Poland-Krakow: Energy-efficiency consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003519695465408
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396188-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Energy-efficiency consultancy services

2017/S 193-396188

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Biuro Prawne i Zamowie? Publicznych, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow
Telephone: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.malopolska.pl/umwm
Additional information can be obtained from another address:
Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego, Biuro Prawne i Zamowie? Publicznych
ul. Raclawicka 56
Krakow
30-017
Poland
Contact person: Michal Bigosi?ski
Telephone: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: www.malopolska.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego, Dziennik Podawczy, ul. Raclawicka 56, Krakow 30-017
ul. Raclawicka 56
Krakow
30-017
Poland
Contact person: Michal Bigosi?ski
Telephone: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

Address of the buyer profile: http://www.malopolska.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych budynkow na terenie wojewodztwa malopolskiego, maj?cych na celu przygotowanie projektow w ramach Dzialania 4.4 RPO WM 2014-2020.

Reference number: ZPO-IX.272.37.2017
II.1.2) Main CPV code
71314300
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ocen energetycznych budynkow na terenie wojewodztwa malopolskiego dla beneficjentow/potencjalnych beneficjentow oraz odbiorcow ko?cowych w ramach Dzialania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze? do powietrza RPO WM 2014-2020, w tym w ramach:

a) Poddzialanie 4.4.1 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? ZIT,

b) Poddzialania 4.4.2 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? SPR,

c) Poddzialania 4.4.3 Obni?enie poziomu niskiej emisji (paliwa stale) ? SPR.

2. Zamowienie sklada si? z 4 cz??ci.

1) Cz??? I ? wykonanie ocen energetycznych dla 1 900 budynkow na terenie Subregionu Podhala?skiego;

2) Cz??? II ? wykonanie ocen energetycznych dla 1 300 budynkow na terenie Subregionu S?deckiego;

3) Cz??? III ? wykonanie ocen energetycznych dla 1 750 budynkow na terenie Subregionu Tarnowskiego;

4) Cz??? IV ? wykonanie ocen energetycznych dla 2 850 budynkow na terenie Subregionu Malopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM), ZIT.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 647 859.27 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych dla 1 900 budynkow na terenie Subregionu Podhala?skiego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Subregion Podhala?ski.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ocen energetycznych budynkow na terenie wojewodztwa malopolskiego budynkow dla beneficjentow/potencjalnych beneficjentow oraz odbiorcow ko?cowych w ramach Dzialania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze? do powietrza RPO WM 2014-2020, w tym:

a) w ramach Poddzialanie 4.4.1 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? ZIT,

b) w ramach Poddzialania 4.4.2 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? SPR,

c) w ramach Poddzialania 4.4.3 Obni?enie poziomu niskiej emisji (paliwa stale) ? SPR.

2. Zamowienie sklada si? z 4 cz??ci, tj.:

1) Cz??? I zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 900 budynkow na terenie Subregionu Podhala?skiego;

2) Cz??? II zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 300 budynkow na terenie Subregionu S?deckiego;

3) Cz??? III zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 750 budynkow na terenie Subregionu Tarnowskiego;

4) Cz??? IV zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 2 850 budynkow na terenie Subregionu Malopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

3. Wykonawca w ramach oceny energetycznej dla ka?dego budynku zobowi?zany jest do wykonania:

a) ankiety (stanowi odr?bny dokument w ramach oceny opracowany przez Wykonawc?),

b) ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie z zal?cznikiem nr 10 do umowy,

c) okre?lenia zalece? termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmuj?cych zakres prac termomodernizuj?cych koniecznych do wykonania w celu spelnienia minimalnych wymogow (wska?nik EPH+W) wraz z szacunkowymi kosztami wykonania termomodernizacji,

d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urz?dzenia grzewczego w stanie istniej?cym

i projektowa moc nowego ?rodla ciepla wraz z informacj? o konieczno?ci modernizacji instalacji wewn?trznej oraz jej zakresie rzeczowym lub braku konieczno?ci takiej modernizacji,

e) informacji o zadeklarowanym przez wla?ciciela rodzaju nowego paliwa (?rodla ciepla),

f) obliczenia wska?nika rocznego zapotrzebowania na energi? ko?cow?, jaka mo?e by? osi?gni?ta

w budynku po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie tj. zmian w systemie grzewczym

w zakresie ?rodla ciepla i zastosowanego paliwa, instalacji wewn?trznej i tam gdzie jest to wymagane prac termomodernizacyjnych,

g) dokumentacji fotograficznej,

h) uzyskania o?wiadczenia wla?ciciela, ktorego wzor znajduje si? w zal?czniku nr 10 do umowy.

Wzor oceny energetycznej stanowi zal?cznik nr 10 do umowy.

4. Przewidywane ilo?ci budynkow dla poszczegolnych cz??ci zamowienia okre?laj? szacunkow? ilo?? budynkow, dla ktorych maj? by? przeprowadzone oceny energetyczne, w tym ilo?? budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych jest szacunkowa, i:

a) mo?e ulec zmianie w zakresie ilo?ci budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych przewidzianych do realizacji ocen w ramach poszczegolnych cz??ci z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie zglaszane w trakcie realizacji umowy, przy czym do rozlicze? stosowana b?dzie stawka za typ budynku i ilo?ci ocen dla poszczegolnych typow budynku. Liczba budynkow mo?e si? zmienia? dowolnie, przy czym oceny mog? by? realizowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacj? danej umowy,

b) nie stanowi? zobowi?zania Zamawiaj?cego do jej pelnej realizacji, ani te? podstawy

do dochodzenia przez Wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytulu niezrealizowania calo?ci zamowienia. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie wyl?cznie za rzeczywi?cie wykonane oceny.

5. Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia odpowiedniego zaplecza osobowego ankieterow i audytorow, aby moc szybko, starannie i dokladnie wykona? oceny zlecone przez Zamawiaj?cego/Wnioskodawcow w maksymalnej ilo?ci ocen zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy

do wykonania w ci?gu 1 miesi?ca.

6. Warunki realizacji zamowienia zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do siwz.

7. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ) stanowi zal?cznik nr 4 do siwz (b?d?cy jednocze?nie zal?cznikiem nr 1 do umowy).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Maksymalna liczba ocen energetycznych mo?liwych do wykonania w ci?gu 1 miesi?ca / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zapewnienie osoby pomocnika koordynatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 912 960.79 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPMP.13.01.00-12-0001/15.
II.2.14) Additional information

1) Dotyczy pkt II.2.6) Szacunkowa warto??: warto?? zamowienia netto: 1 825 921,58 zl (tj. 437 356,96 euro), w tym zamowienia podobne: 912 960,79 zl (tj. 218 678,48 euro).

2) Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przetargowe, na czas rowny okresowi zwi?zania ofert? w wysoko?ci: 27 000,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych dla 1 300 budynkow na terenie Subregionu S?deckiego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Subregion S?decki.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ocen energetycznych budynkow na terenie wojewodztwa malopolskiego budynkow dla beneficjentow/potencjalnych beneficjentow oraz odbiorcow ko?cowych w ramach Dzialania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze? do powietrza RPO WM 2014-2020, w tym:

a) w ramach Poddzialanie 4.4.1 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? ZIT,

b) w ramach Poddzialania 4.4.2 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? SPR,

c) w ramach Poddzialania 4.4.3 Obni?enie poziomu niskiej emisji (paliwa stale) ? SPR.

2. Zamowienie sklada si? z 4 cz??ci, tj.:

1) Cz??? I zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 900 budynkow na terenie Subregionu Podhala?skiego;

2) Cz??? II zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 300 budynkow na terenie Subregionu S?deckiego;

3) Cz??? III zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 750 budynkow na terenie Subregionu Tarnowskiego;

4) Cz??? IV zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 2 850 budynkow na terenie Subregionu Malopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

3. Wykonawca w ramach oceny energetycznej dla ka?dego budynku zobowi?zany jest do wykonania:

a) a) ankiety (stanowi odr?bny dokument w ramach oceny opracowany przez Wykonawc?),

b) ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

c) okre?lenia zalece? termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmuj?cych zakres prac termomodernizuj?cych koniecznych do wykonania w celu spelnienia minimalnych wymogow (wska?nik EPH+W) wraz z szacunkowymi kosztami wykonania termomodernizacji,

d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urz?dzenia grzewczego w stanie istniej?cym

i projektowa moc nowego ?rodla ciepla wraz z informacj? o konieczno?ci modernizacji instalacji wewn?trznej oraz jej zakresie rzeczowym lub braku konieczno?ci takiej modernizacji,

e) informacja o zadeklarowanym przez wla?ciciela rodzaju nowego paliwa (?rodla ciepla),

f) obliczenia wska?nika rocznego zapotrzebowania na energi? ko?cow?, jaka mo?e by? osi?gni?ta

w budynku po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie tj. zmian w systemie grzewczym

w zakresie ?rodla ciepla i zastosowanego paliwa, instalacji wewn?trznej i tam gdzie jest to wymagane prac termomodernizacyjnych,

g) dokumentacji fotograficznej,

h) uzyskania o?wiadczenia wla?ciciela, ktorego wzor znajduje si? w zal?czniku nr 10 do umowy.

Wzor oceny energetycznej stanowi zal?cznik nr 10 do umowy.

4. Przewidywane ilo?ci budynkow dla poszczegolnych cz??ci zamowienia okre?laj? szacunkow? ilo?? budynkow, dla ktorych maj? by? przeprowadzone oceny energetyczne, w tym ilo?? budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych jest szacunkowa, i:

a) mo?e ulec zmianie w zakresie ilo?ci budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych przewidzianych do realizacji ocen w ramach poszczegolnych cz??ci z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie zglaszane w trakcie realizacji umowy, przy czym do rozlicze? stosowana b?dzie stawka za typ budynku i ilo?ci ocen dla poszczegolnych typow budynku. Liczba budynkow mo?e si? zmienia? dowolnie, przy czym oceny mog? by? realizowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacj? danej umowy,

b) nie stanowi? zobowi?zania Zamawiaj?cego do jej pelnej realizacji, ani te? podstawy

do dochodzenia przez Wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytulu niezrealizowania calo?ci zamowienia. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie wyl?cznie za rzeczywi?cie wykonane oceny.

5. Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia odpowiedniego zaplecza osobowego ankieterow i audytorow, aby moc szybko, starannie i dokladnie wykona? oceny zlecone przez Zamawiaj?cego/Wnioskodawcow w maksymalnej ilo?ci ocen zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy

do wykonania w ci?gu 1 miesi?ca.

6. Warunki realizacji zamowienia zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do siwz.

7. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ) stanowi zal?cznik nr 4 do siwz (b?d?cy jednocze?nie zal?cznikiem nr 1 do umowy).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Maksymalna liczba ocen energetycznych mo?liwych do wykonania w ci?gu 1 miesi?ca / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zapewnienie osoby pomocnika koordynatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 613 116.27 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPMP.13.01.00-12-0001/15.
II.2.14) Additional information

1) Dotyczy pkt II.2.6) Szacunkowa warto??: warto?? zamowienia netto: 1 226 232,54 zl (tj. 293 715,43 euro), w tym zamowienia podobne: 613 116,27 zl (tj. 146 857,71 euro)

2) Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przetargowe, na czas rowny okresowi zwi?zania ofert? w wysoko?ci: 18 000,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych dla 1 750 budynkow na terenie Subregionu Tarnowskiego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Subregion Tarnowski.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ocen energetycznych budynkow na terenie wojewodztwa malopolskiego budynkow dla beneficjentow/potencjalnych beneficjentow oraz odbiorcow ko?cowych w ramach Dzialania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze? do powietrza RPO WM 2014-2020, w tym:

a) w ramach Poddzialanie 4.4.1 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? ZIT,

b) w ramach Poddzialania 4.4.2 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? SPR,

c) w ramach Poddzialania 4.4.3 Obni?enie poziomu niskiej emisji (paliwa stale) ? SPR.

2. Zamowienie sklada si? z 4 cz??ci, tj.:

1) Cz??? I zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 900 budynkow na terenie Subregionu Podhala?skiego;

2) Cz??? II zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 300 budynkow na terenie Subregionu S?deckiego;

3) Cz??? III zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 750 budynkow na terenie Subregionu Tarnowskiego;

4) Cz??? IV zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 2 850 budynkow na terenie Subregionu Malopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

3. Wykonawca w ramach oceny energetycznej dla ka?dego budynku zobowi?zany jest do wykonania:

a) a) ankiety (stanowi odr?bny dokument w ramach oceny opracowany przez Wykonawc?),

b) ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

c) okre?lenia zalece? termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmuj?cych zakres prac termomodernizuj?cych koniecznych do wykonania w celu spelnienia minimalnych wymogow (wska?nik EPH+W) wraz z szacunkowymi kosztami wykonania termomodernizacji,

d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urz?dzenia grzewczego w stanie istniej?cym

i projektowa moc nowego ?rodla ciepla wraz z informacj? o konieczno?ci modernizacji instalacji wewn?trznej oraz jej zakresie rzeczowym lub braku konieczno?ci takiej modernizacji,

e) informacja o zadeklarowanym przez wla?ciciela rodzaju nowego paliwa (?rodla ciepla),

f) obliczenia wska?nika rocznego zapotrzebowania na energi? ko?cow?, jaka mo?e by? osi?gni?ta

w budynku po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie tj. zmian w systemie grzewczym

w zakresie ?rodla ciepla i zastosowanego paliwa, instalacji wewn?trznej i tam gdzie jest to wymagane prac termomodernizacyjnych,

g) dokumentacji fotograficznej,

h) uzyskania o?wiadczenia wla?ciciela, ktorego wzor znajduje si? w zal?czniku nr 10 do umowy.

Wzor oceny energetycznej stanowi zal?cznik nr 10 do umowy.

4. Przewidywane ilo?ci budynkow dla poszczegolnych cz??ci zamowienia okre?laj? szacunkow? ilo?? budynkow, dla ktorych maj? by? przeprowadzone oceny energetyczne, w tym ilo?? budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych jest szacunkowa, i:

a) mo?e ulec zmianie w zakresie ilo?ci budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych przewidzianych do realizacji ocen w ramach poszczegolnych cz??ci z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie zglaszane w trakcie realizacji umowy, przy czym do rozlicze? stosowana b?dzie stawka za typ budynku i ilo?ci ocen dla poszczegolnych typow budynku. Liczba budynkow mo?e si? zmienia? dowolnie, przy czym oceny mog? by? realizowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacj? danej umowy,

b) nie stanowi? zobowi?zania Zamawiaj?cego do jej pelnej realizacji, ani te? podstawy

do dochodzenia przez Wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytulu niezrealizowania calo?ci zamowienia. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie wyl?cznie za rzeczywi?cie wykonane oceny.

5. Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia odpowiedniego zaplecza osobowego ankieterow i audytorow, aby moc szybko, starannie i dokladnie wykona? oceny zlecone przez Zamawiaj?cego/Wnioskodawcow w maksymalnej ilo?ci ocen zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy

do wykonania w ci?gu 1 miesi?ca.

6. Warunki realizacji zamowienia zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do siwz.

7. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ) stanowi zal?cznik nr 4 do siwz (b?d?cy jednocze?nie zal?cznikiem nr 1 do umowy).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Maksymalna liczba ocen energetycznych mo?liwych do wykonania w ci?gu 1 miesi?ca / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zapewnienie osoby pomocnika koordynatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 819 252.43 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPMP.13.01.00-12-0001/15.
II.2.14) Additional information

1) Dotyczy pkt II.2.6) Szacunkowa warto??: warto?? zamowienia netto: 1 638 504,86 zl (tj. 392 465,65 euro), w tym zamowienia podobne: 819 252,43 zl (tj. 196 232,83 euro)

2) Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przetargowe, na czas rowny okresowi zwi?zania ofert? w wysoko?ci: 24 000,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych dla 2 850 budynkow na terenie Subregionu Malopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Subregion Malopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ocen energetycznych budynkow na terenie wojewodztwa malopolskiego budynkow dla beneficjentow/potencjalnych beneficjentow oraz odbiorcow ko?cowych w ramach Dzialania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze? do powietrza RPO WM 2014-2020, w tym:

a) w ramach Poddzialanie 4.4.1 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? ZIT,

b) w ramach Poddzialania 4.4.2 Obni?enie poziomu niskiej emisji ? SPR,

c) w ramach Poddzialania 4.4.3 Obni?enie poziomu niskiej emisji (paliwa stale) ? SPR.

2. Zamowienie sklada si? z 4 cz??ci, tj.:

1) Cz??? I zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 900 budynkow na terenie Subregionu Podhala?skiego;

2) Cz??? II zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 300 budynkow na terenie Subregionu S?deckiego;

3) Cz??? III zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 1 750 budynkow na terenie Subregionu Tarnowskiego;

4) Cz??? IV zamowienia obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 2 850 budynkow na terenie Subregionu Malopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

3. Wykonawca w ramach oceny energetycznej dla ka?dego budynku zobowi?zany jest do wykonania:

a) a) ankiety (stanowi odr?bny dokument w ramach oceny opracowany przez Wykonawc?),

b) ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

c) okre?lenia zalece? termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmuj?cych zakres prac termomodernizuj?cych koniecznych do wykonania w celu spelnienia minimalnych wymogow (wska?nik EPH+W) wraz z szacunkowymi kosztami wykonania termomodernizacji,

d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urz?dzenia grzewczego w stanie istniej?cym

i projektowa moc nowego ?rodla ciepla wraz z informacj? o konieczno?ci modernizacji instalacji wewn?trznej oraz jej zakresie rzeczowym lub braku konieczno?ci takiej modernizacji,

e) informacja o zadeklarowanym przez wla?ciciela rodzaju nowego paliwa (?rodla ciepla),

f) obliczenia wska?nika rocznego zapotrzebowania na energi? ko?cow?, jaka mo?e by? osi?gni?ta

w budynku po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie tj. zmian w systemie grzewczym

w zakresie ?rodla ciepla i zastosowanego paliwa, instalacji wewn?trznej i tam gdzie jest to wymagane prac termomodernizacyjnych,

g) dokumentacji fotograficznej,

h) uzyskania o?wiadczenia wla?ciciela, ktorego wzor znajduje si? w zal?czniku nr 10 do umowy.

Wzor oceny energetycznej stanowi zal?cznik nr 10 do umowy.

4. Przewidywane ilo?ci budynkow dla poszczegolnych cz??ci zamowienia okre?laj? szacunkow? ilo?? budynkow, dla ktorych maj? by? przeprowadzone oceny energetyczne, w tym ilo?? budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych jest szacunkowa, i:

a) mo?e ulec zmianie w zakresie ilo?ci budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych przewidzianych do realizacji ocen w ramach poszczegolnych cz??ci z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie zglaszane w trakcie realizacji umowy, przy czym do rozlicze? stosowana b?dzie stawka za typ budynku i ilo?ci ocen dla poszczegolnych typow budynku. Liczba budynkow mo?e si? zmienia? dowolnie, przy czym oceny mog? by? realizowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacj? danej umowy,

b) nie stanowi? zobowi?zania Zamawiaj?cego do jej pelnej realizacji, ani te? podstawy

do dochodzenia przez Wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytulu niezrealizowania calo?ci zamowienia. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie wyl?cznie za rzeczywi?cie wykonane oceny.

5. Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia odpowiedniego zaplecza osobowego ankieterow i audytorow, aby moc szybko, starannie i dokladnie wykona? oceny zlecone przez Zamawiaj?cego/Wnioskodawcow w maksymalnej ilo?ci ocen zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy

do wykonania w ci?gu 1 miesi?ca.

6. Warunki realizacji zamowienia zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do siwz.

7. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ) stanowi zal?cznik nr 4 do siwz (b?d?cy jednocze?nie zal?cznikiem nr 1 do umowy).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Maksymalna liczba ocen energetycznych mo?liwych do wykonania w ci?gu 1 miesi?ca / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zapewnienie osoby pomocnika koordynatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 302 529.79 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPMP.13.01.00-12-0001/15.
II.2.14) Additional information

1) Dotyczy pkt II.2.6) Szacunkowa warto??: warto?? zamowienia netto: 2 605 059,57 zl (tj. 623 981,31 euro), w tym zamowienia podobne: 1 302 529,79 zl (tj. 311 990,66 euro)

2) Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przetargowe, na czas rowny okresowi zwi?zania ofert? w wysoko?ci: 39 000,00 zl.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez zamawiaj?cego w punkcie VI.2 siwz oraz nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i pkt 8) ustawy.

2. Warunki udzialu w post?powaniu, dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca musi wykaza? si? do?wiadczeniem w nale?ytym wykonaniu (lub w wykonywaniu ?

w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej dwoch uslug, odpowiadaj?cych swoim rodzajem usludze, stanowi?cej przedmiot zamowienia.

Za jedn? uslug? odpowiadaj?c? swoim rodzajem usludze, stanowi?cej przedmiot zamowienia, uwa?a si? uslug?, polegaj?c? na wykonaniu audytow energetycznych i/lub ?wiadectw/a charakterystyki energetycznej dla co najmniej 15 budynkow, w ramach jednej umowy.

2) Wykonawca ma wykaza? si? dysponowaniem osobami skierowanymi przez wykonawc? do realizacji zamowienia, tj.:

a) co najmniej 11 osobami dla I cz??ci zamowienia: przeznaczonymi do pelnienia funkcji audytora energetycznego, spelniaj?cymi nast?puj?ce wymagania: ka?da osoba posiada do?wiadczenie w wykonaniu co najmniej 10 audytow energetycznych i/lub ?wiadectw charakterystyki energetycznej, w tym 1 osoba posiada do?wiadczenie w wykonaniu audytu/ow energetycznego/ych i/lub ?wiadectw/a charakterystyki energetycznej dla budynku obj?tego nadzorem konserwatorskim lub znajduj?cym si? w strefie ochrony konserwatorskiej;

b) co najmniej 8 osobami dla II cz??ci zamowienia: przeznaczonymi do pelnienia funkcji audytora energetycznego, spelniaj?cymi nast?puj?ce wymagania: ka?da osoba posiada do?wiadczenie w wykonaniu co najmniej 10 audytow energetycznych i/lub ?wiadectw charakterystyki energetycznej, w tym 1 osoba posiada do?wiadczenie w wykonaniu audytu/ow energetycznego/ow i/lub ?wiadectw/a charakterystyki energetycznej dla budynku obj?tego nadzorem konserwatorskim lub znajduj?cym si? w strefie ochrony konserwatorskiej;

c) co najmniej 10 osobami dla III cz??ci zamowienia: przeznaczonymi do pelnienia funkcji audytora energetycznego, spelniaj?cymi nast?puj?ce wymagania: ka?da osoba posiada do?wiadczenie w wykonaniu co najmniej 10 audytow energetycznych i/lub ?wiadectw charakterystyki energetycznej, w tym 1 osoba posiada do?wiadczenie w wykonaniu audytu/ow energetycznego/ow i/lub ?wiadectw/a charakterystyki energetycznej dla budynku obj?tego nadzorem konserwatorskim lub znajduj?cym si? w strefie ochrony konserwatorskiej

d) co najmniej 14 osobami dla IV cz??ci zamowienia: przeznaczonymi do pelnienia funkcji audytora energetycznego, spelniaj?cymi nast?puj?ce wymagania: ka?da osoba posiada do?wiadczenie w wykonaniu co najmniej 10 audytow energetycznych i/lub ?wiadectw charakterystyki energetycznej, w tym 1 osoba posiada do?wiadczenie w wykonaniu audytu/ow energetycznego/ow i/lub ?wiadectw/a charakterystyki energetycznej dla budynku obj?tego nadzorem konserwatorskim lub znajduj?cym si? w strefie ochrony konserwatorskiej

Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na l?czenie funkcji wskazanych w pkt. III.1.1)2.2) a)/b)/c)/d) z funkcj? koordynatora/koordynatorow wskazanego w pkt III.11 SOPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zlo?y ofert? na wi?cej ni? jedn? cz???, Zamawiaj?cy nie dopuszcza przedstawienia tych samych osob dla wi?cej ni? jednej cz??ci zamowienia.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi co najmniej jedn? t? sam? osob? dla wi?cej ni? jednej cz??ci zamowienia, Zamawiaj?cy na spelnienie warunku udzialu w post?powaniu, uzna dan? osob? w tej cz??ci zamowienia, w ktorej oferta cenowa wykonawcy jest najwy?sza.

W pozostalych cz??ciach zamowienia, Zamawiaj?cy zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 ustawy. W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca nie dokona zmiany osob/ osoby Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? z post?powania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) ustawy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dotyczy ci?g dalszy z pkt. III.1.1)

Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania lub realizacji zamowienia, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.

3) Pod poj?ciem:

? audytu energetycznego Zamawiaj?cy rozumie opracowanie obejmuj?ce co najmniej nast?puj?ce elementy: identyfikacj? stanu bazowego, potencjal oszcz?dno?ci, rekomendacje poprawy efektywno?ci energetycznej, wskazanie wariantow i rozwi?zania optymalnego, analizy ekonomiczne rekomendowanych przedsi?wzi??, w tym zestawienie kosztow, obliczenie prostego czasu zwrotu nakladow w rozumieniu Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegolowego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz??ci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a tak?e algorytmu oceny oplacalno?ci przedsi?wzi?cia termomodernizacyjnego (Dz.U.

z 2009 r. Nr 43 poz. 346 z po?n. zmianami),

? ?wiadectwa charakterystyki energetycznej Zamawiaj?cy rozumie opracowanie obejmuj?ce

co najmniej nast?puj?ce elementy: identyfikacj? budynku, charakterystyk? energetyczn? budynku, zalecenia dotycz?ce oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cz??ci budynku oraz ?wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 z po?n. zmianami).

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu mo?e polega?

na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia winni ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (do oferty nale?y zal?czy? odpowiednie pelnomocnictwo) chyba, ?e w przypadku spolki cywilnej, z umowy tej spolki wynika sposob jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezb?dne b?dzie zal?czenie do oferty umowy spolki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b?d? wyl?cznie z podmiotem wyst?puj?cym jako pelnomocnik pozostalych. Oferta musi by? podpisana w taki sposob, by prawnie zobowi?zywala wszystkie podmioty wyst?puj?ce wspolnie. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

O?WIADCZENIA I DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERT?:

1. Do oferty wykonawca winien dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, (dalej o?wiadczenie JEDZ), ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 2 do siwz.

Informacje zawarte w o?wiadczeniu JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? przez wykonawcow o zamowienie, o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

3. Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy: musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite europejski dokument zamowienia, dotycz?cy tych podmiotow.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dotyczy ci?g dalszy z pkt. III.1.2)

5. W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje Pelnomocnik wraz z ofert? winno by? zlo?one pelnomocnictwo dla tej osoby okre?laj?ce jego zakres. Pelnomocnictwo winno by? podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Wszelkie pelnomocnictwa winny by? zal?czone do oferty w formie oryginalu lub urz?dowo po?wiadczonego odpisu pelnomocnictwa (notarialnie ? art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. ? Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z po?n. zm.).

ZAMAWIAJ?CY, WEZWIE DO ZLO?ENIA NAST?PUJ?CYCH DOKUMENTOW:

1). potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, ?e posiada te dokumenty lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych ogolnodost?pnych baz danych;

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? wzor o?wiadczenia zal. nr 8 do siwz;

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? wzor o?wiadczenia zal. nr 8 do siwz;

g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) ? wzor o?wiadczenia zal. nr 8 do siwz;

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dotyczy ci?g dalszy z pkt. III.1.2)

2). potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu:

a) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy ? zal?cznik nr 5 do siwz.

W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

b) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zal?cznik nr 6 do siwz.

2. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1):

1). lit. a) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2). lit. b ? d) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

3. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

4. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje si?.

5. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a), sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dotyczy ci?g dalszy z pkt. III.1.3)

Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje si?.

6. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w ust. 1 pkt. 1.

7. Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, je?eli zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1.

3. O?wiadczenie skladane jest w oryginale.

O?wiadczenie winno by? zlo?one na adres Zamawiaj?cego: Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego, Biuro Prawne i Zamowie? Publicznych, Dziennik Podawczy (budynek B), ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

4. Wzor o?wiadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej,

na ktorej byla zamieszczona siwz wraz z zal?cznikami wraz w informacj?, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Forma skladania dokumentow:

1. O?wiadczenia, dotycz?ce wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolno?ciach polega wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy oraz dotycz?ce podwykonawcow, skladane s? w oryginale.

2. Dokumenty, inne ni? o?wiadczenia, o ktorych mowa powy?ej, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.

3. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.

4. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 3 do siwz.

2. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc? zagranicznym, umowa i wszelka korespondencja zwi?zana z realizacj? zamowienia zostanie sporz?dzona i b?dzie prowadzona w j?zyku polskim.

3. Zmiany Umowy wymagaj? formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewa?no?ci.

4. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach okre?lonych w 14 wzoru umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 13:30
Place:

Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow, w pok. nr 607a.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

1. ZAMAWIAJ?CY, ZGODNIE Z ART. 24AA USTAWY, INFORMUJE, ?E NAJPIERW DOKONA OCENY OFERT, A NAST?PNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTOREGO OFERTA ZOSTALA OCENIONA, JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST?POWANIU.

2. Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przetargowe, na czas rowny okresowi zwi?zania ofert? w wysoko?ci:

1) Dla cz??ci I zamowienia w wysoko?ci: 27 000,00 zl;

2) Dla cz??ci II zamowienia w wysoko?ci 18 000,00 zl;

3) Dla cz??ci III zamowienia w wysoko?ci 24 000,00 zl;

4) Dla cz??ci IV zamowienia w wysoko?ci 39 000,00 zl.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnie?? do Zamawiaj?cego zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy, w wysoko?ci 5 % maksymalnej warto?ci nominalnej zobowi?zania zamawiaj?cego wynikaj?cego z umowy.

4. Dotyczy pkt IV.2.6): Skladaj?cy ofert? pozostaje ni? zwi?zany przez okres 60 dni, licz?c od uplywu terminu skladania ofert.

5. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie? do niniejszego post?powania, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6. Zamowienia b?d? polegaly na powtorzeniu podobnych uslug, zgodnych z przedmiotem zamowienia, zostan? udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, a calkowita ich warto?? zostala uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamowienia i stanowi nie wi?cej ni? 100 % warto?ci zamowienia podstawowego.

Dot. pkt II.2.4) cz??ci 1, 2, 3 i 4:

8. Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. dotycz?ce wymogu zatrudnienia osob na umow? o prac?, uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spelniania wymaga? oraz sankcje z tytulu niespelnienia tych wymaga?.

1) Zamawiaj?cy wymaga, aby nie po?niej ni? w dniu podpisania umowy Wykonawca zatrudnil na czas trwania realizacji przedmiotu umowy wystarczaj?c? liczb? osob pelni?cych czynno?ci koordynatora nale?ytego wykonania przedmiotu umowy (minimum 1 osoba w ka?dej cz??ci zamowienia; dla ka?dej cz??ci Wykonawca jest zobowi?zany wskaza? innego koordynatora) na podstawie umowy o prac?.

2) Opis zada? koordynatora:

a) koordynacja wszystkich czynno?ci podejmowanych przez Wykonawc? przy realizacji zamowienia,

b) koordynacja pracami osob delegowanych lub wyznaczonych do realizacji zamowienia, w tym ankieterow i audytorow,

c) zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jako?ci i staranno?ci przy realizacji zamowienia pomi?dzy Zamawiaj?cym i Wnioskodawcami oraz wla?cicielami,

d) monitorowanie terminowo?ci przy realizacji umowy oraz przy zachowaniu innych terminow okre?lonych umow?,

e) udzielanie odpowiedzi na pytania wla?ciciela zwi?zane z wynikami oceny energetycznej,

f) bie??ca i ?cisla wspolpraca z Zamawiaj?cym i Wnioskodawcami,

g) informowanie Zamawiaj?cego, Wnioskodawcow oraz w razie potrzeby wla?cicieli o post?pach prac oraz o wszelkich sytuacjach mog?cych mie? istotny wplyw na realizacj? zamowienia.

3) Zobowi?zanie wynikaj?ce z ust. 8 powy?ej niniejszej siwz, dotyczy rownie? podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci opisane czynno?ci zwi?zane z realizacj? uslug obj?tych zakresem niniejszej umowy.

4) Zatrudnienie ww. osob na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamowienia obejmowa? b?dzie caly okres wykonywania zamowienia, a w przypadku rozwi?zania stosunku pracy przez wskazanego w ofercie pracownika lub przez pracodawc? (Wykonawc?/podwykonawc?) przed zako?czeniem tego okresu, Wykonawca b?dzie obowi?zany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umow? o prac?.

5) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiaj?cemu dokumenty potwierdzaj?ce zatrudnienie osoby/osob wskazanej/wskazanych w ppkt. 8.1 (np. umowy o prac?, o?wiadczenie pracownika o zatrudnieniu przez Wykonawc? na podstawie umowy o prac?, deklaracje ZUS). W tym celu Wykonawca zobowi?zany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przysluguje odwolanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

Ci?g dalszy z pkt VI.3

6) Niezatrudnienie osob w wymaganej liczbie pelnych etatow (minimum 1 etat), przerwa ci?glo?ci zatrudnienia lub nieprzedlo?enie przez Wykonawc? kopii wymaganych dokumentow potwierdzaj?cych zatrudnienie na umow? o prac? z pracownikami wykonuj?cymi czynno?ci, o ktorych mowa powy?ej w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego i zgodnie z wymaganiami opisanymi powy?ej b?dzie traktowane jako niewypelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, co mo?e skutkowa? podj?ciem odpowiednich dziala? przez Zamawiaj?cego, okre?lonych we wzorze umowy.

7) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? kontroli zatrudnienia ww. osob przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego czynno?ci, w szczegolno?ci poprzez wezwanie do okazania dokumentow potwierdzaj?cych zatrudnienie ww. osob. Kontrola mo?e by? przeprowadzona bez wcze?niejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wymogi okre?lone powy?ej dotycz? rownie? podwykonawcow wykonuj?cych wskazane wy?ej czynno?ci.

Informacja o finansowaniu:

Przedmiot zamowienia wspolfinansowany jest ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lat 2014-2020.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Energy-efficiency consultancy services

2017/S 193-396188

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Biuro Prawne i Zamowie? Publicznych, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow
Telephone: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych budynkow na terenie wojewodztwa malopolskiego, maj?cych na celu przygotowanie projektow w ramach Dzialania 4.4 RPO WM 2014-2020.

Reference number: ZPO-IX.272.37.2017
II.1.2) Main CPV code
71314300
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 647 859.27 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych dla 1 900 budynkow na terenie Subregionu Podhala?skiego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 912 960.79 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych dla 1 300 budynkow na terenie Subregionu S?deckiego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 613 116.27 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych dla 1 750 budynkow na terenie Subregionu Tarnowskiego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 819 252.43 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie ocen energetycznych dla 2 850 budynkow na terenie Subregionu Malopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 302 529.79 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Energy-efficiency consultancy services
ND Document number 396188-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71314300 - Energy-efficiency consultancy services
OC Original CPV code 71314300 - Energy-efficiency consultancy services
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) http://www.malopolska.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >