Poland-Warsaw: Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003519431878241
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396160-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services

2017/S 193-396160

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Dozoru Technicznego
ul. Szcz??liwicka 34
Warszawa
02-353
Poland
Contact person: Pawel Moch
Telephone: +48 225722325
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Fax: +48 225722388
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.udt.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.udt.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Main activity
Other activity: bezpiecze?stwo funkcjonowania urz?dze? technicznych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obsluga podro?y slu?bowych, ZP-AP-38/17.

Reference number: ZP-AP-38/17
II.1.2) Main CPV code
63000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywne wykonywanie na rzecz Urz?du Dozoru Technicznego uslug w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania biletow lotniczych krajowych i zagranicznych, biletow kolejowych krajowych i zagranicznych, rezerwacji hoteli za granic?, rezerwacji samochodow za granic?, po?rednictwa w zalatwianiu wizy, w ramach podro?y slu?bowych pracownikow UDT.

2. Przedmiot zamowienia zostal opisany w: Szczegolowym OPZ ? zal?cznik nr 1 do umowy; wzorze umowy ? zal?cznik nr 4 do SIWZ; formularzu ofertowym ? zal?cznik 1 do SIWZ.

3. Wykonawca powinien korzysta? z co najmniej 2 systemow rezerwacyjnych takich jak: SABRE, AMADEUS, GALILEO, WORLDSPAN do dokonywania rezerwacji biletow lotniczych.

4. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania firm (nazw) tych podwykonawcow. Powierzenie wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno?ci za nale?yte wykonanie tego zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
63510000
63512000
60400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Urz?d Dozoru Technicznego, ul. Szcz??liwicka 34, Warszawa lub inne miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywne wykonywanie na rzecz Urz?du Dozoru Technicznego uslug w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania biletow lotniczych krajowych i zagranicznych, biletow kolejowych krajowych i zagranicznych, rezerwacji hoteli za granic?, rezerwacji samochodow za granic?, po?rednictwa w zalatwianiu wizy, w ramach podro?y slu?bowych pracownikow UDT.

2. Przedmiot zamowienia zostal opisany w: Szczegolowym OPZ ? zal?cznik nr 1 do umowy; wzorze umowy ? zal?cznik nr 4 do SIWZ; formularzu ofertowym ? zal?cznik 1 do SIWZ.

3. Wykonawca powinien korzysta? z co najmniej 2 systemow rezerwacyjnych takich jak: SABRE, AMADEUS, GALILEO, WORLDSPAN do dokonywania rezerwacji biletow lotniczych.

4. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania firm (nazw) tych podwykonawcow. Powierzenie wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno?ci za nale?yte wykonanie tego zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zatrudnienie min. 1 osoby niepelnosprawnej / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Wysoko?? rabatu (upustu) / Weighting: 15
Price - Weighting: 75
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Szczegolowy podzial w Kryteriach oceny ofert zawiera SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 48 PZP i spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu w zakresie zdolno?ci zawodowej dotycz?cej do?wiadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, ktore Wykonawca sklada wraz z ofert?: Wykonawca dol?cza do oferty na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia aktualne nadzie? skladania ofert o?wiadczenia stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spelniania przez Wykonawc? warunku, o ktorym mowa Rozdziale III SIWZ oraz, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania w zakresie podstaw, o ktorych mowa w Rozdziale IV SIWZ. Jednolity europejskie dokument zamowienia, sporz?dza si? zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy2014/25/UE, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z art. 36b ust. 1 PZP, Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? w jednolitym dokumencie cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow. Wykonawca sklada tak?e inne dokumenty i o?wiadczenia: wypelniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru ? zal?cznik nr 1 do SIWZ; zobowi?zanie innego podmiotu ? zal?cznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 PZP Zamawiaj?cy, w niniejszym post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca ten zostanie wezwany do zlo?enia w terminie wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia ? zgodnie z5 Rozporz?dzenia z dnia 26.07.2016 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. Poz. 1126), zwanego dalej Rozp.: informacja z KRK w zakresie okre?lonym w 5 ust. 1 Rozporz?dzenia; za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow; za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne; odpis z wla?ciwego rejestru lub z CEIDG w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 PZP; o?wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post?powania Wykonawcy w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 48 PZP zgodnego z 5 ust. 59 Rozp. Ponadto, Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa wart. 86 ust. 5PZP, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach zawodowych innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 1-5 Rozp.; oraz JEDZ tych podmiotow Wykonawca, ktory ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP sklada dokumenty, zgodnie 7 Rozp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy ??da dokumentow potwierdzaj?cych, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? 100.000,00 PLN

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? ubezpieczenia nie mniejsz? ni? 100.000,00 PLN

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona dla potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu zostanie wezwany do zlo?enia w terminie wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:

W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci zawodowej Zamawiaj?cy ??da wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu. (Wzor wykazu uslug stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, rownie? wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? kompleksow? obslug? umowy obejmuj?c? uslug? rezerwacji, wystawiania oraz sprzeda?y biletow lotniczych, rezerwacji hoteli za granic?, wynajmu samochodow za granic?, po?rednictwa wizowego o warto?ci co najmniej 500.000,00 PLN brutto.

Je?eli Wykonawca nadal wykonuje uslugi warto?? ju? zrealizowanych sukcesywnych uslug na dzie? skladania oferty musi wynosi? co najmniej 500.000,00 zl brutto.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza sumowania uslug dla ro?nych odbiorcow w celu wykazania wymaganej kwoty zamowienia. Podana przez Wykonawc? warto?? brutto musi by? warto?ci? zrealizowanej uslug w ramach jednej umowy/kontraktu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Termin realizacji zamowienia: 24 miesi?ce od dnia wskazanego przez Zamawiaj?cego (nie po?niej ni? od dnia 01.01.2018). Termin zako?czenia realizacji przedmiotu umowy to dzie? zrealizowania zamowie? na l?czn? kwot? 1.705.153,00 zl netto ale nie po?niej ni? do dnia 31.12.2019.

Termin platno?ci: 21 dni, licz?c od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej pod wzgl?dem formalnym i rachunkowym faktury VAT. Za dat? zaplaty przyjmuje si? dat? obci??enia rachunku Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Miejsce skladania ofert: Urz?d Dozoru Technicznego, ul. Szcz??liwicka 34, 02-353 Warszawa, kancelaria UDT pok. nr 2.

Miejsce otwarcia ofert: Urz?d Dozoru Technicznego, ul. Szcz??liwicka 34, 02-353 Warszawa, pok. nr 7.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Post?powanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ust. 1 Pzp (tzw. procedura odwrocona), co w my?l przepisu oznacza, ?e Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post. Wymagane jest wniesienie wadium w wysoko?ci 34.000,00 zl. Wykonawca wnosi wadium: w pieni?dzu (wadium w formie pieni??nej nale?y wnie?? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr rachunku: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 ? Bank Gospodarstwa Krajowego ? Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczaj?c w tytule przelewu: Wadium na obslug? podro?y slu?bowych ZP-AP-38/17. lub w jednej z poni?ej podanych form: w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo- kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275, z po?n. zm.). Wadium wnoszone w formie: por?czenia bankowego por?czenia spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego ? pokoj nr 2 KANCELARIA UDT, w formie oryginalu lub innej formie gwarantuj?cej bezwarunkowe, nieodwolalne, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego wyplaty pelnej kwoty wadium. Zaleca si?, by Wykonawca do oferty zal?czyl jedynie kopi? dokumentu wadialnego a oryginal umie?cil w oddzielnej kopercie i zlo?yl wraz z ofert?. Z tre?ci gwarancji winno wynika? bezwarunkowe, nieodwolalne, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP oraz w art. 46 ust. 4a ustawy PZP. Termin wniesienia wadium uplywa wraz z terminem skladania ofert. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie skladania ofert znajdzie si? na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln? form? wadium zostanie odrzucona. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium zgodnie z ust. 7, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy. W przypadku skladania wadium w formie innej ni? pieni?dz, dokument wadialny musi powolywa? przeslanki wymienione powy?ej.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? UZP
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services

2017/S 193-396160

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Dozoru Technicznego
ul. Szcz??liwicka 34
Warszawa
02-353
Poland
Contact person: Pawel Moch
Telephone: +48 225722325
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Fax: +48 225722388
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.udt.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: bezpiecze?stwo funkcjonowania urz?dze? technicznych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obsluga podro?y slu?bowych, ZP-AP-38/17.

Reference number: ZP-AP-38/17
II.1.2) Main CPV code
63000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
63510000
63512000
60400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
ND Document number 396160-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Urz?d Dozoru Technicznego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60400000 - Air transport services
63000000 - Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
63510000 - Travel agency and similar services
63512000 - Sale of travel tickets and package tours services
OC Original CPV code 60400000 - Air transport services
63000000 - Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
63510000 - Travel agency and similar services
63512000 - Sale of travel tickets and package tours services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.udt.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >