Poland-Krakow: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003520104588007
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393198-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Laboratory reagents

2017/S 192-393198

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Zlotej Jesieni 1
Krakow
31-826
Poland
Contact person: Arkadiusz Sorys
Telephone: +48 126468109
E-mail: kcebula@rydygierkrakow.pl
Fax: +48 126468173
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitalrydygier.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: szpital sp. z o.o.
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA ODCZYNNIKOW I MATERIALOW ZU?YWALNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA GLOWNEGO ORAZ ANALIZATORA DY?URNEGO BACK-UP DO BADA? IMMUNOCHEMICZNYCH.

Reference number: 195/ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow i materialow zu?ywalnych wraz z najmem analizatora glownego oraz analizatora dy?urnego Back-up do bada? immunochemicznych zgodnie

z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?czniku nr 1 do nin. Specyfikacji.

2. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3A oraz zal?cznik nr 3B do SIWZ.

VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Dostawa analizatora glownego oraz analizatora dy?urnego Back-up:

a) dostawa ww. analizatorow do siedziby Zamawiaj?cego (os. Zlotej Jesieni 1, Krakow), w terminie

do 2 tygodni od daty zawarcia umowy,

b) najem ww. analizatorow przez okres 36 miesi?cy od daty zawarcia umowy.

c) przekazanie analizatorow Zamawiaj?cemu przez Wykonawc? odb?dzie si? w obecno?ci pracownika Zamawiaj?cego na podstawie pisemnego protokolu odbioru potwierdzonego przez obie strony.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 724 138.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

II.2.4) Description of the procurement:

ANALIZATOR GLOWNY DO BADA? IMMUNOCHEMICZNYCH

1.Aparat nie starszy ni? 2014 rok, bez stacji wody.

2.Metoda bada? ? chemiluminescencja.

3.Pelna automatyzacja analiz.

4.Wydajno?? maksimum do 200 testow/godz.

5.Dla testow do oznacze? wirusologicznych HBs,HIV,HCV wyniki musz? by? interpretowane w oparciu o jednoznacznie wyliczony punkt odci?cia (cut ?off).

6.Ilo?? chlodzonych pozycji na karuzeli odczynnikowej minimum 25 w temperaturze lodowki od 2C do 12C.

7.Uklad dozuj?cy z detektorem skrzepow i p?cherzykow powietrza oraz monitorowaniem spienienia odczynnika.

8.Identyfikacja odczynnikow,kontroli,kalibratorow i probek pacjenta przez analizator za pomoc? kodow kreskowych.

9.Mo?liwo?? monitorowania ilo?ci testow w opakowaniu przez analizator.

10.Trwalo?? odczynnikow po otwarciu do daty wa?no?ci odczynnika(dopuszcza si? okresowe przechowywanie w lodowce poza analizatorem).

11.Pomiar przebiegu reakcji w jednorazowych kuwetach reakcyjnych.

12.Mo?liwo?? wykonywania bada? cito w trakcie wykonywania bada? rutynowych.

13.Trwalo?? krzywej kalibracji przez caly okres stosowania odczynnika o tym samym numerze serii(lotu) zgodnie z informacj? sugerowan? w ulotce odczynnikowej, nie mniej ni? 28 dni

14.Mo?liwo?? pracy bez u?ycia kodow paskowych identyfikuj?cych probki pacjentow, czyli mo?liwo?? wykonania bada? w przypadku okresowej awarii systemu komputerowego laboratorium.

15.Instrukcja obslugi w j?zyku polskim.

16.Wyposa?enie analizatora w niezale?ny, osobny komputer, z oprogramowaniem Windows wspolpracuj?cy z programem Centrum firmy Marcel, monitor LCD min.17 calowy, drukark? laserow? HP sieciow? oraz r?czny czytnik kodow paskowych ze statywem ? 2 sztuki, z mo?liwo?ci? podl?czenia do programu komputerowego laboratorium, ktore po zako?czeniu umowy przejd? na wlasno?? najemcy.

17.Zabezpieczenie syst. komp. ? UPS.

18.Gwarancja techniczna przez caly okres trwania umowy uwzgl?dniaj?ca koszty naprawy, wymiany podzespolow, okresowych przegl?dow serwisowych oraz wszystkie cz??ci i akcesoria nie uwzgl?dnione w formularzu oferty.

ANALIZATOR DY?URNY BACK-UP DO BADA? IMMUNOCHEMICZNYCH

1.Aparat po gruntownym przegl?dzie nie starszy ni? 2010 rok, bez stacji wody.

2.Metoda bada? ? chemiluminescencja.

3.Pelna automatyzacja analiz.

4.Wydajno?? maksimum do 100 testow/godz.

5.Dla testow do oznacze? wirusologicznych HBs, HIV, HCV wyniki musz? by? interpretowane w oparciu o jednoznacznie wyliczony punkt odci?cia (cut ?off).

6.Ilo?? chlodzonych pozycji na karuzeli odczynnikowej minimum 25 w temperaturze lodowki od 2C do 12C.

7.Mo?liwo?? wymiany odczynnikow w trakcie pracy aparatu.

8.Uklad dozuj?cy z detektorem skrzepow i p?cherzykow powietrza oraz monitorowaniem spienienia odczynnika.

9.Identyfikacja odczynnikow, kontroli ,kalibratorow i probek pacjenta przez analizator za pomoc? kodow kreskowych.

10.Mo?liwo?? monitorowania ilo?ci testow w opakowaniu przez analizator.

11.Trwalo?? odczynnikow po otwarciu do daty wa?no?ci odczynnika(dopuszcza si? okresowe przechowywanie w lodowce poza analizatorem).

12.Pomiar przebiegu reakcji w jednorazowych kuwetach reakcyjnych.

13.Mo?liwo?? wykonywania bada? cito w trakcie wykonywania bada? rutynowych.

14.Trwalo?? krzywej kalibracji przez caly okres stosowania odczynnika o tym samym numerze serii (lotu) zgodnie z informacj? sugerowan? w ulotce odczynnikowej, nie mniej ni? 28 dni

15.Mo?liwo?? pracy bez u?ycia kodow paskowych identyfikuj?cych probki pacjentow, czyli mo?liwo?? wykonania bada? w przypadku okresowej awarii systemu komputerowego laboratorium.

18.Wyposa?enie analizatora w niezale?ny,osobny komputer,z oprogramowaniem Windows wspolpracuj?cy z programem Centrum firmyMarcel,monitor LCD min.17 calowy,drukark? laserow? HP sieciow? oraz r?czny czytnik kodow paskowych ze statywem?2 sztuki,z mo?liwo?ci? podl?czenia do programu komputerowego laboratorium,ktore po zako?czeniu umowy przejd? na wlasno?? najemcy.

19.Zabezpieczenie syst. komp. UPS

20.Gwarancja techniczna przez okres trwania umowy uwzgl?dniaj?ca koszty naprawy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: JAKO?? / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

W ZWI?ZKU Z OGRANICZON? ILO?CI? ZNAKOW W NINIEJSZYM FORMULARZU, WYMAGANIA DOTYCZ?CE ODCZYNNIKOW, KONTROLI, KALIBRATOROW, MATERIALOW ZU?YWALNYCH, PLYNOW SYSTEMOWYCH ORAZ PARAMETRY JAKO?CIOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, A TAK?E WYKAZ ILO?CI TESTOW ZOSTALY SZERZEJ OPISANE W ZAL?CZNIKU NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-222957
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

DOSTAWA ODCZYNNIKOW I MATERIALOW ZU?YWALNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA GLOWNEGO ORAZ ANALIZATORA DY?URNEGO BACK-UP DO BADA? IMMUNOCHEMICZNYCH

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Post?pu 21B
Warszawa
02-676
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 757 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 863 689.26 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOLAWCZEJ
UL. POST?PU 17A
WARSZAWA
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
UL. POST?PU 17A
WARSZAWA
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Laboratory reagents

2017/S 192-393198

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Zlotej Jesieni 1
Krakow
31-826
Poland
Contact person: Arkadiusz Sorys
Telephone: +48 126468109
E-mail: kcebula@rydygierkrakow.pl
Fax: +48 126468173
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitalrydygier.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA ODCZYNNIKOW I MATERIALOW ZU?YWALNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA GLOWNEGO ORAZ ANALIZATORA DY?URNEGO BACK-UP DO BADA? IMMUNOCHEMICZNYCH.

Reference number: 195/ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 724 138.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-222957

Section V: Award of contract

Title:

DOSTAWA ODCZYNNIKOW I MATERIALOW ZU?YWALNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA GLOWNEGO ORAZ ANALIZATORA DY?URNEGO BACK-UP DO BADA? IMMUNOCHEMICZNYCH

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Post?pu 21B
Warszawa
02-676
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 757 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 863 689.26 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Laboratory reagents
ND Document number 393198-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KRAKOW
AU Authority name Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.szpitalrydygier.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >