Poland-Gdansk: Gears and gearing

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 30 - Mechanical Power Transmission Equipment
Opps ID: NBD00003522531584593
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396134-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Gears and gearing

2017/S 193-396134

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Gda?sku
IZ/IE-370-45/2017/PK
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Gda?sk
80-804
Poland
Contact person: Anna Gotzek-Baldowska
Telephone: +48 583261888
E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Fax: +48 583261889
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Address of the buyer profile: www.gdansk.rzgw.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gdansk.rzgw.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wymiana lopat kola wodnego pochylni Buczyniec na Kanale Elbl?skim.

Reference number: IZ/IE-370-45/2017/PK
II.1.2) Main CPV code
42141300
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Wymiana lopat kola wodnego pochylni Buczyniec na Kanale Elbl?skim.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, zawarty jest w Cz??ci III SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
14622000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Buczyniec na Kanale Elbl?skim.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Wymiana lopat kola wodnego pochylni Buczyniec na Kanale Elbl?skim.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, zawarty jest w Cz??ci III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Oferty zostan? ocenione przez Zamawiaj?cego w oparciu o nast?puj?ce kryterium:

C Cena ? waga 60 %

CRG Czas reakcji serwisu gwarancyjnego po wykonaniu elementu ? waga 15 %

D Do?wiadczenie Kierownika Zespolu ? waga 15 %

G Gwarancja ? waga 10 %

2. Wymagania dotycz?ce wadium.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium, przed uplywem terminu skladania ofert, w wysoko?ci:

15 000,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy wymaga posiadania aktualnych uprawnie? Transportowego Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a. ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 j.t.) jako zakladu uprawnionego do napraw (modernizacji, wytwarzania) urz?dze? technicznych oraz materialow i elementow wyci?gow statkow.

Zamawiaj?cy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow pod warunkiem posiadania przez nich uprawnie? Transportowego Dozoru technicznego w w/w zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal co najmniej jedn? (1) dostaw? nowych cz??ci lub regeneracj? istniej?cych do ro?nego rodzaju maszyn i urz?dze? na podstawie dokumentacji lub na zasadzie odtworzenia wg dostarczonego elementu (detalu).

Za wykonane uslugi Zamawiaj?cy uzna takie, ktorych realizacja zako?czyla si? przed uplywem terminu skladania ofert w niniejszym post?powaniu.

Je?eli wykazywane uslugi zrealizowane byly w ramach wi?kszej inwestycji, nale?y wykaza? warto?? brutto uslug wykazywanych na spelnienie warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
Place:

W siedzibie Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Gda?sku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gda?sk, pok. 229.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Warunki udzialu w post?powaniu i podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1.1 spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre?lone przez zamawiaj?cego

w ogloszeniu o zamowieniu, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust 1b pkt 3 ustawy Pzp.

1.2 nie podlegaj? wykluczeniu w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24. ust 1 ustawy Pzp.

1.3 Dodatkowo Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?:

a) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp.

c) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

1.4 Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu

w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale VI Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy by dol?czyl do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwany dalej jednolity dokument. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

1.1 Wersja elektroniczna jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia dost?pna jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl . Dokument zostanie aktywowany po udzieleniu odpowiedzi na pytania wst?pne i zaladowaniu JEDZ_xml stanowi?cego zal?cznik nr 1 do IDW.

1.2 Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

1.3 W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty

te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji dotycz?cych kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej,

o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Zal?cznik nr 3 do IDW.

Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze? lub dokumentow, a tak?e wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si? z wykonawcami

1. Zasady skladania o?wiadcze? i dokumentow oraz wyboru oferty.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wzywa wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

1.1 W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej,

o ktorym mowa w pkt 3.3 IDW, zamawiaj?cy ??da od wykonawcy:

a) wykazu uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Gears and gearing

2017/S 193-396134

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Gda?sku
IZ/IE-370-45/2017/PK
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Gda?sk
80-804
Poland
Contact person: Anna Gotzek-Baldowska
Telephone: +48 583261888
E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Fax: +48 583261889
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Address of the buyer profile: www.gdansk.rzgw.gov.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wymiana lopat kola wodnego pochylni Buczyniec na Kanale Elbl?skim.

Reference number: IZ/IE-370-45/2017/PK
II.1.2) Main CPV code
42141300
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
14622000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Gdansk: Gears and gearing
ND Document number 396134-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GDANSK
AU Authority name Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Gda?sku (IZ/IE-370-45/2017/PK)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 14622000 - Steel
42141300 - Gears and gearing
OC Original CPV code 14622000 - Steel
42141300 - Gears and gearing
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.gdansk.rzgw.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >