Poland-Grudzi?dz: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003521461540387
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396256-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Grudzi?dz: Insurance services

2017/S 193-396256

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.o.
871528212
ul. Dworcowa 47
Grudzi?dz
86-300
Poland
Contact person: Wlodzimierz Tesz
Telephone: +48 564504210
E-mail: mzk@mzk.grudziadz.pl
Fax: +48 564659287
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: www.mzk.grudziadz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.mzk.grudziadz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.o.
871528212
Dworcowa 47
Grudzi?dz
86-300
Poland
Contact person: Wlodzimierz Tesz
Telephone: +48 564504210
E-mail: mzk@mzk.grudziadz.pl
Fax: +48 564659287
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: www.mzk.grudziadz.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakladu Komunikacji sp. z o.o. w Grudzi?dzu na lata 2018-2022.

Reference number: ZP/MZK/2017/09-1
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakladu Komunikacji sp. z o.o. w Grudzi?dzu na lata 2018-2022, w podziale na trzy cz??ci:

CZ??? nr 1 ? ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej:

? ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprz?tu elektronicznego,

? ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkod elektrycznych,

? ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym.

? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu posiadanego mienia lub prowadzonej dzialalno?ci,

CZ??? nr 2 ? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej ?ekologicznej.

CZ??? nr 3 ? ubezpieczenia komunikacyjne:

? obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych,

? ubezpieczenie pojazdow od uszkodze? auto-casco.

Zamowienie b?dzie udzielone na lata 2018 ? 2020 z mo?liwo?ci? przedlu?enia okresu ubezpieczenia o kolejne 24 miesi?ce (opcja).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
II.2.4) Description of the procurement:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej, w tym:

? ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprz?tu elektronicznego,

? ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkod elektrycznych,

? ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym.

? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu posiadanego mienia lub prowadzonej dzialalno?ci.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Klauzula funduszu prewencyjnego / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja polega na mo?liwo?ci jednokrotnego przedlu?enia umowy/umow ubezpieczenia na okres kolejnych 24 miesi?cy w przypadku, gdy przed uplywem terminu wskazanego w umowie/umowach ubezpieczenia Zamawiaj?cy zadeklaruje wol? skorzystania z niej. Zasady zastosowania opcji zostan? okre?lone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej ?ekologicznej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
II.2.4) Description of the procurement:

Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej ?ekologicznej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Klauzula funduszu prewencyjnego / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja polega na mo?liwo?ci jednokrotnego przedlu?enia umowy/umow ubezpieczenia na okres kolejnych 24 miesi?cy w przypadku, gdy przed uplywem terminu wskazanego w umowie/umowach ubezpieczenia Zamawiaj?cy zadeklaruje wol? skorzystania z niej. Zasady zastosowania opcji zostan? okre?lone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenia komunikacyjne

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
II.2.4) Description of the procurement:

Ubezpieczenia komunikacyjne, w tym:

? obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych,

? ubezpieczenie pojazdow od uszkodze? auto-casco.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Klauzula funduszu prewencyjnego / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja polega na mo?liwo?ci jednokrotnego przedlu?enia umowy/umow ubezpieczenia na okres kolejnych 24 miesi?cy w przypadku, gdy przed uplywem terminu wskazanego w umowie/umowach ubezpieczenia Zamawiaj?cy zadeklaruje wol? skorzystania z niej. Zasady zastosowania opcji zostan? okre?lone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki udzialu w post?powaniu

1.1.O udzielenie zamowienia okre?lonego w niniejszej SIWZ mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1.1.nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania,

1.1.2.spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.1.2.1.kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow tzn. prowadz? dzialalno?? ubezpieczeniow? w my?l ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 11 wrze?nia 2015 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1170, 1089), co najmniej

w zakresie to?samym z przedmiotem niniejszego zamowienia w danej cz??ci post?powania.

1.1.2.1.1.dla cz??ci nr 1 co najmniej w grupach 7, 8, 9, 10, 13 dzialu II zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

1.1.2.1.2.dla cz??ci nr 2 co najmniej w grupie 13 dzialu II zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

1.1.2.1.3.dla cz??ci nr 3 co najmniej w grupach 3 i 10 dzialu II zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Podstawy wykluczenia z post?powania

1.1.O udzielenie zamowienia okre?lonego w niniejszej SIWZ mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie:

1.1.1.Przeslanek obligatoryjnych z art. 24, ust. 1, pkt 12, pkt 14-23 ustawy PZP.

1.1.2.Przeslanki fakultatywnej z art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy PZP, tzn. w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332, ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zmianami) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zmianami).

1.2.Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 24, ust. 7 ustawy PZP.

1.3.Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 14 oraz 16-20 ustawy PZP lub na podstawie okoliczno?ci wymienionych w art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy PZP, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.

1.4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce przedstawione dowody.

1.5.Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? Wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.

Wykaz dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia zawarto w SIWZ, umieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie zdolno?ci technicznej:

1.1.O udzielenie zamowienia okre?lonego w niniejszej SIWZ mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1.1.nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania,

1.1.2.spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.1.2.2.zdolno?ci technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardow jest dysponowanie narz?dziami, wyposa?eniem zakladu i urz?dzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamowienia. Warunek ten zostaje spelniony, je?eli Wykonawca w odniesieniu do ka?dej z cz??ci zamowienia:

1.1.2.2.1.posiada w ramach wewn?trznej struktury terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP, ktora prowadzi likwidacj? szkod w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? maj?tkowych lub

1.1.2.2.2.ma zawart? umow? z przedsi?biorstwem ?wiadcz?cym zawodowo na terenie RP uslugi w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? maj?tkowych (przedsi?biorstwo to posiada terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP).

Wskazana umowa na obslug? likwidacji szkod mo?e by? zawarta z takim przedsi?biorstwem pod warunkiem (zawieszaj?cym lub rozwi?zuj?cym) zawarcia umowy ubezpieczenia b?d?cej przedmiotem zamowienia.

1.2.Wykorzystanie potencjalu podmiotu trzeciego:

1.2.1.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach (okre?lonych poni?ej) oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, polega? na zdolno?ciach technicznych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

1.2.2.Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

1.2.3.Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 Pzp.

1.2.4.Je?eli zdolno?ci techniczne podmiotu, o ktorym mowa powy?ej, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:

1.2.4.1.zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

1.2.4.2.zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w pkt. powy?ej.

1.3. Ze zobowi?zania lub innych dokumentow potwierdzaj?cych udost?pnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika? w szczegolno?ci:

1.3.1.zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

1.3.2.sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia;

1.3.3.zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

1.3.4.czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1.1.W celu wst?pnego potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych przez Zamawiaj?cego w pkt. 5 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt. 6 SIWZ Wykonawca sklada wraz z ofert? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej ?JEDZ), sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia

5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

UWAGA: Na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

zamieszczone s?:

? Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,

? Instrukcja wypelniania JEDZ/ESPD,

? Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ),

? Elektroniczne narz?dzie do wypelniania JEDZ/ESPD.

Jednolity dokument przygotowany wst?pnie przez Zamawiaj?cego dla przedmiotowego post?powania jest dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

1.2.JEDZ zawiera:

1.2.1.informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Cz??? II, sekcja A i B JEDZ),

1.2.2.w przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow ? informacje o cz??ciach zamowienia, ktore zostan? zrealizowane przez ka?dego z Wykonawcow (Cz??? II, sekcja A JEDZ),

1.2.3.w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a, ust. 1 ustawy PZP, a podmioty te zrealizuj? cz??? zamowienia ? informacj? o cz??ciach zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy? tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotow (Cz??? II, sekcja C JEDZ),

1.2.4.wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt. 6 SIWZ (Cz??? III JEDZ),

1.2.5.wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych przez Zamawiaj?cego (Cz??? IV JEDZ),

1.2.6.o?wiadczenie ko?cowe (Cz??? VI JEDZ).

1.3.Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 6 SIWZ oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotow.

1.4.W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. JEDZ potwierdza spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5.UWAGA: w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wskazanej w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w pkt. 10.8.5. SIWZ, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zmianami). Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji

w post?powaniu o udzielenie zamowienia. W przypadku Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie o?wiadczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, sklada ka?dy z Wykonawcow. Wzor o?wiadczenia stanowi Zal?cznik nr 5 do SIWZ

Wykaz pozostalych dokumentow zawarto w SIWZ, umieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy zawarte s? w dol?czonym do SIWZ projekcie umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 09:10
Place:

Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudzi?dz.

Information about authorised persons and opening procedure:

Obecno?? nie jest wymagana.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III/IV kwartal 2020 roku lub III/IV kwartal 2022 roku w przypadku zastosowania prawa opcji.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Postanowienia ko?cowe

1.1.Zlo?ona oferta b?dzie odpowiedzi? Wykonawcy na zapotrzebowanie Zamawiaj?cego

w przedmiocie zamowienia. Najwa?niejszym wymogiem wobec Wykonawcy w zakresie dotycz?cym tre?ci oferty jest to, by byla ona sformulowana w sposob jednoznaczny, wykluczaj?cy dowolno?? interpretacyjn? i na tyle wyczerpuj?cy, by dawala odpowied? na wszystkie wymagania w zakresie przedmiotu zamowienia, jakie stawia Zamawiaj?cy.

1.2.Tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ).

1.3.Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie w przypadku, je?eli:

1.3.1.nie zlo?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu,

1.3.2.cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, ktor? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na finansowanie zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty,

1.3.3.wyst?pila istotna zmiana okoliczno?ci powoduj?ca, ?e prowadzenie post?powania lub wykonanie zamowienia nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na bylo wcze?niej przewidzie?,

1.3.4.post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad?, uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.4.W celu zachowania poufno?ci informacji zawartych w Zal?czniku nr 2 oraz w Zal?cznikach nr 8 19 do SIWZ, Zamawiaj?cy na podstawie dyspozycji art. 37, ust. 6 ustawy PZP, nie udost?pnia ich na stronie internetowej. Wykonawcy w celu uzyskania dost?pu do nich s? zobowi?zani zlo?y? do Zamawiaj?cego pisemny wniosek wraz ze zobowi?zaniem zachowania poufno?ci uzyskanych informacji. Wzor wniosku i zobowi?zania stanowi Zal?cznik nr 6 do SIWZ. Wniosek i zobowi?zanie nale?y przekaza? zgodnie z zasadami komunikacji okre?lonymi w SIWZ w punkcie 26 ?Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami. W przypadku przekazywania wniosku faksem lub drog? elektroniczn? musi on zawiera? imi? i nazwisko osoby wnioskuj?cej oraz podpis tej osoby. Tre?? Zal?cznika nr 2 oraz Zal?cznikow nr 8-19 zostanie udost?pniona w formie elektronicznej na podany przez Wykonawc? we wniosku adres e-mailowy.

Umowy ubezpieczenia b?d?ce przedmiotem niniejszego post?powania zostan? zawarte i b?d? wykonywane przy udziale i za po?rednictwem konsorcjum brokerow ubezpieczeniowych: FST ? Management sp. z o.o. z siedzib? w Toruniu przy ul. D?browskiego 2 oraz Nord Partner sp. z o.o. z siedzib? w Toruniu przy ul. Falata 94.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej

1.1.Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego przysluguj? nast?puj?ce ?rodki prawne:

1.1.1.Odwolanie,

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

Odwolanie wnosi si? terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

? 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.

1.1.2.Skarga do s?du.

1.2.W sprawie ?rodkow ochrony prawnej dost?pnych Wykonawcom, w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego stosuje si? przepisy Dzialu VI ?rodki ochrony prawnej, art. 179 i nast. PZP.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Grudzi?dz: Insurance services

2017/S 193-396256

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.o.
871528212
ul. Dworcowa 47
Grudzi?dz
86-300
Poland
Contact person: Wlodzimierz Tesz
Telephone: +48 564504210
E-mail: mzk@mzk.grudziadz.pl
Fax: +48 564659287
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: www.mzk.grudziadz.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakladu Komunikacji sp. z o.o. w Grudzi?dzu na lata 2018-2022.

Reference number: ZP/MZK/2017/09-1
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej ?ekologicznej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenia komunikacyjne

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Grudzi?dz: Insurance services
ND Document number 396256-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GRUDZI?DZ
AU Authority name Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.o. (871528212)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66510000 - Insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
RC NUTS code PL616
IA Internet address (URL) www.mzk.grudziadz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >