Poland-Gora Kalwaria: Urban solid-refuse disposal services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003520556323658
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396107-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gora Kalwaria: Urban solid-refuse disposal services

2017/S 193-396107

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Gora Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
Gora Kalwaria
05-530
Poland
Contact person: Karolina Dlugol?cka
E-mail: gorakalwaria@tenders.com.pl
NUTS code: PL9

Internet address(es):

Main address: http://bip.gorakalwaria.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.gorakalwaria.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Gora Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

Reference number: ZAP.271.27.2017.ZAP
II.1.2) Main CPV code
90513200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia z:

a) nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, polo?onych na terenie Gminy Gora Kalwaria;

b) punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 8 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513100
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia z:

a) nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, polo?onych na terenie Gminy Gora Kalwaria;

b) punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin odbioru odpadow z PSZOK / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Przyst?puj?c do przetargu, Wykonawca jest obowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci 100 000,00 zl (slownie: sto tysi?cy zlotych 00/100).

Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

Szczegolowe zasady i formy wnoszenia wadium zostaly okre?lone w Rozdziale XV SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e posiada:

? wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, o ktorym mowa w art. 9b ustawy

z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) prowadzonego przez Burmistrza Gminy Gora Kalwaria, obejmuj?cy co najmniej kody nast?puj?cych odpadow: tj. co najmniej: wszystkich odpadow o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01 oraz o kodach 16 01 03,17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04,17 08 02,17 09 04 wraz z podaniem numeru rejestrowego;

? aktualne zezwolenie na transport odpadow komunalnych co najmniej o kodach: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kodach 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, wydane przez wla?ciwy organ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987);

? wpis do rejestru przedsi?biorcow i organizacji odzysku sprz?tu elektrycznego

i elektronicznego, prowadzonego przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska, zgodnie z ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek udzialu za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zane z przedmiotem zamowienia na kwot? minimum 2 000 000,00 (slownie: dwa miliony) zlotych.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Warunek dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia Wykonawcy

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e

w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) wykonal lub wykonuje, co najmniej jedn? uslug? wykonywan? w sposob ci?gly przez co najmniej 12 miesi?cy polegaj?c? na odbiorze i zagospodarowaniu odpadow komunalnych, o l?cznej masie wynosz?cej co najmniej 7 000 ton (7 000 Mg) rocznie oraz przedstawi dowody potwierdzaj?ce, ?e usluga ta zostala wykonana/jest wykonywana nale?ycie.

2. Warunek dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie sprz?tu, jakim dysponuje Wykonawca

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?li Wykonawca wyka?e, ?e do wykonania zamowienia dysponuje nast?puj?cym potencjalem technicznym:

? co najmniej 4 samochody specjalne (?mieciarki) przystosowane do opro?niania pojemnikow o pojemno?ciach od 120 l do 1100 l;

? co najmniej 3 samochody przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadow w workach;

? co najmniej 2 samochody specjalne umo?liwiaj?ce opro?nianie pojemnikow od KP-7 do KP -36.

Wielko?ci i rodzaj samochodow odbieraj?cych odpady nale?y dostosowa? do parametrow ulic (w szczegolno?ci ich szeroko?ci i no?no?ci) oraz do g?sto?ci zabudowy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji zamowienia okre?la wzor umowy stanowi?cy zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert odb?dzie si? w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. Urz?d Miasta i Gminy Gora Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05 ? 530 Gora Kalwaria, pokoj 112.

Information about authorised persons and opening procedure:

Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert zostan? odczytane nazwy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Informacje, o ktorych mowa powy?ej, zostan? zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Ostatni kwartal 2018 r. lub pierwszy kwartal 2019 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Post?powanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego prowadzi Pelnomocnik. Szczegolowe informacje w tym zakresie zawarto w SIWZ.

Dokumentacja do przedmiotowego Post?powania dost?pna jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego( www.bip.gorakalwaria.pl ), a tak?e na stronie internetowej Pelnomocnika Zamawiaj?cego ( www.tenders.com.pl ).

Z post?powania zostan? wykluczeni wykonawcy, o ktorych mowa w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz ust.5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp.

Szczegolowe informacje na temat dokumentow wymaganych od Wykonawcow w przedmiotowym Post?powaniu- w tym wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia ? zostaly wskazane w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegolowe informacje na temat wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej zostaly opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gora Kalwaria: Urban solid-refuse disposal services

2017/S 193-396107

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Gora Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
Gora Kalwaria
05-530
Poland
Contact person: Karolina Dlugol?cka
E-mail: gorakalwaria@tenders.com.pl
NUTS code: PL9

Internet address(es):

Main address: http://bip.gorakalwaria.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Gora Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

Reference number: ZAP.271.27.2017.ZAP
II.1.2) Main CPV code
90513200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513100
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Gora Kalwaria: Urban solid-refuse disposal services
ND Document number 396107-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GORA KALWARIA
AU Authority name Gmina Gora Kalwaria
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
OC Original CPV code 90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
RC NUTS code PL9
IA Internet address (URL) http://bip.gorakalwaria.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >