Poland-Wroclaw: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003520124109371
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393192-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Pharmaceutical products

2017/S 192-393192

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
ul. H. Kamie?skiego 73 a
Wroclaw
51-124
Poland
Contact person: Roma Komora, Monika Wojciechowska
Telephone: +48 713270591
E-mail: zp@wssk.wroc.pl
Fax: +48 713270425
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.wssk.wroc.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow leczniczych.

Reference number: Szp/FZ-41/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa lekow w ramach programu lekowego ? Okulistyka iproduktow leczniczych zwanych dalej produktami do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiaj?cego.

2. Nazwy mi?dzynarodowe, dawki oraz ilo?ci przedmiotu zamowienia okre?laj? formularze asortymentowo ?cenowe stanowi?ce zal?czniki nr 1.1 1.3 do formularza ofertowego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 811 505.59 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamie?skiego 73A, 51-124 Wroclaw, Magazyn Apteki

Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Program lekowy ? Okulistyka.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamie?skiego 73A, 51-124 Wroclaw, Magazyn Apteki

Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze ro?ne.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu, ul. Kamie?skiego 73A, 51-124 Wroclaw, Magazyn Apteki

Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze ro?ne.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274076
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
Warszawa
02-326
Poland
E-mail: przetargi@urtica.pl
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
E-mail: przetargi@urtica.pl
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 350 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 342 222.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
E-mail: przetargi@urtica.pl
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
ul. Zb?szy?ska 3
Lod?
91-342
Poland
E-mail: przetargi@urtica.pl
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 546 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 448 483.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Delfarma Sp. z o.o.
ul. ?w. Teresy od Dzieci?tka Jezus 111
Lod?
91-222
Poland
E-mail: szpitale@delfarma.pl
NUTS code: PL711

Internet address: www.delfarma.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 20 800.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, napodstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku VAT,

2) zmiany ceny urz?dowej leku, spowodowanej zmian? cennika lekow urz?dowych,

3) zmiany nazwy handlowej leku w przypadku zaprzestania jego produkcji lub wycofania na inny rownowa?nyo tym samym skladzie chemicznym i cenie jednostkowej brutto nie przekraczaj?cej ceny ofertowej leku orazdopuszczonego do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

4) braku pacjentow dla ktorych zamowiony zostal przedmiot umowy, Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termintrwania umowy na okres do 3 miesi?cy,

5) *) zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawyz dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalny wynagrodzeniu za prac?, po uplywie roku trwania umowy nauargumentowany wniosek Wykonawcy,

6) *) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysoko?cistawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne po uplywie roku trwania umowy na uargumentowanywniosek Wykonawcy,

? je?eli zmiany, o ktorych mowa w pkt 5) i 6) b?d? mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przezWykonawc?,

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587803
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, o ktorych mowa w Dziale VI uPzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Pharmaceutical products

2017/S 192-393192

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
ul. H. Kamie?skiego 73 a
Wroclaw
51-124
Poland
Contact person: Roma Komora, Monika Wojciechowska
Telephone: +48 713270591
E-mail: zp@wssk.wroc.pl
Fax: +48 713270425
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.wssk.wroc.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow leczniczych.

Reference number: Szp/FZ-41/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 811 505.59 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274076

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
Warszawa
02-326
Poland
E-mail: przetargi@urtica.pl
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
E-mail: przetargi@urtica.pl
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 350 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 342 222.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
E-mail: przetargi@urtica.pl
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
ul. Zb?szy?ska 3
Lod?
91-342
Poland
E-mail: przetargi@urtica.pl
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 546 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 448 483.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Delfarma Sp. z o.o.
ul. ?w. Teresy od Dzieci?tka Jezus 111
Lod?
91-222
Poland
E-mail: szpitale@delfarma.pl
NUTS code: PL711

Internet address: www.delfarma.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 20 800.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Pharmaceutical products
ND Document number 393192-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WROCLAW
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) http://www.wssk.wroc.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >