Poland-Bytom: Refuse transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003525284595200
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396884-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bytom: Refuse transport services

2017/S 193-396884

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Bytomskie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. T. Ko?ciuszki 11
Bytom
41-902
Poland
Contact person: Dzial Prawny i Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 323967100
E-mail: przetargi@bpk.pl
Fax: +48 323967158
NUTS code: PL228

Internet address(es):

Main address: http://www.bpk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bpk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie osadow ?ciekowych o kodzie 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01 i zawarto?ci piaskownikow o kodzie 19 08 02 z Oczyszczalni Centralna, Miechowice, Bobrek i Przepompowni ?ciekow.

Reference number: 8/2017
II.1.2) Main CPV code
90512000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na odbiorze i zagospodarowaniu osadow ?ciekowych o kodzie 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01 i zawarto?ci piaskownikow o kodzie 19 08 02 z Oczyszczalni Centralna, Miechowice, Bobrek i Przepompowni ?ciekow z podzialem na 3 cz??ci:

1.1. Cz??? I. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu rolniczym (odzysk metod? R10) ustabilizowanych komunalnych osadow ?ciekowych

o kodzie odpadu 19 08 05, pochodz?cych z Oczyszczalni ?ciekow Centralna, Oczyszczalni ?ciekow Miechowice i Oczyszczalni ?ciekow Bobrek w Bytomiu.

1.2. Cz??? II. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i utylizacji skratek o kodzie odpadu 19 08 01 pochodz?cych z O? Centralna, O? Miechowice, O? Bobrek, P? ?rodmie?cie oraz Przepompowni ?ciekow w Bytomiu.

1.3. Cz??? III. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i utylizacji piasku o kodzie odpadu 19 08 02 pochodz?cych z Oczyszczalni ?ciekow Centralna, Oczyszczalni ?ciekow.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu rolniczym (odzysk metod? R10) ustabilizowanych komunalnych osadow ?ciekowych o kodzie odpadu 19 08 05

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513000
90512000
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL228
Main site or place of performance:

Zgodnie z pkt. 3.2. SIWZ oraz pkt. II.2.4). ust. 2 niniejszego ogloszenia.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Cz??? I. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu rolniczym (odzysk metod? R10) ustabilizowanych komunalnych osadow ?ciekowych o kodzie odpadu 19 08 05, pochodz?cych z Oczyszczalni ?ciekow Centralna, Oczyszczalni ?ciekow Miechowice i Oczyszczalni ?ciekow Bobrek w Bytomiu.

1.1. Wykonawca zobowi?zany jest do zagospodarowania odebranego osadu zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 6.2.2015 r. w sprawie komunalnych osadow ?ciekowych (Dz. U. z 2015, poz. 257)

1.2. Szacunkowa roczna ilo?? osadow ?ciekowych powstaj?cych w bytomskich oczyszczalniach ?ciekow wynosi 17 500 Mg. (Szacunek na podstawie ilo?ci osadu wytworzonego w 2016 r.)

1.3. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do badania gruntow oraz do okresowych bada? osadow ?ciekowych z cz?stotliwo?ci? okre?lon? w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 6.2.2015 Dz.U. 2015 poz. 257 w sprawie komunalnych osadow ?ciekowych, z prob pobieranych na terenie danej oczyszczalni ?ciekow na zlecenie Zamawiaj?cego.

1.4. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przeprowadzania poboru prob oraz ich badania przez akredytowane laboratorium.

1.5. Wykonawca zobowi?zany b?dzie rownie? do przygotowywania kart aplikacji osadow po przeprowadzonych badaniach.

2. Lokalizacja:

2.1. Oczyszczalnia ?ciekow Centralna, 41-922 Radzionkow, ul. Sikorskiego 5a

2.2. Oczyszczalnia ?ciekow Miechowice, 41-923 Bytom, ul. Laszczyka

2.3. Oczyszczalnia ?ciekow Bobrek, 41-905 Bytom ul. Niemcewicza

2.4. Przepompownia ?ciekow ?rodmie?cie, 41-902 Bytom, ul. Zabrza?ska 1

2.5. Przepompownie ?ciekow przy ulicach: Drobczyka, Dworska, Dzier?onia, Kolonia Zgorzelec, Krzy?owa, Lagiewnicka, Lanowa, Lu?ycka, Matejki, Modrzewiowa, Modrzewskiego, Nickla, Nowa, Olchowa, Olimpijska, Orzegowska, Pilsudskiego, Polnocna, Przelotowa, Strzelcow Bytomskich, Techniczna.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera wzor umowy, ktory stanowi zal?cznik nr 3A do SIWZ.

4. Umo?liwia si? Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania uslugi, w celu pozyskania wszelkich danych mog?cych by? przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryterium: Cena ? waga kryterium 100 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze,transporcie i utylizacji skratek o kodzie odpadu 19 08 01 pochodz?cych z O? Centralna, O? Miechowice, O? Bobrek, P? ?rodmie?cie oraz Przepompowni ?ciekow w Byto

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513000
90512000
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL228
Main site or place of performance:

Zgodnie z pkt. 3.2. SIWZ oraz pkt. II.2.4). ust. 2 niniejszego ogloszenia.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Cz??? II. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i utylizacji skratek o kodzie odpadu 19 08 01 pochodz?cych z O? Centralna, O? Miechowice, O? Bobrek, P? ?rodmie?cie oraz Przepompowni ?ciekow w Bytomiu.

1.2. Wykonawca zobowi?zany jest do post?powania z odpadami, stanowi?cymi przedmiot umowy, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 z po?n. zm), dot. odbioru i transportu odpadow.

1.2. Szacunkowa roczna ilo?? skratek powstaj?cych w bytomskich O? i P? wynosi 400 Mg (Szacunek na podstawie ilo?ci odpadow wytworzonych w 2016 r.)

2. Lokalizacja:

2.1. Oczyszczalnia ?ciekow Centralna, 41-922 Radzionkow, ul. Sikorskiego 5a

2.2. Oczyszczalnia ?ciekow Miechowice, 41-923 Bytom, ul. Laszczyka

2.3. Oczyszczalnia ?ciekow Bobrek, 41-905 Bytom ul. Niemcewicza

2.4. Przepompownia ?ciekow ?rodmie?cie, 41-902 Bytom, ul. Zabrza?ska 1

2.5. Przepompownie ?ciekow przy ulicach: Drobczyka, Dworska, Dzier?onia, Kolonia Zgorzelec, Krzy?owa, Lagiewnicka, Lanowa, Lu?ycka, Matejki, Modrzewiowa, Modrzewskiego, Nickla, Nowa, Olchowa, Olimpijska, Orzegowska, Pilsudskiego, Polnocna, Przelotowa, Strzelcow Bytomskich, Techniczna.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera wzor umowy, ktory stanowi zal?cznik nr 3B do SIWZ.

4. Umo?liwia si? Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania uslugi, w celu pozyskania wszelkich danych mog?cych by? przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryterium: Cena ? waga kryterium 100 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i utylizacji piasku o kodzie odpadu 19 08 02 pochodz?cych z Oczyszczalni ?ciekow Centralna, O? Miechowice, O? Bobrek.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513000
90512000
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL228
Main site or place of performance:

Zgodnie z pkt. 3.2. SIWZ oraz pkt. II.2.4). ust. 2 niniejszego ogloszenia.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Cz??? III. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i utylizacji piasku o kodzie odpadu 19 08 02 pochodz?cych z Oczyszczalni ?ciekow Centralna, Oczyszczalni ?ciekow Miechowice, Oczyszczalni ?ciekow Bobrek.

1.1. Wykonawca zobowi?zany jest do post?powania z odpadami, stanowi?cymi przedmiot umowy, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 z po?n. zm.), dot. odbioru i transportu odpadow.

1.2. Szacunkowa roczna ilo?? piasku powstaj?cego w bytomskich O? wynosi 300 Mg (Szacunek na podstawie ilo?ci odpadow wytworzonych w 2016 r.)

2. Lokalizacja:

2.1. Oczyszczalnia ?ciekow Centralna, 41-922 Radzionkow, ul. Sikorskiego 5a

2.2. Oczyszczalnia ?ciekow Miechowice, 41-923 Bytom, ul. Laszczyka

2.3. Oczyszczalnia ?ciekow Bobrek, 41-905 Bytom ul. Niemcewicza

2.4. Przepompownia ?ciekow ?rodmie?cie, 41-902 Bytom, ul. Zabrza?ska 1

2.5. Przepompownie ?ciekow przy ulicach: Drobczyka, Dworska, Dzier?onia, Kolonia Zgorzelec, Krzy?owa, Lagiewnicka, Lanowa, Lu?ycka, Matejki, Modrzewiowa, Modrzewskiego, Nickla, Nowa, Olchowa, Olimpijska, Orzegowska, Pilsudskiego, Polnocna, Przelotowa, Strzelcow Bytomskich, Techniczna.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera wzor umowy, ktory stanowi zal?cznik nr 3C do SIWZ.

4. Umo?liwia si? Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania uslugi, w celu pozyskania wszelkich danych mog?cych by? przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryterium: Cena ? waga kryterium 100 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelnia warunek je?li wyka?e, ?e:

1. Dla cz??ci I ? posiada aktualne decyzje na prowadzenie przedmiotowej dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow o kodach: 19 08 05

2. Dla cz??ci II i III ? posiada aktualne decyzje na prowadzenie przedmiotowej dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow o kodach: 19 08 01; 19 08 02; oraz w zakresie utylizacji lub zbierania odpadow o kodach 19 08 01; 19 08 02 zgodnie z ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 t.j. z po?n zm.).

Maj?c na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiaj?cy zastrzega, ?e w sytuacji skladania oferty przez dwa lub wi?cej podmiotow (Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca b?dzie polegal na zasobach innego podmiotu, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, warunek o ktorym mowa w pkt 5.2.2.1. SIWZ musi zosta? spelniony w calo?ci przez Wykonawc? (jednego z Wykonawcow wspolnie skladaj?cego ofert?) lub podmiot, na ktorego zdolno?ci w tym zakresie powoluje si? Wykonawca ? brak mo?liwo?ci tzw. sumowania do?wiadczenia)

na potwierdzenie spelnienia warunku wykonawca na wezwanie zlo?y: aktualne decyzje na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow o kodach: 19 08 01; 19 08 02; 19 08 05 (dotyczy cz??ci I-III) oraz w zakresie utylizacji lub zbierania odpadow o kodach 19 08 01; 19 08 02 (dotyczy cz??ci II i III) zgodnie z ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 t.j. z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e:

1. posiada wiedz? i do?wiadczenie niezb?dne do wykonania zamowienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal albo wykonuje, co najmniej:

1.1. Dla cz. I ? co najmniej jedn? uslug? obejmuj?c? swym zakresem zagospodarowanie osadow ?ciekowych w ilo?ci min. 17 500 Mg rocznie,

1.2. Dla cz. II ? co najmniej jedn? uslug? obejmuj?c? swym zakresem utylizacj? skratek w ilo?ci min. 400 Mg rocznie;

1.3. Dla cz. II ? co najmniej jedn? uslug? obejmuj?c? swym oraz utylizacj? piasku w ilo?ci min. 300 Mg rocznie

2. Dysponowal odpowiednim potencjalem technicznym niezb?dnym do realizacji zamowienia, jak ni?ej:

2.1. Dla cz. I:

1) Samochod specjalistyczny do przewozu odpadow wyposa?ony w system monitoringu GPS w czasie rzeczywistym i tras archiwalnych w ilo?ci 4 szt.

2) kontenery o poj. 20m3 w ilo?ci 10 szt. oraz kontenery o poj. 7m3 w ilo?ci 2 szt.

3) podajnik ta?mowy do sypania osadu do 4 kontenerow w ilo?ci 1 szt.

4) gruntem o powierzchni min. 300 ha do odzysku osadow metod? R10

5) urz?dzenie wagowe do wa?enia odbieranych odpadow posiadaj?ce aktualn? legalizacj?

2.2. Dla cz. II:

1) Samochod specjalistyczny do przewozu odpadow wyposa?ony w system monitoringu GPS w czasie rzeczywistym i tras archiwalnych w ilo?ci 1 szt.

2) pojemniki (plastikowe) o poj. 120 L w ilo?ci 10 szt.; pojemniki (plastikowe) o poj. 240 L w ilo?ci 70 szt. oraz pojemniki (metalowe) o poj. 1100 L w ilo?ci 33 szt.

3) urz?dzenie wagowe do wa?enia odbieranych odpadow posiadaj?ce aktualn? legalizacj?

2.3. Dla cz III:

1) Samochod specjalistyczny do przewozu odpadow wyposa?ony w system monitoringu GPS w czasie rzeczywistym i tras archiwalnych w ilo?ci 1 szt.

2) pojemniki (plastikowe) o poj. 120 L w ilo?ci 10 szt.; pojemniki (plastikowe) o poj. 240 L w ilo?ci 15 szt. oraz kontener o poj. 7m3 w ilo?ci 1 szt.

3) urz?dzenie wagowe do wa?enia odbieranych odpadow posiadaj?ce aktualn? legalizacj?

3. W celu spelnienia warunku, o ktorym mowa w pkt. 2 (5.2.2.2 SIWZ) Wykonawca mo?e wykaza? wyl?cznie dla II i III cz. ten sam samochod, o ktorym mowa w ppkt. 1) oraz to samo urz?dzenie wagowe dla wszystkich cz??ci. Pozostale wymagania dotycz?ce spelnienia wy?ej wskazanego warunku nale?y spelni? dla ka?dej cz??ci odr?bnie.

4. Wykonawca mo?e w celu potwierdz. spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, po spelnieniu warunkow okre?lonych w art. 22a PZP.

4.1. W odniesieniu do warunkow dot. wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia (pkt 5.2.2.1. SIWZ), Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

4.2. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa powy?ej, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:

4.2.1. zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

4.2.2. zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 5.1.2 SIWZ.

5. Na potw. spelnienia warunku na wezwanie: Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiad. okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, (c.d. poni?ej_.

Minimum level(s) of standards possibly required:

C.d. pkt. III.1.3)

na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?yli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dowodow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladnia ofert w post?powaniu. Wzor wykazu uslug b?dzie przekazany przez Zamawiaj?cego wraz z wezwaniem, o ktorym mowa w 6.4. SIWZ,

6. wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzor wykazu narz?dzi b?dzie przekazany przez Zamawiaj?cego wraz z wezwaniem,

o ktorym mowa w 6.4. SIWZ.

7. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zobowi?zanie to winno zosta? zlo?one wraz z ofert?.

7.1. W ramach niniejszego zobowi?zania Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, w zwi?zku z tym, z o?wiadczenia powinno wynika?:

7.1.1. Zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

7.1.2. Sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

7.1.3. Zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci:

1. Cz??? I: 49 000,00 PLN

2. Cz??? II: 4 000,00 PLN

3. Cz??? III: 3 000,00 PLN

zgodnie z pkt. 8 SIWZ.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki zostaly okre?lone w zal?cznikach nr 3A, 3B i 3C do SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w zal?cznikach nr 3A, 3B i 3C do SIWZ. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % calkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w pokoju nr 312 (BPK Sp. z o.o. ? pl. Ko?ciuszki 11, 41-902 Bytom).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W post?powaniu o udzielenie zamowienia udzial mog? bra? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego z powodow okre?l. w w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp, z zastrze?eniem, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu

w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

Wykonawca dol?czy do oferty: aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 5.2 SIWZ) oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych ktorym mowa w pkt 5.1 SIWZ. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow za siebie wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiotow. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym ? nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) PZP tj:

1. O?wiad. i dokument. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 PZP:

1.1. Informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) 14) i 21) PZP wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert,

1.2. O?wiad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

1.3. O?wiad. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rod. zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

2. Dok. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 PZP:

2.1. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,

2.2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US ( zgodnie z pkt. 6.4.2.2. SIWZ)

2.3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. ( zgodnie z pkt. 6.4.2.3. SIWZ).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob,

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1. i .2. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

c.d. pkt. IV.3):

3. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) albo art. 25 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.

3.1. W okoliczno?ciach wskazanych w pkt 6.4.3 SIWZ Wykonawca zobowi?zany jest do wypelnienia stosownych rubryk w JEDZ, oraz do zlo?enia wraz z ofert? dowodow, o ktorych mowa w pkt 6.4.3. SIWZ.

3.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolne okoliczno?ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce przedstawione dowody, o ktorych mowa w pkt 6.4.3 SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej gr. kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia b?dzie udost?pniony przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej wraz z informacj? z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

5.Zgodnie z art. 24aa PZP, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

6. Uregulowania w zakresie dokumentow podmiotow zagranicznych zawarto w pkt. 6.6-6.7 SIWZ.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bytom: Refuse transport services

2017/S 193-396884

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Bytomskie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. T. Ko?ciuszki 11
Bytom
41-902
Poland
Contact person: Dzial Prawny i Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 323967100
E-mail: przetargi@bpk.pl
Fax: +48 323967158
NUTS code: PL228

Internet address(es):

Main address: http://www.bpk.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie osadow ?ciekowych o kodzie 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01 i zawarto?ci piaskownikow o kodzie 19 08 02 z Oczyszczalni Centralna, Miechowice, Bobrek i Przepompowni ?ciekow.

Reference number: 8/2017
II.1.2) Main CPV code
90512000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu rolniczym (odzysk metod? R10) ustabilizowanych komunalnych osadow ?ciekowych o kodzie odpadu 19 08 05

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513000
90512000
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL228
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze,transporcie i utylizacji skratek o kodzie odpadu 19 08 01 pochodz?cych z O? Centralna, O? Miechowice, O? Bobrek, P? ?rodmie?cie oraz Przepompowni ?ciekow w Byto

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513000
90512000
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL228
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III. Usluga polegaj?ca na bie??cym odbiorze, transporcie i utylizacji piasku o kodzie odpadu 19 08 02 pochodz?cych z Oczyszczalni ?ciekow Centralna, O? Miechowice, O? Bobrek.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513000
90512000
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL228
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Bytom: Refuse transport services
ND Document number 396884-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BYTOM
AU Authority name Bytomskie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
RC NUTS code PL228
IA Internet address (URL) http://www.bpk.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >