Poland-Warsaw: Miscellaneous repair and maintenance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003524887122003
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396175-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Miscellaneous repair and maintenance services

2017/S 193-396175

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Stoleczne Warszawa ? Zarz?d Drog Miejskich
Chmielna 120
Warszawa
00-801
Poland
Contact person: Ewa Kwasek
Telephone: +48 225589219
E-mail: zzp@zdm.waw.pl
Fax: +48 228909211
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.zdm.waw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zdm.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Zarz?d Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa
00-801
Poland
Contact person: Ewa Kwasek
E-mail: zzp@zdm.waw.pl
Fax: +48 228909211
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.zdm.waw.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych, aktualizacja, mycie i konserwacja oraz wykonanie i monta? nowych elementow MSI kat. 4,6,8, tablic informacyjnych o SPPN i strefie TAXI.

Reference number: DPZ/116/PN/105/17
II.1.2) Main CPV code
50800000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych cz??ci, aktualizacja, mycie i konserwacja elementow MSI kat. 4/6/8, tablic informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i monta? nowych tablic ulicowych, tablic rozprowadzaj?cych ruch pieszy oraz slupkow b?d?cych no?nikami przedmiotowych elementow MSI. Prace te dotycz? wszystkich elementow MSI przedmiotowych kategorii zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Zapewni? one czytelno??, funkcjonalno?? i aktualno?? informacyjnych oznakowa? miejskich. Umo?liwiaj? one rownie? bie??ce uzupelnianie elementow wynikaj?ce mi?dzy innymi z podejmowanych uchwal w sprawie nazewnictwa miejskiego oraz zmian w infrastrukturze miejskiej.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34928470
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych cz??ci, aktualizacja, mycie i konserwacja elementow MSI kat. 4/6/8, tablic informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i monta? nowych tablic ulicowych, tablic rozprowadzaj?cych ruch pieszy oraz slupkow b?d?cych no?nikami przedmiotowych elementow MSI. Prace te dotycz? wszystkich elementow MSI przedmiotowych kategorii zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Zapewni? one czytelno??, funkcjonalno?? i aktualno?? informacyjnych oznakowa? miejskich. Umo?liwiaj? one rownie? bie??ce uzupelnianie elementow wynikaj?ce mi?dzy innymi z podejmowanych uchwal w sprawie nazewnictwa miejskiego oraz zmian w infrastrukturze miejskiej.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert:

cena ofertowa brutto: 60 %

przedlu?enie gwarancji: 20 %

czas reakcji: 20 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

1.1.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia, na sum? gwarancyjn? co najmniej 300 000,00 zl (slownie: trzysta tysi?cy zlotych).1.2.Wykonawca uzyskal ?redni przychod za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie ?rachunkow zysku i strat pozycja ?przychod netto ze sprzeda?y produktow, towarow i materialow lub ?przychod netto ze sprzeda?y i zrownane z nimi) w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1.700.000,00 (slownie: jeden milion siedemset tysi?cy zlotych).2. Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow ktore potwierdzaj? okoliczno?? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych powy?ej tj.;2.1.cz??ci sprawozdania finansowego (rachunek zyskow i strat), w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, rownie? z opini? o cz??ci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego, innych dokumentow okre?laj?cych obroty oraz aktywa i zobowi?zania ? za ostatnie trzy lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres.Z zal?czonej cz??ci sprawozdania finansowego powinno wynika?, ?e sprawozdanie spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci, tj. ?e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane ? z podaniem zarazem daty podpisu ? przez osob?, ktorej powierzono prowadzenie ksi?g rachunkowych, i kierownika jednostki, a je?eli jednostk? kieruje organ wieloosobowy ? przez wszystkich czlonkow tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest zal?czenie pisemnego uzasadnienia dol?czonego do sprawozdania finansowego.W przypadku Wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego Zamawiaj?cy,za ? inne dokumenty uzna m.in. deklaracj? podatkowa PIT zlo?on? w Urz?dzie Skarbowym.2.2. potwierdzenie, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego (zawieraj?c? potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia). 2.3.Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e przedstawi? dokumentow wymienionych w pkt 2.1. i 2.2. mo?e przedstawi? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie warunkow opisanych w pkt 1.1. i 1.2.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej i zawodowej tj.:

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal (w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje) co najmniej cztery prace zwi?zane z produkcj? i monta?em pionowych oznakowa? drogowskazowych montowanych w pasie ruchu drogowego oraz na?ciennych tablic informacyjnych, w tym dwie z przedmiotowych prac musz? dotyczy? tablic wykonywanych z aluminium z wykorzystaniem folii I i II generacji oraz z wykorzystaniem technologii malowania proszkowego oraz dwie prace zwi?zane z napraw? i konserwacj? drogowych oznakowa? pionowych. Ka?da z ww. prac za minimum 250.000,00 zl na podstawie odr?bnych umow. 2.Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj?ce si? kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, do?wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan? im powierzone, zgodnie z poni?sz? tabelk?

Lp.Stanowisko-Wymagana liczba osob*- Do?wiadczenie zawodowe (okres pelnienia funkcji w latach)

1.Kierownik robot (odpowiedzialny za wykonanie elementow zgodnie z dokumentacj? techniczn?) 1 osoba 4 lata sta?u(jako kierownik robot)

2.Grafik komputerowy (osoba odpowiedzialna za opracowanie graficzne tablic ? kolorystyka, czcionka2 osoby3 lata sta?u (jako grafik komputerowy)

3.Operator sprz?tu plotuj?cego (osoba odpowiedzialna za wydruk i aplikacje folii na tablicach) 2 osoby3 lata sta?u (jako operator plotera)

4.Kierownik robot terenowych (osoba odpowiedzialna za wykonanie prac w terenie) 2 osoby 4 lata sta?u (jako kierownik robot)

5.Monta?ysta (osoba montuj?ca oznakowania w terenie oraz realizuj?ca naprawy zgodnie ze zleceniami) 4 osoby 3 lata sta?u (jako monta?ysta)

3.Wykonawca ma do dyspozycji w celu wykonania zamowienia publicznego nast?puj?ce narz?dzia, wyposa?enie zakladu lub urz?dzenia techniczne:

1. Urz?dzenie plotuj?ce ? 1 sztuka,2. Samochod dostawczy ? 3 sztuki,3. Linia do malowanie proszkowego ? 1 sztuka,4. Agregat pr?dotworczy ? 2 sztuki.

2.Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia:

dowod okre?laj?cych czy uslugi potwierdzaj?ce spelnianie warunku o ktorym mowa w pkt. 1. powy?ej wykazane przez Wykonawc? w JEDZ zostaly wykonane nale?ycie lub s? wykonywane nale?ycie, zgodnie z zapisami 2 ust. 4 pkt 2) rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakie mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Zarz?d Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa- sala 311.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa ? sesja otwarcia jest jawna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

3 lata.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Opis sposobu przygotowania ofert zawarty zostal w pkt 8 SIWZ (Rozdzial I SIWZ), w tym:

1.1. Do oferty nale?y zal?czy? o?wiadczenie skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?JEDZ.

1.2. Wymagane o?wiadczenia wskazane w pkt 1.1. powy?ej (JEDZ) powinno by? zlo?one przez ka?dego Wykonawc? wspolnie ubiegaj?cego si? o zamowienie.

1.3. Wykonawca, ktory polega na zasoby innych podmiotow, o ktorych mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty (o?wiadczenia wskazane w pkt 1.1. powy?ej ?JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow.

2. Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? z post?powania, o ile zajd? wobec tego Wykonawcy okoliczno?ci wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 01.2004 r. pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z po?n. zm.)

3.Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow okre?lonych w 5 pkt 1)-5) Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, ktore potwierdzaj? okoliczno?ci braku podstaw do wykluczenia.

4.Zasady powolywania si? na zasoby podmiotow trzecich okre?lone zostaly w pkt 10 SIWZ.

5. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany, przed uplywem terminu skladania ofert, wnie?? wadium na caly okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci: 120.000,00 zl (slownie zlotych: sto dwadzie?cia tysi?cy zlotych).

6. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.Je?eli Wykonawca, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej oceniona spo?rod pozostalych ofert.

7. Do oferty nale?y Formularz cenowy ? zal?cznik nr 5 do SIWZ.

8.Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia wraz z ofert? 2 prototypow wykonanych zgodnie z dokumentacj? techniczn?: tablica ulicowa nr kat. 6.10, tablica rozprowadzaj?ca ruch pieszy nr kat. 8. Brak prototypu lub wykonanie go niezgodnie z dokumentacj? techniczn? skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-767
Poland
Telephone: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacja na temat terminow skladania odwola?:

1.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly one przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-767
Poland
Telephone: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Miscellaneous repair and maintenance services

2017/S 193-396175

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Stoleczne Warszawa ? Zarz?d Drog Miejskich
Chmielna 120
Warszawa
00-801
Poland
Contact person: Ewa Kwasek
Telephone: +48 225589219
E-mail: zzp@zdm.waw.pl
Fax: +48 228909211
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.zdm.waw.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych, aktualizacja, mycie i konserwacja oraz wykonanie i monta? nowych elementow MSI kat. 4,6,8, tablic informacyjnych o SPPN i strefie TAXI.

Reference number: DPZ/116/PN/105/17
II.1.2) Main CPV code
50800000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34928470
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Miscellaneous repair and maintenance services
ND Document number 396175-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Miasto Stoleczne Warszawa ? Zarz?d Drog Miejskich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34928470 - Signage
50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services
OC Original CPV code 34928470 - Signage
50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.zdm.waw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >