Poland-Bydgoszcz: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003526101769648
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395001-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2017/S 192-395001

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45112710 , 45236000

Description
Construction work.
Site preparation work.
Works for complete or part construction and civil engineering work.
Construction work for pipelines, communication and power lines.
Pipelaying construction work.
District-heating mains construction work.
Construction, foundation and surface works for highways, roads.
Landscaping work for green areas.
Flatwork.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 173 272,25 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value

Contract No: 2017/S 123-251077

Lot No: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

PROMEX
ul. Toru?ska
85-878 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 502461244
E-mail: promex@tlen.pl

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 289 873 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 173 272,25 PLN
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2017/S 192-395001

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Przebudowa fragmentu przyl?cza na sie?, budowa sieci i budowa przyl?cza dla projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 1 ul. Duboisa, Duracza, Andersa budynek B3.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
Zakres zamowienia obejmuje:
Przebudowa fragmentu przyl?cza na sie? DN 50/125 na DN 80/160 o dlugo?ci L~22,0 mb przy ul. Witosa 6; budowa sieci DN65/140 o l?cznej dlugo?ci L~194,0 mb; budowa przyl?cza DN 32/110 o l?cznej dlugo?ci L~29,0 mb do budynku B3.
W ramach budowy sieci rozdzielczej wbudowa? trojniki na przyl?czach dla budynkow B2 i B4 i zako?czy? zaworami odcinaj?cymi preizolowanymi DN 32, zmieniaj?c ich lokalizacj? w stosunku do projektu.
Prace prowadzone b?d? na dzialkach nr 8/18, 8/19, 8/21, 8/42, 10/2, 10/3, obr. 339 w Bydgoszczy.
Je?eli w dokumentacji projektowej znajduj? si? znaki towarowe lub nazwy wlasne, to uzna? nale?y ?e ?wiadcz? one o jako?ci materialow/urz?dze? i maj? jedynie charakter pomocniczy dla okre?lenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialow/urz?dze?. W takim przypadku Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza skladanie ofert, ktorych poszczegolne materialy/ urz?dzenia wymienione w dokumentacji projektowej mog? by? zast?pione materialami /urz?dzeniami rownowa?nymi. Za produkty rownowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, ktore posiadaj? nie gorsze parametry techniczne, ni? te ktore wskazuj? nazwy wlasne, a zastosowanie ich w ?aden sposob nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwi?za? technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Badanie spawow nale?y przeprowadzi? metod? nieniszcz?c? (100 % spawow) minimum ultrad?wi?kow?, chyba, ?e projekt przewiduje metod? o wi?kszej dokladno?ci (radiograficzn?).
Wykonawca jest zobowi?zany uwzgl?dni? w cenie oferty:
? wykonanie szczelnych przej?? la?cuchowych w miejscu wej?cia ruroci?gow do budynku (przez ?cian? zewn?trzn?),
? ulo?enie betonowych plyt odci??aj?cych nad ruroci?gami przyl?cza w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniej?ce: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie ruroci?gow wynosi mniej ni? 70cm.
Nawet je?eli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45112710 , 45236000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 173 272,25 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value

Contract No: 2017/S 123-251077

Lot No: 1 - Lot title: Przebudowa fragmentu przyl?cza na sie?, budowa sieci i budowa przyl?cza dla projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 1 ul. Duboisa, Duracza, Andersa budynek B3
V.1.1) Date of contract award decision:
6.9.2017
V.1.2) Information about offers

Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

PROMEX
ul. Toru?ska
85-878 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 502461244
E-mail: promex@tlen.pl

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 289 873 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 173 272,25 PLN
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Przebudowa fragmentu przyl?cza na sie?, budowa sieci i budowa przyl?cza dla projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 1 ul. Duboisa, Duracza, Andersa budynek B3, realizowana w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

VI.4) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Construction work
ND Document number 395001-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45112710 - Landscaping work for green areas
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 - Pipelaying construction work
45232140 - District-heating mains construction work
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236000 - Flatwork
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45112710 - Landscaping work for green areas
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 - Pipelaying construction work
45232140 - District-heating mains construction work
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236000 - Flatwork
IA Internet address (URL) http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >