Poland-Stargard: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003520197731314
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 397034-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Stargard: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2017/S 193-397034

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie
S. Okrzei 6
For the attention of: Monika Marcinkiewicz
73-110 Stargard
Poland
Telephone: +48 519546904
E-mail: monika.marcinkiewicz@mpgk.stargard.pl
Fax: +48 915772128

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.mpgk.stargard.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09000000 , 09310000 , 65310000

Description
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy.
Electricity.
Electricity distribution.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 11:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Stargard: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2017/S 193-397034

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie
S. Okrzei 6
For the attention of: Monika Marcinkiewicz
73-110 Stargard
Poland
Telephone: +48 519546904
E-mail: monika.marcinkiewicz@mpgk.stargard.pl
Fax: +48 915772128

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.mpgk.stargard.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmuj?ca jej sprzeda? i dystrybucj? do obiektow MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase

NUTS code PL428

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmuj?ca sprzeda? energii elektrycznej i ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej do 51 punktow poboru energii, na potrzeby Miejskiego Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.
2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i ?wiadczenie uslug dystrybucji odbywa? si? b?dzie w rozumieniu i na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne ? (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczegolno?ci ze standardami jako?ci odbiorcow okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.8.2011 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (Dz.U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126).
3. Planowana ilo?? energii elektrycznej w okresie obowi?zywania umowy: 12.199,00 MWh.
4. Wskazana powy?ej warto?? zapotrzebowania na energi? elektryczn? jest warto?ci? szacunkow?, co nie odzwierciedla realnego b?d? deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w ?adnym razie nie mo?e by? podstaw? jakichkolwiek roszcze? ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywa? si? b?d? na podstawie bie??cych wskaza? ukladow pomiarowo ? rozliczeniowych za dostaw? energii elektrycznej, zgodnie z ofert? Wykonawcy, za dystrybucj? energii elektrycznej odbywa? si? b?d? na podstawie oplat wynikaj?cych z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Dostawy energii elektrycznej dla nowych punktow poboru energii elektrycznej, nie obj?tych Zal?cznikiem nr 4, w ktorych nast?pil znacz?cy przyrost mocy w zwi?zku z dokonan? rozbudow?, b?d? dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego Zal?cznika z zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w Zal?czniku do oferty.
6. Wykonawca w ramach zadania ma obowi?zek wypowiedzie? w imieniu Zamawiaj?cego, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, obowi?zuj?ce umowy o ?wiadczenia uslug dystrybucji dla punktow poboru energii oraz sprzeda?y energii elektrycznej. Wykonawca otrzyma rownie? stosowne pelnomocnictwo do powiadomienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy na sprzeda? energii elektrycznej.
7. Oczyszczalnia ?ciekow nie dysponuje agregatami pr?dotworczymi. Posiada cztery kable zasilaj?ce zasilane z czterech niezale?nych ?rodel. Nowy dostawca zapewni zasilanie z co najmniej dwoch niezale?nych ?rodel na wypadek awarii.
8. Przerwa w dostawie energii do Oczyszczalni ?ciekow ul. Drzymaly 65, nie mo?e trwa? dlu?ej ni? dwie godziny l?cznie w ci?gu doby od momentu telefonicznego zgloszenia awarii Wykonawcy.
9. Przerwa w dostawie energii do Uj?cia Wody nie mo?e trwa? dlu?ej ni? pol godziny w ci?gu doby od momentu telefonicznego zgloszenia awarii wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty uruchomienia agregatow pr?dotworczych znajduj?cych si? na obiekcie je?eli przerwa w dostawie energii elektrycznej b?dzie nast?pstwem okoliczno?ci le??cych po stronie wykonawcy.
10. Przerwa w dostawie energii do Tloczni ?ciekow Kluczewo-Osiedle ul. ?niadeckiego, Przepompowni ?ciekow ul. Broniewskiego P2 nie mo?e trwa? dlu?ej ni? pol godziny w ci?gu doby od momentu telefonicznego zgloszenia awarii Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty uruchomienia agregatow pr?dotworczych znajduj?cych si? na obiekcie je?eli przerwa w dostawie energii elektrycznej b?dzie nast?pstwem okoliczno?ci le??cych po stronie wykonawcy.
11. Przerwa w dostawie energii do pozostalych Przepompowni ?ciekow, Hydroforni wymienionych w Zal?czniku nr 4, b?d?cych w eksploatacji Zamawiaj?cego nie mo?e trwa? dlu?ej ni? jedn? godzin? na dob? od momentu telefonicznego zgloszenia awarii wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty uruchomienia agregatow pr?dotworczych znajduj?cych si? na obiekcie je?eli przerwa w dostawie energii elektrycznej b?dzie nast?pstwem okoliczno?ci le??cych po stronie wykonawcy.
12. Wykonawca b?dzie dysponowal zespolem, ktory b?dzie usuwal wszelkie usterki zwi?zane z realizacj? przedmiotu umowy, w terminach okre?lonych w umowie.
13. Cena energii elektrycznej w okresie trwania umowy ma by? stala i nie b?dzie podwy?szana, za wyj?tkiem zgodnym z art. 142 ust. 5 Pzp
14. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? dokonania zmiany grupy taryfowej stosowanej dla danego obiektu, jedynie w obr?bie grup taryfowych obj?tych przedmiotem zamowienia.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09000000 , 09310000 , 65310000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 20 000 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych).
10.2. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert
10.3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Grupa wykonawcow powinna zawi?za? konsorcjum.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Wykonawca posiada aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn?, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z po?n. zm..), zgodnie z obowi?zuj?cymi rozporz?dzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459)
? Wykonawca posiada aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki,
? Wykonawca posiada aktualn?, obowi?zuj?c? w terenie wykonywania przedmiotu zamowienia, umow? generaln? z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na ?wiadczenie uslug dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na ktorym znajduje si? miejsce dostarczania energii elektrycznej.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: ? jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? ubezpieczenia 5 600 000 PLN.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej ? dwoch ro?nych dostaw energii elektrycznej, ktorych warto?? roczna ka?dej z nich nie byla ni?sza ni? 4000 MWh.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Najni?sza cena. Weighting 60

2. Termin platno?ci. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
EZ-ZP-10/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 11:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 11:20

Place:

Stargard, ul. S. Okrzei 6 sala nr 2

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Upowa?nieni Wykonawcy, ktorzy skladali oferty w post?powaniu.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izby Odwolawczej
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures

Krajowa Izby Odwolawczej
ul. Post?pu17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Stargard: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
ND Document number 397034-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place STARGARD
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09310000 - Electricity
65310000 - Electricity distribution
OC Original CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09310000 - Electricity
65310000 - Electricity distribution
RC NUTS code PL428
IA Internet address (URL) http://www.mpgk.stargard.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >