Poland-Naklo nad Noteci?: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003519564905233
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396190-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Naklo nad Noteci?: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 193-396190

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Naklo nad Noteci? reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Noteci?
Ks. Piotra Skargi 7
Naklo nad Noteci?
89-100
Poland
Contact person: Malgorzata Balzer, Marek Michalak
Telephone: +48 523867901
E-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Fax: +48 523867902
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.naklo.pl

Address of the buyer profile: www.bip.naklo.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.naklo.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

? ?wiadczenie uslug na terenie Miasta i Gminy Naklo nad Noteci? w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszku.

Reference number: ZP.271.28.2017
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

? ?wiadczenie uslug na terenie Miasta i Gminy Naklo nad Noteci? w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy .

Wykonawca wszystkie odebrane z terenu Miasta i Gminy Naklo nad Noteci? odpady zbierane selektywnie przekazywa? b?dzie do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych

w Rozwarzynie ( Rozwarzyn 40, 89-100 Naklo nad Noteci?), sk?d zostan? one przekazane przez Zamawiaj?cego uprawnionym odbiorcom zgodnie z hierarchi? post?powania okre?lonego w art. 17 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.). Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia zamieszczono w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
90513100
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Gmina Naklo nad Noteci?.

II.2.4) Description of the procurement:

Fragmenty:Cz?stotliwo?? odbierania odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? na terenie Miasta i Gminy Naklo nad Noteci?.

Odbior odpadow komunalnych odbywal si? b?dzie z nast?puj?c? cz?stotliwo?ci?:

1) Zmieszane odpady komunalne:

? dla nieruchomo?ci zamieszkalych z l?czn? ilo?ci? powy?ej 10 lokali ? minimum 1 x na tydzie?;

? dla nieruchomo?ci zamieszkalych z l?czn? ilo?ci? do 10 lokali ? minimum 1 x na 2 tygodnie;

2) Odpady komunalne selektywnie zbierane:

a) Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomaterialowe ? 1 x na miesi?c,

b) Szklo ? 1 x na miesi?c,

c) Papier i tektura ? 1 x na miesi?c,

Uwaga: Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomaterialowe, szklo, papier i tektura

z nieruchomo?ci zamieszkalych wymienionych w zal?czniku nr 9 do przedmiotu zamowienia nie b?d? odbierane z uwagi na lokalizacj? dodatkowych minipunktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych na terenie gminy Naklo nad Noteci?, tzw. Minipszokow, z ktorych odpady segregowane odbierane b?d? przez operatora w/w punktow,

3) Zu?yte baterie i akumulatory, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony ? odbierane w czasie zbiorki ?objazdowej sprzed nieruchomo?ci z cz?stotliwo?ci? 2 x w roku,

4) Odpady budowlane i rozbiorkowe ? odbierane b?d? w workach typu BIG-BAG z miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, zgodnie ze zgloszeniem,

5) Przeterminowane leki ? odbierane z pojemnikow rozstawionych w aptekach na zgloszenie.

6) Odpady zielone:

? 4 x na miesi?c w okresie od 1 IV do 31 X z terenu miasta z zabudowy wielorodzinnej (powy?ej 10 lokali)

? 2 x na miesi?c w miesi?cach marzec ? listopad (pozostaly obszar gminy, pozostale nieruchomo?ci),

? w pozostalym okresie brak odbioru.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie w wyj?tkowych sytuacjach mo?liwo?? zmiany cz?stotliwo?ci odbierania przez Wykonawc? odpadow komunalnych (wynikaj?c? z konieczno?ci dostosowania gospodarki odpadami komunalnymi do potrzeb utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta i Gminy Naklo nad Noteci?).

Wykonawca wyra?a gotowo?? do zmiany cz?stotliwo?ci odbioru odpadow komunalnych.

Zmiana cz?stotliwo?ci odbioru odpadow komunalnych nie b?dzie stanowi? zmiany umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wla?ciciele nieruchomo?ci zobowi?zani s? umo?liwi? przedsi?biorcy dost?p do pojemnikow i workow w dniu odbierania odpadow komunalnych z tych nieruchomo?ci (wg okre?lonego harmonogramu odbioru), przy wej?ciu na nieruchomo?? od strony ulicy, z mo?liwo?ci? wej?cia na teren nieruchomo?ci lub poprzez wystawienie pojemnika przed nieruchomo?ci?, w miejscu umo?liwiaj?cym swobodny dojazd do nich, z tym ?e:

1) Wystawione pojemniki nie mog? by? zlokalizowane poza terenem nieruchomo?ci dlu?ej ni? 12 godzin przed i po terminie odbioru odpadow, okre?lonym w harmonogramie odbioru,

2) Wystawione pojemniki nie mog? powodowa? ogranicze? komunikacyjnych;

Odbieranie odpadow odbywalo si? b?dzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadow komunalnych.

Do obowi?zku Wykonawcy nale?y opracowanie harmonogramow odbioru odpadow zgodnych

z zalo?eniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Naklo nad Noteci?, a tak?e dostarczenie ich wla?cicielom nieruchomo?ci po wcze?niejszym zaakceptowaniu przez Zamawiaj?cego. Pierwszy zaakceptowany harmonogram za I polrocze 2018 roku nale?y dostarczy? wla?cicielom nieruchomo?ci najpo?niej do 22.12.2017 r. Natomiast nast?pny zaakceptowany przez Zamawiaj?cego harmonogram za II polrocze 2018 roku nale?y dostarczy? wla?cicielom nieruchomo?ci najpo?niej do 31 maja 2018 roku, ktory b?dzie obowi?zywal od dnia 1 lipca 2018 roku.

Przy opracowaniu harmonogramu nale?y uwzgl?dni? nast?puj?ce zasady:

a) odbior poszczegolnych odpadow komunalnych zmieszanych, zielonych i selektywnie gromadzonych powinien odbywa? si? w ro?nych terminach,

b) W przypadku wyst?pienia ?wi?ta ustawowego termin wywozu odpadow nale?y zaplanowa? na jeden dzie? wcze?niej.

Szczegolowy przedmiot ? Rozdzial IV SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wysoko?? wadium ustala si? w kwocie 20.000,00 zlotych, ( slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych).

2. Wadium w formie pieni??nej nale?y wnie?? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego:

Bank: Bank Spoldzielczy w Nakle nad Noteci? Nr rachunku: 11 8179 0009 0000 3014 2000 0020.

Pozostale wymagania dot. wadium okre?lone s? w Rozdziale IX SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.1. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow, tj. Wykonawcy, ktorzy posiadaj?:

1.1.1. wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Naklo nad Noteci? zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.);

1.1.2. aktualne zezwolenie na transport, odzysk b?d? unieszkodliwienie odpadow komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.);

1.1.3. wpis do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny

i elektroniczny prowadzonego przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

a) posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 100 000,00 zl,

b) posiadaj? ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzenia dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? minimum 200 000,00 zl (slownie: dwie?cie tysi?cy zlotych).

Ocena spelniania warunku zostanie dokonana na podstawie zlo?onych dokumentow tj. informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert i na podstawie potwierdzenia, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lona przez Zamawiaj?cego na zasadzie spelnia/nie spelnia.

Wykonawca mo?e polega? na zdolno?ciach finansowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowal zasobami niezb?dnymi do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty dokumenty finansowe wymienione powy?ej (jako podstawa do oceny spelnienia warunkow) potwierdzaj?ce spelnienie wymaga? finansowych przez ten podmiot.

W przypadku zlo?enia przez Wykonawcow dokumentow zawieraj?cych dane w innych walutach ni? w PLN, dane finansowe zostan? przeliczone wedlug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html ) opublikowanego w dniu ukazania si? ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowie? Publicznych. Ten sam kurs Zamawiaj?cy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, ktorzy:

1.2.1. w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuj?, uslugi odbierania odpadow komunalnych z nieruchomo?ci o l?cznej masie odbieranych odpadow komunalnych w ci?gu nast?puj?cych po sobie 12 miesi?cy co najmniej 2000 Mg;

Ocena spelniania warunku zostanie dokonana na podstawie zlo?onego wykazu wykonanych uslug i zal?czonych dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie: na zasadzie spelnia/nie spelnia.

Wykonawca mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cego go z nimi stosunkow prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci przedstawiaj?c w tym celu zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

1.2.2. dysponuj? lub b?d? dysponowa?:

1.2.2.1. co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych, ktore spelniaj? wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);

1.2.2.2. co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadow komunalnych, ktore spelniaj? wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci;

1.2.2.3. co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadow komunalnych bez funkcji kompaktuj?cej, ktory spelnia wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci;

UWAGA: pojazdy wskazane w podpunktach 1.2.2.1. ? 1.2.2.3. winny by? wyposa?one w system monitoringu bazuj?cego na systemie pozycjonowania satelitarnego umo?liwiaj?cy trwale zapisywanie, przekazywanie i odczytywanie danych o polo?eniu pojazdu i miejscach postojow oraz czujnikow zapisuj?cych dane o miejscach wyladunku odpadow ? umo?liwiaj?cy weryfikacj? tych danych;

1.2.2.4. baz? magazynowo ? transportow? usytuowan? w Gminie Naklo nad Noteci? lub w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 60 km od granicy Gminy Naklo nad Noteci?, usytuowan? na terenie, do ktorego Wykonawca posiada tytul prawny, wyposa?an? w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdow, zabezpieczone przed emisj? zanieczyszcze? do gruntu.

Ocena spelniania warunku b?dzie dokonana na podstawie zlo?onego wykazu niezb?dnych do wykonania zamowienia narz?dzi i urz?dze?, jakie posiada Wykonawca wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami; na zasadzie spelnia/nie spelnia.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca mo?e dysponowa? narz?dziami wyposa?enia zakladu innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cego go z nimi stosunkow prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi?zany b?dzie udowodni?, i? b?dzie dysponowal zasobami tych podmiotow do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji tych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Oferty nale?y sklada? do dnia 15 listopada 2017 r. do godziny 10:00 w Biurze Obslugi Mieszka?cow Urz?du Miasta i Gminy w Nakle nad Noteci? przy ul. Ks. P. Skargi 7. 2.Otwarcie ofert nast?pi dnia 15 listopada 2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie urz?du, pok. nr 21, II pi?tro. Zamawiaj?cy informuje, ?e prowadzi post?powanie zgodnie z art.24 aa ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania.

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

Zamawiaj?cy informuje, ?e wykaz o?wdcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostal okre?lony w Rozdziale VIII SIWZ.

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamowie? zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowi?cych nie wi?cej ni? 20 % warto?ci zamowienia podstawowego polegaj?cego na powtorzeniu podobnych uslug ? zgodnych z przedmiotem zamowienia.

Zamawiaj?cy informuje, i? wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcow na podstawie przepisow o ktorych mowa w art. 24 ust.5 ustawy Pzp.

Kryteria, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie sie kierowal przy wyborze oferty:

Kryterium ?Cena- waga 60 %

Kryterium ? ?Termin wydania pojemnikow, workow i workow typu big-bag mieszka?com nieruchomo?ci na zgloszenie Zamawiaj?cego ? waga 40 %.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.goc.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Naklo nad Noteci?: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 193-396190

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Naklo nad Noteci? reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Noteci?
Ks. Piotra Skargi 7
Naklo nad Noteci?
89-100
Poland
Contact person: Malgorzata Balzer, Marek Michalak
Telephone: +48 523867901
E-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Fax: +48 523867902
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.naklo.pl

Address of the buyer profile: www.bip.naklo.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

? ?wiadczenie uslug na terenie Miasta i Gminy Naklo nad Noteci? w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszku.

Reference number: ZP.271.28.2017
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
90513100
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Naklo nad Noteci?: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
ND Document number 396190-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place NAKLO NAD NOTECI?
AU Authority name Gmina Naklo nad Noteci? reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Noteci?
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL61
PL613
IA Internet address (URL) www.naklo.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >