Poland-Pozna?: Special clothing

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 84 - Clothing, Individual Equipment, and Insignia
Opps ID: NBD00003524742980593
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395712-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Special clothing

2017/S 193-395712

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Oddzial Wojewodzki Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojewodztwa Wielkopolskiego im. generala Stanislawa Taczaka
ul. Norwida 14
Pozna?
60-867
Poland
Contact person: Hanna Glomska
Telephone: +48 618481391
E-mail: poznan@zosprp.pl
Fax: +48 618481391
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: www.zosprp.poznan.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: stowarzyszenie
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kompletow zestawow ochron osobistych.

Reference number: ZP-2/2017
II.1.2) Main CPV code
18410000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 400 sztuk kompletow zestawow ochron osobistych dla Ochotniczych Stra?y Po?arnych z terenu Wojewodztwa Wielkopolskiego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 974 404.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
31521320
18141000
18443300
18832000
18444110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Wojewodztwo Wielkopolskie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa 400 sztuk kompletow zestawow ochron osobistych dla Ochotniczych Stra?y Po?arnych z terenu Wojewodztwa Wielkopolskiego.

2. Szczegolowe parametry techniczno-u?ytkowe dla kompletu zestawu ochron oso-bistych, wymagane przez Zamawiaj?cego, zostaly okre?lone w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

3. Oferowane komplety zestawow ochron osobistych winny spelnia? nast?puj?ce wymagania:

a) odpowiada? parametrom okre?lonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej zwan? SIWZ).

b) by? fabrycznie nowe i opatrzone rokiem produkcji 2017.

c) posiada? na te elementy skladowe kompletu zestawu, na ktore wymagane jest ono prawem aktualne ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania, wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow slu??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do u?ytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z po?niejszymi zmianami) oraz rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniaj?cego wy?ej podane rozporz?dzenie (Dz. U. 2010, nr 85 poz. 553).

4. Wymagany okres gwarancji ? minimum 12 miesi?cy na caly komplet zestawu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja na komplet zestawu / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zdanie planowane do wspolfinansowania ze ?rodkow finansowych Samorz?du Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz samorz?dow gmin i Ochotniczych Stra?y Po?arnych.

Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z Samorz?du Wojewodztwa Wielkopolskiego, ktore Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, nie zostan? mu przyznane.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 143-293982
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP2/2017
Title:

Dostawa kompletow zestawow ochron osobistych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Arpapol Sp. z o.o.
ul. Karmelkowa 29
Wroclaw
52-437
Poland
Telephone: +48 717255569
Fax: +48 713643812
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Arpapol 8 Sp. z o.o.
ul. Towarowa 24
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Telephone: +48 338160571
Fax: +48 338160571
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 086 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 974 404.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. O udzielenie niniejszego zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania.

? Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?, w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.).

? Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?, je?eli Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy s? powi?zani z Zamawiaj?cym osobowo lub kapitalowo. Przez powi?zania kapitalowe lub osobowe rozumie si? wzajemne powi?zania mi?dzy Zamawiaj?cym lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za? w imieniu Zamawiaj?cego lub osobami wykonuj?cymi w imieniu Zamawiaj?cego czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawc?, polegaj?ce w szczegolno?ci na:

a) uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji,

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pelnomocnika,

d) pozostawaniu w zwi?zku mal?e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z Wykonawc? w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ?e mo?e to budzi? uzasadnione w?tpliwo?ci co do bezstronno?ci tych osob.

2. Ocena podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania nast?pi na podstawie zal?czonych przez Wykonawc? do oferty dokumentow wymienionych w Rozdziale V SIWZ, na zasadzie ?spelnia ? nie spelnia.

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wi?cej ni? jednego Wykonawc?, brak podstaw do wykluczenia z post?powania musi wykaza? ka?dy z Wykonawcow.

4. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wi?cej ni? jednego Wykonawc? (konsorcjum), Wykonawcy ci musz? ustanowi? pelnomocnika. Pelnomocnik Wykonawcow musi posiada? pelnomocnictwo Wykonawcow do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Je?eli zostanie wybrana oferta wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia za??da umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy wymaga nast?puj?cych dokumentow od Wykonawcow:

a) aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) o?wiadczenie Wykonawcy o braku powi?za? z Zamawiaj?cym osobowo lub kapitalowo,

6. Wykonawcy, ktorzy maj? siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 5 lit. a, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Zarz?d Wykonawczy Oddzialu Wojewodzkiego Zwi?zku OSP RP Wojewodztwa Wielkopolskiego im. generala Stanislawa Taczaka
ul. Norwida 14
Pozna?
60-867
Poland
Telephone: +48 618481391
Fax: +48 618481391
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z tre?ci? ogloszenia o zamowieniu lub SIWZ czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub SIWZ.

2. Odwolanie powinno wskaza? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno??, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskaza? okoliczno?ci faktyczne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Odwolanie wnosi si? do Zarz?du Wykonawczego Oddzialu Wojewodzkiego ZOSP RP Wojewodztwa Wielkopolskiego im. generala Stanislawa Taczaka, ul. Norwida 14, 60-867 POZNA?, w formie pisemnej albo faksem.

4.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5.Zarz?d Wykonawczy rozpatruje odwolanie w ci?gu 10 dni od dnia jego otrzymania i niezwlocznie zamieszcza tre?? odwolania oraz jego rozpatrzenie na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

6.Niezale?nie od ww. procedury odwolawczej, Wykonawcy przysluguje droga s?dowa w S?dzie Powszechnym wla?ciwym dla siedziby Zamawiaj?cego.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Oddzial Wojewodzki ZOSP RP Wojewodztwa Wielkopolskiego im. generala Stanislawa Taczaka
ul. Norwida 14
Pozna?
60-867
Poland
Telephone: +48 618481391
Fax: +48 618481391
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Special clothing

2017/S 193-395712

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Oddzial Wojewodzki Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojewodztwa Wielkopolskiego im. generala Stanislawa Taczaka
ul. Norwida 14
Pozna?
60-867
Poland
Contact person: Hanna Glomska
Telephone: +48 618481391
E-mail: poznan@zosprp.pl
Fax: +48 618481391
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: www.zosprp.poznan.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kompletow zestawow ochron osobistych.

Reference number: ZP-2/2017
II.1.2) Main CPV code
18410000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 974 404.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
31521320
18141000
18443300
18832000
18444110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 143-293982

Section V: Award of contract

Contract No: ZP2/2017
Title:

Dostawa kompletow zestawow ochron osobistych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Arpapol Sp. z o.o.
ul. Karmelkowa 29
Wroclaw
52-437
Poland
Telephone: +48 717255569
Fax: +48 713643812
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Arpapol 8 Sp. z o.o.
ul. Towarowa 24
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Telephone: +48 338160571
Fax: +48 338160571
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 086 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 974 404.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Special clothing
ND Document number 395712-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Oddzial Wojewodzki Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojewodztwa Wielkopolskiego im. generala Stanislawa Taczaka
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 18141000 - Work gloves
18410000 - Special clothing
18443300 - Headgear
18444110 - Helmets
18832000 - Special footwear
31521320 - Torches
OC Original CPV code 18141000 - Work gloves
18410000 - Special clothing
18443300 - Headgear
18444110 - Helmets
18832000 - Special footwear
31521320 - Torches
RC NUTS code PL41
IA Internet address (URL) www.zosprp.poznan.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >