Poland-Lublin: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003520113660127
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393197-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Pharmaceutical products

2017/S 192-393197

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
Lublin
20-954
Poland
Contact person: mgr Sylwia Syryjczyk
Telephone: +48 817244519
E-mail: sylwia.syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Fax: +48 817467155
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: www.spsk4.lublin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa radiofarmaceutykow dla pracowni PET Zakladu Radiologii i Medycyny Nuklearnej ? 2 zadania.

Reference number: EDZ.242-86/17
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa radiofarmaceutykow dla pracowni PET Zakladu Radiologii i Medycyny Nuklearnej ? 2 zadania.

Zadanie nr 1 ? fluorocholina

Zadanie nr 2 ? fluorek sodu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 874 200.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Fluorocholina

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Fluorocholina ? 300 dawek

Zamawiaj?cy przewiduje skladanie zamowie? na radiofarmaceutyk, w partiach

na 5-10 pacjentow, z aktywno?ci? ka?dej aplikacji rownej 400 MBq w momencie iniekcji i z

okresem podania co 45 minut.

Kalibracja radiofarmaceutyku winna opiewa? na godzin? 09:00.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? Fluorek sodu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Fluorek sodu ? 30 dawek

Zamawiaj?cy przewiduje skladanie zamowie? na radiofarmaceutyk, w partiach

na 5 -10 pacjentow, z aktywno?ci? ka?dej aplikacji rownej 370 MBq w momencie iniekcji i z

okresem podania co 30 minut.

Kalibracja radiofarmaceutyku winna opiewa? na godzin? 9:00.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 152-314589
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Fluorocholina

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
IASON Sp. z o.o.
Al. W. Witosa 31
Warszawa
00-710
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 833 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 832 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Fluorek sodu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
IASON Sp. z o.o.
Al. W.Witosa 31
Warszawa
00-710
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 41 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ? Prawo zamowie? publicznych przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Pharmaceutical products

2017/S 192-393197

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
Lublin
20-954
Poland
Contact person: mgr Sylwia Syryjczyk
Telephone: +48 817244519
E-mail: sylwia.syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Fax: +48 817467155
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: www.spsk4.lublin.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa radiofarmaceutykow dla pracowni PET Zakladu Radiologii i Medycyny Nuklearnej ? 2 zadania.

Reference number: EDZ.242-86/17
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 874 200.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Fluorocholina

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? Fluorek sodu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 152-314589

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Fluorocholina

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
IASON Sp. z o.o.
Al. W. Witosa 31
Warszawa
00-710
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 833 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 832 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Fluorek sodu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
IASON Sp. z o.o.
Al. W.Witosa 31
Warszawa
00-710
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 41 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Lublin: Pharmaceutical products
ND Document number 393197-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place LUBLIN
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.spsk4.lublin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >