Poland-Opole: Marine construction works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003522019406859
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395247-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Marine construction works

2017/S 193-395247

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Opolskie
Siedziba: Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Opolskiego ul. Piastowska 14
Opole
45-082
Poland
Contact person: Monika Elceser
Telephone: +48 775416409
E-mail: zamowieniapubliczne@opolskie.pl
Fax: +48 775416411
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://bip.opolskie.pl/

Address of the buyer profile: http://www.bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont stawu Kalusznik znajduj?cego si? na terenie kompleksu palacowo ? parkowego przy Zamku w Mosznej.

Reference number: DOA-IV.272.31.2017
II.1.2) Main CPV code
45244000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zamowienie realizowane jest w ramach zadania ? II cz??ci II etapu pod nazw?: ?Cz??ciowe zagospodarowanie terenu, gospodarka drzewostanem i szat? ro?linn? (strefa A, B, C, D, E, F, G, sektor 1 i 2) oraz I cz??ci IV etapu pod nazw? przebudowa fontanny i remont stawu Kalusznik.

Zamowienie dotyczy wykonania robot budowlanych w obr?bie Stawu Kalusznik, polo?onego na terenie kompleksu palacowo ? parkowego przy Zamku w Mosznej. Obiekt wymaga odmulenia, pogl?bienia i uksztaltowania skarp k?pielisk, wykonania konserwacji rowu R-A i rowow bocznych o dlugo?ci 3,125 km, remontu budowli pi?trz?co-zrzutowej stawu, wraz z remontem infrastruktury odpowiedzialnej za odpowiedni? gospodark? wodn?.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 261 733.50 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Moszna w wojewodztwie opolskim.

II.2.4) Description of the procurement:

W sposob szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj?:

a) Zal?cznik do SIWZ ? Opis przedmiotu zamowienia wraz z dokumentacj? projektow?, przedmiarami robot, specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robot ? innymi zal?cznikami ? stanowi? zal?czniki do uchwaly Zarz?du Wojewodztwa Opolskiego,

b) Zal?cznik do SIWZ ? Istotne postanowienia umowy ? stanowi?cy zal?cznik do uchwaly Zarz?du Wojewodztwa Opolskiego,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/03/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zakres oraz warunki na jakich zostan? udzielone przewidywane zamowienia o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: Przedmiot (zakres): Wykonanie prac podobnych do realizowanych w ramach remontu stawu Kalusznik wraz z cz??ciowym zagospodarowaniem terenu, gospodark? drzewostanem i szat? ro?linn?. Zakladana wielko?? do 100 %.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?la ? Zal?cznik do SIWZ ? Istotne postanowienia umowy ? stanowi?cy zal?cznik do uchwaly Zarz?du Wojewodztwa Opolskiego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Opolskiego 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, I p., pok. 102.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcia ofert dokonaj? pracownicy Urz?du Marszalkowskiego Woj. Opolskiego. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiaj?cy

niezwlocznie po otwarciu ofert zamie?ci informacje na swojej stronie www; (art. 86 ust. 5 Pzp) dot. kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia; firm

oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie; ceny, okresu gwarancji, ... itd.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.5 SIWZ pt. Dokumenty dot. braku podstaw wykluczenia.

W niniejszym post?powaniu stosuje si? tzw. ?odwrocon? procedur? na podst. art. 24aa ust. 1 Pzp. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy

wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dzial VI ?rodki ochrony prawnej ustawy Prawo zamowie? publicznych,

Art. 182. [Termin wniesienia odwola?]

1. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego

stanowi?cej podstaw? jego

wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie

drugie albo w terminie 15 dni -

je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest

rowna lub przekracza kwoty

okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest

prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, wnosi si? w

terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto??

zamowienia jest rowna lub

przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:

1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty

okre?lone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy

zachowaniu nale?ytej

staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych

podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Marine construction works

2017/S 193-395247

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Opolskie
Siedziba: Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Opolskiego ul. Piastowska 14
Opole
45-082
Poland
Contact person: Monika Elceser
Telephone: +48 775416409
E-mail: zamowieniapubliczne@opolskie.pl
Fax: +48 775416411
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://bip.opolskie.pl/

Address of the buyer profile: http://www.bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont stawu Kalusznik znajduj?cego si? na terenie kompleksu palacowo ? parkowego przy Zamku w Mosznej.

Reference number: DOA-IV.272.31.2017
II.1.2) Main CPV code
45244000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 261 733.50 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/03/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zakres oraz warunki na jakich zostan? udzielone przewidywane zamowienia o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: Przedmiot (zakres): Wykonanie prac podobnych do realizowanych w ramach remontu stawu Kalusznik wraz z cz??ciowym zagospodarowaniem terenu, gospodark? drzewostanem i szat? ro?linn?. Zakladana wielko?? do 100 %.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Opole: Marine construction works
ND Document number 395247-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OPOLE
AU Authority name Wojewodztwo Opolskie
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45111200 - Site preparation and clearance work
45244000 - Marine construction works
OC Original CPV code 45111200 - Site preparation and clearance work
45244000 - Marine construction works
RC NUTS code PL52
IA Internet address (URL) http://bip.opolskie.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >