Poland-Ostrow Wielkopolski: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003523815296433
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 396332-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ostrow Wielkopolski: Snow-clearing services

2017/S 193-396332

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiatowy Zarz?d Drog w Ostrowie Wielkopolskim
Staszica 1
Ostrow Wielkopolski
63-400
Poland
Contact person: Piotr ?niegowski
Telephone: +48 627355166
E-mail: powiatowyzarzaddrog@poczta.onet.pl
Fax: +48 627355165
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/104

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/104
Additional information can be obtained from another address:
Powiatowy Zarz?d Drog w Ostrowie Wielkopolskim
Staszica 1
Ostrow Wielkopolski
63-400
Poland
Contact person: Piotr ?niegowski, Jerzy Skrzypinski
Telephone: +48 627355166
E-mail: powiatowyzarzaddrog@poczta.onet.pl
Fax: +48 627355165
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/104

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Powiatowy Zarz?d Drog w Ostrowie Wielkopolskim
Staszica 1
Ostrow Wielkopolski
63-400
Poland
Contact person: Piotr ?niegowski, Jerzy Skrzypinski
Telephone: +48 627355166
E-mail: powiatowyzarzaddrog@poczta.onet.pl
Fax: +48 627355165
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/104

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami publicznymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2017/2018.

Reference number: ZP.08/BU/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia pn. "Zimowe utrzymanie drog powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego w sezonie 2017/2018 zwane w dalszej tre?ci niniejszej SIWZ ?przedmiotem zamowienia.

Zamowienie obejmuje m. in. ni?ej wymieniony zakres:

? od?nie?anie;

? zwalczanie gololedzi w standardach odpowiednich dla poszczegolnych drog i obszarow oraz dy?urowania i u?ycie sprz?tu ci??kiego;

? wywoz ?niegu zgromadzonego przy kraw?dzi jezdni.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 359 290.04 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Powiat Ostrowski.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?Zimowe utrzymanie drog powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego w sezonie 2017/2018 zwane w dalszej tre?ci niniejszej SIWZ ?przedmiotem zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta obejmowala calo?? przedmiotu zamowienia.

2. Zamowienie obejmuje m. in. ni?ej wymieniony zakres:

? od?nie?anie;

? zwalczanie gololedzi w standardach odpowiednich dla poszczegolnych drog i obszarow oraz dy?urowania i u?ycie sprz?tu ci??kiego;

? wywoz ?niegu zgromadzonego przy kraw?dzi jezdni.

3. Rodzaj i ilo?? zamawianych uslug jest okre?lona w Formularzu cenowym przy czym ich ilo?? jest prognozowanym najwi?kszym zakresem zamowienia i mo?e ona opcjonalnie ulec zmniejszeniu o 70 % w zale?no?ci od rzeczywistych warunkow atmosferycznych.

4. Uwaga!!!W zwi?zku z oddaniem do u?ytkowania w miesi?cu lipcu 2017 r. obwodnicy miasta Ostrowa Wlkp. oraz w zwi?zku z art.10 ust. 5 i 5e Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami) drogi publiczne zast?pione wybudowan? obwodnic? zostaj? z mocy prawa pozbawione dotychczasowej kategorii i zaliczone zostaj? do kategorii drog ni?szego szczebla zgodnie z kryteriami ustawy. Wobec powy?szego Zamawiaj?cy w niniejszym zamowieniu uwzgl?dnil uslugi zimowego utrzymania bylych drog krajowych na terenie Powiatu ostrowskiego ? wykaz uj?to w SST oraz w zal?czniku nr 1B do SIWZ.

Ilo?ci wskazane w zal?czniku nr 1B do SIWZ s? wielko?ci? orientacyjn? i Zamawiaj?cy nie gwarantuje zlecenia tych uslug w podanym zakresie do czasu zako?czenia procedur administracyjnych zwi?zanych z ?kaskadowym przekazaniem drog.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la ?adnych warunkow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 500 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Wykonawca musi posiada? do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 2 zamowie? (zimowego utrzymania drog miejskich/zamiejskich) odpowiadaj?cych zakresowi i zlo?ono?ci porownywalnych z przedmiotem niniejszego zamowienia o warto?ci minimum 400 000 PLN brutto ka?de zamowienie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie.

Dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.

b) Wykonawca musi dysponowa? sprz?tem, ?rodkami transportu i urz?dzeniami technicznymi w ilo?ciach i o parametrach niezb?dnych do realizacji zamowienia, oraz poda informacje o podstawie do dysponowania tymi zasobami lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotow do udost?pnienia potencjalu technicznego. Przez niezb?dny potencjal sprz?towy nale?y rozumie? dysponowanie przez Wykonawc?, co najmniej nast?puj?cym sprz?tem, ?rodkami transportu i urz?dzeniami: Solarki samochodowe-2 szt.;Piaskarki samochodowe-6 szt.; Plugi od?nie?ne ? samochodowe-10 szt.;;Plug do od?nie?ania chodnikow-1 szt.;Samochody przeznaczone do plu?enia

(dopuszcza si? zastosowanie samochodow z piaskarkami jako no?niki do plugow)-10 szt.;Plug wirnikowy-2 szt

Wyposa?enie pojazdu bior?cego udzial w akcji zimowego utrzymania w indywidulane ?rodki l?czno?ci ? telefony komorkowe ? ka?dy pojazd.c) Wykonawca musi dysponowa? co najmniej 2 skladowiskami soli i mieszanki piasku z sol? zlokalizowanymi na terenie powiatu ostrowskiego w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 25 km od najdalej obslugiwanych odcinkow drog.

d) Wykonawca musi wskaza? osoby, ktore zostan? skierowane do realizacji zamowienia, legitymuj?ce si? kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, do?wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostan? im powierzone.

Wykonawca, na ka?d? funkcj? wymienion? poni?ej, wska?e osoby, ktore musz? by? dost?pne na etapie realizacji zamowienia i spelnia? nast?puj?ce wymagania: osoba prowadz?ca dy?ur akcji zimowego utrzymania drog.

Uwaga: Ponadto Zamawiaj?cy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia ? w sposob okre?lony w art. 22 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy.

? Rodzaj czynno?ci niezb?dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycz? wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zamowienia: 14 osob ? kierowcow / operatow obsluguj?cych pojazdy i sprz?t do zimowego od?nie?ania drog ? osoby wykonuj?ce czynno?ci zwi?zane z prowadzeniem pojazdow i obslug? sprz?tu przeznaczonego przez Wykonawc? do zimowego utrzymania drog.

*Sposob dokumentowania zatrudnienia osob oraz uprawnienia zamawiaj?cego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawc? wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp;

*dane osob (imi? i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonuj?cych czynno?ci wskazane wy?ej zostan? uj?te w formie wykazu i przekazane Zamawiaj?cemu w terminie przez niego wyznaczonym. Powy?szy obowi?zek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osob obejmuje tak?e pracownikow podwykonawcow (je?li dotyczy);

sankcje z tytulu niespelnienia wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp-Zamawiaj?cemu przyslugiwa? b?dzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Wykonawca zobowi?zany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowi?cym zal?cznik do SIWZ.

2. Kwestie odnosz?ce si? do umowy, w tym dopuszczalne zmiany tre?ci zawartej umowy uregulowane s? w projekcie umowy stanowi?cym zal?cznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Powiatowy Zarz?d Drog w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1,63-400 Ostrow Wielkopolski -pokoj nr 4 (sala konferencyjna).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. ?rodkami ochrony prawnej s?:

a) Odwolanie do Izby;

b) Skarga do s?du.

3. Odwolanie.

Szczegolowo kwestie odnosz?ce si? do odwolania przedstawione s? w art. 180-198 Pzp.

4. Skarga do s?du.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Szczegolowe kwestie dotycz?ce skargi uregulowane zostaly w art. 198a-g Pzp.

5. Szczegolowe zasady korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej opisane s? w Dziale VI Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ostrow Wielkopolski: Snow-clearing services

2017/S 193-396332

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiatowy Zarz?d Drog w Ostrowie Wielkopolskim
Staszica 1
Ostrow Wielkopolski
63-400
Poland
Contact person: Piotr ?niegowski
Telephone: +48 627355166
E-mail: powiatowyzarzaddrog@poczta.onet.pl
Fax: +48 627355165
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/104

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami publicznymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2017/2018.

Reference number: ZP.08/BU/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 359 290.04 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Ostrow Wielkopolski: Snow-clearing services
ND Document number 396332-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OSTROW WIELKOPOLSKI
AU Authority name Powiatowy Zarz?d Drog w Ostrowie Wielkopolskim
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL416
IA Internet address (URL) http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/104
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >