Poland-Wroclaw: Scanners

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003519658385836
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395691-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Scanners

2017/S 193-395691

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Apelacyjny we Wroclawiu
ul. Energetyczna 4
Wroclaw
53-330
Poland
Contact person: Janusz Semp
Telephone: +48 717987949
E-mail: janusz.semp@wroclaw.sa.gov.pl
Fax: +48 717987902
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: www.wroclaw.sa.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.wroclaw.sa.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: s?d
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa skanerow i projektora dla s?dow apelacji wroclawskiej.

Reference number: Z-362-19/17
II.1.2) Main CPV code
38520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa skanerow i projektora dla jednostek s?downictwa apelacji wroclawskiej.

2. Na przedmiot zamowienia sklada si? dostawa fabrycznie nowych i nieu?ywanych oraz sprawnych technicznie urz?dze?:

1) Skaner ? 47 szt,

2) Projektor ? 1 szt,

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL5
Main site or place of performance:

S?dy powszechne apelacji wroclawskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa skanerow i projektora dla jednostek s?downictwa apelacji wroclawskiej.

2. Na przedmiot zamowienia sklada si? dostawa fabrycznie nowych i nieu?ywanych oraz sprawnych technicznie urz?dze?:

1) Skaner ? 47 szt,

2) Projektor ? 1 szt,

zwanych te? dalej sprz?tem lub urz?dzeniami.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia jest zawarty w formularzu produktowym ? Zal?cznik nr 1.1. do SIWZ.

4. Przedmiot zamowienia zostanie dostarczony do jednostek s?downictwa wg listy dystrybucyjnej stanowi?cej Zal?cznik nr 3 do Umowy.

5. W wyniku przeprowadzonego post?powania zostanie zawarta umowa wg Zal?cznik 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca, zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 1 400 PLN (slownie zlotych: jeden tysi?c czterysta).

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany jest wnie?? najpo?niej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu; z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ? 22 ustawy Pzp.

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:

? nie dotyczy,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:

? nie dotyczy

c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:

Zamawiaj?cy wymaga wykazania si? nale?ytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej jednego zamowienia (w ramach jednej umowy) obejmuj?cego realizacj? dostaw sprz?tu lub co najmniej jednego z rodzajow sprz?tu wchodz?cego w zakres przedmiotu zamowienia o warto?ci zamowienia co najmniej 50 000,00 zl brutto;

W przypadku, gdy warto?? wykazywanych zamowie? jest okre?lona w innej walucie ni? zloty polski, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na zloty polski na podstawie ?redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okre?lonego w tabeli A kursow ?rednich NBP z dnia przekazania ogloszenia o zamowieniu do publikacji.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5,6 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

2. b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

3. je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo ? akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 powy?ej;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamowienie b?dzie realizowane zgodnie z projektem umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:45
Place:

S?d Apelacyjny we Wroclawiu, 53-330 Wroclaw, ul. Energetyczna 4, pok. 27.

Information about authorised persons and opening procedure:

Bez ogranicze?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Scanners

2017/S 193-395691

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Apelacyjny we Wroclawiu
ul. Energetyczna 4
Wroclaw
53-330
Poland
Contact person: Janusz Semp
Telephone: +48 717987949
E-mail: janusz.semp@wroclaw.sa.gov.pl
Fax: +48 717987902
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: www.wroclaw.sa.gov.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa skanerow i projektora dla s?dow apelacji wroclawskiej.

Reference number: Z-362-19/17
II.1.2) Main CPV code
38520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL5
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Scanners
ND Document number 395691-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WROCLAW
AU Authority name S?d Apelacyjny we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38520000 - Scanners
38652100 - Projectors
OC Original CPV code 38520000 - Scanners
38652100 - Projectors
RC NUTS code PL5
IA Internet address (URL) www.wroclaw.sa.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >