne informacje w sprawie post?powania znajduj? si? w SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki i zasady realizacji zamowienia okre?lone zostaly we Wzorze Umowy, stanowi?cym Zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow, 90-549 Lod?, ul. ?eromskiego 113, Dzial Zamowie? Publicznych.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 500 PLN, slownie: pi??set zlotych.

2. Dotyczy IV.2.6) ? Minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert? ? Termin zwi?zania ofert? liczony zgodnie z ustaw? Pzp 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

3. Opis sposobu przygotowania oferty jest okre?lony w SIWZ.

4. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?,czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert okre?lonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

5. Wszystkie niezb?dne informacje potrzebne do przeprowadzenia post?powania znajduj? si? w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamowie? Publicznych.

2. ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamowie? Publicznych przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.

3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Building installation work

2017/S 193-395256

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
ul. ?eromskiego 113
Lod?
90-549
Poland
Contact person: Marzena Serwach
Telephone: +48 426393621
E-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393458
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont magazynu odpadow medycznych.

Reference number: 171/PN/ZP/RB/2017
II.1.2) Main CPV code
45300000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Building installation work
ND Document number 395256-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOD?
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45300000 - Building installation work
OC Original CPV code 45300000 - Building installation work
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) http://uskwam.umed.lodz.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >