Netherlands-Rotterdam: Advertising management services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003520597183911
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 396044-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Rotterdam: Advertising management services

2017/S 193-396044

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Contact person: Jan-Pieter Breugem
Telephone: +31 627068752
E-mail: jp.breugem@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=73008

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=73008
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Concessie 2- en 3 vlaksborden.

Reference number: 1-348-17
II.1.2) Main CPV code
79341200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Concessieopdracht 2- en 3 vlaksborden.

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op de plaatsing, beheer, onderhoud en reclame exploitatie van twee- en drievlaksborden. De aanbestedende dienst beoogt derhalve met deze opdracht om inkomsten voor de gemeente te realiseren en mogelijkheden te bieden voor het lokale bedrijfsleven ten aanzien van aankondiging van evenementen.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79341200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op de plaatsing, beheer, onderhoud en reclame exploitatie van twee- en drievlaksborden. De aanbestedende dienst beoogt derhalve met deze opdracht om inkomsten voor de gemeente te realiseren en mogelijkheden te bieden voor het lokale bedrijfsleven ten aanzien van aankondiging van evenementen.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1 maal 1 jaar verlengen.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aw opgenomen uitsluitingsgronden en de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 3) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aw zijn van toepassing. Ten aanzien van de van toepassing zijnde uitsluitingsgrond ?ernstige fout dienen inschrijvers er rekening mee te houden dat de aanbestedende dienst zich het recht voorbehoudt zowel tijdens deze aanbestedingsprocedure als tijdens de looptijd van de opdracht inschrijver(s) te screenen indien er op grond van enig signaal dat de aanbestedende dienst bereikt, op welke wijze dan ook, een vermoeden rijst dat er sprake is van een ernstige fout. In bijlage 1 is het begrip ernstige beroepsfout door de aanbestedende dienst nader ingevuld en is mede opgenomen onder welke voorwaarden deze uitsluitingsgrond wordt toegepast (proportionaliteitstoets) en onder welke voorwaarden de aanbestedende dienst gerechtigd is een reeds tot stand gekomen overeenkomst te wijzigen, op te schorten of te ontbinden.

Als bewijs dat een Inschrijver niet in een van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen. Door ondertekening van deze verklaring of de inschrijving verklaart inschrijver/ verklaren alle combinanten tevens dat in artikel 2.89 Aw opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen na het uitbrengen van het gunningsvoornemen zal overleggen. Het betreft in ieder geval:

1. een uittreksel waaruit blijkt dat de Inschrijver is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel die op het moment van indiening van de Inschrijving niet ouder mag zijn dan 6 maanden;

2. een gedragsverklaring aanbesteden die op het moment van indiening van de inschrijving niet ouder mag zijn dan 1.7.2016;

3. een verklaring van de Belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen en verklaring keten- en inlenersaansprakelijkheid) die op het moment van indiening van de Inschrijving niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

Indien in het land waarin de Inschrijver is gevestigd niet een soortgelijk bewijsstuk of verklaring als bedoeld in artikel 2.89 lid 1 t/m 3 van de Aw door de desbetreffende autoriteiten worden afgegeven kan de inschrijver volstaan met een verklaring die door inschrijver onder ede is afgelegd en waaruit blijkt dat de betreffende uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn.

Indien de inhoud van de bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verklaard, wordt de betreffende Inschrijver alsnog uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Voor elke combinant geldt dat deze moet voldoen aan de in paragraaf 5.1 gestelde eisen. Ook derden waarop inschrijver zich beroept ter voldoening aan de geschiktheidseisen en derden waarvan inschrijver bij de uitvoering van de opdracht gebruik wil maken, moeten voldoen aan de in paragraaf 5.1 gestelde eisen.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Inschrijver dan wel de combinatie dient uiterlijk op het moment van gunning van de overeenkomst adequaat verzekerd te zijn voor de met de uitvoering van de raamovereenkomst verband houdende beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsrisico's. De verzekering dient dekking te bieden van minimaal 1 000 000 EUR per aanspraak tot ten minste 2 500 000 EUR per verzekeringsjaar. Indien derden worden ingezet bij de uitvoering van de raamovereenkomst dient de verzekering ook schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden te dekken.

Verder dient de verzekering schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden te dekken. Tenslotte dient de verzekering schade te dekken ten aanzien van handelen en nalaten van activiteiten voorafgaande aan de opdracht voor zover deze activiteiten in relatie kunnen worden gebracht met de opdracht.

De aanbestedende dienst zal bij de inschrijver die op grond van het gunningscriterium voor gunning in aanmerking komt, de bewijsstukken voor het voldoen aan de verzekeringseis opvragen. Als bewijsstuk wordt aangemerkt een afschrift van een verzekeringspolis waaruit blijkt dat aan deze eis wordt voldaan dan wel een verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon waaruit blijkt dat Inschrijver conform bovenstaande eis is verzekerd in het geval van definitieve gunning van de opdracht. Deze verklaring mag op de sluitingsdatum van de inschrijving niet ouder zijn dan 6 maanden.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Inschrijver dient zijn technische bekwaamheid aan te tonen dat wil zeggen over aantoonbare kennis en ervaring te beschikken. De vereiste capaciteit, kennis en ervaring moet zijn opgedaan in en moet blijken uit 1 relevante referentieopdracht, die in de afgelopen 5 jaar is uitgevoerd. De gevraagde kerncompetentie voor deze opdracht zijn:

1. het plaatsen, beheren en onderhouden van reclame objecten met een minimale omvang van 100 reclameobjecten voor 1 opdracht, en

2. het exploiteren van reclameobjecten met een minimale omvang van 100 twee- en drievlaksborden voor 1 opdracht.

Voor elk van deze kerncompetenties geldt dat:

? De inschrijver belast was met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en de inschrijver ten opzichte van de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht deze op een vakkundige en regelmatige wijze is uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen).

? Deze is uitgevoerd in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de Inschrijvingen.

? Inschrijver moet bij inschrijving per kerncompetentie 1 referentie opgeven waaruit blijkt dat aan deze bekwaamheden voldaan wordt:

? Uit de te overleggen referenties dient duidelijk en ondubbelzinnig te blijken dat voldaan wordt aan de kerncompetenties, zoals door de opdrachtgever wordt gevraagd.

? Het is niet per se noodzakelijk om voor iedere kerncompetentie een afzonderlijk referentieproject aan te leveren. Met 1 referentieproject kan ook bewezen worden dat de Inschrijver voldoet aan meerdere kerncompetenties. Inschrijver dient duidelijk aan te geven voor welke kerncompetentie(s) de referentie wordt ingediend. Met de ingediende referenties samen moet aan alle bovenstaande kerncompetenties worden voldaan.

? Er dient maximaal 1 referentie per geschiktheidseis ingediend te worden.

? De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om te controleren of de verstrekte informatie over de referentie(s) juist is. Indien hieruit blijkt dat de verstrekte informatie onjuist is, zal dit leiden tot uitsluiting.

Indien een inschrijver zich beroept op een referentieopdracht die (deels) door een derde is uitgevoerd dient inzichtelijk te worden gemaakt welk deel van de betreffende opdracht door de inschrijver is uitgevoerd en welk deel door een derde.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Digitale kluis via het aanbestedingsplatform.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Rotterdam
Postbus 50950
Rotterdam
3007 BL
Netherlands
Telephone: +31 102971234
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die bezwaren hebben tegen het gunningsvoornemen dienen dit kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen een civielrechtelijk kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

In het kader van de hiervoor genoemde geschillen uitgebrachte dagvaardingen worden door de aanbestedende dienst beschouwd als openbaar stuk. De aanbestedende dienst heeft het recht deze ter beschikking te stellen aan derden. Onder derden worden in ieder geval alle inschrijvers verstaan.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postbus 6575
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Fax: +31 104894493
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Rotterdam: Advertising management services

2017/S 193-396044

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Contact person: Jan-Pieter Breugem
Telephone: +31 627068752
E-mail: jp.breugem@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=73008

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Concessie 2- en 3 vlaksborden.

Reference number: 1-348-17
II.1.2) Main CPV code
79341200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79341200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Netherlands-Rotterdam: Advertising management services
ND Document number 396044-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ROTTERDAM
AU Authority name Gemeente Rotterdam (24483298 0003)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79341200 - Advertising management services
OC Original CPV code 79341200 - Advertising management services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.rotterdam.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >