Poland-Zgierz: Radio-isotopes

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003522297994228
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395492-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Radio-isotopes

2017/S 193-395492

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parz?czewska 35
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Marzena Kolasa ? Kierownik Sekcji Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Fax: +48 427144530
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital.zgierz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpital.zgierz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy radiofarmaceutykow dla Oddz. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewodz. Szpitala Specjalistycz. im. M.Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz?czewska 35 z podzialem na cz??ci.

Reference number: PN/XLVII/2017
II.1.2) Main CPV code
09344000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawy radiofarmaceutykow dla Oddzialu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz?czewska 35 z podzialem na cz??ci: cz??? 1 zawiera 34 pozycje i transport, cz??? 2 zawiera 8 pozycji i transport, cz??? 3 zawiera 4 pozycje i transport, cz??? 4 zawiera 4 pozycje asortymentowe z podpozycjami i transport.

Przedmiot zamowienia okre?lony jest we Wspolnym Slowniku Zamowie? kodem CPV: 09344000-2.

Szacunkowy wykaz dostaw na czas obowi?zywania umowy zawiera Formularz cenowy ? zal?cznik do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Oddzial Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz?czewska 35, 95-100 Zgierz.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 1 zawiera 34 pozycje asortymentowe i transport.

1. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zlo?enia oferty wariantowej.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu

zakupow oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

3. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

4. Oferta mo?e obejmowa? jedn? cz???, wi?cej ni? jedn? cz??? lub wszystkie cz??ci.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i zlo?eniem oferty.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

7. Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, okre?lon? w art. 24aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ustawy

Pzp, Zamawiaj?cy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala

najwy?ej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, okre?lonymi w SIWZ, nie podlega

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

8. Zamawiaj?cy nie przewiduje wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

9. Informacje zwi?zane z wymaganiami okre?lonymi w art. 29 ust. 4: Nie okre?la.

10. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zlo?enia ofert w postaci katalogow elektronicznych.

11. Zamawiaj?cy udost?pnia SIWZ wraz z zal?cznikami na stronie internetowej Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu ? www.szpital.zgierz.pl

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin na skladanie zamowie? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin wszcz?cia kolejnego post?powania: 2018 rok.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

WADIUM NA CALO?? ZAMOWIENIA ? 25 499, 00 zl

Cz??? 1 ?18 500, 00 zl Cz??? 2 ? 1 422, 00 zl Cz??? 3 ? 1 453, 00 zl

Cz??? 4 ? 4 124, 00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Oddzial Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz?czewska 35, 95-100 Zgierz.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 2 zawiera 8 pozycji asortymentowych i transport.

1. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zlo?enia oferty wariantowej.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu

zakupow oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

3. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

4. Oferta mo?e obejmowa? jedn? cz???, wi?cej ni? jedn? cz??? lub wszystkie cz??ci.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i zlo?eniem oferty.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

7. Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, okre?lon? w art. 24aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ustawy

Pzp, Zamawiaj?cy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala

najwy?ej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, okre?lonymi w SIWZ, nie podlega

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

8. Zamawiaj?cy nie przewiduje wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

9. Informacje zwi?zane z wymaganiami okre?lonymi w art. 29 ust. 4: Nie okre?la.

10. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zlo?enia ofert w postaci katalogow elektronicznych.

11. Zamawiaj?cy udost?pnia SIWZ wraz z zal?cznikami na stronie internetowej Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu ? www.szpital.zgierz.pl

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin na skladanie zamowie? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin wszcz?cia kolejnego post?powania: 2018 rok.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

WADIUM NA CALO?? ZAMOWIENIA ? 25 499, 00 zl

Cz??? 1 ?18 500, 00 zl Cz??? 2 ? 1 422, 00 zl Cz??? 3 ? 1 453, 00 zl

Cz??? 4 ? 4 124, 00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Oddzial Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz?czewska 35, 95-100 Zgierz.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 3 zawiera 4 pozycje asortymentowe i transport.

1. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zlo?enia oferty wariantowej.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu

zakupow oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

3. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

4. Oferta mo?e obejmowa? jedn? cz???, wi?cej ni? jedn? cz??? lub wszystkie cz??ci.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i zlo?eniem oferty.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

7. Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, okre?lon? w art. 24aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ustawy

Pzp, Zamawiaj?cy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala

najwy?ej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, okre?lonymi w SIWZ, nie podlega

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

8. Zamawiaj?cy nie przewiduje wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

9. Informacje zwi?zane z wymaganiami okre?lonymi w art. 29 ust. 4: Nie okre?la.

10. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zlo?enia ofert w postaci katalogow elektronicznych.

11. Zamawiaj?cy udost?pnia SIWZ wraz z zal?cznikami na stronie internetowej Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu ? www.szpital.zgierz.pl

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin na skladanie zamowie? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin wszcz?cia kolejnego post?powania: 2018 rok.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

WADIUM NA CALO?? ZAMOWIENIA ? 25 499, 00 zl

Cz??? 1 ?18 500, 00 zl Cz??? 2 ? 1 422, 00 zl Cz??? 3 ? 1 453, 00 zl

Cz??? 4 ? 4 124, 00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Oddzial Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz?czewska 35, 95-100 Zgierz.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 4 zawiera 4 pozycje asortymentowe z podpozycjami i transport.

1. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zlo?enia oferty wariantowej.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu

zakupow oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

3. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

4. Oferta mo?e obejmowa? jedn? cz???, wi?cej ni? jedn? cz??? lub wszystkie cz??ci.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i zlo?eniem oferty.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

7. Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, okre?lon? w art. 24aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ustawy

Pzp, Zamawiaj?cy dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala

najwy?ej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, okre?lonymi w SIWZ, nie podlega

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

8. Zamawiaj?cy nie przewiduje wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

9. Informacje zwi?zane z wymaganiami okre?lonymi w art. 29 ust. 4: Nie okre?la.

10. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zlo?enia ofert w postaci katalogow elektronicznych.

11. Zamawiaj?cy udost?pnia SIWZ wraz z zal?cznikami na stronie internetowej Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu ? www.szpital.zgierz.pl

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin na skladanie zamowie? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin wszcz?cia kolejnego post?powania: 2018 rok.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

WADIUM NA CALO?? ZAMOWIENIA ? 25 499, 00 zl

Cz??? 1 ?18 500, 00 zl Cz??? 2 ? 1 422, 00 zl Cz??? 3 ? 1 453, 00 zl

Cz??? 4 ? 4 124, 00 zl.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

2.1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

2.1.1. nie podlegaj? wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1,

2.1.2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ.

2.2.Wykonawca spelni warunek dotycz?cy kompetencji lub uprawnie?, o ktorym mowa w pkt 2.1.2. lit. a) SIWZ, je?eli:

a) przedlo?y zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej ? dotyczy tylko produktow z importu.

b) przedlo?y zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego ? dotyczy producentow,

c) przedlo?y zezwolenie na obrot produktami promieniotworczymi ? nie dotyczy ?znacznikow z cz. 1 poz. 1-11.

Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wyklucza rownie? wykonawc?:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez Wykonawc? w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu:

a) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow skladanych przez Wykonawc? na ??danie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

4) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

5) O?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to sklada dokumenty zgodnie z pkt. 4.1., 4.2., 4.3. i 4.4. SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez Wykonawc? w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art.

25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:

a. Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) ? zgodnie z pkt. 2.2. a) SIWZ.

b. Zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) ? zgodnie z pkt. 2.2. b) SIWZ.

c. Zezwolenia na obrot produktami promieniotworczymi, zgodnie z Ustaw? z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1512) ? zgodnie z pkt. 2.2. c) SIWZ? nie dotyczy ?znacznikow z cz. 1 poz. 1-11.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 12 miesi?cy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz?czewska 35 ? Sekcja Zamowie? Publicznych (budynek administracji, pok. nr 2), 95-100 Zgierz.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2018 rok.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: wadium na calo??: 25 499, 00 zl Cz??? 1:18 500, 00 zl, Cz??? 2: 1 422, 00 zl, Cz??? 3: 1 453, 00 zl, Cz??? 4: 4 124, 00 zl

Wadium musi by? wniesione do dnia 15.11.2017 r. do godz. 11.45.Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1163 0014 7050 4920 0006

Wadium za wniesione uznaje si? z chwil? jego wplyni?cia na wskazane konto Zamawiaj?cego.Wadium mo?e by? wnoszone w formach okre?lonych w art. 45 ustawy PZP.

Zamawiaj?cy zwraca wadium w przypadkach okre?lonych w art. 46 ustawy PZP.W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni? w pieni?dzu, Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty dokument stwierdzaj?cy ustanowienie por?czenia lub gwarancji w oryginale.Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

3. Strony postanawiaj?, i? dokonaj? w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodz. w wypadku wyst?pienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art.142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam. publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarow i uslug, b. wysoko?ci minimal. wynagrodz.za prac? albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pa?dz. 2002 r. o minimal. wynagrodzeniu za prac?,

c. zasad podlegania ubezpiecz. spolecznym lub ubezpiecz. zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki skladki na ubezpiecz. spoleczne lub zdrowotne.

4. Zmiana wysoko?ci wynagrodz. obowi?zywa? b?dzie od dnia wej?cia w ?ycie zmian o ktorych mowa w ust. 3.

5. W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 lit.a) warto?? netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si?, a okre?lona w aneksie warto?? brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 3 lit.b) wynagrodz. Wykonawcy ulegnie zmianie o warto?? wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikaj?c? ze zwi?kszenia wynagrodze? osob bezpo?rednio wykonuj?cych zamowienie do wysoko?ci aktualnie obowi?zuj?cego minimalnego wynagrodzenia, z uwzgl?dnieniem wszystkich obci??e? publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimal. wynagrodzenia.

7. W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 3 lit.c) wynagrodz. Wykonawcy ulegnie zmianie o warto?? wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jak? b?dzie on zobowi?zany dodatkowo ponie?? w celu uwzgl?dnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodz. osob bezpo?rednio wykonuj?cych zamowienie na rzecz Zamawiaj?cego.

8. Za wyj?tkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 lit.a), wprowadzenie zmian aneksem, zgodnie z ust. 5-7 powy?ej, wymaga zlo?enia przez Wykonawc? pisemnego wskazania zmian i wyliczenia wplywu zmian, o jakich mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamowienia. Strony niezwlocznie wprowadz? zmiany do umowy.

9. Zmiany umowy mog? nast?pi? w przypadku:a) wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowi?cego przedmiot zamowienia b?d? braku wyrobu z innych przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno?ci. Wykonawca zobowi?zany jest niezwlocznie powiadomi? na pi?mie Zamawiaj?cego, podaj?c przyczyn? braku wyrobu wraz z informacj? o wszystkich odpowiednikach brakuj?cego wyrobu wyst?puj?cych w obrocie oraz zobowi?zany jest zaproponowa? Zamawiaj?cemu dostarczanie odpowiednika brakuj?cego wyrobu po cenie nie wy?szej od ceny podanej w ofercie. Odpowiednik brakuj?cego wyrobu musi posiada? takie same parametry oraz co najmniej tak? sam? jako?? co wyrob zast?powany.

b) obni?enia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiaj?cego.

c) w przypadku, gdy zmiany dot. nieistotnych postanowie? umowy, tj. zmian, o ktorych wiedza na etapie post?powania o udzielenie zamowienia nie mialaby wplywu na kr?g podmiotow ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia czy te? wynik post?powania

d) zmiany terminu obowi?zywania umowy, zgodnie z 6 ust. 3.

e) zaistnienia jednej z okoliczno?ci okre?lonej w art. 144 ust.1. pkt. od 2) do 6) Pzp.

Zmiany umowy, o ktorych mowa powy?ej dokonywane s? w drodze aneksu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza ul. Post?pu 17A, 02-676 Warszawa,
Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza ul. Post?pu 17A, 02-676 Warszawa,
Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Radio-isotopes

2017/S 193-395492

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parz?czewska 35
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Marzena Kolasa ? Kierownik Sekcji Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Fax: +48 427144530
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital.zgierz.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy radiofarmaceutykow dla Oddz. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewodz. Szpitala Specjalistycz. im. M.Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parz?czewska 35 z podzialem na cz??ci.

Reference number: PN/XLVII/2017
II.1.2) Main CPV code
09344000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin wszcz?cia kolejnego post?powania: 2018 rok.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin wszcz?cia kolejnego post?powania: 2018 rok.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin wszcz?cia kolejnego post?powania: 2018 rok.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin wszcz?cia kolejnego post?powania: 2018 rok.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Zgierz: Radio-isotopes
ND Document number 395492-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZGIERZ
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09344000 - Radio-isotopes
OC Original CPV code 09344000 - Radio-isotopes
RC NUTS code PL71
IA Internet address (URL) http://www.szpital.zgierz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >