Poland-Warsaw: Road traffic-control equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003519518520251
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393227-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Road traffic-control equipment

2017/S 192-393227

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150
Warszawa
02-642
Poland
Contact person: Dorota Gawerska
Telephone: +48 0226011615
E-mail: dorota.gawerska@policja.gov.pl
Fax: +48 0226011857
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup 400 szt. laserowych miernikow pr?dko?ci z rejestracj? obrazu.

Reference number: 63/Cut/17/DG
II.1.2) Main CPV code
34923000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup 400 szt. laserowych miernikow pr?dko?ci z rejestracj? obrazu.

Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 420 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup 400 szt. laserowych miernikow pr?dko?ci z rejestracj? obrazu.

Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Wewn?trzna pami?? lub czytnik kart typu SD, zapewniaj?ce zapis co najmniej 2 000 plikow wykrocze? / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko POIS.03.01.00-00-0029/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 071-134295
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup 400 szt. laserowych miernikow pr?dko?ci z rejestracj? obrazu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Safety Camera Systems Sp. z o.o.
ul. Je?ewskiego 5B/30
Warszawa
02-796
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 11 420 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676 Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie w przedmiotowym post?powaniu przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej byl zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Road traffic-control equipment

2017/S 192-393227

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150
Warszawa
02-642
Poland
Contact person: Dorota Gawerska
Telephone: +48 0226011615
E-mail: dorota.gawerska@policja.gov.pl
Fax: +48 0226011857
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup 400 szt. laserowych miernikow pr?dko?ci z rejestracj? obrazu.

Reference number: 63/Cut/17/DG
II.1.2) Main CPV code
34923000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 420 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 071-134295

Section V: Award of contract

Title:

Zakup 400 szt. laserowych miernikow pr?dko?ci z rejestracj? obrazu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Safety Camera Systems Sp. z o.o.
ul. Je?ewskiego 5B/30
Warszawa
02-796
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 11 420 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Road traffic-control equipment
ND Document number 393227-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Komenda Glowna Policji
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34923000 - Road traffic-control equipment
OC Original CPV code 34923000 - Road traffic-control equipment
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.policja.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >