Poland-Gliwice: Road-repair works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003522339597125
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395245-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Gliwice: Road-repair works

2017/S 193-395245

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31
Gliwice
44-121
Poland
Contact person: Pokoj 113
Telephone: +48 323008634
E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
Fax: +48 323008699
NUTS code: PL229

Internet address(es):

Main address: www.zdm.gliwice.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zdm.gliwice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow? na terenie miasta Gliwice.

Reference number: ZDM.26.21.2017
II.1.2) Main CPV code
45233142
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow? na terenie miasta Gliwice.

Przedmiot zamowienia o ktorym mowa powy?ej obejmuje zadania:

1) Zadanie nr 1 ? Utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow?, na sieci drog publicznych na terenie miasta Gliwice.

2) Zadanie nr 2 ? utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow?, na sieci drog niepublicznych na terenie miasta Gliwice.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 18 840 819.32 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow?, na sieci drog publicznych na terenie miasta Gliwice.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233142
45233141
45221110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
Main site or place of performance:

Miasto Gliwice.

II.2.4) Description of the procurement:

1) przedmiotem zamowienia s? roboty zwi?zane z utrzymaniem drog, ulic, chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z sieci? drog publicznych dla ktorych Zamawiaj?cy jest zarz?dc? w ilo?ci 430,68 km. W tym drog krajowych 41,06 km, wojewodzkich 34,22 km, powiatowych 125,6 km, gminnych 229,80 km,

2) zamowienie o ktorym mowa w pkt. 1) b?dzie polega? na wykonywaniu remontow kompleksowych i cz?stkowych, ogolnie robot nie wymagaj?cych decyzji o pozwoleniu na budow? oraz decyzji o zgodzie na realizacj? inwestycji w zakresie drog publicznych zgodnie z Ustaw? o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U z 2017 r. poz.1496, 1566) wszelkiego rodzaju nawierzchni drog, ulic, chodnikow, odwodnienia, rowow, obiektow in?ynierskich oraz robot konserwacyjnych, porz?dkowych i innych w celu utrzymania bezpiecze?stwa na zarz?dzanej sieci drog.

3) Roboty b?d? prowadzone w oparciu o ustaw? ?Prawo budowlane Dz.U. z 2017 r. poz.1332, 1529.

4) W szczegolno?ci przedmiot zamowienia obejmuje:

a) wykonywanie wszystkich niezb?dnych zabiegow technicznych dla utrzymania dobrego stanu technicznego zarz?dzanej sieci drog,

b) dora?n? i docelow? likwidacj? zagro?e? powstalych na zarz?dzanej sieci drog po wst?pnym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym,

c) utrzymywanie pogotowia technicznego przez 24 godziny na dob? w dni robocze, wolne i ?wi?ta,

d) Zabezpieczenie zgloszonych uszkodze? (np. ubytkow w nawierzchniach drog i chodnikow) zagra?aj?cych bezpiecze?stwu publicznemu w ci?gu max 1 godziny a ich usuni?cie w ci?gu 24 godzin od chwili otrzymania informacji od Zamawiaj?cego o ich wyst?pieniu.

5) Typowe roboty przewidziane do wykonania zamowienia zostaly opisane w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) dla Zadania nr 1 ? Zal?cznik nr 12a do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Zal?cznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 210 019.34 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow?, na sieci drog niepublicznych na terenie miasta Gliwice.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233142
45233141
45221110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
Main site or place of performance:

Miasto Gliwice.

II.2.4) Description of the procurement:

1) przedmiotem zamowienia s? roboty zwi?zane z utrzymaniem drog, ulic, chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z sieci? drog niepublicznych dla ktorych zarz?dc? jest Miasto Gliwice ( Wydz. Gospodarki Nieruchomo?ciami).

2) zamowienie o ktorym mowa w pkt. 1) b?dzie polega? na wykonywaniu remontow kompleksowych i cz?stkowych, ogolnie robot nie wymagaj?cych decyzji o pozwoleniu na budow? wszelkiego rodzaju nawierzchni drog, ulic, chodnikow, odwodnienia, rowow, obiektow in?ynierskich oraz robot konserwacyjnych, porz?dkowych i innych w celu utrzymania bezpiecze?stwa na zarz?dzanej przez miasto Gliwice sieci drog niepublicznych.

3) roboty b?d? prowadzone w oparciu o ustaw? ?Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz.1332, 1529.

4) W szczegolno?ci przedmiot zamowienia obejmuje:

a) wykonywanie wszystkich niezb?dnych zabiegow technicznych dla utrzymania dobrego stanu technicznego zarz?dzanej sieci drog,

b) dora?n? i docelow? likwidacj? zagro?e? powstalych na zarz?dzanej sieci drog po wst?pnym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym,

c) utrzymywanie pogotowia technicznego przez 24 godziny na dob? w dni robocze, wolne i ?wi?ta.

d) zabezpieczenie zgloszonych uszkodze? (np. ubytkow w nawierzchniach drog i chodnikow) zagra?aj?cych bezpiecze?stwu publicznemu w ci?gu max 1 godz., a ich usuni?cie w ci?gu 24 godzin od chwili otrzymania informacji od Zamawiaj?cego o ich wyst?pieniu.

5) typowe roboty przewidziane do wykonania zamowienia zostaly opisane w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) dla Zadania nr 2 ? Zal?cznik nr 12b do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Zal?cznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 350 526.87 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy i dokumentami zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Zarz?d Drog Miejskich

ul. Plowiecka 31

44-121 Gliwice

sala 100.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.;

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:

1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Gliwice: Road-repair works

2017/S 193-395245

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31
Gliwice
44-121
Poland
Contact person: Pokoj 113
Telephone: +48 323008634
E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
Fax: +48 323008699
NUTS code: PL229

Internet address(es):

Main address: www.zdm.gliwice.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow? na terenie miasta Gliwice.

Reference number: ZDM.26.21.2017
II.1.2) Main CPV code
45233142
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 18 840 819.32 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow?, na sieci drog publicznych na terenie miasta Gliwice.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233142
45233141
45221110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 210 019.34 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? utrzymanie drog ulic i chodnikow, obiektow in?ynierskich oraz innych urz?dze? i budowli zwi?zanych z gospodark? drogow?, na sieci drog niepublicznych na terenie miasta Gliwice.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233142
45233141
45221110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 350 526.87 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Gliwice: Road-repair works
ND Document number 395245-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GLIWICE
AU Authority name Zarz?d Drog Miejskich w Gliwicach
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45221110 - Bridge construction work
45233141 - Road-maintenance works
45233142 - Road-repair works
OC Original CPV code 45221110 - Bridge construction work
45233141 - Road-maintenance works
45233142 - Road-repair works
RC NUTS code PL229
IA Internet address (URL) www.zdm.gliwice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >