Poland-Tuchow: Teaching equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003520684630776
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 397029-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Tuchow: Teaching equipment

2017/S 193-397029

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterow Bitwy pod Lowczowkiem w Tuchowie
ul. Reymonta 19
Contact point(s): Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterow Bitwy pod Lowczowkiem w Tuchowie
For the attention of: Ryszard Mysior
33-170 Tuchow
Poland
Telephone: +48 146525819
E-mail: rmysior@gmail.com
Fax: +48 146525819

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://mistrzowiewzawodzie.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

39162100 , 39162000 , 39162110 , 42600000

Description
Teaching equipment.
Educational equipment.
Teaching supplies.
Machine tools.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 09:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Tuchow: Teaching equipment

2017/S 193-397029

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterow Bitwy pod Lowczowkiem w Tuchowie
ul. Reymonta 19
Contact point(s): Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterow Bitwy pod Lowczowkiem w Tuchowie
For the attention of: Ryszard Mysior
33-170 Tuchow
Poland
Telephone: +48 146525819
E-mail: rmysior@gmail.com
Fax: +48 146525819

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://mistrzowiewzawodzie.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: centrum ksztalcenia zawodowego i ustawicznego
I.3) Main activity
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
?Dostawa wyposa?enia do pracowni i warsztatow w CKZiU w Tuchowie ? obrabiarki.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterow Bitwy pod Lowczowkiem w Tuchowie
ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchow.

NUTS code PL217

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest dostawa kompleksowego wyposa?enia do pracowni i warsztatow w CKZiU w Tuchowie tj. obrabiarek (zaginarka do rur, prasa monta?owa r?czna, szlifierka ostrzalka, wiertarka slupowa, frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym, tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym) w ramach projektu ?mistrzowie w zawodzie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego Priorytet X Poddzialanie 10.2.2 Ksztalcenie zawodowe uczniow, wspolfinansowanego ze ?rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Projekt ?Mistrzowie w zawodzie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego Priorytet X Poddzialanie 10.2.2 Ksztalcenie zawodowe uczniow, wspolfinansowanym ze ?rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

39162100 , 39162000 , 39162110 , 42600000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8) Lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Calkowita warto?? wszystkich dostaw realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu ?mistrzowie w zawodzie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego Priorytet X Poddzialanie 10.2.2 Ksztalcenie zawodowe uczniow, wspolfinansowanego ze ?rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego przekracza warto?? kwot od ktorych zale?y obowi?zek przekazywania oglosze? Urz?dowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich na podstawie art 11 ust 8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamowie? publicznych.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 23.11.2017. Completion 22.12.2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wykonawcy, ktorzy zamierzaj? przyst?pi? do przetargu, powinni obowi?zkowo wnie?? wadium przed terminem otwarcia ofert w wysoko?ci: 3 000 PLN
Rachunek bankowy oraz dalsze informacje okre?la Rozdzial VI. Wadium w SIWZ.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Glowne warunki finansowe zawiera projekt Umowy zal?cznik nr 5 do SIWZ.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
W przypadku wyboru oferty zlo?onej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy b?dzie ??da? przed zawarciem umowy przedstawienia umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow. Umowa taka winna okre?la? strony umowy, cel dzialania, sposob wspoldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania ka?demu z nich, solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmuj?cego okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji i r?kojmi), wykluczenie mo?liwo?ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego czlonkow do czasu wykonania zamowienia.
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: I. O udzielenie zamowienia publicznego mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy:
A) nie podlegaj? wykluczeniu;
Podstawy wykluczenia:
1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamowienia mo?e ubiega? si? Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z post?powania z uwagi na okoliczno?ci wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia).
2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie z post?powania Wykonawcy w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z po?n.zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z po?n.zm) oraz Wykonawcy, ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.
B) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:
a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile nie wynika to z odr?bnych przepisow;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
II. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, jakie maja dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenioa spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz innych wymaganych dokumentow
1. W celu wst?pnego wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia
w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), Wykonawca wraz z ofert? sklada:
Wypelniony druk JEDZ o tre?ci zgodnej z zal?cznikiem nr 2 do SIWZ.
Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
a) Wykonawca, ktory wykazal podwykonawc?, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowieni, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udzialu
w post?powaniu sklada wypelnione o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia o tre?ci zgodnej ze wzorem stanowi?cym zal?cznik do SIWZ dotycz?cy podwykonawcow.
b) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie,
w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
2. Wykonawca wraz z ofert? sklada Formularz ofertowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru, stanowi?cego zal?cznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowo-Sprz?towy zal?cznik nr 1 A do SIWZ a tak?e Karty Katalogowe Oferowanego Produktu ? karty zale?y opracowa? na podstawie Zal?cznikow 6.1-6.10 poprzez wypelnienie ? zlo?enie odpowiednich o?wiadcze? ?Spelnia Tak / Nie dotycz?cych ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego dla danego Produktu.
3 Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:
A) W celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego kompetencji lub uprawnie? Wykonawca winien zlo?y?:
Zamawiaj?cy nie ??da ?adnych o?wiadcze? lub dokumentow w celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego kompetencji lub uprawnie?
B) W celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej i zawodowej Wykonawca winien zlo?y?:
? wykaz wykonanych zamowie?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych zamowie? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszych ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie ? zal?cznik nr 4 do SIWZ, oraz zal?czeniem dowodow, czy zostaly wykonane nale?ycie.
Dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego zamowienia byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.
C) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu Wykonawca winie zlo?y?:
1) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument ??dany b?dzie rownie? w odniesieniu do:
a) podwykonawcy, ktoremu Wykonawca zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia;
2) Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokumenty (1-4) ??dane b?d? rownie? w odniesieniu do wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.
5) O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
6) O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
7) O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z po?n. zm.);
D). 1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa:
? w punkcie C ust 4 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,
? w punkcie C ust 1,2,3 ? sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu, wystawione nie wcze?niej
ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci wystawiony nie wcze?niej
ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
2.. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 4 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotycz?cy terminow wystawienia dokumentow stosuje si? odpowiednio.
3. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju w ktorym wykonawca ma siedzib? kub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
4. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiednie go przebiegu post?powania
o udzielenie zamowienia, zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu,
a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.
5. Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, je?eli zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiaj?cemu sygnatury post?powania, w ktorym wymagane dokumenty lub o?wiadczenia si? znajduj
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie
o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji
w post?powaniu o udzielenie zamowienia. List? podmiotow nale??cych do tej samej grupy kapitalowej, wraz z o?wiadczeniem o przynale?no?ci b?d? braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wzor o?wiadczenia zawiera zal?cznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku oferty skladanej przez podmioty wspolnie ubiegaj?ce si? o zamowienie, informacj?/list? skladaj? i podpisuj? wszystkie podmioty.
7. Je?eli wykonawca nie zlo?y jednolitego dokumentu, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, spelnianie wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyja?nie? w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
8. Je?eli wykonawca nie zlo?y wymaganych pelnomocnictw albo zlo?y wadliwe pelnomocnictwa, zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
9. Zamawiaj?cy wzywa tak?e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlo?enia wyja?nie? dotycz?cych o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
10. Je?eli o?wiadczenia lub inne zlo?one przez wykonawc? dokumenty budz? w?tpliwo?ci zamawiaj?cego, mo?e on zwroci? si? o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
11. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania
o udzielenie zamowienia, zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu,
a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.
12. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia winni ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (do oferty nale?y zal?czy? odpowiednie pelnomocnictwo), chyba ?e w przypadku spolki cywilnej, z umowy tej spolki wynika sposob jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezb?dne b?dzie zal?czenie do oferty umowy spolki cywilnej). Oferta musi by? podpisana w taki sposob, by prawnie zobowi?zywala wszystkie podmioty wyst?puj?ce wspolnie. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy.
13. Je?eli oferta Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy b?dzie ??dal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
E) W celu potwierdzenia spelniania przez oferowane uslugi wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego oraz Wykonawcy zobowi?zani s? dol?czy? do Oferty nast?puj?ce dokumenty.
1. W celu potwierdzenia spelniania przez oferowane uslugi wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego oraz Wykonawcy zobowi?zani s? przedstawi? Karty Katalogowe Oferowanego Produktu.
2. Karty zale?y opracowa? na podstawie Zal?cznikow 6.1-6.10 poprzez wypelnienie ? zlo?enie odpowiednich o?wiadcze? ?Spelnia Tak / Nie dotycz?cych ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego dla danego Produktu.
3. Ww. dokument ? Karty Katalogowe Oferowanego Produktu maj? potwierdza? spelnienie przez Wykonawc? parametrow oferowanych urz?dze? i oprogramowania zadeklarowanych w Formularzu Cenowo-Sprz?towym zal?cznik nr 1A do SIWZ.
4. W przypadku istotnych rozbie?no?ci pomi?dzy zal?czonymi dokumentami a wymaganiami technicznymi okre?lonymi w zal?cznikach nr 6.1-6.10 do SIWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zwi?zku z niezgodno?ci? jej tre?ci z tre?ci? SIWZ.
III. Korzystanie z zasobow innych podmiotow w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu
1. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow (dot. warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych przez Zamawiaj?cego w niniejszej SIWZ), niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
2. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego aby Zamawiaj?cy mogl dokona? oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow ? dokument ten (np. zobowi?zanie) nale?y dol?czy? do oferty.
Z ww. dokumentu musi wynika? w szczegolno?ci:
1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.
3. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 i ust. 5 ustawy Pzp (wybrane przez Zamawiaj?cego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w niniejszej siwz).
4. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktorym mowa powy?ej, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:
1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszego rozdzialu.
5. Je?eli Wykonawca wykazuj?c spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, okre?lonych przez Zamawiaj?cego w niniejszej SIWZ, polega na zdolno?ciach innych podmiotow, na zasadach okre?lonych powy?ej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia,
IV. Procedura sanacyjna ? samooczyszczenie
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 ?20 lub ust. 5 ustawy Pzp, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
V. Dokladne termin skladnia ww. dokumentow, formularzy i o?wiadcze? okre?la SIWZ.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy nie opisuje w/w warunku udzialu.
Minimum level(s) of standards possibly required: Zamawiaj?cy nie opisuje w/w warunku udzialu.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Wykonawca spelni ten warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje nale?ycie:
a) co najmniej 2 zamowienia polegaj?ce na dostawie sprz?tu odpowiadaj?cego przedmiotowi i warto?ci zamowienia.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Wykonawca spelni ten warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje nale?ycie:
a) co najmniej 2 zamowienia polegaj?ce na dostawie sprz?tu odpowiadaj?cego przedmiotowi zamowienia (obrabiarki) o warto?ci 50 000 PLN
Uwaga:
W przypadku wskazania przez Wykonawc?, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu, waluty inna ni? polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie ?redni kurs NBP na dzie? publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena (C). Weighting 60

2. Termin wykonania (T). Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
CKZiU.070.4.7.4.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 09:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 13.11.2017 - 9:15

Place:

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterow Bitwy pod Lowczowkiem w Tuchowie, ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchow

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Zamowienie ?Dostawa wyposa?enia do pracowni i warsztatow w bran?y mechanicznej w CKZiU w Tuchowie realizowane jest w ramach projektu ?mistrzowie w zawodzie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego Priorytet X Poddzialanie 10.2.2 Ksztalcenie zawodowe uczniow, wspolfinansowanego ze ?rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
VI.3) Additional information
Podany w pkt ?II.3) Czas trwania zamowienia lub termin realizacji data 22.12.2017 r. to najdlu?szy mo?liwy termin realizacji. Wykonawca mo?e zaproponowa? skrocenie terminu wykonania zgodnie z Rozdzialem XII. ocena ofert w SIWZ.
Planowana data rozpocz?cia 23.11.2017 jest dat? orientacyjn? i mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wnosi si? w terminach i na warunkach okre?lonych w art 180 i n. ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

j.w. pkt VI.4.1)

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Poland-Tuchow: Teaching equipment
ND Document number 397029-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TUCHOW
AU Authority name Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterow Bitwy pod Lowczowkiem w Tuchowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid Z - Not specified
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 39162000 - Educational equipment
39162100 - Teaching equipment
39162110 - Teaching supplies
42600000 - Machine tools
OC Original CPV code 39162000 - Educational equipment
39162100 - Teaching equipment
39162110 - Teaching supplies
42600000 - Machine tools
RC NUTS code PL217
IA Internet address (URL) http://mistrzowiewzawodzie.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >