Poland-Radom: Coupons

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003522258715669
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395558-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Coupons

2017/S 193-395558

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej w Radomiu
ul. Limanowskiego 134
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 483608490-223
E-mail: zzp@mops.radom.pl
Fax: +48 483608488/ +48 483608490-223
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.mops.radom.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.mops.radom.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja samorz?dowa
I.5) Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywna dostawa bonow towarowych dla Klientow Miejskiego O?rodka Pomocy Spolecznej w Radomiu.

Reference number: ZZP.260.3.7.2017.AA
II.1.2) Main CPV code
30199750
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa bonow towarowych dla Klientow Miejskiego O?rodka Pomocy Spolecznej w Radomiu. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa bonow towarowych o warto?ci nominalnej i nabywczej 10 zl na zakup artykulow spo?ywczych oraz ?rodkow czysto?ci dla klientow Miejskiego O?rodka Pomocy Spolecznej w Radomiu, w ilo?ci nie wi?kszej ni? 95 000 sztuk, mo?liwych do realizacji na terenie miasta Radomia, w terminie nie krotszym ni? 6 miesi?cy od dnia dostawy bonow do Zamawiaj?cego i podpisania przez niego protokolu odbioru. Wymagane jest, aby wszystkie dostarczane bony mialy form? papierow?.

Bony towarowe musz? umo?liwia? dokonywanie zakupow:

? artykulow spo?ywczych co najmniej takich jak: nabial, pieczywo, w?dliny, mi?so, warzywa, owoce, m?ka, kasza, ry?, makaron, z wyj?tkiem produktow alkoholowych i wyrobow tytoniowych,

? ?rodkow czysto?ci co najmniej takich jak: mydlo, szampon, pasta do z?bow, plyn do mycia naczy?, proszek do prania.

Bony musz? umo?liwia? zrealizowanie ich w co najmniej 5 placowkach handlowych zlokalizowanych w ro?nych dzielnicach na terenie miasta Radomia.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert.

Zamawiaj?cy oceni oferty wg kryteriow:

1) kryterium nr 1 ? cena ofertowa zamowienia ? 50 %,

2) kryterium nr 2 ? ilo?? placowek handlowych (o ktorych mowa w rozdz. VI pkt 7 SIWZ ? umo?liwiaj?cych realizacj? oferowanych bonow) ? 50 %.

Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci 9 500 PLN przed uplywem terminu skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la w/w warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la w/w warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywal, co najmniej 2 dostawy odpowiadaj?ce przedmiotowi zamowienia, tj. 2 dostawy bonow towarowych o warto?ci co najmniej 500 000 PLN ka?da i udokumentuje nale?yte ich wykonanie.

Za dostaw? odpowiadaj?c? przedmiotowi zamowienia Zamawiaj?cy uzna dostaw? (w ramach jednego kontraktu lub jednej umowy) bonow towarowych o warto?ci minimum 500 000 PLN.

Pod poj?ciem ?bon towarowy na potrzeby oceny niniejszego warunku Zamawiaj?cy rozumie dokument uprawniaj?cy jego posiadacza do nabycia towarow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia zostaly zawarte w projekcie umowy, stanowi?cym Zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, pokoj nr 3 (poziom?-1).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Podstawy wykluczenia wykonawcy:

Wykonawca winien wykaza? brak istnienia podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu.

Zamawiaj?cy na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia ??da o?wiadcze? lub dokumentow wskazanych w: art. 25a ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 5-6 ustawy Pzp oraz 2 ust. 4 pkt 2, 5 pkt 1-6, pkt 9 i 10, 7-9 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w spr. rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarty jest w SIWZ. Oferta winna by? sporz?dzona na formularzu zgodnym z tre?ci? formularza przekazanego w materialach przetargowych i zawiera? niezb?dne zal?czniki, o ktorych mowa w rozdziale X pkt 1 SIWZ.

O?wiadczenia i dokumenty, ktore wykonawca sklada wraz z ofert?:

1.O?wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w SIWZ i w ogloszeniu o zamowieniu ? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, ktorego wzor zostal dol?czony do materialow przetargowych, a tak?e udost?pniony w formie elektronicznej ? stanowi?ce Zal?cznik nr 1.

1.1) W przypadku skladania oferty wspolnej JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln?.

1.2) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ, o ktorych mowa w pkt. 1., dot. tych podmiotow.

1.3) Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ, o ktorych mowa w pkt. 1., dot. podwykonawcow.

2. Wykaz placowek handlowych akceptuj?cych realizacj? oferowanych przez Wykonawc? bonow towarowych, zawieraj?cy co najmniej nast?puj?ce informacje: nazwa i adres placowki handlowej (z numerem telefonu kontaktowego do placowki handlowej lub osoby uprawnionej do udzielania informacji w zakresie prowadzonej dzialalno?ci tej?e placowki), stanowi?cy integraln? cz??? oferty ? na druku, ktorego wzor zostal dol?czony do materialow przetargowych ? stanowi?cy Zal?cznik nr 2.

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? stanowi?ce Zal?cznik nr 3.

4. Pelnomocnictwo ? w sytuacji, gdy Wykonawca sklada ofert? przez ustanowionego pelnomocnika lub w przypadku podmiotow wyst?puj?cych wspolnie (powolanie konsorcjum) ? stanowi?ce Zal?cznik nr 4, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentow zal?czonych do oferty, lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

5. Zamawiaj?cy zaleca Wykonawcy przedlo?enie dowodu wplacenia /wniesienia wadium ? stanowi?ce Zal?cznik nr 5.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zlo?y ofert?, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego, Wykonawca winien zlo?y? wraz z ofert? o?wiadczenie, wskazuj?c w nim nazw? (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub ?wiadczenie b?dzie prowadzi? do jego powstania, oraz wskaza? ich warto?? bez podatku VAT ? wzor o?wiadczenia stanowi Zal?cznik OP do formularza oferty.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Coupons

2017/S 193-395558

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej w Radomiu
ul. Limanowskiego 134
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 483608490-223
E-mail: zzp@mops.radom.pl
Fax: +48 483608488/ +48 483608490-223
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.mops.radom.pl

I.5) Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywna dostawa bonow towarowych dla Klientow Miejskiego O?rodka Pomocy Spolecznej w Radomiu.

Reference number: ZZP.260.3.7.2017.AA
II.1.2) Main CPV code
30199750
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Radom: Coupons
ND Document number 395558-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RADOM
AU Authority name Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej w Radomiu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30199750 - Coupons
OC Original CPV code 30199750 - Coupons
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) http://www.bip.mops.radom.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >