Poland-Bialystok: Police cars

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003521662847025
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 395559-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Police cars

2017/S 193-395559

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Bialymstoku
PL
ul. Slonimska 1, pok. 1006
Bialystok
15-026
Poland
Contact person: Barbara Baranowska
Telephone: +48 858696109
E-mail: przetargi@pd.mofnet.gov.pl
Fax: +48 857328221
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: www.podlaskie.kas.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.podlaskie.kas.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 3 nieoznakowanych radiowozow ? samochodow typu kombi z systemem OCR do Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku, na potrzeby IAS w Bialymstoku, Olsztynie i Warszawie.

Reference number: 2001-ILN.260.39.2017
II.1.2) Main CPV code
34114200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 3 nieoznakowanych radiowozow ? samochodow typu kombi, o dopuszczalnej masie calkowitej pojazdu do 3,5tony z systemem do odczytywania tablic rejestracyjnych ? OCR do Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku.

Wymagany sposob wykonania zamowienia:

1) wykonawca dostarczy samochody osobowe fabrycznie nowe, nieu?ywane, wyprodukowane w 2017 roku, kompletne, wolne od jakichkolwiek wad i usterek oraz nieobci??one prawami na rzecz osob trzecich;

2) Wykonawca dostarczy zamawiane samochody osobowe do:

? Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Bialystok na swoj koszt;

3) Wla?cicielami pojazdow docelowo b?d?:

? Izba Administracji Skarbowej w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-026 Bialystok;

? Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, al. Marszalka J. Pilsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn

? Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, ul. Alojzego Feli?skiego 2B, 01-513 Warszawa.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 439 024.39 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48313100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Izba Administracji Skarbowej w Bialymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 3 nieoznakowanych radiowozow ? samochodow typu kombi, o dopuszczalnej masie calkowitej pojazdu do 3,5tony z systemem do odczytywania tablic rejestracyjnych ? OCR do Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku.

Wymagany sposob wykonania zamowienia:

1) wykonawca dostarczy samochody osobowe fabrycznie nowe, nieu?ywane, wyprodukowane w 2017 roku, kompletne, wolne od jakichkolwiek wad i usterek oraz nieobci??one prawami na rzecz osob trzecich;

2) Wykonawca dostarczy zamawiane samochody osobowe do:

? Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Bialystok na swoj koszt;

3) Wla?cicielami pojazdow docelowo b?d?:

? Izba Administracji Skarbowej w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-026 Bialystok;

? Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, al. Marszalka J. Pilsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn

? Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, ul. Alojzego Feli?skiego 2B, 01-513 Warszawa.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zu?ycie energii / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Emisje dwutlenku w?gla / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Emisje zanieczyszcze?: tlenkow azotu, cz?stek stalych oraz w?glowodorow / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Gwarancja mechaniczna pojazdu / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Gwarancja na system M-ANPRS (system OCR) / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 439 024.39 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiaj?cy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupow. Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci 5 500 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1/ kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow: Zamawiaj?cy nie precyzuje szczegolowych wymaga? dotycz?cych tego warunku.

2/ zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj?cy nie precyzuje szczegolowych wymaga? dotycz?cych tego warunku.

3/ sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiaj?cy nie precyzuje szczegolowych wymaga? dotycz?cych tego warunku.

W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca sklada (do oferty):

1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (zwany dalej ?JEDZ)

2. JEDZ dotycz?cy innych podmiotow, o ktorych mowa w Rozdz.17 pkt. 2 ppkt. 1 SIWZ ? je?eli dotyczy.

3. Dokumenty, w szczegolno?ci zobowi?zania innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, o ktorych mowa w Rozdz. 17 pkt. 2 ppkt 2 SIWZ ? je?eli dotyczy

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 (dot. oferty najwy?ej ocenionej):

1. Wykonawca sklada:

1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

4) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia przez wykonawc? spelnianie przez oferowane dostawy wymaga?, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 (dot. oferty najwy?ej ocenionej):

W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca winien zlo?y?

a) opis oferowanego przedmiotu zamowienia wg wyszczegolnienia podanego w Opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 1 do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje szczegolowych wymaga? dotycz?cych tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje szczegolowych wymaga? dotycz?cych tego warunku.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Glowne warunki realizacji umowy, w tym warunki finansowe zostaly ustalone we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik do SIWZ.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wprowadzenia zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowie? publicznych dotycz?cych:

1) istotnych bl?dow pisarskich lub rachunkowych w tre?ci umowy;

2) zast?pienia oferowanego samochodu innym, o parametrach nie gorszych ni? pierwotnie oferowany, w przypadku wycofania danego typu samochodu z dystrybucji, w chwili przyst?pienia do realizacji zamowienia, przy zachowaniu tej samej ceny;

3) wyst?pienia opo?nie? w realizacji dostaw z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, powstalych na skutek dzialania sily wy?szej (w rozumieniu prawa cywilnego), pod warunkiem pisemnego poinformowania przez stron? ni? dotkni?t?, w terminie 3 dni od dnia jej zaistnienia, drugiej strony umowy;

4) zmian w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia wariantu samochodu zwi?zana z wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 09:30
Place:

Pok. 1008, X pi?tro Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-026 Bialystok.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Podstawy wykluczenia

1. Z post?powania wyklucza si? Wykonawcow w przypadkach okre?lonych w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.

2. Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy P.z.p.

3. Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy P.z.p.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy Pzp mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu Wykonawcy. Przepis ten nie ma zastosowania, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Police cars

2017/S 193-395559

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Bialymstoku
PL
ul. Slonimska 1, pok. 1006
Bialystok
15-026
Poland
Contact person: Barbara Baranowska
Telephone: +48 858696109
E-mail: przetargi@pd.mofnet.gov.pl
Fax: +48 857328221
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: www.podlaskie.kas.gov.pl

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 3 nieoznakowanych radiowozow ? samochodow typu kombi z systemem OCR do Izby Administracji Skarbowej w Bialymstoku, na potrzeby IAS w Bialymstoku, Olsztynie i Warszawie.

Reference number: 2001-ILN.260.39.2017
II.1.2) Main CPV code
34114200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 439 024.39 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48313100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 439 024.39 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Bialystok: Police cars
ND Document number 395559-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Izba Administracji Skarbowej w Bialymstoku (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34114200 - Police cars
48313100 - Optical reading system
OC Original CPV code 34114200 - Police cars
48313100 - Optical reading system
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) www.podlaskie.kas.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >