Romania-Boto?ani: Bread products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003520341804531
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 397031-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Boto?ani: Bread products

2017/S 193-397031

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Judetul Botosani
Piata Revolutiei nr. 1-3
For the attention of: d-lui Tiganasu Viorel, Popa Petru-inspector
710236 Botosani
Romania
Telephone: +40 231514712
E-mail: popa.petru@cjbotosani.ro
Fax: +40 231514715

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cjbotosani.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

15811000 , 60100000

Description
Bread products.
Road transport services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Boto?ani: Bread products

2017/S 193-397031

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Judetul Botosani
Piata Revolutiei nr. 1-3
For the attention of: d-lui Tiganasu Viorel, Popa Petru-inspector
710236 Botosani
Romania
Telephone: +40 231514712
E-mail: popa.petru@cjbotosani.ro
Fax: +40 231514715

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cjbotosani.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2017 ? 2018, zona I ? Botosani.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Scolile cu clasele I ? VIII si gradinitele din judetul Botosani ? zona I ? Botosani.

NUTS code RO212

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Contractul are ca scop furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2017 ? 2018, zona I ? Botosani. Contractul va include transportul si distributia la scoli si gradinite. Produsele de panificatie se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

15811000 , 60100000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2017 ? 2018, zona I ? Botosani. Valoarea zilnica a produsului de panificatie: 0,35 RON / zi / elev, respectiv prescolar, fara TVA, conform HG nr. 714/2008. Contractul se vor incheia pe produse de panificatie, pentru zona I ? Botosani. Contractul va include si transportul la scoli si gradinite.
Numar estimat de beneficiari: 17 572
Cantitatea estimata: 1 722 056 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 602 719,60 RON
Estimated value excluding VAT: 602 719,60 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 98 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantum - 6 000 RON. Perioada de valabilitate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile raportat la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, trebuie sa prevada explicit ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se constituie in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in una dintre formele:
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in Documentatia de atribuire;
- prin virament bancar in contul RO90TREZ1165006XXX000267 la Trez. Botosani ? cod fiscal 3372955. In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Operatorii economici vor depune dovada constituirii GP, scanata pe SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa pana la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale GP, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA, in conformitate cu art. 39 si art. 40 din HG nr. 395/2016.
Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, trebuie sa prevada explicit ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, in conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) raportat la art. 36 alin. (3) ? (5) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se constituie in una dintre formele:
a) prin virament bancar in contul RO90TREZ1165006XXX000267 deschis la Trezoreria Municipiului Botosani, cod fiscal: 3372955;
b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;
c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii si pana la data indeplinirii obligatiilor asumate prin contract. Restituirea garantiei se va face conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Buget de stat.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr. 1: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa cerinta orespunzatoare in DUAE (Partea III, lit. A)B)C) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori si subcontractanti cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat dupa licitatia electronica, dupa cum urmeaza:
? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii (in copie lizibila).
? certificat de atestare fiscala ? ANAF (in copie lizibila) eliberat de organul de administrare fiscala competent din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
? certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv (prezentat in copie lizibila) din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016, valabil la momentul prezentarii.
? dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
? alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei nr. 1, in conformitate cu legislatia din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca in niciuna din situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea III, lit. D) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventuali asociati, terti sustinatori si subcontractanti cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative: Formularul nr. 1 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016, se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Macaleti Costica ? presedinte; Birta Dorin ? vicepresedinte; Toma Constantin-Liviu ? vicepresedinte; Patrascu Antonela ? Elena ? director executiv; Didii Magda ? director executiv; Marian Amalia-Petronela ? director executiv; Tiganasu Viorel ? sef Serviciu Achizitii; Dascalescu Lacramioara ? consilier; Popa Petru ? inspector; Constantineanu Dragomir; Prisacariu Carmen Lucia; Florea Ioana - consilier; Constantinica Sanda - consilier juridic; Leontioaia Felicia - inspector;
Consilierii judeteni: Abacioaei Rodica; Andrei Cristina-Andreea; Andries Valerian; Andrioaie Mariana; Anton Radu; Arama Daniela; Arosoaie Lucian-Dinu; Barliga Rodica; Birta Dorin; Bre?ug Cristina; Buhaianu Bogdan-Ciprian; Bursuc Constantin; Diaconu Ion; Gireada Ionut; Ivanescu Victor; Judele Radu; Marian Sergiu; Nazare Gheorghe; Olaru Catalin-Cristian; Patrauceanu Constantin-Neculai; Pietraru Florentin; Plesca Stelian; Marin Ana; Radauceanu Petre; Rusu Gheorghe; Sauca Mariana-Mirela; Sorescu Gheorghe; Stirbu Florin; Todica Gheorghe; Tupilus Petre; Vazdoaga Gheorghe;
Obs: 1. Nedepunerea de catre ofertant odata cu oferta a DUAE (inclusiv pentru eventualii asociati si/sau terti sustinatori si/sau subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu DUAE se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Cerinta nr. 1:
? Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa cerinta orespunzatoare in DUAE (Partea IV, lit. A, sectiunea ?Inscrierea in registrul comertului) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori si subcontractanti cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat dupa licitatia electronica, dupa cum urmeaza: certificat constatator emis de ONRC (in copie lizibila) din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC iar informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Ofertantii straini vor prezenta certificat constatator sau orice documente echivalente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit. Documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2:
? Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv trebuie sa dovedeasca ca sunt autorizati conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, cu modificarile si completarile ulterioare Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea IV, lit. A, sectiunea ?Pentru contractele de achizitie de servicii: este necesara o anumita autorizatie) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori si subcontractanti cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat dupa licitatia electronica, dupa cum urmeaza: document de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis conform prevederilor art. 18 din Ordinul nr. 111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (in copie lizibila). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Ofertantii straini vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati competente si in conformitate cu legislatia din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit. Documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr. 1:
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori, dupa caz, trebuie sa prezinte informatiile generale precum si declararea cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016). Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie minim 602 700 RON.
Minimum level(s) of standards possibly required: Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea IV, lit. B, sectiunea ?Cifra de afaceri medie anuala) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat dupa licitatia electronica, dupa cum urmeaza: bilanturi contabile sau extrase din bilanturi sau orice alte documente ce demonstreaza informatiile prezentate in DUAE.
? Formular 3 ? Angajament tert sustinator financiar, dupa caz Informatiile cuprinse in formulare/documente trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Atunci cand un grup de operatori economici depun oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 48 din HG nr. 395/2016), atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Ofertantul va prezenta Angajamentul de sustinere odata cu depunerea DUAE.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Pentru echivalenta leu/alta moneda (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Cerinta nr. 1:
Experinta similara. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori, dupa caz, vor face dovada experientei in furnizarea de produse similare a caror valoare cumulata fara TVA este de minim ? 602 719,60 RON, prin cel putin 1 sau mai multe contracte.
Cerinta nr. 2
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori, subcontractantii, dupa caz, vor face dovada ca dispun de:
? A) mijloace de transport autorizate pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, conform CAP. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitara veterinara din Ordinul nr.111/2008, actulizat.
? B) un depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea produselor de panificatie, conform CAP II, pct. 2.a) din Anexa nr. 1 la norma sanitara veterinara din Ordinul nr. 111/2008, actulizat.
Cerinta nr. 3:
Tert sustinator. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 48 din HG nr. 395/2016), atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr. 4:
Subcontractantii. Ofertantii, asociatii vor preciza in oferta partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, insotita si de Acordurile De Subcontractare, In Temeiul art. 53 si art. 174 Din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 5 ? Informatii privind asociatii
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
Ofertantii vor prezenta un acord preliminar de asociere, in care se va stabili liderul de asociatie.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Cerinta nr.1
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea IV, lit. C, sectiunea ?Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat dupa licitatia electronica, dupa cum urmeaza: copii dupa contracte de produse furnizate in ultimii 3 ani sau parti relevante din contract care sa sustina informatiile din DUAE sau recomandari sau document constatator datate, semnate si parafate de beneficiar (in copie lizibila). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Ofertantii straini vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.
In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare livrarile efectuate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar livrarile efectuate in aceasta perioada.
In cazul unei asocieri, cerinta va fi indeplinita prin cumul de asociati.
Pentru echivalenta RON/alta moneda (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Cerinta nr. 2
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se vor completa ambele cerinte in DUAE (Partea IV, lit. C, in sectiunea ?Utilaje, instalatii si echipament tehnic ) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, subcontractanti, terti sustinatori cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat dupa licitatia electronica, dupa cum urmeaza:
A) Documente care sa demonstreze ca dispun de mijloacele de transport autorizate pentru transportul produselor de origine non animala in conformitate cu Cap. VI, pct. 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitara veterinara din Ordinul nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora ? proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la momentul prezentarii).
B) Documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit inregistrat conform CAP II, pct. 2.a) din Anexa nr.1 la norma sanitara veterinara din Ordinului nr. 111/2008 (documente care confirma modul de dispunere a acestora ? proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la momentul prezentarii).
Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Ofertantii straini vor prezenta documente echivalente edificatoare insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 3
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea II, lit. C, sectiunea ?Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantul va prezenta Angajamentul de sustinere odata cu depunerea DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat) dupa cum urmeaza:
Formular nr. 6 ? Angajament Tert sustinator tehnic ? experienta similara si formular nr. 7 ? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa distinct formularul DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, descriind modul concret in care va realiza acest lucru.
Raspunderea tertului/ tertilorsustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat dupa licitatia electronica, va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei privind experienta similara.
Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Ofertantii straini vor prezenta documente echivalente edificatoare insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 4
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea II, lit.D sectiunea ?Informatii privind subcontractantii si in Partea IV, lit. C, sectiunea ?Proportia de subcontractare) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantul va prezenta Acordul de subcontractare odata cu depunerea DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Acordul de subcontractare (formular propriu care va contine, in mod explicit, cel putin urmatoarele informatii: Denumire subcontractant/ Date de contact/ Partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia/ Valoarea la care se ridica partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate de acestia/ Specializarea).
Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc mentionand numarul si data acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Subcontractantii propusi isi pot exprima optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta corespunzator partii din contract indeplinite de catre acestia la momentul incheierii contractului de achizitie.
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Ofertantii straini vor prezenta documente echivalente edificatoare insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 5
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea II, lit. A, sectiunea ?Operatorul economic participa la procedura de achizitii publice impreuna cu altii) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantul va prezenta Acordul de asociere odata cu depunerea DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Formular nr. 9 ? Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Ofertantii straini vor prezenta documente echivalente edificatoare insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Autoritatea contractanta va solicitata ofertantului declarat castigator sa prezinte Acordul de asociere legalizat.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem. Licitatia electronica se va desfasura in: una runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.
? Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul pe unitate de produs (fara TVA).
Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu.
Se va folosi pas de licitare: Nu.
Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Nu.
Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Da.
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
13278/11.9.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 6.3.2018 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
A) Avand in vedere ca procedura de atribuire este online (cu etapa finala de licitatie electronica) in cazul in care se constata ca 2 sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorul economic de documente care contin noi preturi.

b) In vederea completarii DUAE, operatorii economici interesati vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter .

c) Pentru eventualele neclaritati si omisiuni sesizate cu privire la documentatia de atribuire, ofertantii au dreptul de a solicita clarificari numai anterior datei limita de depunere a ofertelor si numai prin intermediul SEAP.
Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

Solicitarile de clarificari se vor incarca in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul anuntului de participare, in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ?Documentatie si Clarificari, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP ( www.e-licitatie.ro ): Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari in timp util de catre operatorii economici. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin SEAP (Sectiunea ?Intrebari). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor ?Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunica fiecarui ofertant ca a fost respins, motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13?a din Legea nr. 98/2016.
Pentru transmiterea comunicarii ofertantului la procedura a rezultatului evaluarii fazei precum si a motivelor de respingere, autoritatea contractanta va proceda la accesarea sectiunii ?Intrebari- din detaliul anuntului de participare si la incarcarea documentului, semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe certificat calificat, prin care se aduc la cunostinta ofertantului motivele respingerii si prevederile legale asociate acestora.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 10 zile conform art. 6 alin. 1 lit. a) si art. 8 alin. 1 lit. a) din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Serviciul Juridic ? Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Piata Revolutiei nr.1-3
710236 Botosani
Romania
E-mail: amortoaiem@yahoo.com
Telephone: +40 231514712
Internet address: www.cjbotosani.ro
Fax: +40 231514715

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Boto?ani: Bread products
ND Document number 397031-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BOTO?ANI
AU Authority name Judetul Botosani
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DD Deadline for the request of documents 30/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 15811000 - Bread products
60100000 - Road transport services
OC Original CPV code 15811000 - Bread products
60100000 - Road transport services
RC NUTS code RO212
IA Internet address (URL) www.cjbotosani.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >