Denmark-Hedensted: Coffee, tea and related products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003525642437866
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 395426-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Denmark-Hedensted: Coffee, tea and related products

2017/S 193-395426

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Hedensted Kommune
Niels Espes Vej 8
Hedensted
8722
Denmark
Contact person: Gitte Sneborg Alre
Telephone: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74446785.aspx

Address of the buyer profile: http://www.fikm.dk

I.1) Name and addresses
Horsens Kommune
Radhustorvet 4
Horsens
8700
Denmark
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: www.horsens.dk

I.1) Name and addresses
Odder Kommune
Radhusgade 3
Odder
8300
Denmark
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: www.odder.dk

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/74446785.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/74446785.aspx
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering af kaffe, te, tilbehr, maskiner og service.

II.1.2) Main CPV code
15860000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af kaffe, te, tilbehr, maskiner og service til Hedensted, Horsens og Odder Kommuner.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 760 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
03131100
15512100
15861000
15861100
39711310
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK042
II.2.4) Description of the procurement:

Udbud af en rammeaftale vedrrende anskaffelse af kaffe, te og tilbehr samt kb og leje af kaffe-/bryggemaskiner og service hertil (herefter benvnt det udbudte). Udbuddet gennemfres som et offentligt udbud, hvilket indebrer, at enhver konomisk aktr kan afgive tilbud. Udbuddet gennemfres for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner i regi af Fllesindkb Midt (herefter benvnt FIKM). FIKM er tovholder for udbudsprocessen. FIKM indgar ikke efter udbuddet rammeaftale pa de pagldende kommuners vegne. De enkelte kommuner indgar pa egen hand rammeaftale for at kunne aftage det udbudte. FIKM kan dog med bindende virkning agere pa kommunernes vegne vedrrende drift og kontraktretlige emner. FIKM er alene at betragte som en samarbejdsmodel for organisering af flles tvrkommunale udbud. Yderligere information om FIKM kan findes pa hjemmesiden www.fikm.dk

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 760 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2018
End: 28/02/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Udbyder kan ikke indga aftale med tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet 2014/24/EU art. 57, stk. 1, 2 og 4 litra e, f og h (art. 57, stk. 1 og 2 svarer til Udbudslovens 135, hvor art. 57, stk. 4 litra e, f og h svarer til Udbudslovens 136). Tilbudsgiver skal i ESPD'en i Mercell erklre ikke at vre omfattet af de udelukkelsesgrundene (step-by-step-udfyldelse i Mercell).

Afgives tilbud af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), ma ingen af konsortiedeltagerne vre omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet 2014/24/EU art. 57, stk. 1, 2 og 4 litra e, f og h. Erklres i ESPD som step-by-step-udfyldelse i Mercell for hver konsortiedeltager.

Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af et tilbud basere sig pa andre enheders tekniske og faglige formaen.

De(n) stttende enhed(er)/virksomhed(er) ma ikke vre omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet 2014/24/EU art. 57, stk. 1, 2 og 4 litra e, f og h. erklres i espd som step-by-step-udfyldelse i Mercell for hver enhed som Tilbudsgiver baserer sig pa.

Pa anmodning fra Udbyder, skal Tilbudsgiver fremsende en gyldig serviceattest eller anden tilstrkkelig dokumentation, der ikke er ldre end 6 maneder, for at dokumentere at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet 2014/24/EU art. 57, stk. 1 og 2. Udgr Tilbudsgiver et konsortium, skal Tilbudsgiver sammen med dokumentationen for ESPD fremlgge en konsortieerklring, hvoraf det skal fremga hvilken deltager i konsortiet, der opfylder et givet mindstekrav,eller om mindstekrav opfyldes i forening. Hertil benyttes Bilag 5 fra udbudsmaterialet. Baserer Tilbudsgiver sig pa andre enheders tekniske og faglige formaen, skal Tilbudsgiver sammen med dokumentationen for ESPD fremlgge en sttteerklring, der godtgr, at Tilbudsgiveren faktisk rader over den ndvendige formaen. Hertil bruges Bilag 6 fra udbudsmaterialet. Dokumentationen samt eventuelle konsortieerklringer og sttteerklringer skal saledes ikke vedlgges tilbuddet.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelig referencer inden for de seneste 3 ar. Ved sammenlignelige leverancer forstas opgaver inden for samme fagomrade. Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder. Tilbudsgiver skal i ESPD'en i Mercell erklre, at Tilbudsgiver opfylder alle egnethedskriterierne, og dermed alle stillede mindstekrav til teknisk og faglig formaen.

Som dokumentation for Tilbudsgivers referencer skal Tilbudsgiver kun pa anmodning fremsende underskrevet referenceliste. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anfrte referencer med henblik pa bekrftelse af oplysningernes rigtighed. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af de betydeligste kontrakter inklusiv start- og evt. slutdatoer og kundens navn (samt kontaktperson hos kunden). Herudover ses det gerne, at Tilbudsgiver angiver strrelsesordenen (i form af belb i DKK) for hver reference. Det er kun hvis Udbyder anmoder Tilbudsgiver om, at indsende nedenstaende dokumentation, at dette skal gres. Dokumentationen skal dermed ikke vedhftes tilbuddet.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Der er ikke adgang til abning af tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Medio/ultimo 2021.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenvnet for Udbud med senere ndringer (loven er tilgngelig pa www.retsinfo.dk ), glder flgende frister for indgivelse af klage:

7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk indkbssystem er indgaet, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere, jf. 2, stk. 2, eller udbudslovens 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens 185, stk. 2, 2. pkt.

7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgaet en kontrakt uden forudgaende offentliggrelse af en udbudsbekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende, vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt, forudsat at bekendtgrelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgaende offentliggrelse af en udbudsbekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 3, stk. 1. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

Klagenvnet for udbuds egen klagevejledning kan findes pa www.klfu.dk

6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode pa 10 kalenderdage, som er fastsat i 4, stk. 1, nr. 2. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i de nvnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning, jf. 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Denmark-Hedensted: Coffee, tea and related products

2017/S 193-395426

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Hedensted Kommune
Niels Espes Vej 8
Hedensted
8722
Denmark
Contact person: Gitte Sneborg Alre
Telephone: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74446785.aspx

Address of the buyer profile: http://www.fikm.dk

I.1) Name and addresses
Horsens Kommune
Radhustorvet 4
Horsens
8700
Denmark
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: www.horsens.dk

I.1) Name and addresses
Odder Kommune
Radhusgade 3
Odder
8300
Denmark
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: www.odder.dk

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering af kaffe, te, tilbehr, maskiner og service.

II.1.2) Main CPV code
15860000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 760 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
03131100
15512100
15861000
15861100
39711310
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK042
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 760 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2018
End: 28/02/2022
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Denmark-Hedensted: Coffee, tea and related products
ND Document number 395426-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place HEDENSTED
AU Authority name Hedensted Kommune
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 03131100 - Coffee beans
15512100 - Single cream
15860000 - Coffee, tea and related products
15861000 - Coffee
15861100 - Roasted coffee
39711310 - Electric coffee makers
OC Original CPV code 03131100 - Coffee beans
15512100 - Single cream
15860000 - Coffee, tea and related products
15861000 - Coffee
15861100 - Roasted coffee
39711310 - Electric coffee makers
RC NUTS code DK042
IA Internet address (URL) https://permalink.mercell.com/74446785.aspx
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >