Poland-Belchatow: Repair and maintenance services of machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003525405779064
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 396883-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure

Poland-Belchatow: Repair and maintenance services of machinery

2017/S 193-396883

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Centrala Spolki PGE GiEK SA
ul. W?glowa 5
Belchatow
97-400
Poland
Contact person: Agnieszka Bro?yna
Telephone: +48 447354013
E-mail: agnieszka.brozyna@gkpge.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.swpp.gkpge.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.swpp.gkpge.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjanalna S.A. Oddzial Elektrownia Belchatow, Sekcja Realizacji Zakupow przy Oddziale ELB
ul. Energetyczna 7, Rogowiec, Biuro Podawcze, budynek U-9, pokoj nr 2
Belchatow 5
97-406
Poland
Contact person: Agnieszka Bro?yna
Telephone: +48 447354013
E-mail: agnieszka.brozyna@gkpge.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.swpp.gkpge.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrownia Belchatow.

Reference number: GEK/PMR-ELB/10407/2017
II.1.2) Main CPV code
50530000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokachnr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrownia Belchatow.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL713
Main site or place of performance:

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzial Elektrownia Belchatow Rogowiec, ul.Energetyczna7, 97-406 Belchatow 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonawca odpowiedzialny b?dzie za kompleksowe zaprojektowanie, kompleksow? dostaw? urz?dze? i wyposa?enia oraz wykonanie modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin w oparciu o technologi? mokr? (wapienno-gipsow?) wraz z fundamentami, obiektami towarzysz?cymi i wymaganymi przerobkami istniej?cych ukladow technologicznych, Rozruch, Ruch Probny, przeprowadzenie wszystkich prob sprawdzaj?cych prawidlowo?? pracy zmodernizowanych IOS, przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym Pomiarow Gwarancyjnych i przekazanie zmodernizowanych IOS do eksploatacji.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zu?ycie energii elektrycznej urz?dze? zasilanych napi?ciem 6 kV / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatow:

1. Zamawiaj?cy zaprosi do skladania ofert wst?pnych 3 wykonawcow, ktorzy spelnili warunki udzialu w post?powaniu oraz uzyskali najwy?sz? liczb? punktow w kryteriach selekcji w oparciu o nast?puj?ce zasady:

1) Za ka?de zamowienie spelniaj?ce wymogi opisane w Sekcji III.1.3 ponad wymagane minimum, wykazane w celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w post?powaniu, wykonane poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej oraz pa?stw ? czlonkow GPA, wykonawca otrzyma 1 punkt;

2) Za ka?de zamowienie spelniaj?ce wymogi opisane w Sekcji III.1.3 ponad wymagane minimum, wykazane w celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w post?powaniu, wykonane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pa?stw ? czlonkow GPA, wykonawca otrzyma 5 punktow;

3) Maksymalna ilo?? zamowie? podlegaj?ca punktacji wynosi 4.

2. W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikuj?cym wykonawcow do dalszego udzialu w post?powaniu, znajdzie si? wi?cej ni? 1 wykonawca, Zamawiaj?cy zakwalifikuje do udzialu w post?powaniu wszystkich wykonawcow, ktorzy znajd? si? na tym miejscu w zwi?zku z otrzyman? liczb? punktow. Je?eli liczba wykonawcow spelniaj?cych warunki udzialu w post?powaniu b?dzie mniejsza ni?3, zamawiaj?cy zaprosi do dalszego etapu post?powania wszystkich wykonawcow spelniaj?cych te warunki i niepodlegaj?cych wykluczeniu.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, ?e w przypadku gdy Wykonawca zastrzega informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczegolno?ci informacje zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, zobowi?zany jest wskaza?(oznaczy?) zastrze?on? informacj? oraz wykaza?, ?e ta informacja jest tajemnic? przedsi?biorstwa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12,13 lit. a-c, 14-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z po?niejszymi zmianami), dalej Ustawa.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y?:

2.1. wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu aktualne na dzie? skladania wnioskow ? o?wiadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ nale?y zlo?y? w odniesieniu do:

a) wykonawcy,

b) ka?dego z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia,

c) podmiotow, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si? na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy.

2.2. na wezwanie Zamawiaj?cego:

2.2.1. Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego,

2.2.2. Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego,

2.2.3. Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego,

2.2.4. Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej,

2.2.5. O?wiadczenia wykonawcy o:

? braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

? braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

? niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

2.3. w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiaj?cego informacji o wynikach oceny spelniania warunkow udzialu w post?powaniu i otrzymanych ocenach spelniania tych warunkow, wykonawcy skladaj? bez wezwania-O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

3. Wykonawcy wst?pnie zakwalifikowani, na podstawie JEDZ, do dalszego etapu post?powania, b?d? zobowi?zani do zlo?enia O?wiadcze? i dokumentow wskazanych w ?Informacjach i wymaganiach dotycz?cych prowadzonego post?powania, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 10 000 000,00 zl (lub rownowarto?ci tej kwoty, w przypadku walut innych ni? zloty polski, obliczonej przy uwzgl?dnieniu ?redniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej).

2. W celu wykazania spelnienia przez Wykonawc? ww. warunku udzialu w post?powaniu, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y?:

2.1. wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu aktualne na dzie? skladania wnioskow -o?wiadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia ww. warunek udzialu w post?powaniu. JEDZ nale?y zlo?y? w odniesieniu do:

a) wykonawcy,

b) ka?dego z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia,

c) podmiotow, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si? na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy.

2.2. na wezwanie Zamawiaj?cego ? Informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, zal?cza do Wniosku oryginal zobowi?zania tych podmiotow, do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Wzor Zobowi?zania podmiotu trzeciego stanowi Zal?cznik do ?Informacji i wymaga? dotycz?cych prowadzonego post?powania, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedn? budow? lub jedn? modernizacj? absorbera IMOS (Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin) o przeplywie min. 1 200 000 Nm3/h spalin oraz zawarto?ci siarki w w?glu 1,5 %.

2. W celu wykazania spelnienia przez Wykonawc? ww. warunku udzialu w post?powaniu, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y?:

2.1. wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu aktualne na dzie? skladania wnioskow -o?wiadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia ww. warunek udzialu w post?powaniu. JEDZ nale?y zlo?y? w odniesieniu do:

a) wykonawcy,

b) ka?dego z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia,

c) podmiotow, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si? na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy.

2.2. na wezwanie Zamawiaj?cego ? Wykaz uslug wykonanych, w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania ww. warunku, w okresie ostatnich o?miu lat przed uplywem terminu skladania Wniosku, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy zostaly wykonane nale?ycie. Wzor Wykazu zostanie przekazany na po?niejszym etapie ? wraz z Wezwaniem do zlo?enia dokumentow. Dowodami potwierdzaj?cymi, ?e wskazane w Wykazie uslugi, zostaly wykonane nale?ycie s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego prace byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty.

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, zal?cza do Wniosku oryginal zobowi?zaniatych podmiotow, do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. WzorZobowi?zania podmiotu trzeciego stanowi Zal?cznik do ?Informacji i wymaga? dotycz?cych prowadzonegopost?powania, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 400 000 PLN (slownie: czterysta tysi?cy zlotych).

2. Wykonawca b?dzie zobowi?zany do wniesienia Zabezpieczenia Nale?ytego Wykonania Umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Szczegolowe zasady rozlicze? zostan? podane w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia (konsorcjum):

a) musz? ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, zgodnie z art.23Ustawy ? fakt ustanowienia pelnomocnika musi wynika? z zal?czonych do Wniosku, dokumentow;

b) ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zobowi?zania;

2. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wyl?cznie z Pelnomocnikiem.

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego b?dzie ??dal od tych Wykonawcow umowy reguluj?cej ich wspolprac?.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal wykonany z uwzgl?dnieniem wymaga? wynikaj?cych zobowi?zuj?cych przepisow znajduj?cych zastosowanie przy realizacji niniejszego zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu nale?y zlo?y? w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.

2. Wszystkie dokumenty (zal?czniki) powinny by? zlo?one w formie oryginalu lub kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?. Po?wiadczenie za zgodno?? z oryginalem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli ?za zgodno?? z oryginalem i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej do zlo?enia wniosku. Za niedopuszczalne uwa?a si? potwierdzenie za zgodno?? z oryginalem kserokopii dokumentu przez radc? prawnego lub adwokata, je?eli nie posiada on stosowanego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawc? do tej czynno?ci w niniejszym post?powaniu.

3. Wniosek wraz z zal?cznikami musi by? sporz?dzony w j?zyku polskim, w sposob czytelny. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski, po?wiadczonym za zgodno?? przez Wykonawc?.

4. Informacje i wymagania dotycz?ce prowadzonego post?powania dost?pne s? na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

5. Termin zwi?zania z ofert?, o ktorym mowa w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni, licz?c od uplywu terminu do skladania Ofert.

6. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunku, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

7. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

8. Zgodnie z art. 55a ust. 1 Ustawy, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji.

9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwi?zku z udzielaniem lub wykonywaniem zamowienia, w tym rownie? tre?? i warunki Umowy, maj? charakter poufny i mog? by? zarowno w trakcie, jak i po wykonaniu zamowienia, udost?pniane osobom trzecim jedynie za zgodn? wol? Stron, przy czym Zamawiaj?cy ma prawo ujawni? wszelkie informacje dotycz?ce warunkow i sposobu udzielania lub wykonywania danego

zamowienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgl?d na zakres istniej?cego powi?zania kapitalowego oraz Spolce Grupy Kapitalowej PGE odpowiedzialnej za obslug? systemow informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitalowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiaj?cego innemu podmiotowi czynno?ci zwi?zanych z przetwarzaniem danych zwi?zanych z zawart? umow?, Zamawiaj?cy jest uprawniony ujawni? temu podmiotowi wszelkie informacje, o ktorych mowa w niniejszym punkcie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podmiotu zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 10 dni od dnia publikacji niniejszego ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure

Poland-Belchatow: Repair and maintenance services of machinery

2017/S 193-396883

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Centrala Spolki PGE GiEK SA
ul. W?glowa 5
Belchatow
97-400
Poland
Contact person: Agnieszka Bro?yna
Telephone: +48 447354013
E-mail: agnieszka.brozyna@gkpge.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.swpp.gkpge.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddzial Elektrownia Belchatow.

Reference number: GEK/PMR-ELB/10407/2017
II.1.2) Main CPV code
50530000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL713
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2021
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Belchatow: Repair and maintenance services of machinery
ND Document number 396883-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BELCHATOW
AU Authority name Centrala Spolki PGE GiEK SA
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50530000 - Repair and maintenance services of machinery
OC Original CPV code 50530000 - Repair and maintenance services of machinery
RC NUTS code PL713
IA Internet address (URL) http://www.swpp.gkpge.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >