Poland-Zgierz: Frozen fish, fish fillets and other fish meat

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003525028511805
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395618-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Frozen fish, fish fillets and other fish meat

2017/S 193-395618

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
PL
ul. Konstantynowska 85
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Dariusz D?browski
Telephone: +48 261442097
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261442101
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://www.31wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.31wog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Obrona
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ?ywno?ci dostawa ryb ,przetworow rybnych, produktow garma?eryjnych chlodzonych oraz olejow i tluszczy ro?linnych na 2018 r.

Reference number: 3/ZP/18
II.1.2) Main CPV code
15220000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa ryb, przetworow rybnych, produktow garma?eryjnych chlodzonych oraz olejow i tluszczy ro?linnych na 2018 r.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

3. Rodzaj, ilo??, miejsca dostaw, cz?stotliwo?? i godziny przyj?cia dostaw zamawianego asortymentu okre?lony zostal w harmonogramie cz?stotliwo?ci i miejsc dostaw

w zal?czniku Nr 2 do SIWZ.

4. Termin realizacji przedmiotu zamowienia: Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie bylo realizowane wedlug potrzeb Zamawiaj?cego w okresie od dnia 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.

5. Miejsca realizacji dostaw oraz osoby upowa?nione do kontaktu zostaly uj?te w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa ryb i przetworow rybnych w 2018r. ? zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15232000
15234000
15240000
15241200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL7
NUTS code: PL712
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyny ?ywno?ciowe w Lodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku i Le?nicy Wielkiej oraz Przedszkole Wojskowe nr 129 w Nowym Glinniku oraz Przedszkole Wojskowe nr 147 Le?nicy Wielkiej.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

2. Zakres, wielko?? i opis przedmiotu zamowienia ? zakres podstawowy

Zadanie nr 1 Ryby i przetwory rybne

1. Karp ?wie?y tusza 180 kg

2. Pstr?g filet 60 kg

3. Loso? filet 60 kg

4. Sandacz filet mro?ony 36 kg

5. Dorsz atlantycki mro?ony filet 740 kg

6. Morszczuk mro?ony filet 1.000 kg

7. Mintaj mro?ony filet 484 kg

8. ?ledzie solone matjasy filety 722 kg

9. Pstr?g w?dzony patroszony 32 kg

10. Loso? w?dzony filet 64 kg

11. Makrela w?dzona tusza 758 kg

12. ?led? marynowany 224 kg

13. ?led? po kaszubsku 212 kg

14. Tu?czyk w sosie wlasnym 152 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamowienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna ?zakres podstawowy ? gwarantowanego wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazanej w tabeli kolumna ?zakres opcji.

2. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mialo zastosowanie w ramach zawartej umowy wedlug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?glo?ci zaopatrywania osob ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktow ?ywno?ciowych w zamowieniu podstawowym, poprzez zamowienia skladane na zasadach przewidzianych w umowie.

3. Zakres, wielko?? i opis przedmiotu zamowienia ? zakres opcji

Zadanie nr 1 Ryby i przetwory rybne

1. Karp ?wie?y tusza 270 kg

2. Pstr?g filet 90 kg

3. Loso? filet 90 kg

4. Sandacz filet mro?ony 54 kg

5. Dorsz atlantycki mro?ony filet 1.100 kg

6. Morszczuk mro?ony filet 1.500 kg

7. Mintaj mro?ony filet 726 kg

8. ?ledzie solone matjasy filety 1.083 kg

9. Pstr?g w?dzony patroszony 48 kg

10. Loso? w?dzony filet 96 kg

11. Makrela w?dzona tusza 1.137 kg

12. ?led? marynowany 336 kg

13. ?led? po kaszubsku 318 kg

14. Tu?czyk w sosie wlasnym 228 kg.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wysoko?? wadium oraz jego formy dla ka?dego z zada? zostaly okre?lone w rozdziale VIII SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa produktow garma?eryjnych chlodzonych na 2018 r. ? zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15894300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL7
NUTS code: PL71
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Magazyny ?ywno?ciowe w Lodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku, Le?nicy Wielkiej, Przedszkole Wojskowe nr 129 w Nowym Gliniku oraz Przedszkole Wojskowe nr 147 w Le?nicy Wielkiej.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ..

2. Zakres, wielko?? i opis przedmiotu zamowienia ? zakres podstawowy

Zadanie nr 2 Produkty garma?eryjne chlodzone

1. Pierogi z kapust? i grzybami 236 kg

2. Pierogi ruskie 248 kg

3. Piero?ki z mi?sem 296 kg

4. Piero?ki z grzybami 288 kg

5. Kluski ?l?skie 284 kg

6. Kluski ?l?skie z mi?sem 368 kg

7. Krokiety z mi?sem 464 kg

8. Krokiety z kapust? i mi?sem 408 kg

9. Nale?niki z serem 624 kg

10. Kopytka 208 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1 Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamowienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna ?Zakres podstawowy ? gwarantowanego wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazanej w tabeli kolumna ?zakres opcji.

2. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mialo zastosowanie w ramach zawartej umowy wedlug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?glo?ci zaopatrywania osob ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktow ?ywno?ciowych w zamowieniu podstawowym, poprzez zamowienia skladane na zasadach przewidzianych w umowie.

3. Zakres, wielko?? i opis przedmiotu zamowienia ? zakres opcji

Zadanie nr 2 Produkty garma?eryjne chlodzone

1. Pierogi z kapust? i grzybami 354 kg

2. Pierogi ruskie 372 kg

3. Piero?ki z mi?sem 444 kg

4. Piero?ki z grzybami 432 kg

5. Kluski ?l?skie 426 kg

6. Kluski ?l?skie z mi?sem 552 kg

7. Krokiety z mi?sem 696 kg

8. Krokiety z kapust? i mi?sem 612 kg

9. Nale?niki z serem 936 kg

10. Kopytka 312 kg.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wysoko?? wadium oraz jego formy dla ka?dego z zada? zostaly okre?lone w rozdziale VIII SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa olejow i tluszczy ro?linnych na 2018 r. ? zadanie nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15411100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL7
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Magazyny ?ywno?ciowe w Lodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku oraz Przedszkole Wojskowe nr 129 w Nowym Glinniku i Przedszkole Wojskowe nr 147 w Le?nicy Wielkiej.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ..

2. Zakres, wielko?? i opis przedmiotu zamowienia ? zakres podstawowy

Zadanie nr 3 Oleje i tluszcze ro?linne

1. Olej rzepakowy 1.324 l

2. Oliwa z oliwek 96 l

3. Olej slonecznikowy 880 l

4. Mix tluszczowy jedno porcjowy 1.080 kg

5. Margaryna 1.000 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamowienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna ?zakres podstawowy ? gwarantowanego wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazanej w tabeli kolumna ?zakres opcji.

2. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mialo zastosowanie w ramach zawartej umowy wedlug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?glo?ci zaopatrywania osob ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktow ?ywno?ciowych w zamowieniu podstawowym, poprzez zamowienia skladane na zasadach przewidzianych w umowie.

3. Zakres, wielko?? i opis przedmiotu zamowienia ? zakres opcji

Zadanie nr 3 Oleje i tluszcze ro?linne

1. Olej rzepakowy 1.986 l

2. Oliwa z oliwek 141 l

3. Olej slonecznikowy 1.320 l

4. Mix tluszczowy jedno porcjowy 1.620 kg

5. Margaryna 1.500 kg.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wysoko?? wadium oraz jego formy dla ka?dego z zada? zostaly okre?lone w rozdziale VIII SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawca w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowi?zany zlo?y? nast?puj?ce dokumenty w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez wykonawc? lub osob? (osoby) upowa?nion?, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich zada?):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

b) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci; wg zal?cznika nr 10 do SIWZ

c) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne; wg zal?cznika nr 11 do SIWZ

2) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit.:

a) lit. a ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

3) Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

4) Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2), zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony w terminach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2).

5) W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

6) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 lit a, sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed terminem skladania ofert.

7) W celu oceny wst?pnej Wykonawca obowi?zany jest zlo?y? formularz JEDZ ( zal?cznik nr 6 do SIWZ ) wraz z ofert?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, i? jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia obejmuj?cej rownie? odpowiedzialno?? ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz?dzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (?rodki spo?ywcze) oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienale?yte wykonanie zamowienia w okresie ubezpieczenia na kwot? minimum:

dla zadania 1 ? o warto?ci nie mniejszej ni? 45 000 PLN

dla zadania 2 ? o warto?ci nie mniejszej ni? 35 000 PLN

dla zadania 2 ? o warto?ci nie mniejszej ni? 15 000 PLN

W przypadku skladania ofert na wi?cej ni? jedno zadanie, Wykonawca wyka?e, i? jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej na kwot? nie mniejsz? ni? suma przypisanych kwot na ktore sklada ofert? ( np. dla zada? nr 1 i nr 2 na kwot? nie mniejsz? ni? 80 000 PLN ? 45 000 PLN + 35 000 PLN )

W przypadku skladania oferty na wszystkie 3 zadania, Wykonawca wyka?e, i? jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej o warto?ci nie mniejszej ni? 95 000 PLN. ( 45 000 PLN + 35 000 PLN + 15 000 PLN ).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) dostawy glownej, odpowiadaj?cej swoim rodzajem dostawie stanowi?cej przedmiot zamowienia z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz ktorego dostawa zostala wykonana. Wykonawca obowi?zany jest do zal?czenia dowodow potwierdzaj?cych, ?e dostawa zostala wykonana lub jest wykonywana nale?ycie. Dowodami o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu. W przypadku dostaw nadal realizowanych Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? ich nale?yte wykonanie w kwocie, o ktorej mowa w poni?szej tabeli.

Warto?? ka?dej (pojedynczej) dostawy winna by? nie mniejsza ni?:

Nr zadania: Przedmiot zamowienia Warto?? brutto w zl:

Zadanie 1 Ryby i przetwory rybne 45.000,00

Zadanie 2 Produkty garma?eryjne 35.000,00

Zadanie 3 Oleje i tluszcze ro?linne 15.000,00

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedno zadanie musi wykaza? si? do?wiadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie dostaw na kwot? odpowiadaj?c? ka?demu z tych zada? (je?eli Wykonawca sklada ofert? np. na zadania 1-3 musi wykaza?, i? posiada do?wiadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie:

? dla zadania nr 1 min. jednej dostawy ryb i przetworow rybnych o warto?ci nie mniejszej ni? 45 000 PLN

? dla zadania nr 2 min. jednej dostawy produktow garma?eryjnych o warto?ci nie mniejszej ni? 35 000 PLN,

? dla zadania nr 3 min. jednej dostawy olejow i tluszczy ro?linnych o warto?ci nie mniejszej ni? 15 000 PLN).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 9 do SIWZ. Warunki platno?ci przelew w ci?gu 30 dni od otrzymania faktury VAT.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
Place:

31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Zgierzu ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz budynek nr 3 parter pomieszczenie nr 14/15 sala odpraw nr 1.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pa?dziernik 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spelniaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp.) Wykonawca sklada:

a) Aktualn? decyzj? Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakladu do produkcji lub obrotu okre?laj?c? rodzaj i zakres dzialalno?ci ? dotyczy wszystkich zada? nr 1-3

Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1225 ze. zm.), je?eli ustawa naklada obowi?zek takich uprawnie?;

lub

Aktualn? decyzj? Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu do wprowadzenia do obrotu produktow pochodzenia zwierz?cego, nieobj?tego urz?dow? kontrol? organow Inspekcji Weterynaryjnej okre?laj?c? rodzaj i zakres dzialalno?ci ? dotyczy tylko zada? nr 1 i nr 2

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1225 ze.zm.) oraz ustawa z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127 ze.zm.) je?eli ustawa naklada obowi?zek takich uprawnie?;

Aktualn? decyzj? Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu do wprowadzania do obrotu produktow pochodzenia nie zwierz?cego;

Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225 ze. zm.), je?eli ustawa naklada obowi?zek takich uprawnie?; dotyczy tylko zadania nr 3

lub

Aktualne za?wiadczenie wydane przez Pa?stwow? Inspekcje Sanitarn? potwierdzaj?ce wpisanie do rejestru zatwierdzonych zakladow produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno??, podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (wzor zawiera zal?cznik nr 6 do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007 r. w sprawie wzorow dokumentow dotycz?cych rejestracji i zatwierdzenia zakladow produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno?? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 Nr 106 poz. 730 ze zm.) je?eli ustawa naklada obowi?zek takich uprawnie?;dotyczy wszystkich zada? nr 1-3

b) Aktualny dokument potwierdzaj?cy stosowanie wdro?onego systemu HACCP:

Aktualny certyfikat HACCP wystawiony przez niezale?n?, akredytowan? jednostk? certyfikuj?c?;dotyczy wszystkich zada? nr 1-3

lub

Za?wiadczenie wla?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub wla?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia Dz.U. z 2015 r. poz. 1225 ze. zm.) je?eli ustawa naklada obowi?zek takich uprawnie?;dotyczy wszystkich zada? nr 1-3

lub

Protokol z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sklad ktorego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn? ocen? opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia Dz.U. z 2015 r. poz. 1225 ze. zm.) je?eli ustawa naklada obowi?zek takich uprawnie?;dotyczy wszystkich zada? nr 1-3

Wymagane dokumenty powinny by? przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez osob? lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca mo?e zamiast za?wiadcze?, o ktorych mowa w ust. a) i b) zlo?y? inne dokumenty potwierdzaj?ce odpowiednio stosowanie przez Wykonawc? rownowa?nych ?rodkow zapewnienia jako?ci i stosowanie rownowa?nych ?rodkow zarz?dzania.

Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes

w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Frozen fish, fish fillets and other fish meat

2017/S 193-395618

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
PL
ul. Konstantynowska 85
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Dariusz D?browski
Telephone: +48 261442097
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261442101
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://www.31wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ?ywno?ci dostawa ryb ,przetworow rybnych, produktow garma?eryjnych chlodzonych oraz olejow i tluszczy ro?linnych na 2018 r.

Reference number: 3/ZP/18
II.1.2) Main CPV code
15220000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa ryb i przetworow rybnych w 2018r. ? zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15232000
15234000
15240000
15241200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL7
NUTS code: PL712
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa produktow garma?eryjnych chlodzonych na 2018 r. ? zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15894300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL7
NUTS code: PL71
NUTS code: PL712
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa olejow i tluszczy ro?linnych na 2018 r. ? zadanie nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15411100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL7
NUTS code: PL712
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Zgierz: Frozen fish, fish fillets and other fish meat
ND Document number 395618-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZGIERZ
AU Authority name 31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15220000 - Frozen fish, fish fillets and other fish meat
15232000 - Salted fish
15234000 - Smoked fish
15240000 - Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish
15241200 - Prepared or preserved herring
15411100 - Vegetable oils
15894300 - Prepared dishes
OC Original CPV code 15220000 - Frozen fish, fish fillets and other fish meat
15232000 - Salted fish
15234000 - Smoked fish
15240000 - Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish
15241200 - Prepared or preserved herring
15411100 - Vegetable oils
15894300 - Prepared dishes
RC NUTS code PL
PL7
PL71
PL712
IA Internet address (URL) http://www.31wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >