Poland-Warsaw: Market and economic research; polling and statistics

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003519756335553
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396111-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Market and economic research; polling and statistics

2017/S 193-396111

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
ul. Pa?ska 81/83
Warszawa
00-834
Poland
Contact person: Beata Prochniak
Telephone: +48 224328084
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Fax: +48 224328620
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.parp.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.parp.gov.pl/bip-przetargi-ogloszone-2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: agencja rz?dowa dzialaj?ca na podstawie ustawy
I.5) Main activity
Other activity: wspieranie i rozwoj przedsi?biorczo?ci

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie strategii marki polskiej bran?y meblarskiej na lata 2018-2021.

Reference number: 112/BE (p/317/DAS/2017)
II.1.2) Main CPV code
79300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca opracowaniu strategii marki polskiej bran?y meblarskiej na lata 2018-2021. Dokument ten powinien zawiera? rekomendacje strategiczne w zakresie budowania unikalnego wizerunku marki polskiej bran?y meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach mi?dzynarodowych oraz dlugookresowe wytyczne do komunikacji.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 537 826.42 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79342200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

W ramach zamowienia zostan? przeprowadzone badania (jako?ciowe) na wybranych (co najmniej 6) rynkach zagranicznych.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca opracowaniu strategii marki polskiej bran?y meblarskiej na lata 2018-2021. Dokument ten powinien zawiera? rekomendacje strategiczne w zakresie budowania unikalnego wizerunku marki polskiej bran?y meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach mi?dzynarodowych oraz dlugookresowe wytyczne do komunikacji.

Do zada? Wykonawcy nale?e? b?dzie:

Zadanie 1 ? Analiza obecnych zasobow, potencjalu i mi?dzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej bran?y meblarskiej;

Zadanie 2 ? Analiza tendencji i trendow rynkowych w perspektywie najbli?szych 5 lat maj?cych wplyw na rozwoj bran?y meblarskiej;

Zadanie 3 ? Analiza wizerunku konkurencyjnych marek narodowych;

Zadanie 4 ? Analiza potrzeb i oczekiwa? w zakresie wspolnej marki polskiej bran?y meblarskiej;

Zadanie 5 ? Badanie wizerunku polskiej bran?y meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych;

Zadanie 6 ? Warsztat kreatywny;

Zadanie 7 ? Badanie koncepcji marki;

Zadanie 8 ? Warsztat po?wi?cony budowaniu marki;

Zadanie 9 ? Opracowanie dokumentu strategii marki oraz zalo?e? do jej realizacji.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Koncepcja badawcza ?Badanie wizerunku polskiej bran?y meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Koncepcja badawcza ?Badanie koncepcji marki / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Identyfikacja potencjalnych ryzyk w procesie realizacji zamowienia / Weighting: 9
Quality criterion - Name: Rozwi?zania proekologiczne (kryterium rozstrzygaj?ce) / Weighting: 3
Price - Weighting: 36
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 537 826.42 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwoj (PO IR) 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Kryterium rozstrzygaj?ce, o ktorym mowa w pkt. II.2.5 zostanie zastosowane wyl?cznie w przypadku, gdy nie b?dzie mo?liwe wylonienie najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria opisane wy?ej. Przedstawienie w ofercie rozwi?za? proekologicznych jest rownoznaczne z deklaracj? Wykonawcy, ?e jest w stanie zrealizowa? wszystkie zaproponowane proekologiczne rozwi?zania podczas realizacji zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
Place:

PARP, ul. Pa?ska 81/83, 00-834 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ktore wyst?pily w odpowiednim okresie okre?lonym w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2.Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zawieraj?ce w szczegolno?ci informacje:

1) o tym, ?e Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w Rozdziale VI,

2) o tym, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodow wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp,

3) o innych podmiotach na zasoby ktorych powoluje si? w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu,

4) cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcom,

5) o podwykonawcach, na zasobach ktorych wykonawca nie polega, je?li jest ju? wiadome wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na warunkach wskazanych w art.22a uPzp, Wykonawca sklada zobowi?zanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Wykonawca zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie mial rzeczywisty dost?p do zasobow tych podmiotow w zakresie niezb?dnym do nale?ytego wykonania zamowienia, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

4. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 15 000 (slownie: pietna?cie tysi?cy) zl przed uplywem terminu skladania ofert.

5. Zamawiaj?cy przewidzial zmiany umowy w 14 wzoru umowy, stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

6. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub Podwykonawc? osoby wykonuj?cej wskazane poni?ej czynno?ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) odpowiedzialno?? za kierowanie przebiegiem realizacji zamowienia,

b) opracowanie harmonogramu realizacji zamowienia,

c) koordynacja prac zespolu wykonawczego,

d) zarz?dzanie przebiegiem bada?,

e) opracowanie raportow.

Zamawiaj?cemu lub podmiotowi dzialaj?cemu w jego imieniu przyslugiwa? b?dzie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie zatrudnienia przez niego osoby/osob do wykonywania czynno?ci,

o ktorych mowa wy?ej, na zasadach opisanych we wzorze umowy, stanowi?cej Zal?cznik nr 3 do SIWZ. Sankcje z tytulu niespelnienia wymaga? w zakresie zatrudnienia zostaly okre?lone we wzorze umowy.

7. W ofercie Wykonawca przedstawi elementy opisane w Rozdziale XII pkt 3 SIWZ.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach,ktorzy zlo?yli oferty w post?powaniu, zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy, ktorzy zlo?yli oferty w post?powaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc?, ktory zlo?yl ofert? w tym samym post?powaniu, nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. W przypadku konsorcjum, o?wiadczenie sklada oddzielnie ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych sie o zamowienie. Wzor o?wiadczenia Zamawiaj?cy udost?pni wraz informacj? o Wykonawcach, ktorzy zlo?yli oferty w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Market and economic research; polling and statistics

2017/S 193-396111

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
ul. Pa?ska 81/83
Warszawa
00-834
Poland
Contact person: Beata Prochniak
Telephone: +48 224328084
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Fax: +48 224328620
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.parp.gov.pl/

I.5) Main activity
Other activity: wspieranie i rozwoj przedsi?biorczo?ci

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie strategii marki polskiej bran?y meblarskiej na lata 2018-2021.

Reference number: 112/BE (p/317/DAS/2017)
II.1.2) Main CPV code
79300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 537 826.42 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79342200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 537 826.42 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Market and economic research; polling and statistics
ND Document number 396111-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79300000 - Market and economic research; polling and statistics
79342200 - Promotional services
OC Original CPV code 79300000 - Market and economic research; polling and statistics
79342200 - Promotional services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.parp.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >