Romania-Bucuresti: Cleaning products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003522162961328
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 397017-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Cleaning products

2017/S 193-397017

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Universitatea din Bucuresti
B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46, sector 5
For the attention of: Cristi Sandu
050107 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213077376
E-mail: aprovizionare@unibuc.ro
Fax: +40 213139575

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.unibuc.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

39830000

Description
Cleaning products.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 14:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Cleaning products

2017/S 193-397017

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Universitatea din Bucuresti
B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46, sector 5
For the attention of: Cristi Sandu
050107 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213077376
E-mail: aprovizionare@unibuc.ro
Fax: +40 213139575

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.unibuc.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: universitate
I.3) Main activity
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Acord-cadru de furnizare produse de curatenie si distributia lor la sediile Universitatii din Bucuresti.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediile Universitatii din Bucuresti.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in months: 24

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT:
Range: between 307 162,20 and 1 228 648,80 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial, pornind de la necesarul minim pe luna calculat ca si contract obisnuit, iar pentru situatii speciale (admitere sau situatii neprevazute) acesta poate atinge valoarea maxima.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Achizitia necesarului de produse de curatenie pentru imobilele, facultatile si caminele Universitatii din Bucuresti.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

39830000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Produse de curatenie pentru imobilele, facultatile, caminele si cantina Universitatii din Bucuresti, conform caietului de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 307 162,20 RON fara TVA.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 307 162,20 and 1 228 648,80 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Valoarea garantiei de participare este 3 000 RON, in contul RO 57 TREZ 7055 005X XX00 0186 deschis la trezoreria sector 5. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ? 90 de zile, acest termen se va raporta la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se poate constitui in oricare din formele prevazute de lege (ex scrisoare de garantie bancara, polita de saigurare, virament bancar); Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare daca operatorul economic se va afla in oricare dintre situatiile prevazute de art 37 alin. ( 1) lit. a), b) si c) din HG 395/2016; Garantia de participare se va restitui in termen de maxim 3 zile de la semnarii contractului cu operatorul economic declarat castigator in conformitate cu prevederila art. 38 din HG395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica/contractului subsecvent. Modalitati de constituire: ? instrument de garantare ? virament bancar ? numerar (pentru valori mai mici de 5 000 RON) ? prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0,5 % din pretul contractului) In cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia in corelatie cu noua valoare.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Venituri, microproductie, autofinantare.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractantii particpanti la procedura vor depune o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016 o data cu DUAE.
Operatorii econimici participanti au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.
La solicitarea autoritatii contractante, urmeaza sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea fazei finale de licitatie electronica urmatoarele informatii si documente:
? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul u emis de ONRC / actul constitutiv;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Mircea Dumitru
Iucu-Bumbu Romita
Magdalena Iordache-Platis
Liviu Papadima
Constantin Mihailciuc
Laurentiu-Margarel Leustean
Laurentiu-Danut Vlad
Adrian Albu
Simion Cristinel Sandu
Florinel Miulescu
Radu-Sorin Matache
Florin Ion
Alina Turpac
Cristina Ioana Neagoe
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se va depune odata cu DUAE angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere. Prezentarea de documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea fazei finale de licitatie electronica.
? Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cifra de afaceri din ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016).
Minimum level(s) of standards possibly required: Operatorul economic are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori)
Ultimul bilant contabil inregistrat si vizat de catre organele competente aferent pe anul 2016 sau ori ce alt document din care sa reiasa capacitatea economica si financiara.
Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea fazei finale de licitatie electronica.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Lista principalelor furnizari de produse similare efectuate pe utimii 3 ani;
Prezentarea de esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR ISO
9001 sau echivalent.
Minimum level(s) of standards possibly required:
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Documentele justificative (certificate/documente/procese verbale/alte documente) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea fazei finale de licitatie electronica.
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea fazei finale de licitatie electronica.
Se va completa DUAE. Documentele justificative (certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) care probeaza indeplinirea celor asumateprin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea fazei finale de licitatie electronica.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes

Additional information about electronic auction: Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), avand certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din formularul Informatii generale atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii in vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si inregistrare la: http://www.e-licitatie.ro -Nu se va utiliza pasul de licitare Precizari specifice conform art. 20 alin. (9) din HG 395/2016: Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea ofertei fara TVA, pentru intreaga cantitate de produse. ? eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU exista limite? informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile-sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: ? existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice ? numarul participantilor la licitatia electronica ? clasament? informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice: Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala a documentelor de calificare si a propunerii tehnice, conform solicitarilor din documentatia de atribuire, in vederea stabilirii ofertelor admisibile. In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi ce au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem. ? Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: ? in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. ? licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie electronica Durata unei runde: 1 (una) zi Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 131 din Legea 98/2016.

IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 14:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 4.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Universitatea din Bucuresti -Departamentul (Serviciul) de Achizitii
B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46
050107 Bucuresti
Romania
E-mail: contact@achizitii.unibuc.ro
Telephone: +40 213077376
Internet address: www.unibuc.ro
Fax: +40 213139575

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Cleaning products
ND Document number 397017-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Universitatea din Bucuresti
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DD Deadline for the request of documents 03/11/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 39830000 - Cleaning products
OC Original CPV code 39830000 - Cleaning products
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.unibuc.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >