Poland-Boleslawiec: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003524951991324
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 396131-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Boleslawiec: Refuse and waste related services

2017/S 193-396131

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Boleslawiec
6121636303
ul. Teatralna 1a
Boleslawiec
59-700
Poland
Contact person: Stefan Lucki
Telephone: +48 7323221
E-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
Fax: +48 7351783
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.gminaboleslawiec.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gminaboleslawiec.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych.

Reference number: RGG.271.1.10.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiot zamowienia:

a) Odbior i zagospodarowaniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy Boleslawiec,

b) Obsluga Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) oraz odbior i zagospodarowanie odpadow dostarczonych do PSZOKu.

2. Zakres zamowienia:

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) zostal zawarty w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90511300
90513100
90512000
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Gmina Boleslawiec.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiot zamowienia:

a) Odbior i zagospodarowaniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy Boleslawiec,

b) Obsluga Punkty Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) oraz odbior i zagospodarowanie odpadow dostarczonych do PSZOKu.

2. Zakres zamowienia:

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) zostal zawarty w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Promocja selektywnej zbiorki odpadow komunalnych. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres o jaki Wykonawca skroci czas rozpatrzenia i likwidacji przyczyn reklamacji. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca posiada:

1.Zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow obj?tych przedmiotem zamowienia (tj. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 02 03, 17 06 04, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 02 01, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 07), wydane przez wla?ciwy organ zgodnie z ustaw? o odpadach z tym, ?e obszar prowadzenia dzialalno?ci w zezwoleniu powinien obejmowa? gmin? Boleslawiec;

2. wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci na terenie Gminy Boleslawiec, prowadzonego przez Wojta Gminy Boleslawiec zgodnie z przepisem art. 9c ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),

3. aktualne zezwolenie na zbieranie odpadow wydane przez wla?ciwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),

4. wpis do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska zgodnie z ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1688 ze zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Przedstawienie dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? min. 1 000 000,00 zl.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca winien zlo?y? wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca w ramach wykazu potwierdzonego dowodami, o ktorych mowa powy?ej wyka?e si? zrealizowaniem (realizacj?) uslugi odbierania odpadow komunalnych z gminy/miasta/gmin nale??cych do zwi?zku mi?dzygminnego, ktorego liczba mieszka?cow jest nie mniejsza ni? 10.000 (slownie dziesi?? tysi?cy) wobec co najmniej 10.000 (slownie dziesi?? tysi?cy) mieszka?cow, a zamowienie bylo realizowanej przez co najmniej 3 miesi?ce. Zamawiaj?cy wymaga aby usluga, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim byla realizowana w ramach jednego zamowienia na rzecz jednego Zamawiaj?cego co oznacza brak mo?liwo?ci l?czenia zamowie?.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Dysponuje lub b?dzie dysponowal odpowiednim sprz?tem (pojazdy) niezb?dnym do wykonywania przedmiotu zamowienia w ilo?ci co najmniej:

? Pojazd ci??arowy ? ?mieciarka z funkcj? kompaktuj?c? ? 2 szt.

? Pojazd ci??arowy ? hakowiec lub bramowiec ? 1 szt.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia zmian zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposob i na warunkach zawartych w 11 wzoru umowy.

Zamawiaj?cy, poza mo?liwo?ci? zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ? 6) upzp, przewiduje rownie? mo?liwo?? dokonywania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonal wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje:

1) Aktualizacj? danych Wykonawcy i Zamawiaj?cego poprzez: zmian? nazwy firmy, zmian? adresu siedziby, zmian? formy prawnej itp.

2) Zmian? harmonogramu odbioru odpadow komunalnych.

Pozostale mo?liwo?ci zmiany umowy zostaly opisane w Sekcji VI.3.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w pok. nr 8 Urz?du Gminy w Boleslawcu, ul. Teatralna 1a.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Zaintereowani mog? uczestniczy? w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartal 2019r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Ci?g dalszy Sekcji III 2.2.

1. Zamawiaj?cy, poza mo?liwo?ci? zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ? 6) upzp, przewiduje rownie? mo?liwo?? dokonywania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonal wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje:

1) Aktualizacj? danych Wykonawcy i Zamawiaj?cego poprzez: zmian? nazwy firmy, zmian? adresu siedziby, zmian? formy prawnej itp.

2) Zmian? harmonogramu odbioru odpadow komunalnych.

3) Zmian? wynagrodzenia Wykonawcy w celu dostosowania do rzeczywistego (zwi?kszonego) zakresu uslugi zwi?zanej z odbiorem i zagospodarowaniem wi?kszej ilo?ci odpadow zmieszanych (niesegregowanych). Zmiana dotyczy przypadku zwi?kszenia przynajmniej o 5 % w stosunku do szacunku (6 600 Mg) przyj?tego w zalo?eniach do wyceny uslugi. Zamawiaj?cy pokryje dodatkowy koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadow (kod 20 03 01) powy?ej 6 930 Mg wg wzoru podanego w Rozdziale I pkt 3 pkt 4 Szczegolowego Opisu Przedmiotu Zamowienia (zal. 1 do SIWZ).

4) Zmian? wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5) Zmian? wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art.2ust.3-5 ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?.

6) Zmian? wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne.

7) Zmian? wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen za przyj?cie i unieszkodliwianie niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych o kodzie 20 03 01 na instalacji regionalnej pod warunkiem, ?e wzrost ten b?dzie przekraczal 15 % w stosunku do ceny obowi?zuj?cej na regionalnej instalacji w dniu skladania oferty.

8) Warunkiem dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadkach opisanych w pkt XVI.9. ppkt 4) i ppkt 5) i ppkt 6) i 8) jest wykazanie przez Wykonawc?, ?e wskazane podstawy zmian b?d? mialy wplyw na koszty wykonania przez Niego zamowienia.

W celu przeprowadzenia zmiany ceny, Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia szczegolowej kalkulacji kosztow z ktorej b?dzie wynikaly dane umo?liwiaj?ce zwi?kszenia nale?nego wynagrodzenia, a w tym ilo?? osob zatrudnionych z wynagrodzeniem minimalnym

2. Zmiany umowy dokonywane s? w formie pisemnej (aneks) pod rygorem niewa?no?ci.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy b?dzie potwierdzenie powstalych okoliczno?ci w formie opisowej i wla?ciwe umotywowanie przez ka?d? ze Stron umowy.

II.WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM:

1. Wysoko?? wadium

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 40 000,00 zl (slownie: czterdzie?ci tysi?cy zlotych 00/100 groszy) na okres zwi?zania ofert?.

2. Termin wniesienia

Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu do skladania ofert, wskazanego w pkt. XIII.2 SIWZ.

3. Forma

Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

1) pieni?dzu;

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 359, ze zm.).

4. Wadium wniesione w formie pieni??nej nale?y wplaci? na rachunek Zamawiaj?cego Lu?ycki Bank Spoldzielczy w Lubaniu Oddzial w Boleslawcu 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Boleslawiec: Refuse and waste related services

2017/S 193-396131

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Boleslawiec
6121636303
ul. Teatralna 1a
Boleslawiec
59-700
Poland
Contact person: Stefan Lucki
Telephone: +48 7323221
E-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
Fax: +48 7351783
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.gminaboleslawiec.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych.

Reference number: RGG.271.1.10.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90511300
90513100
90512000
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Boleslawiec: Refuse and waste related services
ND Document number 396131-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BOLESLAWIEC
AU Authority name Gmina Boleslawiec (6121636303)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90511300 - Litter collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90511300 - Litter collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) http://www.gminaboleslawiec.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >