Poland-Pila: X-ray fluoroscopy devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003526145784550
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 20, 2017
Solicitation No: 395479-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pila: X-ray fluoroscopy devices

2017/S 193-395479

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica
ul. Rydygiera 1
Pila
64-920
Poland
Contact person: Klaudia Klejc
Telephone: +48 672106207
E-mail: kklejc@szpitalpila.pl
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: www.szpitalpila.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpital-pila.4bip.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utworzenie pracowni elektrofizjologii.

Reference number: NO-ZP.X-240/48/17
II.1.2) Main CPV code
33111400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest utworzenie Pracowni Elektrofizjologii w ramach Oddzialu Kardiologicznego z Pracowni? Hemodynamiki. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania Zamawiaj?cego s? zawarte w zal?cznikach nr 2a i 2b do SIWZ. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolno?ci:

a) dostaw? cyfrowego systemu do bada? angiograficznych wraz z monta?em i szkoleniem personelu o parametrach opisanych w SIWZ

b) adaptacj? pomieszczenia- roboty budowlano-instalacyjne

c) przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik do SIWZ. Zamawiaj?cy ustala termin wizji lokalnej na dzie? 10.10.2017 r. o godz. 11:00 obiektow Szpital Specjalistycznego w Pile obj?tych przedmiotem zamowienia, a tak?e zdobyl na wlasn? odpowiedzialno?? i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz wykonania zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanislawa Staszica

64 ? 920 Pila ul. Rydygiera 1

Oddzial Kardiologiczny z Pracowni? Hemodynamiki.

II.2.4) Description of the procurement:

Oferowany wyrob medyczny winien by? dopuszczony do obrotu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami tj. zgodnie z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211 z po?n. zm.). Dokumenty dopuszczaj?ce oferowany wyrob medyczny do obrotu Wykonawca zobowi?zany b?dzie dostarczy? Zamawiaj?cemu wraz z podpisaniem protokolu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci: 61.500,00 zl (slownie: sze??dziesi?t jeden tysi?cy pi??set zlotych 00/100) na zasadach okre?lonych w SIWZ. W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawcow na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 4 ustawy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja na dostarczone urz?dzenia medyczne / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w Post?powaniu. Ocena spelniania niniejszego warunku udzialu w Post?powaniu, zostanie dokonana w oparciu o zlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w Post?powaniu. Ocena spelniania niniejszego warunku udzialu w Post?powaniu, zostanie dokonana w oparciu o zlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych przynajmniej 2 odpowiadaj?cych swym rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamowienia okre?lonemu w niniejszym post?powaniu (dostawa i monta?), w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert ? zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Reguluje wzor umowy, b?d?cy zal?cznikiem do SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na dopuszczalno?? wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach okre?lonych we wzorze Umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Konieczno?? rozliczenia si? z dotacji do ko?ca roku.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica

64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie skladane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ )Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:a) wykaz o?wiadcze? lub dokumentow skladanych w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

wykaz minimum dwoch wykonanych dostaw (zgodnie z pkt. 5.1 ppkt. 2) c SIWZ)

b) wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

O?wiadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

O?wiadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

c) wykaz o?wiadcze? lub dokumentow skladanych w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy:

O?wiadczenie o posiadaniu

? aktualnych certyfikatow i/lub deklaracji potwierdzaj?cych spelnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzgl?dniaj?c w szczegolno?ci wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (zgloszenia, powiadomienia lub przeniesienia)CE kopi?.-wpisu do Rejestru Wyrobow Medycznych ? zal?czy? kopi? (je?eli dotyczy wyrobu).

O?wiadczenie o zaoferowanym okresie gwarancji na dostarczone urz?dzenia medyczne (min.24 miesi?ce)

Materialy informacyjne oferowanych urz?dze? medycznych ? uwiarygodniaj?ce podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w j?zyku polskim, na podstawie, ktorych Zamawiaj?cy b?dzie mogl bezspornie zidentyfikowa? oferowany asortyment oraz zapozna? si? z jego parametrami technicznymi, u?ytkowymi, itp. Dokumenty podmiotow zagranicznych wedlug pkt 7 SIWZ. 11.1. Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

? wypelniony formularz ofertowy ? wypelniony zal?cznik nr 2a do SIWZ (wymagania techniczne urz?dze? medycznych),- formularz cenowy wykonany przez Wykonawc? z wyodr?bnionymi pozycjami: cana netto, brutto 23 %, brutto 8 % ? uwzgl?dniaj?cy wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia-o?wiadczenia (JEDZ) wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ;

? dowod wplaty wadium;- w przypadku podpisania oferty oraz po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem kopii dokumentow przez osob? niewymienion? w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nale?y do oferty dol?czy? stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie.- uzasadnienie zastrze?enia informacji jako tajemnicy przedsi?biorstwa ? je?eli dotyczy. ZOkres gwarancji na dostarczone urz?dzenia medyczne musz? wynosi? minimum 24 miesi?ce.Zamawiaj?cy zastosowal art. 24aa Ustawy PZP.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pila: X-ray fluoroscopy devices

2017/S 193-395479

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica
ul. Rydygiera 1
Pila
64-920
Poland
Contact person: Klaudia Klejc
Telephone: +48 672106207
E-mail: kklejc@szpitalpila.pl
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: www.szpitalpila.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utworzenie pracowni elektrofizjologii.

Reference number: NO-ZP.X-240/48/17
II.1.2) Main CPV code
33111400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL411
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Pila: X-ray fluoroscopy devices
ND Document number 395479-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place PILA
AU Authority name Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 20/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33111400 - X-ray fluoroscopy devices
OC Original CPV code 33111400 - X-ray fluoroscopy devices
RC NUTS code PL411
IA Internet address (URL) www.szpitalpila.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >