Poland-Koszalin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003519575264831
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396164-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 193-396164

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi/w/1428293
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Contact person: Dorota Solniczek
Telephone: +48 943427831
E-mail: dorota.solniczek@zzdw.koszlin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opr.dok.dla zadania pn.Rozbudowa dr.woj. nr 151 w m.Pelczyce polegaj?ca na budowie dr.dla rowerow oraz budowa i wyk.dok. oznakowanie trasy rowerowej na terenie m.Pelczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich).

Reference number: ZZDW.6/391/222/8-9/2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. pn. Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 151 w m. Pelczyce polegaj?ca na budowie drogi dla rowerow oraz budowa i wykonanie dokumentacji oznakowanie trasy rowerowej na terenie m. Pelczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 97 560.98 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
70000000
71313000
71351220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

Projektowany fragment trasy rowerowej to przej?cie przez miejscowo?? Pelczyce. Znajduje si? w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie choszcze?skim, w gminie Pelczyce.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zawarto?? dokumentacji obj?tej zamowieniem:

? Projekty budowlane wraz z decyzj? o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej i decyzj? pozwolenia na budow?;

? Projekt wykonawczy;

? Kosztorys inwestorski, przedmiar robot, SST;

? Decyzja o ?rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddzialywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko (je?eli b?dzie wymagany);

? Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia obiektow budowlanych;

? Materialy i czynno?ci zwi?zane z pozyskaniem nieruchomo?ci (dzialki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewodzkiej);

? Projekt stalej organizacji ruchu z zatwierdzeniem;

? Projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem;

? Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyj?ciem przez PODGiK operatow z robot geodezyjnych (dzialki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewodzkiej);

Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Rozdziale E SIWZ.

2. Dokumentacja projektowa powinna odpowiada? wymaganiom technicznym i terminowym okre?lonym w niniejszej SIWZ, w szczegolno?ci wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych (Rozdzial E).

3. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych.

1) Zakres uslug ustala si? w wysoko?ci do 50 % warto?ci uslug wyszczegolnionych w Zakresie rzeczowo-finansowym;

2) Warunki, na jakich zostan? one udzielone: wykonanie uslug polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug i zgodnych z przedmiotem zamowienia w trakcie trwania umowy, a tak?e po jej zako?czeniu:

? z przyczyn uzasadnionych spolecznie;

? w celu poprawy bezpiecze?stwa ruchu drogowego;

? w przypadkach uzasadnionych technologi?;

? w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

4. Zamawiaj?cy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawcow na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 65 040.65 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 18/12/2017
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16.
II.2.14) Additional information

Dokumentacja wspolfinansowana ze ?rodkow RPO Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O? priorytetowa 4 Naturalne otoczenie czlowieka, Dzialanie 4.9 Rozwoj zasobow endogenicznych, Nabor nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16.

Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania w przypadku nieprzyznania ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej (art. 93 ust.1a ustawy Pzp).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarto w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w rozdziale D Projekt umowy.

Zamawiaj?cy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany umowy. Przypadki i warunki zmian umowy zawarto w 8 Projektu umowy ? Rozdzial D SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:50
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczeci?ska 31, sala nr 10.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

I. Zamawiaj?cy zastosuje procedur? okre?lon? w art. 24 aa ustawy ? Prawo zamowie? publicznych.

II. Wykonawca, na zasadach okre?lonych w Dziale XII Rozdzialu A SIWZ, jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 1 000,00 zl (slownie: jeden tysi?c zlotych 00/100)

III. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawc?:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ? Pzp.

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ? Pzp.

IV. Wykonawca wst?pnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia poprzez zlo?enie wraz z ofert? aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

V. O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia wskazane s? w Dziale VIII Rozdzialu A SIWZ.

VI. Oferta winna zawiera?:

a) prawidlowo wypelniony formularz ?OFERTA (stanowi?cy zal?cznik 1 do rozdzialu B SIWZ)

b) o?wiadczenie wymienione w Dziale VIII pkt 1 SIWZ (stanowi?ce zal?cznik 3 do rozdzialu B SIWZ);

c) zakres rzeczowo-finansowy (stanowi?cy zal?cznik 2 do rozdzialu B SIWZ);

d) dowod wniesienia wadium;

e) pelnomocnictwo do podpisania oferty, je?eli ofert? podpisuje osoba nie wskazana we wla?ciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno?ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej (dzial VI ustawy).

2) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu i postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4) i 5) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby.

8) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

9) Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

12) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 193-396164

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opr.dok.dla zadania pn.Rozbudowa dr.woj. nr 151 w m.Pelczyce polegaj?ca na budowie dr.dla rowerow oraz budowa i wyk.dok. oznakowanie trasy rowerowej na terenie m.Pelczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich).

Reference number: ZZDW.6/391/222/8-9/2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 97 560.98 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
70000000
71313000
71351220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 65 040.65 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 18/12/2017
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:50
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Koszalin: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 396164-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 70000000 - Real estate services
71313000 - Environmental engineering consultancy services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71351220 - Geological consultancy services
OC Original CPV code 70000000 - Real estate services
71313000 - Environmental engineering consultancy services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71351220 - Geological consultancy services
RC NUTS code PL42
IA Internet address (URL) www.zzdw.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >