Poland-Warsaw: Machines and apparatus for testing and measuring

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • H - Quality Control, Testing, and Inspection Services
Opps ID: NBD00003521777699569
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 395434-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Machines and apparatus for testing and measuring

2017/S 193-395434

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
Poland
Contact person: Marzena Krukowska
Telephone: +48 228157546
E-mail: m.krukowska@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.czd.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.czd.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

ZP/CZD/151/17-Dostawa cytofotometru przeplywowego wraz z oprzyrz?dowaniem i oprogramowaniem.

Reference number: ZP/CZD/151/17
II.1.2) Main CPV code
38540000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cytofotometru przeplywowego wraz z oprzyrz?dowaniem i oprogramowaniem.

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr 2 i 5 do siwz ? IPU i formularz cenowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cytofotometru przeplywowego wraz z oprzyrz?dowaniem i oprogramowaniem.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 24/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 4 850,00 zl. (slownie: cztery tysi?ce osiemset pi??dziesi?t zlotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z istotnymi postanowienia umowy ? zal?cznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego- budynek K, pokoj 104.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Wraz z ofert? ka?dy Wykonawca musi zlo?y? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA ? wedlug zal?cznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

a)w przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie o ktorym mowa wy?ej, sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? brak podstaw wykluczenia.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy nadmienia, ?e informacja o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwlocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego nast?puj?cego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin skladania ofert wraz ze wzorem o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

3. W odpowiedzi na zamieszczon? informacj?, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

a)o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej: w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

4.Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow wymaganych do zlo?enia przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia:

4.1. W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

5.Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony i podpisany formularz ofertowy

2) wypelniony i podpisany formularz cenowy

3) JEDZ-o?wiadczenie Wykonawcy

6. Skladanie oferty odbywa si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23.11.2012r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 roku Nr 1113 z dnia 26.7.2016 z po?n. zm),osobi?cie lub za po?rednictwem posla?ca.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
KIO
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www:uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
zgodnie z pkt VI.4.1) ogloszenia
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy PZP przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej w wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
zgodnie z pkt VI.4.1) ogloszenia
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Machines and apparatus for testing and measuring

2017/S 193-395434

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
Poland
Contact person: Marzena Krukowska
Telephone: +48 228157546
E-mail: m.krukowska@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.czd.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

ZP/CZD/151/17-Dostawa cytofotometru przeplywowego wraz z oprzyrz?dowaniem i oprogramowaniem.

Reference number: ZP/CZD/151/17
II.1.2) Main CPV code
38540000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 24/11/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Machines and apparatus for testing and measuring
ND Document number 395434-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
OC Original CPV code 38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.czd.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >