Poland-Wroclaw: Stimulator

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003521652976080
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395560-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Stimulator

2017/S 193-395560

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wroclaw
54-049
Poland
Contact person: Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
Telephone: +48 713064419
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/
Additional information can be obtained from another address:
Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wroclaw
54-049
Poland
Contact person: Anna ?ygadlo
Telephone: +48 713064419
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy stymulatorow nerwu bl?dnego.

Reference number: EZ/457/917/17
II.1.2) Main CPV code
33158210 - PA02
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia s? dostawy stymulatorow nerwu bl?dnego do leczenia padaczki lekoopornej wraz z dzier?aw? programatora.

Ww. przedmiot zamowienia zostal wykazany i opisany w ?Formularzu cenowym stanowi?cym integraln? cz??? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw ? siedziba Zamawiaj?cego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

3. Termin realizacji przedmiotu zamowienia ? 24 miesi?ce.

4. Termin dostawy: do 5 dni roboczych od daty otrzymania ka?dorazowego Zamowienia ? 40,00 pkt / do 10 dni roboczych od daty otrzymania ka?dorazowego Zamowienia ? 0,00 pkt.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 344 024.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy stymulatorow nerwu bl?dnego wraz z dzier?aw? programatora, wymaganych i opisanych w ?Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz??? 5 pozycji

Zmiana postanowie? umowy

14 ust. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj? zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewa?no?ci, z zastrze?eniem art. 144 ustawy Pzp.

14 ust. 2. Strony zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach okre?lonych poni?ej:

1) zmiana danych Zamawiaj?cego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);

2) zmiany konta bankowego;

3) zmiana danych kontaktowych zawartych w 3 ust. 2 umowy oraz danych zawartych w 5 ust. 1 umowy i 12 ust. 8 umowy.

14 ust. 3. Dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zast?pienie wyrobu obj?tego umow? odpowiednikiem w przypadku:

1) zaprzestania wytwarzania przez producenta wyrobu stanowi?cego przedmiot umowy;

2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowi?cego przedmiot umowy;

3) wyga?ni?cia ?wiadectwa rejestracji.

14 ust. 4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 3 powy?ej, b?dzie dopuszczalna pod warunkiem, ?e odpowiednik wyrobu: b?dzie spelnial wszystkie wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, nie b?dzie mial ni?szych parametrow od zaoferowanych przez Wykonawc? w ofercie oraz b?dzie znajdowal zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrob stanowi?cy przedmiot umowy i przy cenie nie wy?szej ni? cena wyrobu stanowi?cego przedmiot umowy.

14 ust. 5. Zmiany, o ktorych mowa powy?ej, mog? nadto dotyczy? sposobu konfekcjonowania wyrobu.

14 ust. 6. W przypadku nie wykorzystania ilo?ci wyrobow wskazanych w zal?czniku nr 1 do umowy, Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? czas obowi?zywania umowy, o ktorym mowa w 8 umowy, nie wi?cej jednak ni? o 6 miesi?cy.

14 ust. 7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac?, zmiany zasad i wysoko?ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne w przypadku, gdy maj? one wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaj? mo?liwo?? wprowadzenia tych zmian na podstawie obowi?zuj?cych przepisow prawnych w tym zakresie. Ci??ar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powy?ej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierowa? do Zamawiaj?cego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegolowym wyliczeniem wplywu zmiany na ponoszone przez Wykonawc? koszty wykonania przedmiotu umowy.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 344 024.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ?13 400,00 zl

Wykonawca jest zwi?zany swoj? ofert? przez okres 60 dni od ostatecznego terminu skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

II Warunki udzialu w post?powaniu, podstawy do wykluczenia oraz wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego w zakresie oferowanych dostaw

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1. nie podlegaj? wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

1.2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku;

c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

1.3. spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w zakresie oferowanych dostaw, wyspecyfikowane w ?Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ.

2. Zamawiaj?cy wyklucza z post?powania Wykonawcow, o ktorych mowa w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz

z art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 ustawy Pzp,

a tak?e na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione przez Wykonawc? zgodnie z powy?szym. 4. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj?cy zapewnia temu wykonawcy mo?liwo?? udowodnienia, ?e jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia nie zakloci konkurencji.

5. Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? Wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.

6. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolnego sposobu spelniania warunkow udzialu w post?powaniu przez tych Wykonawcow.

7. Ocena spelnienia przez Wykonawcow warunkow okre?lonych w pkt. 1. niniejszego rozdzialu zostanie dokonana

w oparciu o kompletno?? oraz prawidlowo?? zlo?onych dokumentow i o?wiadcze? jakich ??da Zamawiaj?cy. Ocena zostanie dokonana na podstawie tre?ci tych dokumentow / o?wiadcze?, wg formuly ?spelnia / nie spelnia.

8. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, wykazanie braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w punkcie 1.1. niniejszego rozdzialu musi wykaza? ka?dy z Wykonawcow.

(...).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

(...)

III Wykaz o?wiadcze? i dokumentow

1. Wykaz o?wiadcze? / dokumentow skladanych zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy Pzp:

1.1. Wykaz o?wiadcze? / dokumentow, potwierdzaj?cych:

1.1.1. brak podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci Wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

e) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si?

o zamowienia publiczne;

f) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

1.1.2. ?e dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego:

a) o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych s? dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, dotyczy wszystkich pozycji przedmiotu zamowienia, rownie? dzier?awionego programatora;

(...).

Minimum level(s) of standards possibly required:

III Wykaz o?wiadcze? i dokumentow c.d.

b) materialy w j?zyku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje u?ywania, strony katalogow itp.)

z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (je?eli dotyczy), potwierdzaj?ce wyspecyfikowane parametry wymagane, numery katalogowe (je?li dotyczy) oraz nazw? producenta zaoferowanego asortymentu, dopuszcza si? wlasne tlumaczenie (mo?e by? wpisane r?cznie i odnosi? si? tylko do tych fragmentow, ktore dotycz? potwierdzenia spelniania wyspecyfikowanych parametrow); Wykonawca w pi?mie przewodnim wskazuje, numer strony przedlo?onych materialow, na ktorej umieszczona jest informacja potwierdzaj?ca spelnienie okre?lonych przez Zamawiaj?cego parametrow (informacja ta powinna zosta? odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakre?lenie, dopuszcza si? wpisanie r?czne), brak potwierdzenia parametrow wymaganych uznany zostanie za niespelnienie przez oferowany sprz?t tych?e parametrow i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ?e zachodzi? b?d? przeslanki okre?lone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Uwaga!

Materialy skladane w formie kopii winny by? po?wiadczone za zgodno?? z oryginalem oraz podpisane przez osoby upowa?nione do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia o?wiadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawc? spelniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrow, z zastrze?eniem, ?e zlo?one o?wiadczenie winno jednoznacznie wskazywa? nazw? potwierdzanego parametru. W przypadku braku w ww. materialach podanej nazwy producenta, Zamawiaj?cy dopuszcza jej potwierdzenie poprzez zlo?enie o?wiadczenia. Wskazana nazwa producenta w zlo?onym o?wiadczeniu powinna by? to?sama z nazw? producenta wskazan? w ?Formularzu cenowym.

2.1. Wykonawca wraz z ofert? sklada ? aktualne na dzie? skladania ofert ? o?wiadczenie w zakresie wskazanym niniejsz? SIWZ stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e:

2.1.1 Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie ze wzorem Zamawiaj?cego ? JEDZ Cz??? III), w zakresie wskazanym

w rozdziale II pkt. 1.1. niniejszej SIWZ,

2.1.2. Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu (zgodnie ze wzorem Zamawiaj?cego ? JEDZ Cz??? IV sekcja a),

w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt. 1.2. niniejszej SIWZ,

2.1.3. Oferowane dostawy spelniaj? wymogi okre?lone przez Zamawiaj?cego w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt. 1.3. niniejszej SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiaj?cego ? JEDZ Cz??? IV sekcja a).

2.1.4. O?wiadczenie wymienione w punkcie 2.1. niniejszego rozdzialu Wykonawca sklada si? w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zgodnie ze wzorem Zamawiaj?cego ? JEDZ),

2.1.5. Wykonawca powoluj?c si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e Jednolite Europejskie Dokumenty Zamowienia (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow.

2.1.6. W przypadku wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. JEDZ potwierdza spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

2.1.7. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu nie ??da o?wiadczenia wymienionego w punkcie 2.1. niniejszego rozdzialu, od Podwykonawcow, o ile nie s? oni podmiotami, na zasoby ktorych Wykonawca powoluje si? w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu.

2.1.8. JEDZ sklada si? w formie pisemnej.

(...).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

III Wykaz o?wiadcze? i dokumentow c.d.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej (zgodnie ze wzorem Zamawiaj?cego), o ktorej mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiaj?cego do zlo?enia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, tj.: okre?lone

w pkt. 1 niniejszego rozdzialu.

5. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1.1.1. niniejszego rozdzialu:

1) pkt lit. a) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt b-c) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

6. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1.1.1. lit. a) niniejszego rozdzialu, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.1.1. lit. b) i lit. c) niniejszego rozdzialu powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

7. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 5 niniejszego rozdzialu, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 6 niniejszego rozdzialu stosuje si?.

8. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1.1 lit. a) niniejszego rozdzialu, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. 5.1 lit. a) niniejszego rozdzialu, w zakresie okre?lonym

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 6 niniejszego rozdzialu stosuje si?.

(...).

Minimum level(s) of standards possibly required:

III Wykaz o?wiadcze? i dokumentow c.d.

(...) 9. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

10. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.

11. O?wiadczenia, o ktorych mowa powy?ej, dotycz?ce Wykonawcy, podmiotow udost?pniaj?cych zasoby oraz podwykonawcow sklada si? w oryginale.

12. Je?eli Wykonawca nie zlo?yl o?wiadcze?, o ktorych mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja?nie? w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.

13. Je?eli Wykonawca nie zlo?yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo?yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.

14. Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, je?eli Zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego Wykonawcy, lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

15. W przypadku wskazania przez Wykonawc? o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 14. niniejszego rozdzialu niniejszej SIWZ, ktore znajduj? si? w posiadaniu Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci o?wiadcze? lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj?cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych o?wiadcze? lub dokumentow, o ile s? one aktualne. W takim przypadku nale?y wskaza? nazw? / numer post?powania, w ktorym informacje te si? znajduj?.

16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie maj? przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu

o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly zawarte we wzorze umowy, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, w szczegolno?ci:

Termin realizacji przedmiotu zamowienia ? 24 miesi?ce.

Termin dostawy: do 5 dni roboczych od daty otrzymania ka?dorazowego Zamowienia ? 40,00 pkt / do 10 dni roboczych od daty otrzymania ka?dorazowego Zamowienia ? 0,00 pkt.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego we Wroclawiu, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, II pi?tro, pokoj 2930.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferta musi zawiera?:

a) ?Ofert? Wykonawcy ? zgodnie ze wzorem przedlo?onym przez Zamawiaj?cego, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ,

b) wypelniony ?Formularz cenowy ? zgodnie ze wzorem przedlo?onym przez Zamawiaj?cego, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, na podstawie ktorego sporz?dzony zostanie zal?cznik nr 1 do umowy w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej,

c) wypelniony ?Wykaz dzier?awionego sprz?tu ? zgodnie ze wzorem przedlo?onym przez Zamawiaj?cego, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, na podstawie ktorego sporz?dzony zostanie nast?pnie zal?cznik nr 2 do umowy,

d) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia, o ktorym mowa w rozdziale III pkt. 2.1. SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zmawiaj?cego w rozdziale II punkt 1. SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiaj?cego ? JEDZ Cz??? II-VI, w tym sekcja a);

e) dokument, z ktorego wynika upowa?nienie do reprezentowania Wykonawcy; je?li ofert? podpisuje pelnomocnik ? dokument pelnomocnictwa oraz dokument, z ktorego wynika uprawnienie dla osoby udzielaj?cej pelnomocnictwa,

do dokonania takiej czynno?ci, je?eli takie umocowanie nie wynika z dokumentow bezplatnych, ogolnie dost?pnych

w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia

(np. Spolka Cywilna, Konsorcjum) ? pelnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

f) zaleca si?, by oferta zawierala rownie? potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdzialu VI niniejszej SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224597700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegolowe zasady ochrony prawnej zawarte s? w dziale VI ustawy Prawo Zamowie? Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224597700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Stimulator

2017/S 193-395560

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wroclaw
54-049
Poland
Contact person: Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
Telephone: +48 713064419
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy stymulatorow nerwu bl?dnego.

Reference number: EZ/457/917/17
II.1.2) Main CPV code
33158210 - PA02
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 344 024.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158210
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 344 024.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Stimulator
ND Document number 395560-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WROCLAW
AU Authority name Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33140000 - Medical consumables
33158210 - Stimulator
OC Original CPV code 33140000 - Medical consumables
33158210 - Stimulator
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >