Poland-Pulawy: Ice-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003520497677903
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 396185-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pulawy: Ice-clearing services

2017/S 193-396185

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Wojewodzkich w Lublinie Rejon Drog Wojewodzkich w Pulawach
ul. Skladowa 1a
Pulawy
24-100
Poland
Contact person: Artur Wiak, Aleksandra Pijanowska
Telephone: +48 818863163
E-mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Fax: +48 818864103
NUTS code: PL815

Internet address(es):

Main address: http://www.zdw.lublin.pl

Address of the buyer profile: https://zdw.bip.lubelskie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samorz?dowa jednostka bud?etowa
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi zimowego utrzymania chodnikow przy drogach wojewodzkich w sezonie 2017/2018.

Reference number: R6.ST.3721.14.2017
II.1.2) Main CPV code
90630000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Zakres prac obejmuje mechaniczne i r?czne od?nie?anie oraz zwalczanie ?lisko?ci zimowej nawierzchni chodnikow, ?cie?ek rowerowych, wysp rozdzielaj?cych oraz azyli dla pieszych na calej szeroko?ci przy u?yciu materialow uszorstniaj?cych (piasek), z uwzgl?dnieniem odcinkow stanowi?cych doj?cia do przej?? dla pieszych na terenie:

a) Zadanie nr 1 ? Miasto Pulawy i m. Gora Pulawska:

1) Chodniki i ?cie?ki rowerowe ? 42 395,00 m 2

2) Wyspy rozdzielaj?ce i azyle dla pieszych ? 5 209,00 m 2

na l?cznej powierzchni ? 47 604,00 m 2 ,

b) Zadanie nr 2 ? Miasto Nal?czow:

1) Chodniki ? 10 497,00 m 2

c) Zadanie nr 3 ? Miasto D?blin:

1) Chodniki i ?cie?ki rowerowe ? 14 717,00 m 2

2. Szczegolowy wykaz odcinkow chodnikow, ?cie?ek rowerowych, wysp rozdzielaj?cych i azyli dla pieszych zawiera zal?cznik nr 1 do umowy ?Przedmiar.

3. Maksymalna ilo?? dni prowadzenia akcji: 60.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 74 102.40 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: Uslugi zimowego utrzymania chodnikow na terenie miasta Pulawy oraz m. Gora Pulawska, tj. przy drogach wojewodzkich nr: 801, 824 i 874

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
Main site or place of performance:

Miasto Pulawy oraz m. Gora Pulawska, drogi wojewodzkie nr: 801, 824 i 874.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zakres prac obejmuje mechaniczne i r?czne od?nie?anie oraz zwalczanie ?lisko?ci zimowej nawierzchni chodnikow, ?cie?ek rowerowych, wysp rozdzielaj?cych oraz azyli dla pieszych na calej szeroko?ci przy u?yciu materialow uszorstniaj?cych (piasek), z uwzgl?dnieniem odcinkow stanowi?cych doj?cia do przej?? dla pieszych na terenie miasta Pulawy i m. Gora Pulawska:

1) Chodniki i ?cie?ki rowerowe ? 42 395,00 m 2

2) Wyspy rozdzielaj?ce i azyle dla pieszych ? 5 209,00 m 2

na l?cznej powierzchni ? 47 604,00 m 2 ,

2. Szczegolowy wykaz odcinkow chodnikow, ?cie?ek rowerowych, wysp rozdzielaj?cych i azyli dla pieszych zawiera zal?cznik nr 1 do umowy ?Przedmiar.

3. Maksymalna ilo?? dni prowadzenia akcji: 60.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 34 581.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/10/2017
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie? podobnych do kwoty: 17 290.50 zl netto.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2: Uslugi zimowego utrzymania chodnikow na terenie miasta Nal?czow, tj. przy drogach wojewodzkich nr: 826 i 830

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
Main site or place of performance:

Miasto Nal?czow, drogi wojewodzkie nr: 826 i 830.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zakres prac obejmuje mechaniczne i r?czne od?nie?anie oraz zwalczanie ?lisko?ci zimowej nawierzchni chodnikow na calej szeroko?ci przy u?yciu materialow uszorstniaj?cych (piasek), z uwzgl?dnieniem odcinkow stanowi?cych doj?cia do przej?? dla pieszych na terenie miasta Nal?czow:

1) Chodniki ? 10 497.00 m 2

2. Szczegolowy wykaz odcinkow chodnikow zawiera zal?cznik nr 1 do umowy ?Przedmiar.

3. Maksymalna ilo?? dni prowadzenia akcji: 60.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 27 171.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/10/2017
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie? podobnych do kwoty: 13 585.50 zl netto.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3: Uslugi zimowego utrzymania chodnikow i ?cie?ek rowerowych na terenie miasta D?blin, tj. przy drogach wojewodzkich nr: 801 i 831

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
Main site or place of performance:

Miasto D?blin, drogi wojewodzkie nr: 801 i 831.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zakres prac obejmuje mechaniczne i r?czne od?nie?anie oraz zwalczanie ?lisko?ci zimowej nawierzchni chodnikow i ?cie?ek rowerowych na calej szeroko?ci przy u?yciu materialow uszorstniaj?cych (piasek), z uwzgl?dnieniem odcinkow stanowi?cych doj?cia do przej?? dla pieszych na terenie miasta D?blin:

1) Chodniki i ?cie?ki rowerowe ? 14 717.00 m 2

2. Szczegolowy wykaz odcinkow chodnikow i ?cie?ek rowerowych zawiera zal?cznik nr 1 do umowy ?Przedmiar.

3. Maksymalna ilo?? dni prowadzenia akcji: 60.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 350.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/10/2017
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie? podobnych do kwoty: 6 175.20 zl netto.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W przetargu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce:

1) Zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimalne warunki dotycz?ce do?wiadczenia Wykonawcy:

1) Dysponowanie nast?puj?cymi jednostkami sprz?towymi:

Zadanie nr 1:

Pulawy i Gora Pulawska: Jednostki transportowe (np. ci?gniki) z posypywark? piasku i plugami o wymiarach umo?liwiaj?cych prac? na ci?gach chodnikowych ? min. 2 szt.

Narz?dzia r?czne (szufle, od?nie?arki, zamiatarki, itp.) ? minimalna ilo?? 6 szt. (niezale?nie od rodzaju narz?dzia / urz?dzenia)

Zadanie nr 2:

Nal?czow: Jednostka transportowa (np. ci?gnik) z posypywark? piasku i plugiem o wymiarach umo?liwiaj?cych prac? na ci?gach chodnikowych ? min. 1 szt.

Narz?dzia r?czne (szufle, od?nie?arki, zamiatarki, itp.) ? minimalna ilo?? 6 szt. (niezale?nie od rodzaju narz?dzia / urz?dzenia)

Zadanie nr 3:

D?blin: Jednostka transportowa (np. ci?gnik) z posypywark? piasku i plugiem o wymiarach umo?liwiaj?cych prac? na ci?gach chodnikowych ? min. 1 szt.

Narz?dzia r?czne (szufle, od?nie?arki, zamiatarki, itp.) ? minimalna ilo?? 6 szt. (niezale?nie od rodzaju narz?dzia / urz?dzenia)

2) Dysponowanie osob?/osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, tj. minimum 6 osobami przewidzianymi do r?cznego od?nie?ania i usuwania oblodze? (z wyl?czeniem osob b?d?cych operatorami sprz?tu) na jedno zadanie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umow? w sprawie zamowienia publicznego zgodnie ze wzorem dol?czonym do SIWZ..

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 023-040138
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego ? Zarz?d Drog Wojewodzkich w Lublinie, Rejon Drog Wojewodzkich w Pulawach, ul. Skladowa 1a, pokoj nr 11.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ciach:

1) Na zadanie nr 1: 850,00 zl (slownie zlotych: osiemset pi??dziesi?t 00/100)

2) Na zadanie nr 2: 650,00 zl (slownie zlotych: sze??set pi??dziesi?t 00/100)

3) Na zadanie nr 3: 300,00 zl (slownie zlotych: trzysta 00/100).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

7) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

8) Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

b. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pulawy: Ice-clearing services

2017/S 193-396185

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Wojewodzkich w Lublinie Rejon Drog Wojewodzkich w Pulawach
ul. Skladowa 1a
Pulawy
24-100
Poland
Contact person: Artur Wiak, Aleksandra Pijanowska
Telephone: +48 818863163
E-mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Fax: +48 818864103
NUTS code: PL815

Internet address(es):

Main address: http://www.zdw.lublin.pl

Address of the buyer profile: https://zdw.bip.lubelskie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi zimowego utrzymania chodnikow przy drogach wojewodzkich w sezonie 2017/2018.

Reference number: R6.ST.3721.14.2017
II.1.2) Main CPV code
90630000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 74 102.40 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: Uslugi zimowego utrzymania chodnikow na terenie miasta Pulawy oraz m. Gora Pulawska, tj. przy drogach wojewodzkich nr: 801, 824 i 874

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 34 581.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/10/2017
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2: Uslugi zimowego utrzymania chodnikow na terenie miasta Nal?czow, tj. przy drogach wojewodzkich nr: 826 i 830

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 27 171.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/10/2017
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3: Uslugi zimowego utrzymania chodnikow i ?cie?ek rowerowych na terenie miasta D?blin, tj. przy drogach wojewodzkich nr: 801 i 831

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 350.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/10/2017
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 023-040138
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Pulawy: Ice-clearing services
ND Document number 396185-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place PULAWY
AU Authority name Zarz?d Drog Wojewodzkich w Lublinie Rejon Drog Wojewodzkich w Pulawach
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL815
IA Internet address (URL) http://www.zdw.lublin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >