Poland-Krakow: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003523706544291
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395753-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons

2017/S 193-395753

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Jaroslaw Majecki
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa samochodow ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy.

Reference number: 138/2017
II.1.2) Main CPV code
34115200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodow ogolnego przeznaczenia ? mikrobusow, w zakresie 2 zada?:

Zadanie nr 1 ? Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 13 sztuk

Zadanie nr 2 ? Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 10 sztuk.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 819 916.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 13 sztuk

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34115200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna ? Sklad St??yca, ul. D?bli?ska 149, 08-540 St??yca.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa trzynastu sztuk samochodow ogolnego przeznaczenia ? mikrobusow. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana do realizacji zamowienia, przeprowadzi nieodplatnie szkolenie z wytypowanymi przez u?ytkownika osobami (1 osoba na pojazd)

w zakresie podstaw ich u?ytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostan? ustalone po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia musi obejmowa? zasady u?ywania urz?dze? znajduj?cych si? w pojazdach oraz zasady wykonywania obslugiwa?, ktore mog? przeprowadzi? samodzielnie kierowcy. Pojazdy b?d? podlegaly nadzorowaniu jako?ci, w ramach odbioru wojskowego, ktore ma by? realizowane przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW), w oparciu o klauzul? jako?ciow?, zgodnie z wymaganiami AQAP 2131. (wymagania NATO). Oferowane samochody powinny zosta? oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzj? nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okre?laj?cych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamowienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem. W ramach opcji zamawiaj?cy mo?e zakupi? dodatkowo nie wi?cej ni? 17 sztuk samochodow ogolnego przeznaczenia ? mikrobusow, ktore musz? spelnia? wszystkie wymogi jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe informacje zawarte w dokumentacji zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 10 sztuk

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34115200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna ? Sklad St??yca, ul. D?bli?ska 149, 08-540 St??yca.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa dziesi?ciu sztuk samochodow ogolnego przeznaczenia ? mikrobusow. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana do realizacji zamowienia, przeprowadzi nieodplatnie szkolenie z wytypowanymi przez u?ytkownika osobami (1 osoba na pojazd)

w zakresie podstaw ich u?ytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostan? ustalone po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia musi obejmowa? zasady u?ywania urz?dze? znajduj?cych si? w pojazdach oraz zasady wykonywania obslugiwa?, ktore mog? przeprowadzi? samodzielnie kierowcy. Pojazdy b?d? podlegaly nadzorowaniu jako?ci, w ramach odbioru wojskowego, ktore ma by? realizowane przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW), w oparciu o klauzul? jako?ciow?, zgodnie z wymaganiami AQAP 2131. (wymagania NATO). Oferowane samochody powinny zosta? oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzj? nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okre?laj?cych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamowienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem. W ramach opcji zamawiaj?cy mo?e zakupi? dodatkowo nie wi?cej ni? 12 sztuk samochodow ogolnego przeznaczenia ? mikrobusow, ktore musz? spelnia? wszystkie wymogi jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe informacje zawarte w dokumentacji zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274019
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 13 sztuk

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BENEPOL SP. Z O.O.
280154677
ul. Lubelska 43A
Olsztyn
10-410
Poland
Telephone: +48 895397373
Fax: +48 895336856
NUTS code: PL622
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 512 195.12 PLN
Total value of the contract/lot: 4 511 490.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 10 sztuk

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BENEPOL SP. Z O.O.
280154677
ul. Lubelska 43A
Olsztyn
10-410
Poland
Telephone: +48 895397373
Fax: +48 895336856
NUTS code: PL622
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 308 943.09 PLN
Total value of the contract/lot: 3 308 426.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow,w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt 1 dotycz?ce tych podmiotow.

3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w nie krotszym ni? 10 dni terminie,aktualnych na dzie? zlo?enia dokumentow, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert (szczegoly w dokumentacji zamowienia).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons

2017/S 193-395753

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Jaroslaw Majecki
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa samochodow ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy.

Reference number: 138/2017
II.1.2) Main CPV code
34115200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 819 916.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 13 sztuk

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34115200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 10 sztuk

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34115200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274019

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 13 sztuk

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BENEPOL SP. Z O.O.
280154677
ul. Lubelska 43A
Olsztyn
10-410
Poland
Telephone: +48 895397373
Fax: +48 895336856
NUTS code: PL622
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 512 195.12 PLN
Total value of the contract/lot: 4 511 490.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Samochody ogolnego przeznaczenia ? mikrobusy ? 10 sztuk

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BENEPOL SP. Z O.O.
280154677
ul. Lubelska 43A
Olsztyn
10-410
Poland
Telephone: +48 895397373
Fax: +48 895336856
NUTS code: PL622
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 308 943.09 PLN
Total value of the contract/lot: 3 308 426.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
ND Document number 395753-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name 3 Regionalna Baza Logistyczna (121390415)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34115200 - Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
OC Original CPV code 34115200 - Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.3rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >