Poland-Pawlow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003522272177825
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395557-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pawlow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395557

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Pawlow
29101058200000
Pawlow 56
Pawlow
27-225
Poland
Contact person: Dariusz Stanecki
Telephone: +48 412721614
E-mail: inwestycje@gmina-pawlow.pl
Fax: +48 412721670
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Samorz?dowe Centrum O?wiaty w Pawlowie
36602802900000
Pawlow 56, 27-225 Pawlow
Pawlow
27-225
Poland
Telephone: +48 412721690
E-mail: gzoo@op.pl
Fax: +48 412721690
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Pawlowie
00027020200000
Pawlow 89, 27-225 Pawlow
Pawlow
27-225
Poland
Telephone: +48 412721623
E-mail: ds-pawlow@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Szerzawach
00121796000000
Szerzawy 104, 27-225 Pawlow
Szerzawy
27-225
Poland
Telephone: +48 412722722
E-mail: ds-szerzawy@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Chybicach
00121806600000
Chybice 50, 27-225 Pawlow
Chybice 50
27-225
Poland
Telephone: +48 413344125
E-mail: ds-chybice@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Chybicach filia w Grabkowie
1218066000400
Grabkow 24, 27-225 Pawlow
Grabkow
27-225
Poland
Telephone: +48 412722795
E-mail: ds-chybice@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Lomnie
00121795400000
Lomno 20, 27-225 Pawlow
Lomno
27-225
Poland
Telephone: +48 412722957
E-mail: ds-lomno@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Rzepinie
00121792500000
Rzepin Drugi 154, 27-225 Pawlow
Rzepin Drugi
27-225
Poland
Telephone: +48 412721668
E-mail: ds-rzepin@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Radkowicach
00121808900000
Radkowice Kolonia 5, 27-225 Pawlow
Radkowice Kolonia
27-225
Poland
Telephone: +48 412721692
E-mail: ds-radkowice@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w D?browie
00121793100000
D?browa 58, 27-225 Pawlow
D?browa
27-225
Poland
Telephone: +48 412721530
E-mail: ds-dabrowa@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Godowie
00121791900000
Godow 56, 27-225 Pawlow
Godow
27-225
Poland
Telephone: +48 412721510
E-mail: ds-godow@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Jadownikach
00121810300000
Jadowniki 89, 27-225 Pawlow
Jadowniki
27-225
Poland
Telephone: +48 412721688
E-mail: ds-jadowniki@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Gminny O?rodek Pomocy Spolecznej w Pawlowie
29066483800000
Pawlow 46, 27-225 Pawlow
Pawlow
27-225
Poland
Telephone: +48 412748947
E-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl
Fax: +48 412748947
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Gminny Zaklad Uslugowo-Inwestycyjny w Pawlowie z/s w Brzeziu
29037739800000
Brzezie 85A, 27-225 Pawlow
Brzezie
27-225
Poland
Telephone: +48 412722770
E-mail: gzui@sse.pl
Fax: +48 412722770
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.pawlow.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Gmina Pawlow ? Urz?d Gminy w Pawlowie
29101058200000
Pawlow 56, 27-225 Pawlow
Pawlow
27-225
Poland
Contact person: Dariusz Stanecki
Telephone: +48 412721614
E-mail: inwestycje@gmina-pawlow.pl
Fax: +48 412721670
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawlow w 2018r. ? 2019r.

Reference number: IGKiP.271.11.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektow Zamawiaj?cego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. Szacunkowe zu?ycie energii [kWh] w okresie realizacji zamowienia wynosi? b?dzie ok. 3.600.000 kWh. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie? uzupelniaj?cych stanowi?cych nie wi?cej ni? 10 % warto?ci zamowienia podstawowego, polegaj?cych na rozszerzeniu dostaw.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Gmina Pawlow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektow Zamawiaj?cego. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Szacunkowe zu?ycie energii [kWh] w okresie realizacji zamowienia wynosi? b?dzie ok. 3.600.000 kWh.

Zamowienie obejmuje sprzeda? energii w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. z tym, ?e sprzeda? rozpocznie si? od dnia wej?cia w ?ycie umowy stanowi?cej zal?cznik nr 7 do SIWZ, tj. nie wcze?niej ni? po spelnieniu wszystkich warunkow przewidzianych w tej Umowie.

Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie? uzupelniaj?cych stanowi?cych nie wi?cej ni? 10 % warto?ci zamowienia podstawowego, polegaj?cych na rozszerzeniu dostaw.

Przedmiot zamowienia nale?y wykona? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, z zachowaniem nale?ytej staranno?ci wymaganej od profesjonalisty.

Wykonawca zobowi?zany jest zapewni? Zamawiaj?cemu standardy jako?ciowe obslugi zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy Prawo energetyczne.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada aktualnie obowi?zuj?c? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn?, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z pozn. zm.).

Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona zlo?y aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn?, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie okre?lonych wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu spelnienia tego warunku Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonywal lub wykonuje 1 zadanie polegaj?ce na dostawie energii elektrycznej o warto?ci co najmniej 300 000 PLN.

Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona zlo?y wykaz dostaw energii elektrycznej wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane lub s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 7 do SIWZ.

Ustala si? nast?puj?ce ? oprocz wynikaj?cych z ustawy Pzp ? okoliczno?ci, ktore mog? powodowa? konieczno?? wprowadzenia istotnych zmian w tre?ci zawartej umowy:

1. Rezygnacja przez Zamawiaj?cego z punktow odbiorow wymienionych w Zal?czniku nr 1 do Umowy.

2. Zwi?kszenie przez Zamawiaj?cego ilo?ci punktow odbioru energii, o ktorych mowa w Zal?czniku nr 1 Umowy w rozmiarze nie wi?kszym ni? 10 % punktow odbioru energii.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Urz?d Gminy w Pawlowie, Pawlow 56, 27-225 Pawlow, sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III-IV kwartal 2019r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy prowadzi przedmiotowe post?powanie przetargowe zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Gmina Pawlow jest uprawniona do przeprowadzenia post?powania przetargowego oraz udzielenia zamowienia w imieniu wszystkich podmiotow wskazanych w sekcji I niniejszego ogloszenia. Gmina Pawlow oraz podmioty wskazane w Sekcji I niniejszego ogloszenia b?d? zawiera? oddzielne umowy wynikaj?ce z niniejszego post?powania. Zobowi?zania zamawiaj?cego upowa?nionego do przeprowadzenia niniejszego post?powania oraz zobowi?zania pozostalych wspolnych zamawiaj?cych (podmiotow) niniejszego post?powania w stosunku do wylonionego w przetargu wykonawcy zamowienia nie b?d? mialy charakteru solidarnego i b?d? wyl?cznie zobowi?zaniami poszczegolnych podmiotow niniejszego post?powania.

Do oferty Wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie to Wykonawca sklada zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (dalej JEDZ). W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Z niniejszego post?powania wyklucza si? wykonawcow, ktorych dotycz? przeslanki wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy b?dzie wymagal zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow wymienionych w 5 pkt 2-4 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia, Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 (a je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tych dokumentow sklada dokumenty okre?lone w 7 pkt 2 w/w/ rozporz?dzenia).

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000,00 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych). Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: Bank Spoldzielczy w Starachowicach 06 8518 0006 2001 0000 0462 0003. W przypadku wniesienia wadium w formie pieni??nej wadium uwa?a si? za wniesione je?eli kwota wadium znajdzie si? na rachunku Zamawiaj?cego najpo?niej do godz. 9:00 w dniu otwarcia ofert. Do oferty nale?y wowczas dol?czy? oryginal dowodu wniesienia wadium lub jego kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z oryginalem. Je?eli wadium wnoszone jest w formie innej ni? pieni?dz nale?y je zlo?y? w oryginale, oddzielnie (nie w ofercie) w zamkni?tej kopercie oznaczonej dopiskiem: Wadium na przetarg pn. ?Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawlow w 2018r. ? 2019r.. Nie otwiera? przed 13.11.2017r. godz. 10:00. Dokument musi by? zlo?ony w siedzibie Zamawiaj?cego przed uplywem terminu skladania ofert.

Skladanie ofert odbywa si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128), osobi?cie lub za po?rednictwem posla?ca lub kuriera.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pawlow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395557

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Pawlow
29101058200000
Pawlow 56
Pawlow
27-225
Poland
Contact person: Dariusz Stanecki
Telephone: +48 412721614
E-mail: inwestycje@gmina-pawlow.pl
Fax: +48 412721670
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Samorz?dowe Centrum O?wiaty w Pawlowie
36602802900000
Pawlow 56, 27-225 Pawlow
Pawlow
27-225
Poland
Telephone: +48 412721690
E-mail: gzoo@op.pl
Fax: +48 412721690
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Pawlowie
00027020200000
Pawlow 89, 27-225 Pawlow
Pawlow
27-225
Poland
Telephone: +48 412721623
E-mail: ds-pawlow@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Szerzawach
00121796000000
Szerzawy 104, 27-225 Pawlow
Szerzawy
27-225
Poland
Telephone: +48 412722722
E-mail: ds-szerzawy@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Chybicach
00121806600000
Chybice 50, 27-225 Pawlow
Chybice 50
27-225
Poland
Telephone: +48 413344125
E-mail: ds-chybice@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Chybicach filia w Grabkowie
1218066000400
Grabkow 24, 27-225 Pawlow
Grabkow
27-225
Poland
Telephone: +48 412722795
E-mail: ds-chybice@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Lomnie
00121795400000
Lomno 20, 27-225 Pawlow
Lomno
27-225
Poland
Telephone: +48 412722957
E-mail: ds-lomno@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Rzepinie
00121792500000
Rzepin Drugi 154, 27-225 Pawlow
Rzepin Drugi
27-225
Poland
Telephone: +48 412721668
E-mail: ds-rzepin@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Radkowicach
00121808900000
Radkowice Kolonia 5, 27-225 Pawlow
Radkowice Kolonia
27-225
Poland
Telephone: +48 412721692
E-mail: ds-radkowice@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w D?browie
00121793100000
D?browa 58, 27-225 Pawlow
D?browa
27-225
Poland
Telephone: +48 412721530
E-mail: ds-dabrowa@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Godowie
00121791900000
Godow 56, 27-225 Pawlow
Godow
27-225
Poland
Telephone: +48 412721510
E-mail: ds-godow@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Jadownikach
00121810300000
Jadowniki 89, 27-225 Pawlow
Jadowniki
27-225
Poland
Telephone: +48 412721688
E-mail: ds-jadowniki@i-poczta.eu
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Gminny O?rodek Pomocy Spolecznej w Pawlowie
29066483800000
Pawlow 46, 27-225 Pawlow
Pawlow
27-225
Poland
Telephone: +48 412748947
E-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl
Fax: +48 412748947
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.1) Name and addresses
Gminny Zaklad Uslugowo-Inwestycyjny w Pawlowie z/s w Brzeziu
29037739800000
Brzezie 85A, 27-225 Pawlow
Brzezie
27-225
Poland
Telephone: +48 412722770
E-mail: gzui@sse.pl
Fax: +48 412722770
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: https://pawlow.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawlow w 2018r. ? 2019r.

Reference number: IGKiP.271.11.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Pawlow: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 395557-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place PAWLOW
AU Authority name Gmina Pawlow (29101058200000)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL721
IA Internet address (URL) https://pawlow.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >