Poland-Lublin: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003522769535284
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 395621-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Medical equipments

2017/S 193-395621

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki
ul. Jaczewskiego 2
Lublin
20-090
Poland
Contact person: Wioletta Macie?ko
Telephone: +48 817184410
E-mail: macienko.wioleta@imw.lublin.pl
Fax: +48 817478646
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.imw.lublin.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.imw.lublin.pl/
Additional information can be obtained from another address:
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki
ul. Jaczewskiego 2
Lublin
20-090
Poland
Contact person: Wioletta Macie?ko
Telephone: +48 7184410
E-mail: macienko.wioleta@imw.lublin.pl
Fax: +48 7478646
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.imw.lublin.pl/

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki
ul. Jaczewskiego 2
Lublin
20-090 Lublin
Poland
Contact person: Wioletta Macie?ko
E-mail: macienko.wioleta@imw.lublin.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.imw.lublin.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: badania naukowe i prace rozwojowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych aparatow zadanie 1 Cyfrowy Mammograf Zadanie 2 Videogastroskop Zadanie 3 Videokolonoskop Zadanie 4 Szafa do przechowywania endoskopow.

Reference number: 745/D/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa fabrycznie nowych aparatow

Zadanie 1 Cyfrowy Mammograf

Zadanie 2 Videogastroskop- 2 sztuki

Zadanie 3 Videokolonoskop- 2 sztuki

Zadanie 4 Szafa do przechowywania endoskopow.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cyfrowy Mammograf

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111650
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Cyfrowy Mammograf1.2.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatow ? fabrycznie nowych, nieu?ywanych, kompletnych, w pelni sprawnych, wyprodukowanych w 2017 roku, pochodz?cych z oficjalnego kanalu dystrybucyjnego producenta, oznakowanych symbolem CE i nieobci??onych ?adnymi prawami osob trzecich, ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynno?ci zwi?zane z prawidlowym funkcjonowaniem urz?dze?.

1.2.2. Oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i do u?ywania na rynek polski, zgodnie z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. ze zm.), musi odpowiada? standardom jako?ciowym i technicznym, wynikaj?cym z funkcji i przeznaczenia, musi by? wolny od wad materialowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, i nie mo?e by? prototypem.

1.2.3. Wykonawca musi przedstawi? w ofercie nazw? producenta i model oraz dol?czy? specyfikacj? techniczn? oferowanej aparatury przy dostawie.

1.2.4. Oferowana aparatura medyczna musi by? zgodna ze Szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia i musi spelnia? wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne, okre?lone przez Zamawiaj?cego w Zal?czniku nr 2 do oferty, ktore wypelnione musz? zosta? dol?czone do arkusza cenowego oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Videogastroskop

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111650
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Videogastroskop- 2 sztuki 1.2.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatow ? fabrycznie nowych, nieu?ywanych, kompletnych, w pelni sprawnych, wyprodukowanych w 2017 roku, pochodz?cych z oficjalnego kanalu dystrybucyjnego producenta, oznakowanych symbolem CE i nieobci??onych ?adnymi prawami osob trzecich, ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynno?ci zwi?zane z prawidlowym funkcjonowaniem urz?dze?.

1.2.2. Oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i do u?ywania na rynek polski, zgodnie z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. ze zm.), musi odpowiada? standardom jako?ciowym i technicznym, wynikaj?cym z funkcji i przeznaczenia, musi by? wolny od wad materialowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, i nie mo?e by? prototypem.

1.2.3. Wykonawca musi przedstawi? w ofercie nazw? producenta i model oraz dol?czy? specyfikacj? techniczn? oferowanej aparatury przy dostawie.

1.2.4. Oferowana aparatura medyczna musi by? zgodna ze Szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia i musi spelnia? wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne, okre?lone przez Zamawiaj?cego w Zal?czniku nr 2 do oferty, ktore wypelnione musz? zosta? dol?czone do arkusza cenowego oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Videokolonoskop

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Videokolonoskop ? 2 sztuki 1.2.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatow ? fabrycznie nowych, nieu?ywanych, kompletnych, w pelni sprawnych, wyprodukowanych w 2017 roku, pochodz?cych z oficjalnego kanalu dystrybucyjnego producenta, oznakowanych symbolem CE i nieobci??onych ?adnymi prawami osob trzecich, ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynno?ci zwi?zane z prawidlowym funkcjonowaniem urz?dze?.

1.2.2. Oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i do u?ywania na rynek polski, zgodnie z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. ze zm.), musi odpowiada? standardom jako?ciowym i technicznym, wynikaj?cym z funkcji i przeznaczenia, musi by? wolny od wad materialowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, i nie mo?e by? prototypem.

1.2.3. Wykonawca musi przedstawi? w ofercie nazw? producenta i model oraz dol?czy? specyfikacj? techniczn? oferowanej aparatury przy dostawie.

1.2.4. Oferowana aparatura medyczna musi by? zgodna ze Szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia i musi spelnia? wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne, okre?lone przez Zamawiaj?cego w Zal?czniku nr 2 do oferty, ktore wypelnione musz? zosta? dol?czone do arkusza cenowego oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Szafa do przechowywania endoskopow

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szafa do przechowywania endoskopow

1.2.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa szafyfabryzcznie nowej, nieu?ywanej, kompletnej, w pelni sprawnej, wyprodukowanej w 2017 roku, pochodz?c? z oficjalnego kanalu dystrybucyjnego producenta, oznakowan? symbolem CE i nieobci??on? ?adnymi prawami osob trzecich, instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynno?ci zwi?zane z prawidlowym funkcjonowaniem urz?dzenia.

1.2.2. Oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i do u?ywania na rynek polski, zgodnie z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. ze zm.), musi odpowiada? standardom jako?ciowym i technicznym, wynikaj?cym z funkcji i przeznaczenia, musi by? wolny od wad materialowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, i nie mo?e by? prototypem.

1.2.3. Wykonawca musi przedstawi? w ofercie nazw? producenta i model oraz dol?czy? specyfikacj? techniczn? oferowanej aparatury przy dostawie.

1.2.4. Oferowana szafa musi by? zgodna ze Szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia i musi spelnia? wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne, okre?lone przez Zamawiaj?cego w Zal?czniku nr 2 do oferty, ktore wypelnione musz? zosta? dol?czone do arkusza cenowego oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wykazanie zdolno?ci finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamowienia tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?cizwi?zanej z przedmiotem zamowienia,

Dokumentem potwierdzaj?cym powinna by? oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumen tpotwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia. Polisa OC lub inny dokument musi by? wa?ny na dzie? skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dla zadania nr1: Polisa OC lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej (ubezpieczony z tytulu ryzyka zawodowego), na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: 840 000,00 -zl (slownie zlotych: osiemset czterdzie?ci tysi?cy 00/100).

Dla zadania nr2: Polisa OC lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej (ubezpieczony z tytulu ryzyka zawodowego), na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: 135 000,00 -zl (slownie zlotych: sto trzydzie?ci pi?? tysi?cy 00/100

Dla zadania nr3: Polisa OC lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej (ubezpieczony z tytulu ryzyka zawodowego), na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: 145 000,00 -zl (slownie zlotych: sto czterdzie?ci pi?? tysi?cy 00/100

Dla zadania nr4: Polisa OC lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej (ubezpieczony z tytulu ryzyka zawodowego), na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: 70 000,00 -zl (slownie zlotych: siedemdziesi?t 00/100.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe informacje dotycz?ce warunkow realizacji umowy zawarte s? we wzorze umowy, ktora stanowi zal?cznik do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiaj?cy widzi konieczno?? zastosowania skroconego terminu skladania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b. pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowie? publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579) w zwi?zku z ustaw? z dnia 15 wrze?nia 2017 r. o szczegolnych rozwi?zaniach zapewniaj?cych popraw? jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? opieki zdrowotnej, a tak?e komunikatem na stronie Ministerstwa Zdrowia z dnia 14.09.2017 r. i spotkaniem w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia na temat przeznaczenia dodatkowych ?rodkow finansowych na ochron? zdrowia do ko?ca bie??cego roku, z przeznaczeniem ich w szczegolno?ci na zakup aparatury i sprz?tu medycznego dla jednostek podleglych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Bezwzgl?dna konieczno?? wykorzystania przyznanej dotacji celowej do ko?ca 2017 roku potwierdzona zostala w informacji otrzymanej drog? mailow? z Ministerstwa Zdrowia w dniu 2 pa?dziernika 2017 roku.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium -zgodnie z wymaganiami w SIWZ.

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury ?odwroconej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie? uzupelniaj?cych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp iart. 134 ust. 6 pkt 3.

Zamawiaj?cy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia b?dzie ??dal dokumentow o ktorych mowa w 2, 5 oraz w 7 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z dnia27.7.2016 r.)

Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawcow na podstawie przeslanek wynikaj?cych z art. 24 ust. 1oraz z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Szczegolowe informacje dotycz?ce warunkow udzialu zawarte s? w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n.zm).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Medical equipments

2017/S 193-395621

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki
ul. Jaczewskiego 2
Lublin
20-090
Poland
Contact person: Wioletta Macie?ko
Telephone: +48 817184410
E-mail: macienko.wioleta@imw.lublin.pl
Fax: +48 817478646
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.imw.lublin.pl/

I.5) Main activity
Other activity: badania naukowe i prace rozwojowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych aparatow zadanie 1 Cyfrowy Mammograf Zadanie 2 Videogastroskop Zadanie 3 Videokolonoskop Zadanie 4 Szafa do przechowywania endoskopow.

Reference number: 745/D/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cyfrowy Mammograf

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111650
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Videogastroskop

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111650
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Videokolonoskop

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Szafa do przechowywania endoskopow

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Lublin: Medical equipments
ND Document number 395621-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LUBLIN
AU Authority name Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33111650 - Mammography devices
33168100 - Endoscopes
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33111650 - Mammography devices
33168100 - Endoscopes
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.imw.lublin.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >