Poland-Krakow: Repair and maintenance services of rolling stock

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003525847374390
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 396879-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Repair and maintenance services of rolling stock

2017/S 193-396879

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Maszyn Torowych
ul. Splawy 2a
Krakow
31-987
Poland
Contact person: Jolanta Konstanty
Telephone: +48 123934388
E-mail: jolanta.konstanty@plk-sa.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.plk-sa.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zamowienia.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Splawy 2a
Krakow
31-987
Poland
Contact person: Jolanta Konstanty
E-mail: jolanta.konstanty@plk-sa.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zamowienia.plk-sa.pl

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Naprawa poziomu utrzymania P5 75 sztuk pojazdow kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakladu Maszyn Torowych w Krakowie.

Reference number: IMCZ-270-208/2017
II.1.2) Main CPV code
50222000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest: Naprawa poziomu utrzymania P5 75 sztuk pojazdow kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakladu Maszyn Torowych w Krakowie.

2. Przedmiot zamowienia podzielony zostal na 5 Zada?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? naprawa poziomu utrzymania P5 1 sztuki poci?gu do wymiany nawierzchni kolejowej P95 UMP III i 1 sztuki wagonu podsuwnicowego, wspolpracuj?cego z w/w poci?giem, typu 622Za/M

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50222000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 1 ? naprawa poziomu utrzymania P5 1 sztuki poci?gu do wymiany nawierzchni kolejowej P95 UMP III i 1 sztuki wagonu podsuwnicowego, wspolpracuj?cego z w/w poci?giem, typu 622Za/M. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 80
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Czynno?ci cz??ci losowej b?d? realizowane w ramach ?Prawa opcji zgodnie z Zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego dla ka?dego Zadania dol?czonym do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Szczegolowy zakres prac losowych przedstawiony jest w Opisie Przedmiotu Zamowienia ? Zal?czniki nr 1 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? naprawa poziomu utrzymania P5 38 sztuk wagonow techniczno-gospodarczych typu 401Z, 401Ze i 1 sztuki wagonu 412Za

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50222000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 2 ? naprawa poziomu utrzymania P5 38 sztuk wagonow techniczno-gospodarczych typu 401Z, 401Ze i 1 sztuki wagonu 412Za. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Czynno?ci cz??ci losowej b?d? realizowane w ramach ?Prawa opcji zgodnie z Zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego dla ka?dego Zadania dol?czonym do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Szczegolowy zakres prac losowych przedstawiony jest w Opisie Przedmiotu Zamowienia ? Zal?czniki nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr-3 ? naprawa poziomu utrzymania P5 30 szt. transporterow materialow sypkich typu MFS 40Y-P

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
50200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr-3 ? naprawa poziomu utrzymania P5 30 szt. transporterow materialow sypkich typu MFS 40Y-P

Szczegolowy zakres prac zadania przedstawiony jest w Opisie Przedmiotu Zamowienia ? Zal?czniki nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Czynno?ci cz??ci losowej b?d? realizowane w ramach ?Prawa opcji zgodnie z Zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego dla Zadania zgodnie z Zal?cznikiem nr 3 do SIWZ ? Opisu Przedmiotu Zamowienia.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4 ? naprawa poziomu P5 1 sztuki wagonu techniczno-gospodarczego typu 304Ca

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
50200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 4 ? naprawa poziomu P5 1 sztuki wagonu techniczno-gospodarczego typu 304Ca

Szczegolowy zakres prac zadania przedstawiony jest w Opisie Przedmiotu Zamowienia ? Zal?czniki nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Czynno?ci cz??ci losowej b?d? realizowane w ramach ?Prawa opcji zgodnie z Zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego dla Zadania zgodnie z Zal?cznikiem nr 4 do SIWZ ? Opisu Przedmiotu Zamowienia.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5 ? naprawa poziomu P5 3 sztuk wagonow techniczno-gospodarczych typu 406Rb

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
50200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 5 ? naprawa poziomu P5 3 sztuk wagonow techniczno-gospodarczych typu 406Rb

Szczegolowy zakres prac zadania przedstawiony jest w Opisie Przedmiotu Zamowienia ? Zal?czniki nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Czynno?ci cz??ci losowej b?d? realizowane w ramach ?Prawa opcji zgodnie z Zakresem prac losowych przy naprawie pojazdu kolejowego dla Zadania zgodnie z Zal?cznikiem nr 5 do SIWZ ? Opisu Przedmiotu Zamowienia.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, wobec ktorych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12) -23) z wyl?czeniem przeslanek okre?lonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d (przeslanki wykluczenia obligatoryjnego) oraz art.24 ust.5 pkt 1) i pkt.5) ? 6) Ustawy (przeslanki wykluczenia fakultatywne) wskazanych w ust.8 poni?ej oraz ktorzy spelniaj? warunki udzialu, o ktorych mowa w ust. 2 poni?ej, uszczegolowione przez Zamawiaj?cego w Rozdziale X SIWZ.

2. Zgodnie z art. 22 ust.1b Ustawy, o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce:

1) Kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow;

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) Zdolno?ci technicznej lub zawodowej;

3. Zgodnie z art. 22a ust.1 Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Oferty zostan? ocenione przez zamawiaj?cego w oparciu o nast?puj?ce kryteria w zakresie ka?dego z zada?:

Lp. Kryteria oceny Waga

1. Cena ? C 90 pkt.

2. Termin gwarancji-Tg 10 pkt.

RAZEM 100 pkt.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci:

dla Zadania nr 1 ? 20 000,00 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych);

dla Zadania nr 2 ? 26 000,00 PLN (slownie: dwadzie?cia sze?? tysi?cy zlotych);

dla Zadania nr 3 ? 30 000,00 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych);

dla zadania nr 4 ? 1 500,00 PLN (slownie: jeden tysi?c pi??set zlotych);

dla zadania nr 5 ? 2 300,00 PLN (slownie: dwa tysi?ce trzysta zlotych).

2. Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania Umowy zawartej w wyniku Post?powania o udzielenie niniejszego Zamowienia w wysoko?ci 10 % warto?ci calkowitej brutto umowy.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem Umowy stanowi?cym zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 11:15
Place:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaklad Maszyn Torowych

31-987 Krakow ul. Splawy 2a

Sala 105.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izby Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587777
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj?ce Wykonawcom zostaly opisane w SIWZ w Rozdziale XXIII.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izby Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Repair and maintenance services of rolling stock

2017/S 193-396879

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Maszyn Torowych
ul. Splawy 2a
Krakow
31-987
Poland
Contact person: Jolanta Konstanty
Telephone: +48 123934388
E-mail: jolanta.konstanty@plk-sa.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.plk-sa.pl

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Naprawa poziomu utrzymania P5 75 sztuk pojazdow kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakladu Maszyn Torowych w Krakowie.

Reference number: IMCZ-270-208/2017
II.1.2) Main CPV code
50222000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? naprawa poziomu utrzymania P5 1 sztuki poci?gu do wymiany nawierzchni kolejowej P95 UMP III i 1 sztuki wagonu podsuwnicowego, wspolpracuj?cego z w/w poci?giem, typu 622Za/M

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50222000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 80
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? naprawa poziomu utrzymania P5 38 sztuk wagonow techniczno-gospodarczych typu 401Z, 401Ze i 1 sztuki wagonu 412Za

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50222000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr-3 ? naprawa poziomu utrzymania P5 30 szt. transporterow materialow sypkich typu MFS 40Y-P

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
50200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4 ? naprawa poziomu P5 1 sztuki wagonu techniczno-gospodarczego typu 304Ca

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
50200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5 ? naprawa poziomu P5 3 sztuk wagonow techniczno-gospodarczych typu 406Rb

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
50200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Repair and maintenance services of rolling stock
ND Document number 396879-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Maszyn Torowych
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50200000 - Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
50222000 - Repair and maintenance services of rolling stock
OC Original CPV code 50200000 - Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
50222000 - Repair and maintenance services of rolling stock
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.plk-sa.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >